Dokument & lagar (33 träffar)

Register 1917:bih

ÖVERSIKT ÖVER INNEHÅLLET OCH HANDLÄGGNINGEN AV PROPOSITIONER, MOTIONER OCH ÖVRIGA ÄRENDEN VID 1917 ÅRS RIKSDAG MED TILLHÖRANDE UPPSLAGSORD. UTARBETAD AV E. RISLING OCH J. P. VELANDER. INNEHÅLL: AVD. I. UPPSLAGSORD MED HÄNVISNING TILL VISS RÅD I AVD. II. AVD. II. INNEHÅLLSAVDELNING. För innehållets fördelning mellan

1917-06-20

Register 1917:bih (pdf, 26185 kB)

Register 1917:Tfu Andra kammaren

Register över Andra kammarens tillfälliga utskotts utlåtanden vid 1917 års lagtima riksdag. Siffrorna IV beteckna FörstaFemte tillfälliga utskottet och den följande siffran utlåtandets nummer.Aborrfisket i Östersjön, förhindrande av dess tillbakagång II:8 Allmänna åklagare tillkommande andelar i böter m. in.indragning

1917-01-01

Register 1917:Tfu Andra kammaren (pdf, 265 kB)

Register 1917:Tfu Första kammaren

Register över Första kammarens tillfälliga utskotts utlåtanden vid 1917 års lagtima riksdag. Siffrorna I och II beteckna Första och Andra tillfälliga utskottet och den följande siffran utlåtandets nummer.A borrfisket i Östersjön, förhindrande av dess tillbakagång.II: 1 Allmänna åklagare tillkommande andelar i böter

1917-01-01

Register 1917:Tfu Första kammaren (pdf, 232 kB)

Register 1917:Säru

Register över de särskilda utskottens utlåtanden och memorial vid 1917 års riksdag. I betecknar Första särskilda utskottet och II Andra den följande siffran anger numret utskottets utlåtande eller memorial.Andra särskilda utskottets tjänstemän och vaktbetjäning, avlöning åt.II: 7 Avlöning åt l:a särskilda utskottets

1917-01-01

Register 1917:Säru (pdf, 182 kB)

Register 1917:Su

I Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1917 års lagtima riksdag. A Nr å uti. eller inom. Abnormunder vinning en: ang. anslag för utgivande av en ordbok för dövstumma.8:201. ang. anslag till Tidning för dövstumma.8:202. ang. täckande av brist i staten för institutet för blinda å Tomteboda 8:203.

1917-01-01

Register 1917:Su (pdf, 2607 kB)

Register 1917:LU

Register till lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1917 års lagtima riksdag. Nr å utlåt, eller mem. A. Aktiebolagslagen: angående ändring av 91 1 mom. i lagen den 12 augusti 1910 om aktiebolag 13. Arbetar skyddslagstiftning: förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 3 juni 1915 om eftergift vid krig

1917-01-01

Register 1917:LU (pdf, 407 kB)

Register 1917:Ku

Konstitutionsutskottets register. 1 Förteckning över konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial vid 1917 års lagtima riksdag. Nr Utlåtandets eller memorialets rubrik Datum Dess behandling uti Anmärkningar Första kammaren Andra kammaren 1. I anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t i fråga

1917-01-01

Register 1917:Ku (pdf, 684 kB)

Register 1917:Ju

1 Register över jordbruksutskottets utlåtanden och memorial vid 1917 års riksdag. A. Nr å uti. eller mem. Alnarp: Hovbeslagsskolan vid.14:15. Täckande av brist i expensanslaget.14:13. Undervisningsmateriel för.14:14. Lantbruksinstitutet vid, förhöjning i ordinarie anslaget.14:7 104. Extra anslag.14:7. Trädgårdsskolan

1917-01-01

Register 1917:Ju (pdf, 774 kB)

Register 1917:Bu

B anlcoid skottets register Register över bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1917 års riksdag. I. Riksbanken. Nr å uti. eller mcm Avlöningsförmåner, ersättning åt eu vaktmästare för mistade sådana.Avlöningsstaten, ang. vissa ändringar i tilläggsbestämmelser ang. ersättning för olycksfall i arbete Avdelningskontoren,

1917-01-01

Register 1917:Bu (pdf, 649 kB)

Register 1917:Bevu

1 Register över de av bevillningsutskottet vid 1917 års riksdag avgivna betänkanden och memorial. Nr å betänk. eller men. Alkoholhaltiga drycker:se Brännvin samt Vin och öl. Arvode: ang. förhöjt arvode åt sekreteraren å utskottets andra avdelning.3 Se även Ersättning. Arvsskatt: ang. vissa ändringar i förordningen om

1917-01-01

Register 1917:Bevu (pdf, 456 kB)

Register 1917:reg

c AA AV RIKSDAGSMAN VAKT. LARSSON 1927 28 REGISTER ÖVEK RIKSDAGENS PROTOKOLL MED bihang LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1917 JÄMTE FÖRTECKNING ÖVER UTSKOTTENS UTLÅTANDEN, BETÄNKANDEN OCH MEMORIAL STOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1918. y. Loka/Bibliotek n/Summarisk förteckning över riksdagens protokoll med bihang

1917-01-01

Register 1917:reg (pdf, 28072 kB)

protutdr 1917

Protokollsutdrag den 17 januari 1917. 3 Den 17 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet hållet hos riksdagens första kammare den 17 januari 1917. Nr 1. S. D. Företogs val av tre ledamöter för att deltaga i talmansöverläggningarna, och befunnos efter valförrättningens slut därtill hava blivit utsedde: herr

1917-01-01

Register 1891:Tfu Andra kammaren

1 Register öfver de af Andra Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1891 afgifna utlåtanden. A. N:o Arbetstiden, utredning i fråga om ordnande af förhållandet mellan arbetsgivare och arbetare beträffande reglering af.22 E Elektriska ledningar, rörande sättet för byggande af statens 3 Elg, ytterligare

1891-01-01

Register 1891:Tfu Andra kammaren (pdf, 267 kB)

Register 1891:Tfu Första kammaren

1 Reg ister öfver de af Första Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1891 afgifna utlåtanden. B N:o, Barn, födda uti äktenskap mellan olika trosbekännare, förebyggande af samvetstvång från vigselförrättares eller själasörjares sida med hänsyn till den lära, hvari sådana skola uppfostras 12. E. Blg,

1891-01-01

Register 1891:Tfu Första kammaren (pdf, 252 kB)

Register 1891:Säru

1 F inteckning öfver de af Riksdagens särskilda utskott under lagtima riksmötet år 1891 afgifna utlåtanden och memorial. N:o 1. Särskilda utskottets n:o 2 utlåtande n:o 1, i anledning af ej mindre Kongl. Maj:ts propositioner med förslag till lag om försäkring för olycksfall i arbete och angående anvisande af medel

1891-01-01

Register 1891:Säru (pdf, 202 kB)

Register 1891:Su

REGISTER öfver Statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1891 års riksdag. A. N:o å uti. eller mera. Acta matematica, anslag till utgifvande af tidskriften.Af vittring sverket, anslag till.Allmänna arbeten, som kontrolleras af väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, anslag till och vilkoren för anslagens åtnjutande Allmänna

1891-01-01

Register 1891:Su (pdf, 1334 kB)

Register 1891:LU

Register öfver lagutskottets utlåtanden och memorial vid lagtima riksdagen år 1891. A Utlåtandets eller memorialets u:o Ackord:se Konkurslagen. Afgifter till pr ester skåpet:se Handelsbalken. Allmänna, byggnader: angående ändrade lagbestämmelser i fråga om byggnad och underhåll af kyrka med hvad dertill hörer, så

1891-01-01

Register 1891:LU (pdf, 468 kB)

Register 1891:Ku

1 Förteckning å konstitutionsutskottets memorial och utlåtanden vid 1891 års lagtima riksdag. N:o Memorialets eller utlåtandets rubrik. Datum. Dess behandling bos Anmärkningar. 1891. Första Kammaren. Andra Kammaren. Med uppgift å hvilande 23 febr. förslag till ändringar i grundlagarl:o. Om ändring af 23 riksdagsordningen.

1891-01-01

Register 1891:Ku (pdf, 536 kB)

Register 1891:Bu

1 Register öfver bankoutskottets memorial och utlåtanden under riksdagen i Stockholm år 1891. A. Af delning s kontor, motioner om inrättande af sådana.Aflöning sstat, riksbankens, ändringar deri.Afskrifning af fordringar vid afdelningskontoret i Göteborg Malmö N:o. 10. 12, 13. 4. 5. B. jBankoreglementet, ändringar

1891-01-01

Register 1891:Bu (pdf, 226 kB)

Register 1891:Bevu

1 Register öfver de af bevillningsutskottet vid 1891 års lagtima riksdag afgifna betänkanden och memorial. Betänkandets A. eller memorialets n:o. Årfsskatt, betänkande, i anledning af väckt motion om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om framläggande af förslag om införande af progressiv arfsskatt 19. B. Beräkning,

1891-01-01

Register 1891:Bevu (pdf, 385 kB)
Paginering