Dokument & lagar (9 träffar)

Yttrande 2004/05:LU2y

Lagutskottets yttrande 2004/05:LU2y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 22 mars 2005 anmodat övriga utskott att senast den 25 april 2005 yttra sig över regeringens skrivelse 2004/05:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens

2005-01-01

Yttrande 2004/05:LU2y (pdf, 95 kB)

Yttrande 2004/05:LU1y

Lagutskottets yttrande 2004/05:LU1y Vissa frågor rörande företagsinteckning Till finansutskottet Lagutskottet har denna dag beslutat att till finansutskottet överlämna de under den allmänna motionstiden år 2004 väckta motionerna 2004/05:L214 av Viviann Gerdin m.fl. c yrkande 12004/05:L220 av Ingegerd Saarinen m.fl. mp

2005-01-01

Yttrande 2004/05:LU1y (doc, 71 kB)

LAGUTSKOTTET Kansliet 2004-10-07 AKTUELLA EU-FRÅGOR PÅ LAGUTSKOTTETS BEREDNINGSOMRÅDE Ersätter PM 2002-10-31 INNEHÅLL INLEDNING Utskotten och EU-arbetet Promemorians syfte Promemorians innehåll Arbetsfördelning inom kansliet DEL I KONSUMENTPOLITIK 1.1 Allmänna utgångspunkter 1.1.1 Inledning 1.1.2 Enhetsakten

2004-10-21

Yttrande 1995/96:LU6Y

Finansutskottet har den 12 juni 1996 beslutat att bereda bl.a. lagutskottet tillfälle att senast den 26 juni 1996 avge yttrande över motionerna 1995/96:A45 av Lars Leijonborg m.fl. fp1995/96:A46 av Alf Svensson m.fl. kds och 1995/96:A49 av Carl Bildt m.fl. m om sysselsättningsåtgärder samtliga väckta med anledning av händelse

1996-01-01

Yttrande 1995/96:LU5Y

Socialförsäkringsutskottet har den 28 maj 1996 beslutat att bereda lagutskottet och socialutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1995/96:208 Underhållsstöd till barn till särlevande föräldrar, m.m. jämte eventuella motioner som kan komma att väckas med anledning av propositionen. I propositionen föreslås

1996-01-01

Yttrande 1995/96:LU4Y

Trafikutskottet har den 19 mars 1996 beslutat att bereda samtliga utskott tillfälle att senast den 23 april 1996 avge yttrande över förslag i proposition 1995/96:125 Åtgärder för att bredda och utveckla användningen av informationsteknik jämte motioner i de delar som rör respektive utskotts beredningsområde. I propositionen

1996-01-01

Yttrande 1995/96:LU3Y

Konstitutionsutskottet har den 14 mars 1996 beslutat hemställa om yttranden från övriga utskott samt EU-nämnden angående EU-frågornas behandling i riksdagen. Till beslutet har fogats en inom konstitutionsutskottets kansli upprättad promemoria med ett 40-tal särskilda frågor som är avsedda att utgöra underlag för yttrandena.

1996-01-01

Yttrande 1995/96:LU2Y

Utrikesutskottet har den 30 januari 1996 beslutat att bereda samtliga utskott utom utbildnings- och bostadsutskotten tillfälle att senast den 15 februari 1996 avge yttrande över regeringens skrivelse 1995/96:30, EU:s regeringskonferens 1996, jämte motioner i de delar som har samband med resp. utskotts beredningsområde.

1996-01-01

Yttrande 1995/96:LU1Y

Konstitutionsutskottet har den 10 oktober 1995 berett samtliga utskott tillfälle att senast den 19 oktober 1995 avge yttrande över proposition 1994/95:150 bilaga 7, avsnitt 3, om förvaltningsmyndigheternas ledning. Propositionen har i denna del inte föranlett något motionsyrkande. Lagutskottet, som har beslutat att avge

1996-01-01