Dokument & lagar (19 träffar)

Register 1896:reg

REGISTER ÖFVER RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1896. STOCKHOLM, K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI, 1896. Sami. 1 1 1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10 10 10 Summarisk förteckning öfver Riksdagens protokoll med bihang vid lagtima riksmötet år 1896. Protokoll. Första kammarens protokoll,

1896-07-01

Register 1896:reg (pdf, 20936 kB)

Register 1896:Tfu Andra kammaren

Register öfver de af Andra Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1896 afgifna utlåtanden. A. Alkoholismen, dess betraktande såsom eu sjukdom Annonsering en, angående den legala B. Barn, tillägg till kongl. förordningen den 10 juli 1891, angående förbud för sådana att nattetid idka viss försäljning

1896-01-01

Register 1896:Tfu Andra kammaren (pdf, 281 kB)

Register 1896:Tfu Första kammaren

I finniif-M Sill M,f:ji j.i i I i i iI:u rr Register öfver de af Första Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1896 afgifna utlåtanden. Alkoholister, beredande af sjukvård i vidsträcktare mån än hittills å enskilda anstalter åt.Annonseringen, angående den legala B Barn och minderårige, föreskrifter

1896-01-01

Register 1896:Tfu Första kammaren (pdf, 215 kB)

Register 1896:Su

I REGISTER öfver Statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1896 års riksdag. A. N:o uti, eller mem. Acta mathematica, understöd för utgifvande af Afvittringslandtmätare, se Skiften och afvittringar. Afzelius, O. O.registrator, ifrågasatt pension för enkan efter Allmänna arbeten, som kontrolleras af väg- och vattenbyggnadsstyrelsen,

1896-01-01

Register 1896:Su (pdf, 1694 kB)

Register 1896:LU

Register öfver de af lagutskottet vid 1896 års lagtima riksdag afgifna utlåtanden och memorial. Utlåtandets eller memorialets n:o. Afgäld:se Jorda/söndring. Allmänna byggnader: angående ändrad lydelse af lagen angående byggnad och underhåll af kyrka m. m. den 12 juni 1885 37. ändrad lydelse af lagen angående skyldighet

1896-01-01

Register 1896:LU (pdf, 8187 kB)

Register 1896:Ku

1 Förteckning å konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial vid 1896 års lagtima riksdag. Utlåtandets eller memorialets rubrik. Dess behandling bos Anmärkningar. No. Datum. Första Kammaren, j Andra Kammaren. 1. I anledning af väckt motion om ändrad ly-delse af 16, 17 och 18 rikdagsordningen. 3 mars. 14 mars

1896-01-01

Register 1896:Ku (pdf, 483 kB)

Register 1896:Bu

Register öfver bankoutskottets memorial och utlåtanden under Riksdagen i Stockholm år 1896. A. N:o Afdelningskontor, motioner om inrättande af sådana 14. Afdelningskontoret i Falun, angående höjning i anslaget till extra biträde m. m.13. Afdelningskontoret i Umeå, angående fastställande af afloningsstat.12. Afdelningskontoret

1896-01-01

Register 1896:Bu (pdf, 162 kB)

Register 1896:Bevu

Register öfver de af bevillningsutskottet vid 1896 års lagtima riksdag afgifna betänkanden och memorial. Betänkandets B. eller memorialets n:o. Beräkning, betänkande, angående beräkning af vissa bevillningar för år 1897.30. Bevillning, betänkande, angående bevillningsafgifter för särskilda förmåner och rättigheter

1896-01-01

Register 1896:Bevu (pdf, 275 kB)

Register 1891:Tfu Andra kammaren

1 Register öfver de af Andra Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1891 afgifna utlåtanden. A. N:o Arbetstiden, utredning i fråga om ordnande af förhållandet mellan arbetsgivare och arbetare beträffande reglering af.22 E Elektriska ledningar, rörande sättet för byggande af statens 3 Elg, ytterligare

1891-01-01

Register 1891:Tfu Andra kammaren (pdf, 267 kB)

Register 1891:Tfu Första kammaren

1 Reg ister öfver de af Första Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1891 afgifna utlåtanden. B N:o, Barn, födda uti äktenskap mellan olika trosbekännare, förebyggande af samvetstvång från vigselförrättares eller själasörjares sida med hänsyn till den lära, hvari sådana skola uppfostras 12. E. Blg,

1891-01-01

Register 1891:Tfu Första kammaren (pdf, 252 kB)

Register 1891:Säru

1 F inteckning öfver de af Riksdagens särskilda utskott under lagtima riksmötet år 1891 afgifna utlåtanden och memorial. N:o 1. Särskilda utskottets n:o 2 utlåtande n:o 1, i anledning af ej mindre Kongl. Maj:ts propositioner med förslag till lag om försäkring för olycksfall i arbete och angående anvisande af medel

1891-01-01

Register 1891:Säru (pdf, 202 kB)

Register 1891:Su

REGISTER öfver Statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1891 års riksdag. A. N:o å uti. eller mera. Acta matematica, anslag till utgifvande af tidskriften.Af vittring sverket, anslag till.Allmänna arbeten, som kontrolleras af väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, anslag till och vilkoren för anslagens åtnjutande Allmänna

1891-01-01

Register 1891:Su (pdf, 1334 kB)

Register 1891:LU

Register öfver lagutskottets utlåtanden och memorial vid lagtima riksdagen år 1891. A Utlåtandets eller memorialets u:o Ackord:se Konkurslagen. Afgifter till pr ester skåpet:se Handelsbalken. Allmänna, byggnader: angående ändrade lagbestämmelser i fråga om byggnad och underhåll af kyrka med hvad dertill hörer, så

1891-01-01

Register 1891:LU (pdf, 468 kB)

Register 1891:Ku

1 Förteckning å konstitutionsutskottets memorial och utlåtanden vid 1891 års lagtima riksdag. N:o Memorialets eller utlåtandets rubrik. Datum. Dess behandling bos Anmärkningar. 1891. Första Kammaren. Andra Kammaren. Med uppgift å hvilande 23 febr. förslag till ändringar i grundlagarl:o. Om ändring af 23 riksdagsordningen.

1891-01-01

Register 1891:Ku (pdf, 536 kB)

Register 1891:Bu

1 Register öfver bankoutskottets memorial och utlåtanden under riksdagen i Stockholm år 1891. A. Af delning s kontor, motioner om inrättande af sådana.Aflöning sstat, riksbankens, ändringar deri.Afskrifning af fordringar vid afdelningskontoret i Göteborg Malmö N:o. 10. 12, 13. 4. 5. B. jBankoreglementet, ändringar

1891-01-01

Register 1891:Bu (pdf, 226 kB)

Register 1891:Bevu

1 Register öfver de af bevillningsutskottet vid 1891 års lagtima riksdag afgifna betänkanden och memorial. Betänkandets A. eller memorialets n:o. Årfsskatt, betänkande, i anledning af väckt motion om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om framläggande af förslag om införande af progressiv arfsskatt 19. B. Beräkning,

1891-01-01

Register 1891:Bevu (pdf, 385 kB)

Register 1891:prot Andra kammaren

REGISTER ÖFVEIi RIKSDAGENS PROTOKOLL LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1891. ANDRA KAMMAREN. STOCKHOLM 1SAAC MARCUS BOKTR.AKTIEBOLAG. 1891. Förklaring öfver de i detta register förekommande förkortningar. A. T. U. Bev. U. B ko. U. F. T. U. K. D. K. U. L. U. S. U. Särsk. U. K. P. K S.P.I K. Skr. M. A. K. M. F. K. B. F. R S. P

1891-01-01

Register 1891:prot Andra kammaren (pdf, 6026 kB)

Register 1891:prot Första kammaren

n E GI s T E R ÖFVER RIKSDAGENS PROTOKOLL LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1891. FÖRSTA KAMMAREN. STOCKHOLM, TRYCKT HOS K. L. BECKMAN, 1891. Anvisning för registrets begagnande: i den kongl. stats Hänvisningar till hufvudtitlarnes anslagsfrågor verkspropositionen återfinnas under förkortningen K. S. P. I. II. III. IV. V. VP VII.

1891-01-01

Register 1891:prot Första kammaren (pdf, 6620 kB)

Register 1891:bih

ALLMÄNT REGISTER ÖFVER rn iii RAMRARNES PROTOKOLL vid Ragtima Riksdagen i år 1S9L å, Stockholm STOCKHOLM TSAAC MATtOUS BOKTR.AKTIEBOLAG. 1891. Summariskt innehåll af Mhanget till kamrarnes protokoll vid riksdagen år 1891. Sami. i i i i 2 o 3 4 4 5 6 7 8 8 8 9 10 10 10 Afd. I 1 1 0 1 2 1

1891-01-01

Register 1891:bih (pdf, 4895 kB)