Dokument & lagar (22 träffar)

Register 1891:Tfu Andra kammaren

1 Register öfver de af Andra Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1891 afgifna utlåtanden. A. N:o Arbetstiden, utredning i fråga om ordnande af förhållandet mellan arbetsgivare och arbetare beträffande reglering af.22 E Elektriska ledningar, rörande sättet för byggande af statens 3 Elg, ytterligare

1891-01-01

Register 1891:Tfu Andra kammaren (pdf, 267 kB)

Register 1891:Tfu Första kammaren

1 Reg ister öfver de af Första Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1891 afgifna utlåtanden. B N:o, Barn, födda uti äktenskap mellan olika trosbekännare, förebyggande af samvetstvång från vigselförrättares eller själasörjares sida med hänsyn till den lära, hvari sådana skola uppfostras 12. E. Blg,

1891-01-01

Register 1891:Tfu Första kammaren (pdf, 252 kB)

Register 1891:Säru

1 F inteckning öfver de af Riksdagens särskilda utskott under lagtima riksmötet år 1891 afgifna utlåtanden och memorial. N:o 1. Särskilda utskottets n:o 2 utlåtande n:o 1, i anledning af ej mindre Kongl. Maj:ts propositioner med förslag till lag om försäkring för olycksfall i arbete och angående anvisande af medel

1891-01-01

Register 1891:Säru (pdf, 202 kB)

Register 1891:Su

REGISTER öfver Statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1891 års riksdag. A. N:o å uti. eller mera. Acta matematica, anslag till utgifvande af tidskriften.Af vittring sverket, anslag till.Allmänna arbeten, som kontrolleras af väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, anslag till och vilkoren för anslagens åtnjutande Allmänna

1891-01-01

Register 1891:Su (pdf, 1334 kB)

Register 1891:LU

Register öfver lagutskottets utlåtanden och memorial vid lagtima riksdagen år 1891. A Utlåtandets eller memorialets u:o Ackord:se Konkurslagen. Afgifter till pr ester skåpet:se Handelsbalken. Allmänna, byggnader: angående ändrade lagbestämmelser i fråga om byggnad och underhåll af kyrka med hvad dertill hörer, så

1891-01-01

Register 1891:LU (pdf, 468 kB)

Register 1891:Ku

1 Förteckning å konstitutionsutskottets memorial och utlåtanden vid 1891 års lagtima riksdag. N:o Memorialets eller utlåtandets rubrik. Datum. Dess behandling bos Anmärkningar. 1891. Första Kammaren. Andra Kammaren. Med uppgift å hvilande 23 febr. förslag till ändringar i grundlagarl:o. Om ändring af 23 riksdagsordningen.

1891-01-01

Register 1891:Ku (pdf, 536 kB)

Register 1891:Bu

1 Register öfver bankoutskottets memorial och utlåtanden under riksdagen i Stockholm år 1891. A. Af delning s kontor, motioner om inrättande af sådana.Aflöning sstat, riksbankens, ändringar deri.Afskrifning af fordringar vid afdelningskontoret i Göteborg Malmö N:o. 10. 12, 13. 4. 5. B. jBankoreglementet, ändringar

1891-01-01

Register 1891:Bu (pdf, 226 kB)

Register 1891:Bevu

1 Register öfver de af bevillningsutskottet vid 1891 års lagtima riksdag afgifna betänkanden och memorial. Betänkandets A. eller memorialets n:o. Årfsskatt, betänkande, i anledning af väckt motion om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om framläggande af förslag om införande af progressiv arfsskatt 19. B. Beräkning,

1891-01-01

Register 1891:Bevu (pdf, 385 kB)

Register 1891:prot Andra kammaren

REGISTER ÖFVEIi RIKSDAGENS PROTOKOLL LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1891. ANDRA KAMMAREN. STOCKHOLM 1SAAC MARCUS BOKTR.AKTIEBOLAG. 1891. Förklaring öfver de i detta register förekommande förkortningar. A. T. U. Bev. U. B ko. U. F. T. U. K. D. K. U. L. U. S. U. Särsk. U. K. P. K S.P.I K. Skr. M. A. K. M. F. K. B. F. R S. P

1891-01-01

Register 1891:prot Andra kammaren (pdf, 6026 kB)

Register 1891:prot Första kammaren

n E GI s T E R ÖFVER RIKSDAGENS PROTOKOLL LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1891. FÖRSTA KAMMAREN. STOCKHOLM, TRYCKT HOS K. L. BECKMAN, 1891. Anvisning för registrets begagnande: i den kongl. stats Hänvisningar till hufvudtitlarnes anslagsfrågor verkspropositionen återfinnas under förkortningen K. S. P. I. II. III. IV. V. VP VII.

1891-01-01

Register 1891:prot Första kammaren (pdf, 6620 kB)

Register 1891:bih

ALLMÄNT REGISTER ÖFVER rn iii RAMRARNES PROTOKOLL vid Ragtima Riksdagen i år 1S9L å, Stockholm STOCKHOLM TSAAC MATtOUS BOKTR.AKTIEBOLAG. 1891. Summariskt innehåll af Mhanget till kamrarnes protokoll vid riksdagen år 1891. Sami. i i i i 2 o 3 4 4 5 6 7 8 8 8 9 10 10 10 Afd. I 1 1 0 1 2 1

1891-01-01

Register 1891:bih (pdf, 4895 kB)

Register 1890:Tfu Andra kammaren

1 Register öfver de af Andra Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet är 1890 afgifna utlåtanden. B. N:o B erb er isväxten, åtgärders vidtagande för utrotande af.3 Beväringsynglingar, deras undervisning i rätt- och välskrifning samt räkning 10 Brandväsendet, dess ordnande på landet 10 c. Chokolad m.

1890-01-01

Register 1890:Tfu Andra kammaren (pdf, 344 kB)

Register 1890:Tfu Första kammaren

1 Register öfver de af Första Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1890 afgifna utlåtanden. E. N:o. Embetsfförvaltning, utredning huru vida och under livilka vilkor statsmagten må kunna ikläda sig ansvar för förluster, som af embetsman vållas genom felaktig.2. F. Folkskolestadga, tillägg till 15

1890-01-01

Register 1890:Tfu Första kammaren (pdf, 261 kB)

Register 1890:Säru

1 Förteckning öfver de af Riksdagens särskilda utskott vid 1890 års riksdag afgifna utlåtanden och memorial. N:o 1. Särskilda utskottets för behandling af förslag, angående ändrade bestämmelser med afseende på de allmänna läroverken och pedagogierna utlåtande, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition, n:o 17, äfvensom

1890-01-01

Register 1890:Säru (pdf, 199 kB)

Register 1890:Su

REGISTER öfver Statsutskottets utlåtanden ochmemorial vid 1890 års riksdag. A. N:o åuti. eller mem. Acta matematica, anslag för utgifvande af tidskriften 9:77. Afvittring sverket, anslag till.7:9. Agrikulturkemisk försöksanstalt vid Ultima, anslag till 7:19. Ahlberg, A. V. H.extra bataljonsläkare, pension för.10:4 27:1.

1890-01-01

Register 1890:Su (pdf, 1346 kB)

Register 1890:LU

Register öfver Lagutskottets utlåtanden och memorial vid lagtima riksdagen år 1890. A. Utlåtandets eller memorialets Afgifter till pr ester skap et:se Förmånsrätt. Afsöndring af jord och hemmansklyfning:kongförordningen d. 6 augusti 1881, angående ändring i 1 7 Allmänna byggnader: angående ändrad lagstiftning angående

1890-01-01

Register 1890:LU (pdf, 623 kB)

Register 1890:Ku

1 Förteckning å konstitutionsutskottets memorial och utlåtanden vid 1890 års lagtima riksdag N:o Memorialets eller ut- Datum. Dess behandling hos fc. låtandets rubrik. 1890. Första Kammaren. Andra Kammaren. Anmärkningar. 1. I anledning af väckta motioner om ändring af 6 och 18 riksdagsord-ningen. 3 mars. 8 mars

1890-01-01

Register 1890:Ku (pdf, 270 kB)

Register 1890:Bu

1 Register öfver bankoutskottets memorial och utlåtanden under Riksdagen i Stockholm år 1890. N:o. Afdelning skontor, motioner om inrättande af sådana 13, 14, 18. Afskrifning af fordringar vid riksbankens hufvudkontor 11. d:o vid afdelningskontoret i Göteborg 3. Malmö 4. Jönköping 5. Visby.6. Kalmar.12. ii 11

1890-01-01

Register 1890:Bu (pdf, 180 kB)

Register 1890:Bevu

1 Register öfver de af bevillningsutskottet vid 1890 års lagtima riksdag afgifna betänkanden och memorial. B Betänkandets eller memorialets n:o. Beräkning, betänkande angående beräkning af vissa bevill ningar för år 1891 15. Bevillning, allmänna, betänkande angående.3. Memorial i anledning af kamrar nes skiljaktiga

1890-01-01

Register 1890:Bevu (pdf, 177 kB)

Register 1890:prot Andra kammaren

REGISTER ÖFVER RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1890. ANDRA KAMMAREN. STOCKHOLM ISAAC MARCUS BOKTR.AKTIEBOLAG. 1890. Förklaring öfver de i detta register förekommande förkortningar. A. T. U. Bev. U. Bko. U. F. T. U. K. D. K. U. L. U. s. u. Särs k. U. K. P. K.S.P.I K. Skr. M. A. K. M. F. K. R. F. R. S.

1890-01-01

Register 1890:prot Andra kammaren (pdf, 6020 kB)
Paginering