Dokument & lagar (52 träffar)

Register 1914:Tfu5 Andra kammaren - a

Register över andra kammarens tillfälliga utskotts under lagtima riksmötet år 1914 avgivna utlåtanden. Civilanställning, angående beredande av dylik anställning åt underbefälet vid armén och flottan j. g Folkskollärarinnor, angående beredande av ökad trygghet åt sådana lärarinnor vid folk- och småskolor, som bo i ensligt

1914-01-01

Register 1914:Tfu5 Andra kammaren - a (pdf, 115 kB)

Register 1914:Tfu Andra kammaren - b

Register över andra kammarens tillfälliga utskotts under senare lagtima riksmötet år 1914 avgivna utlåtanden. Siffrorna I, II, III, IV och V beteckna första, andra, tredje, fjfirde och femte tillfälliga utskotten och den följande siffran utlåtandets nummer.A. Arbete i det fria för tvångsarbetsfångar och straffångar,

1914-01-01

Register 1914:Tfu Andra kammaren - b (pdf, 240 kB)

Register 1914:Tfu Första kammaren - b

Register över första kammarens tillfälliga utskotts under senare lagtima riksmötet år 1914 avgivna utlåtanden. Siffrorna I och II beteckna första och andra tillfälliga utskottet och den följande siffran utlåtandets nummer.A. Allmänna vägar, angående åtgärder för nedbringande av deras anläggningskostnader II: 4 Arbete

1914-01-01

Register 1914:Tfu Första kammaren - b (pdf, 180 kB)

Register 1914:Tfu Första kammaren - a

Register över första kammarens tillfälliga utskotts under lagtima riksmötet år 1914 avgivna utlåtanden. Folkskollärarinnor, angående åtgärder i fråga om beredande av ökad trygghet åt folk- och småskollärarinnor, som hava sin bostad i ensamt liggande skolhus Läkarrecept, angående deras utskrivande på svenska språket

1914-01-01

Register 1914:Tfu Första kammaren - a (pdf, 108 kB)

Register 1914:Säru - b

Sakregister till särskilda utskottens utlåtanden vid senare lagtima riksmötet 1914. Siffrorna I, II och III beteckna särskilda utskotten nr 1, 2 och 3 och den följande siffran utlåtandets nummer, varjämte i flera fall även sidosiffror angivas.A. Artilleriet Artilleri- och ingenjörhögskolan Artilleristaben Avlöning

1914-01-01

Register 1914:Säru - b (pdf, 320 kB)

Register 1914:Su - a

REGISTER över Statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1914 års riksdag 15 januari5 mars. Nr å uti. eller mem. Aktiebolaget Svenska Amerika-Mexikolinjen, angående understöd till 7:4o 16:i. Aktiebolaget Svenska ostasiska kompaniet, ang. understöd till.7:42 16:2. Arbetarskydd, ang. bidrag till föreningen för arbetarskydd

1914-01-01

Register 1914:Su - a (pdf, 818 kB)

Register 1914:Su

REGISTER över Statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1914 års senare lagtima riksdag. A. Nr a uti. eller mem. Abnormundervisning, se Undervisningsanstalter. Abrahamsons stiftelse, ang. anslag till uppehållande av läroanstalten vid S:142. Acta Mathematica,ang. anslag till understöd för fortsatt utgivande av 8:223.

1914-01-01

Register 1914:Su (pdf, 1713 kB)

Register 1914:LU - b

i Register till lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1914 års andra lagtima riksdag. Nr å uti. Arbetareskyddslagstiftning, ang. dels initiativ från svensk sida till interna-61161-tionell överenskommelse om förbud mot nattarbete av män i vissa fall m. m.dels ock utredning och förslag rörande reglering av nattarbetet

1914-01-01

Register 1914:LU - b (pdf, 283 kB)

Register 1914:LU - a

REGISTER till lagutskottets utlåtanden och memorial vid lagtima riksdagen den 15 januari 5 mars 1914. Nr å utlåt, eller mera. A. Aktiebolag: angående viss ändring i lagen om aktiebolag 9. Arrendelagstiftning: angående en social arrendelagstiftning till skydd för torpare, bolagsarren datorer m. fl.17. Arvode: angående

1914-01-01

Register 1914:LU - a (pdf, 226 kB)

Register 1914:Ku - b

Konstitutionsutskottets register. 1 Förteckning över konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial vid 1914 års senare lagtima riksdag. Nr. Utlåtandets eller memorialets rubrik. Datum. Dess behandling uti Anmärkningar. Första kammaren. Andra kammaren. 1. Med uppgift å vilande förslag till ändring av 12 riksdags-ordningen.

1914-01-01

Register 1914:Ku - b (pdf, 616 kB)

Register 1914:Ku - a

Konstitutionsutskottets register. 1 Förteckning över konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial vid 1914 års lagtima riksdag den 15 januari5 mars. Nr. Utlåtandets eller memorialets rubrik. Datum. Dess behandling uti Anmärkningar. Första kammaren. Andra kammaren. 1. I anledning av Kungl. Maj:ts proposition med

1914-01-01

Register 1914:Ku - a (pdf, 204 kB)

Register 1914:Ju - b

1 Register över jordbruksutskottets utlåtanden och memorial vid 1914 års senare riksdag. fa Nr å uti. eller mem. Alnarp, ang. anslag till uppförande av en museibyggnad vid.1:6. Allmänna nyodling sfonden, ang. anslag till.63:n. Andersson, P. A.i Knäppinge, motion ang. inrättande av ett statsstuteri vid Ottenby 90,129.

1914-01-01

Register 1914:Ju - b (pdf, 622 kB)

Register 1914:Ju - a

1 Register över jordbruksutskottets utlåtanden och memorial vid 1914 års riksdag. A. Nr å uti. Alnarp, lantbruks- och mejeriinstitutet vid elier mera. ang. höjning av anslagsposten till institutets övriga utgifter.1:8. ang. anslag till undervisningsmateriel 1:12. ang. anslag till hovbeslagsskolan vid.1:13. ang. anslag

1914-01-01

Register 1914:Ju - a (pdf, 611 kB)

Register 1914:Bu - b

1 Register över bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1914 års senare riksdag. I. Riksbanken. å uti. eller mem. Avdelningskontoren:ang. vissa nybyggnads- och förändringsarbeten ä riksbankens fastighet i Göteborg 2. Avlöning sstaten:Förslag till ny avlöningsstat för riksbanken.11 16. Avskrifning av osäkra fordringar

1914-01-01

Register 1914:Bu - b (pdf, 290 kB)

Register 1914:Bu - a

REGISTER över bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1914 års riksdag den 15 januari5 mars. I Riksbanken. Nr å uti. eller mem. Berättelse, fullmäktiges 1 revisorernas 3 Fullmäktige, beviljande av ansvarsfrihet för 3:5 Göteborg, ang. ändrings- och reparationsarbeten å fastigheten 1 37 ang. C. E. dOrchimonts växeltransaktioner.3:3

1914-01-01

Register 1914:Bu - a (pdf, 289 kB)

Register 1914:Bevu - b

1 Register över de av bevillningsutskottet vid 1914 års senare riksdag avgivna betänkanden och memorial. Nr å betänk. A. eller mera. År osskatt: ang. förordning om arvsskatt och skatt för gåva.18, 21. 25. B. Beskattning: ang. ändring i 12 1 mom. tredje stycket i bevillningsförordningen höjning för vissa fall av det

1914-01-01

Register 1914:Bevu - b (pdf, 306 kB)

Register 1914:Bevu - a

Register över de av bevillningsutskottet vid 1914 års första lagtima riksdag avgivna betänkandeoch memorial. Nr å o betänk. eller Beskattning: mem. om ändring av 5 bandra stycket, i bevillningsförordningen bevillningsfrihet för kommuners skol- och fattighus, oavsett var de äro belägna 2 om ändring i förordningen

1914-01-01

Register 1914:Bevu - a (pdf, 133 kB)

Register 1914:reg - a

REGISTER ÖVER RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG VID LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1914 DEN 15 JANUARI5 MARS JÄMTE FÖRTECKNING ÖVER UTSKOTTENS UTLÅTANDEN, BETÄNKANDEN OCH MEMORIAL. STOCKHOT, II, K. I,BECKMANS BOKTRYCKERI, 1M 4. Summarisk förteckning över riksdagens protokoll med bihang vid lagtima riksmötet år 1914 den

1914-01-01

Register 1914:reg - a (pdf, 25771 kB)

Register 1914:reg - b

REGISTER ÖVEB RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG VID SENARE LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1914 JÄMTE FÖRTECKNING ÖVER UTSKOTTENS UTLÅTANDEN, BETÄNKANDEN OCH MEMORIAL. STOCKHOLM, K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI, 1916. Summarisk förteckning över riksdagens protokoll med bihang vid senare lagtima riksmötet år 1914, Protokoll. Första

1914-01-01

Register 1914:reg - b (pdf, 29806 kB)

protutdr 1914: - b

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID SENARE LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1914 SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdragfrån kamrarna. Protokollsutdrag den 20 maj 1914. 1 Den 20 maj. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 20 maj 1914. Nr 1. S. D. Företogs val av tre ledamöter

1914-01-01

Paginering