Dokument & lagar (21 träffar)

Register 1891:Tfu Andra kammaren

1 Register öfver de af Andra Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1891 afgifna utlåtanden. A. N:o Arbetstiden, utredning i fråga om ordnande af förhållandet mellan arbetsgivare och arbetare beträffande reglering af.22 E Elektriska ledningar, rörande sättet för byggande af statens 3 Elg, ytterligare

1891-01-01

Register 1891:Tfu Andra kammaren (pdf, 267 kB)

Register 1891:Tfu Första kammaren

1 Reg ister öfver de af Första Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1891 afgifna utlåtanden. B N:o, Barn, födda uti äktenskap mellan olika trosbekännare, förebyggande af samvetstvång från vigselförrättares eller själasörjares sida med hänsyn till den lära, hvari sådana skola uppfostras 12. E. Blg,

1891-01-01

Register 1891:Tfu Första kammaren (pdf, 252 kB)

Register 1891:Säru

1 F inteckning öfver de af Riksdagens särskilda utskott under lagtima riksmötet år 1891 afgifna utlåtanden och memorial. N:o 1. Särskilda utskottets n:o 2 utlåtande n:o 1, i anledning af ej mindre Kongl. Maj:ts propositioner med förslag till lag om försäkring för olycksfall i arbete och angående anvisande af medel

1891-01-01

Register 1891:Säru (pdf, 202 kB)

Register 1891:Su

REGISTER öfver Statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1891 års riksdag. A. N:o å uti. eller mera. Acta matematica, anslag till utgifvande af tidskriften.Af vittring sverket, anslag till.Allmänna arbeten, som kontrolleras af väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, anslag till och vilkoren för anslagens åtnjutande Allmänna

1891-01-01

Register 1891:Su (pdf, 1334 kB)

Register 1891:LU

Register öfver lagutskottets utlåtanden och memorial vid lagtima riksdagen år 1891. A Utlåtandets eller memorialets u:o Ackord:se Konkurslagen. Afgifter till pr ester skåpet:se Handelsbalken. Allmänna, byggnader: angående ändrade lagbestämmelser i fråga om byggnad och underhåll af kyrka med hvad dertill hörer, så

1891-01-01

Register 1891:LU (pdf, 468 kB)

Register 1891:Ku

1 Förteckning å konstitutionsutskottets memorial och utlåtanden vid 1891 års lagtima riksdag. N:o Memorialets eller utlåtandets rubrik. Datum. Dess behandling bos Anmärkningar. 1891. Första Kammaren. Andra Kammaren. Med uppgift å hvilande 23 febr. förslag till ändringar i grundlagarl:o. Om ändring af 23 riksdagsordningen.

1891-01-01

Register 1891:Ku (pdf, 536 kB)

Register 1891:Bu

1 Register öfver bankoutskottets memorial och utlåtanden under riksdagen i Stockholm år 1891. A. Af delning s kontor, motioner om inrättande af sådana.Aflöning sstat, riksbankens, ändringar deri.Afskrifning af fordringar vid afdelningskontoret i Göteborg Malmö N:o. 10. 12, 13. 4. 5. B. jBankoreglementet, ändringar

1891-01-01

Register 1891:Bu (pdf, 226 kB)

Register 1891:Bevu

1 Register öfver de af bevillningsutskottet vid 1891 års lagtima riksdag afgifna betänkanden och memorial. Betänkandets A. eller memorialets n:o. Årfsskatt, betänkande, i anledning af väckt motion om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om framläggande af förslag om införande af progressiv arfsskatt 19. B. Beräkning,

1891-01-01

Register 1891:Bevu (pdf, 385 kB)

Register 1891:prot Andra kammaren

REGISTER ÖFVEIi RIKSDAGENS PROTOKOLL LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1891. ANDRA KAMMAREN. STOCKHOLM 1SAAC MARCUS BOKTR.AKTIEBOLAG. 1891. Förklaring öfver de i detta register förekommande förkortningar. A. T. U. Bev. U. B ko. U. F. T. U. K. D. K. U. L. U. S. U. Särsk. U. K. P. K S.P.I K. Skr. M. A. K. M. F. K. B. F. R S. P

1891-01-01

Register 1891:prot Andra kammaren (pdf, 6026 kB)

Register 1891:prot Första kammaren

n E GI s T E R ÖFVER RIKSDAGENS PROTOKOLL LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1891. FÖRSTA KAMMAREN. STOCKHOLM, TRYCKT HOS K. L. BECKMAN, 1891. Anvisning för registrets begagnande: i den kongl. stats Hänvisningar till hufvudtitlarnes anslagsfrågor verkspropositionen återfinnas under förkortningen K. S. P. I. II. III. IV. V. VP VII.

1891-01-01

Register 1891:prot Första kammaren (pdf, 6620 kB)

Register 1891:bih

ALLMÄNT REGISTER ÖFVER rn iii RAMRARNES PROTOKOLL vid Ragtima Riksdagen i år 1S9L å, Stockholm STOCKHOLM TSAAC MATtOUS BOKTR.AKTIEBOLAG. 1891. Summariskt innehåll af Mhanget till kamrarnes protokoll vid riksdagen år 1891. Sami. i i i i 2 o 3 4 4 5 6 7 8 8 8 9 10 10 10 Afd. I 1 1 0 1 2 1

1891-01-01

Register 1891:bih (pdf, 4895 kB)

Register 1889:Tfu Andra kammaren

1 Register ifver de af Andra Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet är I8B9 afgifna utlåtanden. B. Bränntorfanvändande vid statens jern vägar af N:o. 33. E. Eldfarlig a oljor mm.ändrad lydelse af 15 och 17 i förordning uen 2b november 1875 om.Ericsson, John, vidtagande af åtgärder för öfverförande eu

1889-01-01

Register 1889:Tfu Andra kammaren (pdf, 306 kB)

Register 1889:Tfu Första kammaren

t Register öfver de af Första Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1889 afgifna utlåtanden. A. N:o. Apatitlager in. mundersökning beträffande de å kronojord inom Norrbotten beffntliga.17. B. Björn, upphörande af skottpenningar för.h. Bokföring, meddelande af föreskrifter för vissa näringsidkare att

1889-01-01

Register 1889:Tfu Första kammaren (pdf, 209 kB)

Register 1889:Su

REGISTER öfver Statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1889 års riksdag. A. N:o å uti. eller mem. Acta matematica, anslag för utgifvande af tidskriften 9:85. Afvittring sverket, anslag till 7:11. Allmänna arbeten, som kontrolleras af väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, anslag till och ändring i vilkoren för desammas

1889-01-01

Register 1889:Su (pdf, 1207 kB)

Register 1889:LU

Register öfver Lagutskottets utlåtanden och memorial vid lagtima riksdagen år 1889. A. Utlåtandets eller memorialets n:o Afvittringen i lappmarken: angående ändring i 8 af afvittringsstadgan för Vesterbottens och Norrbottens läns lappmarker den 30 maj 1873 23. Aktiebolag: angående bankaktiebolags konkurs 42. Arbetare:

1889-01-01

Register 1889:LU (pdf, 433 kB)

Register 1889:Ku

Förteckning å konstitutionsutskottets memorial och utlåtanden vid 1889 års lagtima riksdag. N:o Memorialets eller ut- Datum. Dess behandling hos låtandets rubrik. 1889. Första i Kammaren. Andra Kammaren. Anmärkningar. 1. I anledning af väckta motioner om ändring af 6 och 13 riksdagsord-ningen. 25 februari. 6 mars.

1889-01-01

Register 1889:Ku (pdf, 218 kB)

Register 1889:Bu

1 Register öfver bankoutskottets memorial och utlåtanden under riksdagen i Stockholm 1889. A. N:o. Af delning skontor, motioner om nya sådana och inrättande af ett riksbankskontor i Karlstad 8. Af delning skontor et i Kalmar, motion om ändring i vil koren för dess verksamhet.g. Aflöning sstat, ändringar i densamma

1889-01-01

Register 1889:Bu (pdf, 181 kB)

Register 1889:Bevu

öfver de af bevillningsutskottet vid 1889 års lagtima riksdag afgifna betänkandeoch memorial. Betänkandets eller memorialets n:Beräkning, betänkande angående beräkning af vissa bevill ningar för år 1890 15. Bevillning, allmänna, betänkande angående 6. Betänkande angående bevillningsafgifter för särskilda förmåner

1889-01-01

Register 1889:Bevu (pdf, 175 kB)

Register 1889:prot Andra kammaren

REGISTER ÖFYEIi EIXSDAGENS PROTOKOLL LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1889. ANDRA KAMMAREN. STOCKHOLM ISAAC MARCUS BOKTR.AKTIEBOLAG. 1889. Förklaring öfver de i detta register förekommande förkortningar. A. T. U. betyder Andra Kammarens tillfälliga utskotts betänkandeutlåtande eller memorial1Bev. U. bevillningsutskottets d:o d:o

1889-01-01

Register 1889:prot Andra kammaren (pdf, 5831 kB)

Register 1889:prot Första kammaren

REGISTER ÖFVER RIKSDAGENS PROTOKOLL LA G Till A RIKSMÖTET ÅR 1889. FÖRSTA KAMMAREN. STOCKHOLM TBYCKT HOS K. L. BECKMAN 1889. Anvisning för registrets Ibegagnande: i den kongl. stats Hänvisningar till hufvudtitlarnes anslagsfrågor verkspropositionen återfinnas under förkortningen K. S. P. I. II. in. IV. V. VI. VII.

1889-01-01

Register 1889:prot Första kammaren (pdf, 6383 kB)
Paginering