Dokument & lagar (12 träffar)

Register 1914:LU - b

i Register till lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1914 års andra lagtima riksdag. Nr å uti. Arbetareskyddslagstiftning, ang. dels initiativ från svensk sida till interna-61161-tionell överenskommelse om förbud mot nattarbete av män i vissa fall m. m.dels ock utredning och förslag rörande reglering av nattarbetet

1914-01-01

Register 1914:LU - b (pdf, 283 kB)

Register 1914:LU - a

REGISTER till lagutskottets utlåtanden och memorial vid lagtima riksdagen den 15 januari 5 mars 1914. Nr å utlåt, eller mera. A. Aktiebolag: angående viss ändring i lagen om aktiebolag 9. Arrendelagstiftning: angående en social arrendelagstiftning till skydd för torpare, bolagsarren datorer m. fl.17. Arvode: angående

1914-01-01

Register 1914:LU - a (pdf, 226 kB)

Register 1914:Ku - b

Konstitutionsutskottets register. 1 Förteckning över konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial vid 1914 års senare lagtima riksdag. Nr. Utlåtandets eller memorialets rubrik. Datum. Dess behandling uti Anmärkningar. Första kammaren. Andra kammaren. 1. Med uppgift å vilande förslag till ändring av 12 riksdags-ordningen.

1914-01-01

Register 1914:Ku - b (pdf, 616 kB)

Register 1914:Ku - a

Konstitutionsutskottets register. 1 Förteckning över konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial vid 1914 års lagtima riksdag den 15 januari5 mars. Nr. Utlåtandets eller memorialets rubrik. Datum. Dess behandling uti Anmärkningar. Första kammaren. Andra kammaren. 1. I anledning av Kungl. Maj:ts proposition med

1914-01-01

Register 1914:Ku - a (pdf, 204 kB)

Register 1897:LU

Register öfver lagutskottets utlåtanden och memorial vid riksdagen år 1897. A. Utlåtandets eller memorialets n:o. Ava: angående verkställighet af straff, hvarigenom aga blifvit ådömd och om införande af aga eller annat kroppsstraff som särskild straffart 57. Aktiebolag angående ändringar i lagen om aktiebolag 54.

1897-01-01

Register 1897:LU (pdf, 517 kB)

Register 1897:Ku

1 Förteckning å konstitutionsutskottets memorial och utlåtanden vid 1897 års lagtima riksdag. Memorialets eller utlåtandets Dess behandling hos llriWv/jh n.t N:o. Rubrik. Datum. Första Kammaren. Andra Kammaren. Anmärkningar. Ui fi ibfir.i 1. Med uppgift å hyl-lande förslag till än-dringar i grundlagarne. 12 februari.

1897-01-01

Register 1897:Ku (pdf, 429 kB)

Register 1891:LU

Register öfver lagutskottets utlåtanden och memorial vid lagtima riksdagen år 1891. A Utlåtandets eller memorialets u:o Ackord:se Konkurslagen. Afgifter till pr ester skåpet:se Handelsbalken. Allmänna, byggnader: angående ändrade lagbestämmelser i fråga om byggnad och underhåll af kyrka med hvad dertill hörer, så

1891-01-01

Register 1891:LU (pdf, 468 kB)

Register 1891:Ku

1 Förteckning å konstitutionsutskottets memorial och utlåtanden vid 1891 års lagtima riksdag. N:o Memorialets eller utlåtandets rubrik. Datum. Dess behandling bos Anmärkningar. 1891. Första Kammaren. Andra Kammaren. Med uppgift å hvilande 23 febr. förslag till ändringar i grundlagarl:o. Om ändring af 23 riksdagsordningen.

1891-01-01

Register 1891:Ku (pdf, 536 kB)

Register 1872:LU

s t e r öfver f m in Riksdag afgift,Dtlåtauden och Betänka,B. Böter för oloflig- bränvin sförsäljning, ådömda omyndig person Bevarmgsskyldige, upphäfvande af legnings- och friböpningsrätt för22 Byggmngabalken, tillägg till 11 kap. 4 c. Civilt äktenskap 32. D. Dop och nattvard, ändring i kyrkolagens stadgande®rörande

1872-01-01

Register 1872:LU (pdf, 289 kB)

Register 1872:Ku

Förteckning öfver koiistitutions-Utskottets Memorial och Utlåtanden vid 1872 års riksdag. o Memorialets eller Utlåtandets j Dess behandling hos j Anmärkningar. N:o Rubjr i k. Datum Första 1 Kammaren. 1 Andra Kammaren. 1 1872. 1872. 1872. i Med förslag till ändring 15 Febr. 21 Febr. 21 Febr. Utskottets för-

1872-01-01

Register 1872:Ku (pdf, 438 kB)

Register 1867:LU

1 Register öfver de af Lag-Utskottet vid 1867 års riksmöte afgifna Utlåtanden och Memorial. Expeditionens nummer. A. Ackord: Se Konkurslagen. Afkortning af vissa slags böter.63. svar på återremiss 72. Afsöndring af jord angående Utskottets behörighet att upptaga frågor om1, 2, 3, 19. Andaktsöfningar, gemensamma.40.

1867-01-01

Register 1867:LU (pdf, 334 kB)

Register 1867:Ku

Förteckning öfver Konstitutions utskottets Memorialer och Utlåtanden vid 1867 års Riksdag. Memorialets eller Utlåtandets Dess behandling bos Anmärkningar, i N:o i Rubrik. Datum. Första Kammaren. Andra Kammaren. 1 1857. 1867. 1867. i Med uppgift å hyllande förslag till ändringar i Grundlagarne. 5 Febr. l:o.

1867-01-01

Register 1867:Ku (pdf, 343 kB)