Dokument & lagar (33 träffar)

Register 1891:Tfu Andra kammaren

1 Register öfver de af Andra Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1891 afgifna utlåtanden. A. N:o Arbetstiden, utredning i fråga om ordnande af förhållandet mellan arbetsgivare och arbetare beträffande reglering af.22 E Elektriska ledningar, rörande sättet för byggande af statens 3 Elg, ytterligare

1891-01-01

Register 1891:Tfu Andra kammaren (pdf, 267 kB)

Register 1891:Tfu Första kammaren

1 Reg ister öfver de af Första Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1891 afgifna utlåtanden. B N:o, Barn, födda uti äktenskap mellan olika trosbekännare, förebyggande af samvetstvång från vigselförrättares eller själasörjares sida med hänsyn till den lära, hvari sådana skola uppfostras 12. E. Blg,

1891-01-01

Register 1891:Tfu Första kammaren (pdf, 252 kB)

Register 1891:Säru

1 F inteckning öfver de af Riksdagens särskilda utskott under lagtima riksmötet år 1891 afgifna utlåtanden och memorial. N:o 1. Särskilda utskottets n:o 2 utlåtande n:o 1, i anledning af ej mindre Kongl. Maj:ts propositioner med förslag till lag om försäkring för olycksfall i arbete och angående anvisande af medel

1891-01-01

Register 1891:Säru (pdf, 202 kB)

Register 1891:Su

REGISTER öfver Statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1891 års riksdag. A. N:o å uti. eller mera. Acta matematica, anslag till utgifvande af tidskriften.Af vittring sverket, anslag till.Allmänna arbeten, som kontrolleras af väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, anslag till och vilkoren för anslagens åtnjutande Allmänna

1891-01-01

Register 1891:Su (pdf, 1334 kB)

Register 1891:LU

Register öfver lagutskottets utlåtanden och memorial vid lagtima riksdagen år 1891. A Utlåtandets eller memorialets u:o Ackord:se Konkurslagen. Afgifter till pr ester skåpet:se Handelsbalken. Allmänna, byggnader: angående ändrade lagbestämmelser i fråga om byggnad och underhåll af kyrka med hvad dertill hörer, så

1891-01-01

Register 1891:LU (pdf, 468 kB)

Register 1891:Ku

1 Förteckning å konstitutionsutskottets memorial och utlåtanden vid 1891 års lagtima riksdag. N:o Memorialets eller utlåtandets rubrik. Datum. Dess behandling bos Anmärkningar. 1891. Första Kammaren. Andra Kammaren. Med uppgift å hvilande 23 febr. förslag till ändringar i grundlagarl:o. Om ändring af 23 riksdagsordningen.

1891-01-01

Register 1891:Ku (pdf, 536 kB)

Register 1891:Bu

1 Register öfver bankoutskottets memorial och utlåtanden under riksdagen i Stockholm år 1891. A. Af delning s kontor, motioner om inrättande af sådana.Aflöning sstat, riksbankens, ändringar deri.Afskrifning af fordringar vid afdelningskontoret i Göteborg Malmö N:o. 10. 12, 13. 4. 5. B. jBankoreglementet, ändringar

1891-01-01

Register 1891:Bu (pdf, 226 kB)

Register 1891:Bevu

1 Register öfver de af bevillningsutskottet vid 1891 års lagtima riksdag afgifna betänkanden och memorial. Betänkandets A. eller memorialets n:o. Årfsskatt, betänkande, i anledning af väckt motion om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om framläggande af förslag om införande af progressiv arfsskatt 19. B. Beräkning,

1891-01-01

Register 1891:Bevu (pdf, 385 kB)

Register 1891:prot Andra kammaren

REGISTER ÖFVEIi RIKSDAGENS PROTOKOLL LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1891. ANDRA KAMMAREN. STOCKHOLM 1SAAC MARCUS BOKTR.AKTIEBOLAG. 1891. Förklaring öfver de i detta register förekommande förkortningar. A. T. U. Bev. U. B ko. U. F. T. U. K. D. K. U. L. U. S. U. Särsk. U. K. P. K S.P.I K. Skr. M. A. K. M. F. K. B. F. R S. P

1891-01-01

Register 1891:prot Andra kammaren (pdf, 6026 kB)

Register 1891:prot Första kammaren

n E GI s T E R ÖFVER RIKSDAGENS PROTOKOLL LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1891. FÖRSTA KAMMAREN. STOCKHOLM, TRYCKT HOS K. L. BECKMAN, 1891. Anvisning för registrets begagnande: i den kongl. stats Hänvisningar till hufvudtitlarnes anslagsfrågor verkspropositionen återfinnas under förkortningen K. S. P. I. II. III. IV. V. VP VII.

1891-01-01

Register 1891:prot Första kammaren (pdf, 6620 kB)

Register 1891:bih

ALLMÄNT REGISTER ÖFVER rn iii RAMRARNES PROTOKOLL vid Ragtima Riksdagen i år 1S9L å, Stockholm STOCKHOLM TSAAC MATtOUS BOKTR.AKTIEBOLAG. 1891. Summariskt innehåll af Mhanget till kamrarnes protokoll vid riksdagen år 1891. Sami. i i i i 2 o 3 4 4 5 6 7 8 8 8 9 10 10 10 Afd. I 1 1 0 1 2 1

1891-01-01

Register 1891:bih (pdf, 4895 kB)

Register 1868:TfuA Första kammaren

Register öfver de af Första Kammarens Tillfälliga Utskott under lagtima riksmötet år 1868 afgifna Utlåtanden och BetänkandeElementarläroverken och folkskolan, angående undervisningsväsendets ordnande vid.20. F. Folkskolan och elementarläroverken, angående undervisningsväsendets ordnande vid.20. O Grekiska språket,

1868-01-01

Register 1868:TfuA Första kammaren (pdf, 225 kB)

Register 1868:Tfu Andra kammaren

Register öfver de af Andra Kammarens Tillfälliga Utskott under lagtima riksmötet år I86S afgifna Utlåtanden och BetänkandeA. Arfvode, att sådant icke må af statsmedlen utbetalas till löntagande riksdagsman för vikaries aflönande 15. Augments-riinta, angående förändradt sätt för dess uttagande, då den icke godvilligt

1868-01-01

Register 1868:Tfu Andra kammaren (pdf, 385 kB)

Register 1868:Su

Register öfver Stats-Ulskottets Utlåtanden och memorial vid 1868 års riksdag. A. Utlåtandets och Memorialets M och mom. Aflöning för kansli- och vaktbetjening hos Kamrarne, Utskotten och i Riksdagens Kansli 95. 11 förskott å 10. Allmänna arbeten, användande härtill af äldre, ännu outtagna anslag.14 39. särskildt anslag

1868-01-01

Register 1868:Su (pdf, 1308 kB)

Register 1868:LU

Register öfver de af Lag-Utskottet vid 1868 års riksdag afgifva Utlåtanden och Memorial. A. Idxpedi tionens Allmänna byggnader, underhåll deraf.Andaktsöfningar.Arfskiften:se Bouppteckningar. Auktionsinrop:se Utsökning. fi. Bekännelse, insättande på.7. Bestraffning, urbota, verkställighet af.48. Borgen:se Löftesman.

1868-01-01

Register 1868:LU (pdf, 248 kB)

Register 1868:Ku

Förteckningöfver Konstitutions utskottets Memorial och Utlåtanden vid 1868 års riksdag. Memorialets eller Utlåtandets Dess behandling hos Anmärkningar. N:o Rubrik. Datum. Första Kammaren. Andra Kammaren. 1 Angående fullbordad gransk-ningaf de i Ståts-Rådet, förda protokoll. 1868. 11 Mars 1868 21 Mars till handl.

1868-01-01

Register 1868:Ku (pdf, 229 kB)

Register 1868:Bu

Register öfver Banko-Utskottets afgifna Betänka oden. Utlåtanden och Memorial under riksdagen i Stockholm år 1868. A. Ackordsanbud:Se eftergift. Andersson, A.i Skällby, angående eftergift af Riksbankens fordringsanspråk hos Jfä 16. B. Berättelse, Bankofullmägtiges till Utskottet l. Utskottets till Riksdagen 2. Biörck,

1868-01-01

Register 1868:Bu (pdf, 266 kB)

Register 1868:Bevu

Register öfver de af Bevillnings-Utekottet afgifna Betänkande och Memorial under 2868 års riksdag. B Betänkandets M Bevillning, allmänna. Betänkande angående 15. Memorial i anledning af Kamrarnes olika beslut angående föreslagen ändring af 69 Bevillnings-stadgan 18. Bevillningssumman, Betänkande med förslag till den

1868-01-01

Register 1868:Bevu (pdf, 213 kB)

Register 1868:bih

ALLMÄNT REGISTER ÖFVER TILL Bill KAMÉ ARNES PROTOKOLL vid Lagtima Riksdagen i Stockholm år 1868. STOCKHOLM, TEYCKT HOS ISAAC MAEOTJS, 1868. 1 1 1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 8 8 9 Afdeln. 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 Summariskt innehall af Bihanget till Kamrarnes Protokoll vid Riksdagen år 1868. Band.

1868-01-01

Register 1868:bih (pdf, 5000 kB)

Register 1868:prot Andra kammaren

REGISTER ÖFVER RIKSDAGENS PR 0 T O K 0 L L LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1868. ANDRA KAMMAREN. STOCKHOLM, TRYCKT HOS ISAA.C M A 11 C U S 18C8. Förklaring öfver de i detta register förekommande förkortningar. A. T. U. betyder Andra Kammarens Tillfälliga Utskotts Betänkande, Utlå tande eller Memorial Bev. U. 11 Bevillnings-Utskottets

1868-01-01

Register 1868:prot Andra kammaren (pdf, 6296 kB)
Paginering