Dokument & lagar (19 träffar)

Register 1897:Tfu Andra kammaren

Register öfver de af Andra Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1897 afgifna utlåtanden. B. Barnmorskor, utredning och framläggande af förslag angående statsbidrag till aflöning af inom kommuner anstälda examinerade 11 D. Domkapitlen, afskaffande af lärareprof inför 14 F. Flottning sstadgan, införande

1897-01-01

Register 1897:Tfu Andra kammaren (pdf, 337 kB)

Register 1897:Tfu Första kammaren

Register öfver de af Första Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1897 afgifna utlåtanden. D. Domkapitlen, afskaffande af lärareprof inför 13. F. Flottning sstadgan, införande i densamma af bestämmelse, att val af styrelse i flottnirigsförening skall inom viss tid anmälas hos Konungens befallningshafvande

1897-01-01

Register 1897:Tfu Första kammaren (pdf, 194 kB)

Register 1897:Säru

Förteckn ing öfver de af Riksdagens särskilda utskott under lagtima riksmötet år 1897 afgifna utlåtande och memorial. N:o 1. Utlåtande, i anledning af dels Kongl. Maj:ts proposition n:o 10 med förslag till lag för Sveriges riksbank, äfvensom af herrar F. A. Boström, A. P. Gustafsson och M. Dahn i detta ämne väckta

1897-01-01

Register 1897:Säru (pdf, 159 kB)

Register 1897:Su

REGISTER r A t I öfver Statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1897 års riksdag. A. N:o å uti. eller mem. Acta mathematica, understöd för utgifvande af 9:88. Aflöning och rekrytering, ifrågasatt ökning af 4:de hufvudtitelns anslag till, för samtliga trumpetares vid träng bataljonerna hållande i tjenstgöring

1897-01-01

Register 1897:Su (pdf, 1596 kB)

Register 1897:LU

Register öfver lagutskottets utlåtanden och memorial vid riksdagen år 1897. A. Utlåtandets eller memorialets n:o. Ava: angående verkställighet af straff, hvarigenom aga blifvit ådömd och om införande af aga eller annat kroppsstraff som särskild straffart 57. Aktiebolag angående ändringar i lagen om aktiebolag 54.

1897-01-01

Register 1897:LU (pdf, 517 kB)

Register 1897:Ku

1 Förteckning å konstitutionsutskottets memorial och utlåtanden vid 1897 års lagtima riksdag. Memorialets eller utlåtandets Dess behandling hos llriWv/jh n.t N:o. Rubrik. Datum. Första Kammaren. Andra Kammaren. Anmärkningar. Ui fi ibfir.i 1. Med uppgift å hyl-lande förslag till än-dringar i grundlagarne. 12 februari.

1897-01-01

Register 1897:Ku (pdf, 429 kB)

Register 1897:Bu

M 0 ri tino IkIi V t laMiV-MäÖi ii OO A Register öfver bankoutskottets memorial och utlåtanden under riksdagen i Stockholm år 1897. A. Afdelningskontor, motioner om inrättande af sådana 4. Afdelningskontoren i Göteborg och Malmö, angående ändringar i aflöningsstaterna.6. Afdelningskontoret i Visby, angående förhöjning

1897-01-01

Register 1897:Bu (pdf, 295 kB)

Register 1897:Bevu

u Register öfver de af bevillningsutskottet vid 1897 års lagtima riksdag afgifna betänkanden och memorial. Betänkandets n eller memorialets n:o. Beräkning, betänkande, angående beräkning af vissa bevillningar för år 1898 26. Bevillning, betänkande, i anledning af vissa till Riksdagen framstälda förslag om ändring

1897-01-01

Register 1897:Bevu (pdf, 336 kB)

Register 1897:reg

REGISTER ÖFVER RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG VID LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1897 JEMTE FÖRTECKNINGAR ÖFVER UTSKOTTENS UTLÅTANDEN, BETÄNKANDEN OCH MEMOEIAL. STOCKHOLM K. I/BECKMANS BOKTRYCKERI, 1897. Sami. i i i i 2 2 3 4 4 5 5 6 7 8 8 8 9 10 10 10 Summarisk förteckning öfver Riksdagens protokoll

1897-01-01

Register 1897:reg (pdf, 24086 kB)

Register 1868:TfuA Första kammaren

Register öfver de af Första Kammarens Tillfälliga Utskott under lagtima riksmötet år 1868 afgifna Utlåtanden och BetänkandeElementarläroverken och folkskolan, angående undervisningsväsendets ordnande vid.20. F. Folkskolan och elementarläroverken, angående undervisningsväsendets ordnande vid.20. O Grekiska språket,

1868-01-01

Register 1868:TfuA Första kammaren (pdf, 225 kB)

Register 1868:Tfu Andra kammaren

Register öfver de af Andra Kammarens Tillfälliga Utskott under lagtima riksmötet år I86S afgifna Utlåtanden och BetänkandeA. Arfvode, att sådant icke må af statsmedlen utbetalas till löntagande riksdagsman för vikaries aflönande 15. Augments-riinta, angående förändradt sätt för dess uttagande, då den icke godvilligt

1868-01-01

Register 1868:Tfu Andra kammaren (pdf, 385 kB)

Register 1868:Su

Register öfver Stats-Ulskottets Utlåtanden och memorial vid 1868 års riksdag. A. Utlåtandets och Memorialets M och mom. Aflöning för kansli- och vaktbetjening hos Kamrarne, Utskotten och i Riksdagens Kansli 95. 11 förskott å 10. Allmänna arbeten, användande härtill af äldre, ännu outtagna anslag.14 39. särskildt anslag

1868-01-01

Register 1868:Su (pdf, 1308 kB)

Register 1868:LU

Register öfver de af Lag-Utskottet vid 1868 års riksdag afgifva Utlåtanden och Memorial. A. Idxpedi tionens Allmänna byggnader, underhåll deraf.Andaktsöfningar.Arfskiften:se Bouppteckningar. Auktionsinrop:se Utsökning. fi. Bekännelse, insättande på.7. Bestraffning, urbota, verkställighet af.48. Borgen:se Löftesman.

1868-01-01

Register 1868:LU (pdf, 248 kB)

Register 1868:Ku

Förteckningöfver Konstitutions utskottets Memorial och Utlåtanden vid 1868 års riksdag. Memorialets eller Utlåtandets Dess behandling hos Anmärkningar. N:o Rubrik. Datum. Första Kammaren. Andra Kammaren. 1 Angående fullbordad gransk-ningaf de i Ståts-Rådet, förda protokoll. 1868. 11 Mars 1868 21 Mars till handl.

1868-01-01

Register 1868:Ku (pdf, 229 kB)

Register 1868:Bu

Register öfver Banko-Utskottets afgifna Betänka oden. Utlåtanden och Memorial under riksdagen i Stockholm år 1868. A. Ackordsanbud:Se eftergift. Andersson, A.i Skällby, angående eftergift af Riksbankens fordringsanspråk hos Jfä 16. B. Berättelse, Bankofullmägtiges till Utskottet l. Utskottets till Riksdagen 2. Biörck,

1868-01-01

Register 1868:Bu (pdf, 266 kB)

Register 1868:Bevu

Register öfver de af Bevillnings-Utekottet afgifna Betänkande och Memorial under 2868 års riksdag. B Betänkandets M Bevillning, allmänna. Betänkande angående 15. Memorial i anledning af Kamrarnes olika beslut angående föreslagen ändring af 69 Bevillnings-stadgan 18. Bevillningssumman, Betänkande med förslag till den

1868-01-01

Register 1868:Bevu (pdf, 213 kB)

Register 1868:bih

ALLMÄNT REGISTER ÖFVER TILL Bill KAMÉ ARNES PROTOKOLL vid Lagtima Riksdagen i Stockholm år 1868. STOCKHOLM, TEYCKT HOS ISAAC MAEOTJS, 1868. 1 1 1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 8 8 9 Afdeln. 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 Summariskt innehall af Bihanget till Kamrarnes Protokoll vid Riksdagen år 1868. Band.

1868-01-01

Register 1868:bih (pdf, 5000 kB)

Register 1868:prot Andra kammaren

REGISTER ÖFVER RIKSDAGENS PR 0 T O K 0 L L LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1868. ANDRA KAMMAREN. STOCKHOLM, TRYCKT HOS ISAA.C M A 11 C U S 18C8. Förklaring öfver de i detta register förekommande förkortningar. A. T. U. betyder Andra Kammarens Tillfälliga Utskotts Betänkande, Utlå tande eller Memorial Bev. U. 11 Bevillnings-Utskottets

1868-01-01

Register 1868:prot Andra kammaren (pdf, 6296 kB)

Register 1868:prot Första kammaren

V REGISTER öfver RIKSDAGENS PROT OKOLL VID LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1868. FÖRSTA KAMMAKEN. STOCKHOLM, TRYCKT HOS A. L. NORMAN, 1868. Anvisning för Registrets begagnande. Samma plan är följd för registrets uppsättning som under föregående är. Genom att undvika att trötta ögat med en massa siffror och förkortningar, vinnes,

1868-01-01

Register 1868:prot Första kammaren (pdf, 6047 kB)