Dokument & lagar (510 träffar)

Kommittédirektiv 2018:81

Utvärdering av operativa räddningsinsatser vid skogsbränder 2018 Innehåll Sammanfattning Bakgrund Andra uppdrag relaterade till skogsbränderna Uppdraget att utvärdera de operativa räddningsinsatserna vid skogsbränderna sommaren 2018 Utredaren ska särskilt belysa Användning av samhällets samlade resurser Kommunikation

2018-08-16

Kommittédirektiv 2018:80

En ny myndighet för psykologiskt försvar Innehåll Sammanfattning Utveckling av det psykologiska försvaret som en del av det moderna totalförsvaret Det psykologiska försvaret under det kalla kriget Det psykologiska försvaret i dag Behovet av ett psykologiskt försvar anpassat till nutida förhållanden Uppdraget Utredaren

2018-08-16

Kommittédirektiv 2018:79

Ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar Innehåll Sammanfattning Förslagen ska utgå från Försvarsberedningens rapport Uppbyggnad av ett civilt försvar och en fortsatt utveckling av krisberedskapen Det väpnade angreppet Gränslandet mellan fred och krig Strukturer och processer som används inom krisberedskapen

2018-08-16

Kommittédirektiv 2018:78 kommittébeteckning: M 2017:05

Tilläggsdirektiv till Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet M 2017:05 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 9 augusti 2018 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 29 juni 2017 kommittédirektiv dir. 2017:76 om behovet av ändringar i bl.a. lagen 1984:3 om kärnteknisk

2018-08-09

Kommittédirektiv 2018:77

Hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap Innehåll Sammanfattning Bakgrund Den svenska krisberedskapens grundprinciper Ansvaret för hälso- och sjukvården vid kris och krig Smittskyddslagen Föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap

2018-08-09

Kommittédirektiv 2018:76 kommittébeteckning: S 2016:07

Tilläggsdirektiv till Läkemedelsutredningen S 2016:07 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 9 augusti 2018 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 17 november 2016 kommittédirektiven Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel dir. 2016:95Enligt direktiven skulle

2018-08-09

Kommittédirektiv 2018:75

Grönt sparande Innehåll Sammanfattning Bakgrund Beskattning av kapitalinkomster Nederländernas regler om skattelättnader för sparande i gröna banker och fonder De skattepolitiska riktlinjerna Uppdraget Förutsättningar för grönt sparande och behovet av ändrade regler Utredaren ska därför Förändrade skatteregler

2018-08-02

Kommittédirektiv 2018:74

En kommitté för ökad ekonomisk jämlikhet Innehåll Sammanfattning Bakgrund Konsekvenser av ekonomisk ojämlikhet Inkomstfördelningen i Sverige Områden av särskild betydelse för jämlikhet och delaktighet Arbetsmarknad Offentligt finansierade välfärdstjänster Regionala skillnader och segregation Uppdraget Kontakter

2018-08-02

Kommittédirektiv 2018:73

En sfi och vuxenutbildning av högre kvalitet Innehåll Sammanfattning Behov av kunskaper i svenska Nyanländas etablering på arbetsmarknaden Vissa nyanlända omfattas av en utbildningsplikt Utbildning inom etableringsprogrammet Genomströmningen i sfi Sfi kan behöva kombineras med annan utbildning Språkkrav som hinder

2018-07-26

Kommittédirektiv 2018:72

Översyn av yrket personlig assistent Innehåll Sammanfattning Bakgrund Arbetsgivaransvar och arbetsledning Personliga assistenters arbetsmiljö Tillsyn och lämplighetsprövning av assistansanordnare Lämplighetsprövning och klagomålshantering visar vissa brister Uppdraget att undersöka hur personliga assistenters villkor

2018-07-26

Kommittédirektiv 2018:71

Ökad likvärdighet genom minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning Innehåll Sammanfattning Likvärdigheten inom den svenska skolan behöver stärkas Skolsegregationen har ökat Resurstilldelning görs inte alltid utifrån skolornas behov Skolkommissionens förslag Uppdraget att föreslå åtgärder för minskad

2018-07-19

Kommittédirektiv 2018:70

Kompletterande åtgärder för att nå negativa utsläpp av växthusgaser Innehåll Sammanfattning Bakgrund En svensk klimatlag Ett långsiktigt klimatmål Ett klimatpolitiskt råd Uppdraget Avskiljning och lagring av biogen koldioxid Verifierade utsläppsminskningar genom investeringar i andra länder Andra kompletterande

2018-07-19

Kommittédirektiv 2018:69 kommittébeteckning: S 2017:03

Tilläggsdirektiv till Utredningen Framtidens socialtjänst S 2017:03 Innehåll Ursprungligt uppdrag Utvidgat uppdrag och förlängd tid för uppdraget Förtydligat barnrättsperspektiv Förtydligat uppdrag avseende äldreomsorgen och övriga insatser inom socialtjänsten som är riktade till äldre Utvidgat uppdrag avseende socialnämndens

2018-07-19

Kommittédirektiv 2018:68

Strängare regler om utländska månggiften Innehåll Sammanfattning Rättsliga utgångspunkter Att säkerställa kvinnors rättigheter Reglering av månggifte i några andra europeiska länder Konsekvenser av tvegifte enligt svensk rätt Erkännande av ett utländskt äktenskaps rättsverkningar Tidigare överväganden om månggifte

2018-07-19

Kommittédirektiv 2018:67

Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam Innehåll Sammanfattning Behovet av en utredning Uppdraget Konsekvensbeskrivningar Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 12 juli 2018 Sammanfattning Spridning av avloppsslam bör fasas ut och ersättas av tekniker där fosfor

2018-07-12

Kommittédirektiv 2018:66

Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet Innehåll Sammanfattning Ändringar i utstationeringsdirektivet Det svenska genomförandet av utstationeringsdirektivet Uppdraget att föreslå hur ändringarna i utstationeringsdirektivet ska genomföras i svensk rätt Mer likabehandling i fråga om lön och andra ändringar

2018-07-12

Kommittédirektiv 2018:65 kommittébeteckning: Fi 2017:06

Tilläggsdirektiv till Analys- och utvärderingsutredningen Fi 2017:06 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2018. Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 27 juli 2017 kommittédirektiv om en utredning om regeringens analys- och utvärderingsresurser dir. 2017:79Enligt

2018-07-05

Kommittédirektiv 2018:64

Näringslivets roll inom totalförsvaret samt försörjningstrygghet i fråga om försvarsmateriel Innehåll Sammanfattning Säkerställande av försörjningstrygghet inom totalförsvaret Näringslivets roll inom totalförsvaret Försörjningstrygghet i fråga om försvarsmateriel Rättsliga förhållanden mellan stat och näringsliv

2018-07-05

Kommittédirektiv 2018:63 kommittébeteckning: S 2017:05

Tilläggsdirektiv till KAM-utredningen S 2017:05 Innehåll Utvidgning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2018. Utvidgning av uppdraget Regeringen beslutade den 27 april 2017 kommittédirektiv om ökat patientinflytande och patientsäkerhet inom annan vård och behandling än den som bedrivs inom den etablerade

2018-07-05

Kommittédirektiv 2018:62 kommittébeteckning: N 2017:02

Tilläggsdirektiv till Översiktsplaneutredningen N 2017:02 Innehåll Sammanfattning av tilläggsuppdraget Utredningens nuvarande uppdrag Bakgrund Behovet av ett utvidgat uppdrag Tilläggsuppdraget Översyn av angränsande bestämmelser Samråd och konsekvensbeskrivning Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde

2018-07-05