Dokument & lagar (32 träffar)

Register 1911:Tfu Andra kammaren

1 Register ölver Andra kammarens tillfälliga utskotts under lagtima riksmötet år 1911 afgifna utlåtanden. Utskott SerieAllmänna läroverken, angående lindring i nu rådande unifor mitetstvång i organisation och undervisningsplan vid I Arbetslöshet, angående sådan planläggning af statens och kommunernas arbeten, att

1911-01-01

Register 1911:Tfu Andra kammaren (pdf, 381 kB)

Register 1911:Tfu Första kammaren

1 Register öfver Första kammarens tillfälliga utskotts under lagtima riksmötet år 1911 afgifna utlåtanden. A. Utskott SerieAllmänna läroverken, angående åtgärder för lindring i nu rådande uniformitetstvång i organisation och under visningsplan vid.II Arbetslöshet, angående sådan planläggning af statens och kommunernas

1911-01-01

Register 1911:Tfu Första kammaren (pdf, 305 kB)

Register 1911:Säru

1 Sakregister till särskilda utskottens utlåtanden vid riksdagen 1911. Siffrorna I och II beteckna utskotten nr 1 och nr 2 och den följande siffran utlåtandets nr, hvarjämte i åtskilliga fall äfven sidosiffror anges.Aflöning, se ersättning. Arbetareregister motion 11:52I:i, sid. 4952, 101, 144. Arbetsaftal, Lag om.I:i,

1911-01-01

Register 1911:Säru (pdf, 170 kB)

Register 1911:Su

REGISTER öfver Statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1911 års riksda Nr å uti. eller mem. Abnormlärare, ang. resestipendier åt 8:168. Abnormskolor, se Undervisningsanstalter. Acta Mathematica,ang. understöd för fortsatt utgifvande af 8: 193. Akademien för de fria konsterna, ang. ändring i staten för 8: 40. Aktiebolaget

1911-01-01

Register 1911:Su (pdf, 2767 kB)

Register 1911:LU

1 Register till lagutskottets utlåtanden ooh memorial vid 1911 års lagtima riksdag. Utlåtandets nr. A. Adelsman: angående upphäfvande af adelsmäns rätt till särskildt forum i vissa mål 4. Aflösning: angående aflösning af torpares, bolagsarrendatorers och deras vederlikars jordbruk på enskilda domäner 51. angående aflöning

1911-01-01

Register 1911:LU (pdf, 360 kB)

Register 1911:Ku

1 Förteckning öfver konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial vid 1911 års lagtima riksdag. Nr. Utlåtandets eller memorialets rubrik. Datum. Dess behandling uti Första kammaren. Andra kammaren. Anmärkningar. 1. I anledning af remiss från Andra kammaren af en utaf herr Lindhagen väckt motion. 7 febr. 11 februari.

1911-01-01

Register 1911:Ku (pdf, 558 kB)

Register 1911:Ju

1 Register öfver jordbruksutskottets utlåtanden och memorial vid 1911 års riksdag. Nr å uti. eller raern. Afdikningar: angående norrländska afdikningsanslaget och allmänna frost minskningsanslaget 1:7 4. angående allmänna afdikningsanslaget.1:7 5, 107. Almqvist, K.motion angående statsbidrag till landthushållningsskolan

1911-01-01

Register 1911:Ju (pdf, 1072 kB)

Register 1911:Bu

R E G I 8 T E R öfver Bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1911 års riksdag. A. Nr å uti. eller mem. Aflöningsstaten för riksbanken: särskild arfvode till ordföranden 10 13. ang. ålderstillägg efter 3 och fl år för kassorna vid afdelnings kontoren utom dem i Göteborg och Malmö.23:1. ang. ålderstillägg för vaktmästarna

1911-01-01

Register 1911:Bu (pdf, 630 kB)

Register 1911:Bevu

I Register öfver de af bevillningsutskottet vid 1911 års riksdag afgifna betänkanden och memorial. Betänkandets och memorialets nr. A. Aktiebolag, inländskt: angående jämkning af skatteskalan vid beskattning af 28. Anstånd: angående anstånd med erläggande af arfsskatt.26. Årfsskatt: angående ändringar i 8 och 50

1911-01-01

Register 1911:Bevu (pdf, 407 kB)

Register 1911:reg

REGISTER ÖFVER RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1911 JÄMTE FÖRTECKNING ÖFVER UTSKOTTENS UTLÅTANDEN, BETÄNKANDEN OCH MEMORIAL. STOCKHOLM, K. Ii. IIKC KM ANS BOKTRYCK KHI, 1911. Sami. 1 1 1 1 2 2 3 4 4 5 6 7 7 8 9 9 9 10 10 10 11 Summarisk förteckning öfver Riksdagens protokoll

1911-01-01

Register 1911:reg (pdf, 27478 kB)

protutdr 1911

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1911. ELFTE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från kamrarne. Protokollsutdrag den 17 januari 1911. 1 Den 17 januari. Från Första kammaren. Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första kammare den 17 januari 1911. Nr 1. S. D. Föredrogs och lades

1911-01-01

Register 1897:Tfu Andra kammaren

Register öfver de af Andra Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1897 afgifna utlåtanden. B. Barnmorskor, utredning och framläggande af förslag angående statsbidrag till aflöning af inom kommuner anstälda examinerade 11 D. Domkapitlen, afskaffande af lärareprof inför 14 F. Flottning sstadgan, införande

1897-01-01

Register 1897:Tfu Andra kammaren (pdf, 337 kB)

Register 1897:Tfu Första kammaren

Register öfver de af Första Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1897 afgifna utlåtanden. D. Domkapitlen, afskaffande af lärareprof inför 13. F. Flottning sstadgan, införande i densamma af bestämmelse, att val af styrelse i flottnirigsförening skall inom viss tid anmälas hos Konungens befallningshafvande

1897-01-01

Register 1897:Tfu Första kammaren (pdf, 194 kB)

Register 1897:Säru

Förteckn ing öfver de af Riksdagens särskilda utskott under lagtima riksmötet år 1897 afgifna utlåtande och memorial. N:o 1. Utlåtande, i anledning af dels Kongl. Maj:ts proposition n:o 10 med förslag till lag för Sveriges riksbank, äfvensom af herrar F. A. Boström, A. P. Gustafsson och M. Dahn i detta ämne väckta

1897-01-01

Register 1897:Säru (pdf, 159 kB)

Register 1897:Su

REGISTER r A t I öfver Statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1897 års riksdag. A. N:o å uti. eller mem. Acta mathematica, understöd för utgifvande af 9:88. Aflöning och rekrytering, ifrågasatt ökning af 4:de hufvudtitelns anslag till, för samtliga trumpetares vid träng bataljonerna hållande i tjenstgöring

1897-01-01

Register 1897:Su (pdf, 1596 kB)

Register 1897:LU

Register öfver lagutskottets utlåtanden och memorial vid riksdagen år 1897. A. Utlåtandets eller memorialets n:o. Ava: angående verkställighet af straff, hvarigenom aga blifvit ådömd och om införande af aga eller annat kroppsstraff som särskild straffart 57. Aktiebolag angående ändringar i lagen om aktiebolag 54.

1897-01-01

Register 1897:LU (pdf, 517 kB)

Register 1897:Ku

1 Förteckning å konstitutionsutskottets memorial och utlåtanden vid 1897 års lagtima riksdag. Memorialets eller utlåtandets Dess behandling hos llriWv/jh n.t N:o. Rubrik. Datum. Första Kammaren. Andra Kammaren. Anmärkningar. Ui fi ibfir.i 1. Med uppgift å hyl-lande förslag till än-dringar i grundlagarne. 12 februari.

1897-01-01

Register 1897:Ku (pdf, 429 kB)

Register 1897:Bu

M 0 ri tino IkIi V t laMiV-MäÖi ii OO A Register öfver bankoutskottets memorial och utlåtanden under riksdagen i Stockholm år 1897. A. Afdelningskontor, motioner om inrättande af sådana 4. Afdelningskontoren i Göteborg och Malmö, angående ändringar i aflöningsstaterna.6. Afdelningskontoret i Visby, angående förhöjning

1897-01-01

Register 1897:Bu (pdf, 295 kB)

Register 1897:Bevu

u Register öfver de af bevillningsutskottet vid 1897 års lagtima riksdag afgifna betänkanden och memorial. Betänkandets n eller memorialets n:o. Beräkning, betänkande, angående beräkning af vissa bevillningar för år 1898 26. Bevillning, betänkande, i anledning af vissa till Riksdagen framstälda förslag om ändring

1897-01-01

Register 1897:Bevu (pdf, 336 kB)

Register 1897:reg

REGISTER ÖFVER RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG VID LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1897 JEMTE FÖRTECKNINGAR ÖFVER UTSKOTTENS UTLÅTANDEN, BETÄNKANDEN OCH MEMOEIAL. STOCKHOLM K. I/BECKMANS BOKTRYCKERI, 1897. Sami. i i i i 2 2 3 4 4 5 5 6 7 8 8 8 9 10 10 10 Summarisk förteckning öfver Riksdagens protokoll

1897-01-01

Register 1897:reg (pdf, 24086 kB)
Paginering