Dokument & lagar (20 träffar)

Register 1893:Tfu Andra kammaren

Register öfver de af Andra Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1893 afgifna utlåtanden, memorial och betänkanden. A. Arbetare och arbetsgivare, förliknings- och skiljenämnder mellan.11 ordnande af förhållandet dem emellan beträffande reglering af arbetstiden 21 Arbetsstatistik, lämpligaste sättet

1893-01-01

Register 1893:Tfu Andra kammaren (pdf, 345 kB)

Register 1893:Tfu Första kammaren

Register öfver de af Första Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1893 afgifna utlåtanden. A. Arbetsstatistik, ifrågasatt utredning rörande åstadkommande af en svensk 9. B. B ev äring syngling ar, vidtagande af åtgärder för beredande af kunskaper i rätt- och välskrifning samt i räkning åt.7. E. Enke-

1893-01-01

Register 1893:Tfu Första kammaren (pdf, 284 kB)

Register 1893:Su

REGISTER Statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1893 års riksdag. A. N:o å uti. eller mem. Acta matematica, understöd för utgifvande af.9:93. Afzelius, F. G.akademiadjunkt, förhöjning i pensionen åt 10:15 29:4. Allmänna arbeten, som kontrolleras af väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, anslag till och vilkoren för anslagens

1893-01-01

Register 1893:Su (pdf, 1537 kB)

Register 1893:LU

Register öfver lagutskottets utlåtanden och memorial vid lagtima Riksdagen år 1893. A Ackord:se Konkurslagen. Adel:se Forum. Afgäld:se Hemmansklyfning. Allmänning ar: angående delaktighet i.Arfsrätt: angående oäkta barns.Arrendelag: angående utarbetande af.Utlåtandets eller memorialets n:o. 14. 30, 57. 59. B. Bergarelön:se

1893-01-01

Register 1893:LU (pdf, 604 kB)

Register 1893:Ku

1 ttftfclÖ Hl:t iI, i/ jf Förteckning å konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial vid 1893 års lagtima riksdag. N:0. Utlåtandets eller Datum. Dess behandling hos Anmärkningar. memorialets rubrik. Första Kammaren. Andra Kammaren. 1. I anledning af väckt motion om ändrad ly-delse af 52 regerings-formen och 33

1893-01-01

Register 1893:Ku (pdf, 2963 kB)

Register 1893:Bu

Register öfver bankoutskottets memorial och utlåtanden under Riksdagen i Stockholm år 1893. A. Nummer Afbetalning slån, motion om utsträckning af tiden för återbetalning af sådana.10, 11. Afdelningskontor, motioner om nya sådana.8, 9. Ajlöningsstat, riksbankens, ändringar i densamma 13. Afskrifning af fordringar vid

1893-01-01

Register 1893:Bu (pdf, 163 kB)

Register 1893:Bevulu

Register öfver de af sammansatta bevillnings- och lagutskottet vid 1893 års lagtima riksdag afgifna betänkande och memorial. Betänkandets eller A. memorialets n:o. Arfvode, memorial, angående arfvode åt sekreteraren hos sammansatta bevillnings- och lagutskottet.2. H. Hvitbetssoclcertillverkningsbeskattninqen, betänkande,

1893-01-01

Register 1893:Bevulu (pdf, 132 kB)

Register 1893:Bevu

Register öfver de af bevillningsutskottet vid 1893 års lagtima riksdag afgifna betänkanden och memorial. Betänkandets B. eller memorialets n:o. Beräkning, betänkande, angående beräkning af vissa bevillnin gar för år 1894 22. Bevillning, betänkande, angående bevillningsafgifter för särskilda förmåner och rättigheter.S.

1893-01-01

Register 1893:Bevu (pdf, 326 kB)

Register 1893:reg

Ii E G I S T E R ÖFVEll RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1893. STOCKHOLM, TRYCKT HOS K. L. BECKMAN, 1893. Sami. i i i i 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10 10 10 Summarisk förteckning öfver Riksdagens protokoli med bihang vid lagti ma riksmötet år 1893. Protokoll. Första kammarens

1893-01-01

Register 1893:reg (pdf, 19419 kB)

Register 1891:Tfu Andra kammaren

1 Register öfver de af Andra Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1891 afgifna utlåtanden. A. N:o Arbetstiden, utredning i fråga om ordnande af förhållandet mellan arbetsgivare och arbetare beträffande reglering af.22 E Elektriska ledningar, rörande sättet för byggande af statens 3 Elg, ytterligare

1891-01-01

Register 1891:Tfu Andra kammaren (pdf, 267 kB)

Register 1891:Tfu Första kammaren

1 Reg ister öfver de af Första Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1891 afgifna utlåtanden. B N:o, Barn, födda uti äktenskap mellan olika trosbekännare, förebyggande af samvetstvång från vigselförrättares eller själasörjares sida med hänsyn till den lära, hvari sådana skola uppfostras 12. E. Blg,

1891-01-01

Register 1891:Tfu Första kammaren (pdf, 252 kB)

Register 1891:Säru

1 F inteckning öfver de af Riksdagens särskilda utskott under lagtima riksmötet år 1891 afgifna utlåtanden och memorial. N:o 1. Särskilda utskottets n:o 2 utlåtande n:o 1, i anledning af ej mindre Kongl. Maj:ts propositioner med förslag till lag om försäkring för olycksfall i arbete och angående anvisande af medel

1891-01-01

Register 1891:Säru (pdf, 202 kB)

Register 1891:Su

REGISTER öfver Statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1891 års riksdag. A. N:o å uti. eller mera. Acta matematica, anslag till utgifvande af tidskriften.Af vittring sverket, anslag till.Allmänna arbeten, som kontrolleras af väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, anslag till och vilkoren för anslagens åtnjutande Allmänna

1891-01-01

Register 1891:Su (pdf, 1334 kB)

Register 1891:LU

Register öfver lagutskottets utlåtanden och memorial vid lagtima riksdagen år 1891. A Utlåtandets eller memorialets u:o Ackord:se Konkurslagen. Afgifter till pr ester skåpet:se Handelsbalken. Allmänna, byggnader: angående ändrade lagbestämmelser i fråga om byggnad och underhåll af kyrka med hvad dertill hörer, så

1891-01-01

Register 1891:LU (pdf, 468 kB)

Register 1891:Ku

1 Förteckning å konstitutionsutskottets memorial och utlåtanden vid 1891 års lagtima riksdag. N:o Memorialets eller utlåtandets rubrik. Datum. Dess behandling bos Anmärkningar. 1891. Första Kammaren. Andra Kammaren. Med uppgift å hvilande 23 febr. förslag till ändringar i grundlagarl:o. Om ändring af 23 riksdagsordningen.

1891-01-01

Register 1891:Ku (pdf, 536 kB)

Register 1891:Bu

1 Register öfver bankoutskottets memorial och utlåtanden under riksdagen i Stockholm år 1891. A. Af delning s kontor, motioner om inrättande af sådana.Aflöning sstat, riksbankens, ändringar deri.Afskrifning af fordringar vid afdelningskontoret i Göteborg Malmö N:o. 10. 12, 13. 4. 5. B. jBankoreglementet, ändringar

1891-01-01

Register 1891:Bu (pdf, 226 kB)

Register 1891:Bevu

1 Register öfver de af bevillningsutskottet vid 1891 års lagtima riksdag afgifna betänkanden och memorial. Betänkandets A. eller memorialets n:o. Årfsskatt, betänkande, i anledning af väckt motion om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om framläggande af förslag om införande af progressiv arfsskatt 19. B. Beräkning,

1891-01-01

Register 1891:Bevu (pdf, 385 kB)

Register 1891:prot Andra kammaren

REGISTER ÖFVEIi RIKSDAGENS PROTOKOLL LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1891. ANDRA KAMMAREN. STOCKHOLM 1SAAC MARCUS BOKTR.AKTIEBOLAG. 1891. Förklaring öfver de i detta register förekommande förkortningar. A. T. U. Bev. U. B ko. U. F. T. U. K. D. K. U. L. U. S. U. Särsk. U. K. P. K S.P.I K. Skr. M. A. K. M. F. K. B. F. R S. P

1891-01-01

Register 1891:prot Andra kammaren (pdf, 6026 kB)

Register 1891:prot Första kammaren

n E GI s T E R ÖFVER RIKSDAGENS PROTOKOLL LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1891. FÖRSTA KAMMAREN. STOCKHOLM, TRYCKT HOS K. L. BECKMAN, 1891. Anvisning för registrets begagnande: i den kongl. stats Hänvisningar till hufvudtitlarnes anslagsfrågor verkspropositionen återfinnas under förkortningen K. S. P. I. II. III. IV. V. VP VII.

1891-01-01

Register 1891:prot Första kammaren (pdf, 6620 kB)

Register 1891:bih

ALLMÄNT REGISTER ÖFVER rn iii RAMRARNES PROTOKOLL vid Ragtima Riksdagen i år 1S9L å, Stockholm STOCKHOLM TSAAC MATtOUS BOKTR.AKTIEBOLAG. 1891. Summariskt innehåll af Mhanget till kamrarnes protokoll vid riksdagen år 1891. Sami. i i i i 2 o 3 4 4 5 6 7 8 8 8 9 10 10 10 Afd. I 1 1 0 1 2 1

1891-01-01

Register 1891:bih (pdf, 4895 kB)