Dokument & lagar (522 träffar)

Kommittédirektiv 2018:101 kommittébeteckning: U 2015:10

Tilläggsdirektiv till Valideringsdelegationen 2015-2019 U 2015:10 Innehåll Ett utvidgat uppdrag Delegationen får nu i uppdrag att även Uppdraget att föreslå en övergripande definition av validering Det behövs en gemensam definition av validering Delegationen ska därför Uppdraget att utreda hur den nationella referensramen

2018-08-30

Kommittédirektiv 2018:100

Ökad statlig verksamhet i Härnösand Innehåll Sammanfattning Statlig närvaro i hela landet Samverkan kring lokaler och kontorsstöd Uppdraget Utredaren ska Konsekvensbeskrivningar Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 30 augusti 2018 Sammanfattning En särskild utredare ges i uppdrag

2018-08-30

Kommittédirektiv 2018:99

En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen Innehåll Sammanfattning Säkerställa att diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder följs Utredaren ska därför Tillsynen över diskriminering på skolområdet Utredaren ska därför Konsekvensbeskrivningar Kontakter och redovisning av uppdraget

2018-08-30

Kommittédirektiv 2018:98

Översyn av hyresmodell för vissa kulturinstitutioner Innehåll Sammanfattning Utredaren ska Bakgrund Behovet av en utredning Övriga utgångspunkter Uppdraget Utredaren ska därför Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 30 augusti 2018 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda

2018-08-30

Kommittédirektiv 2018:97

Ökad träffsäkerhet och minskad skuldsättning inom bostadsbidrag och underhållsstöd Innehåll Sammanfattning Bakgrund Uppdraget att modernisera bostadsbidragets konstruktion Ett bostadsbidrag som beräknas på mer aktuella inkomstuppgifter Uppdraget att renodla bostadsbidragets syfte och förbättra dess fördelningsmässiga

2018-08-30

Kommittédirektiv 2018:96 kommittébeteckning: S 2018:04

Tilläggsdirektiv till 2018 års donationsutredning S 2018:04 Innehåll Utvidgning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 30 augusti 2018 Utvidgning av uppdraget Regeringen beslutade den 21 mars 2018 kommittédirektiv om 2018 års donationsutredning dir. 2018:22Utredaren ges nu i uppdrag att även ta ställning till

2018-08-30

Kommittédirektiv 2018:95

Genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård Innehåll Sammanfattning Viktiga steg mot en mer kunskapsbaserad vård Hälso- och sjukvård är en kunskapsintensiv verksamhet Förbättringsarbete i vården är viktigt Uppföljning är viktigt på flera olika sätt Nationell uppföljning som stöd för

2018-08-30

Kommittédirektiv 2018:94

Proportionerliga och effektiva sanktioner vid brott mot djur Innehåll Sammanfattning Uppdraget att få till stånd lämpliga och proportionerliga straffskalor vid brott mot djur Behovet av straffskärpning för de allvarligaste brotten mot djur Utredaren ska därför Uppdraget att överväga avkriminalisering och införande

2018-08-30

Kommittédirektiv 2018:93

Utredning om åtgärder för att främja bil-motorcykel- och mopedpoolstjänster Innehåll Sammanfattning Bakgrund En cirkulär ekonomi Uppdraget Konsekvensbeskrivningar Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 30 augusti 2018 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag om hur bil-motorcykel-

2018-08-30

Kommittédirektiv 2018:92

Skadestånd vid överträdelser av grundlagsskyddade fri- och rättigheter Innehåll Sammanfattning Bakgrund Behovet av en utredning Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 30 augusti 2018 Sammanfattning En parlamentariskt sammansatt kommitté får i uppdrag att utreda frågan om skadestånd från det allmänna för skada

2018-08-30

Kommittédirektiv 2018:91

Åtgärder för att förhindra fusk vid högskoleprovet Innehåll Sammanfattning Fusk vid högskoleprovet Regeringen har vidtagit åtgärder för att stävja fusk vid högskoleprovet Fler åtgärder är nödvändiga för att stoppa fusket Uppdraget om kroppsvisitation Det krävs noggranna överväganden och ställningstaganden om huruvida

2018-08-23

Kommittédirektiv 2018:90 kommittébeteckning: S 2017:01

Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård S 2017:01 Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Samordning av vårdinsatser från flera aktörer Vårdgivare som får ersättning enligt den nationella taxan bör integreras bättre i primärvården Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid

2018-08-23

Kommittédirektiv 2018:89

Effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter Innehåll Sammanfattning Utlänningsärenden med säkerhetsaspekter Behovet av en utredning Uppdraget att se över lagen om särskild utlänningskontroll Utredaren ska därför Tidsgränserna för verkställighetsförvar är för snäva Utredaren ska därför En möjlighet

2018-08-23

Kommittédirektiv 2018:88

Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet Innehåll Sammanfattning Bakgrund Uppdrag att värna det demokratiska samtalet Komplettera och förstärka pågående MIK-insatser Utredaren ska därför Sammanställa och sprida kunskap om digitala miljöers betydelse i demokratin Utredaren

2018-08-23

Kommittédirektiv 2018:87 kommittébeteckning: Ju 2017:13

Tilläggsdirektiv till Aggressionsbrottsutredningen Ju 2017:13 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 23 augusti 2018 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 26 oktober 2017 kommittédirektiven Aggressionsbrottet i Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen dir. 2017:105Utredningen

2018-08-23

Kommittédirektiv 2018:86

Samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt minoritetspolitik Innehåll Sammanfattning Nuvarande ansvarsfördelning behöver utredas och analyseras närmare Utredaren ska därför Utredaren ska Konsekvensbeskrivningar Kontakter och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 23 augusti 2018

2018-08-23

Kommittédirektiv 2018:85

Samordnad och accelererad policyutveckling kopplad till den fjärde industriella revolutionens teknologier Innehåll Sammanfattning Bakgrund Utmaningar för arbetet med policyutveckling Exempel på pågående arbete internationellt och i Sverige Uppdraget Vad kommittén ska göra Kommitténs organisation Konsekvensbeskrivningar

2018-08-16

Kommittédirektiv 2018:84 kommittébeteckning: N 2018:01

Tilläggsdirektiv till utredningen avseende överförande av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket N 2018:01 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 16 augusti 2018 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 21 mars 2018 kommittédirektiv om överförande av basunderhåll

2018-08-16

Kommittédirektiv 2018:83

Delegation för främjande av äldre arbetskraft Innehåll Sammanfattning Behovet av att ta till vara äldres kompetens Uppdraget Samråd Redovisning Konsekvensanalys Beslut vid regeringssammanträde den 16 augusti 2018 Sammanfattning En kommitté i form av en delegation får i uppdrag att verka för ett mer inkluderande

2018-08-16

Kommittédirektiv 2018:82

Välfärdsteknik i äldreomsorgen Innehåll Sammanfattning Förslagen ska gälla Bakgrund Åldrande befolkning och rekryteringsutmaning för välfärden Behovet av en utredning Uppdraget Utredaren ska Rättsliga förutsättningar Utredaren ska Utredaren ska Ekonomiska och andra konsekvenser Samråd och redovisning av uppdraget

2018-08-16