Dokument & lagar (30 träffar)

Register 1969:Su - höst

Statsutskottets register vid 1969 års riksdag höstsessionen 1 Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1969 års riksdag höstsessionen A Akademiska sjukhuset i Uppsala, tilläggsstatsanslag till utrustning m. m.181:2 Alkoholsjuka, föreningen Kontakt med, tilläggsstatsanslag till lån till 181:3 Allmänflyget,

1969-01-01

Register 1969:Su - höst (pdf, 516 kB)

Register 1969:Su

Statsutskottets register vid 1969 års riksdag vårsessionen 1 Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1969 års riksdag vårsessionen A Abortförebyggande åtgärder, anslag till 5:18 Aerotransport, Aktiebolaget, anslag till garanti för bolaget för 1968/69 9:8 Affärsverk, statens: statsverkspropositionen

1969-01-01

Register 1969:Su (pdf, 2777 kB)

Register 1969:L3u - höst

Tredje lagutskottets register vid 1969 års riksdag höstsessionen 1 Register till tredje lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1969 års riksdag höstsessionen A Affärstidslagen om klagan över beslut i dispensmål enligt affärstidslagen.55 Aga se Djurskydd 47 B Besiktningsinstrument se Vägtrafik 61 Besvärsrätt

1969-01-01

Register 1969:L3u - höst (pdf, 400 kB)

Register 1969:L3u

Tredje lagutskottets register vid 1969 års riksdag vårsessionen 1 Register till tredje lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1969 års riksdag vårsessionen A Affärstidslagen om upphävande av affärstidslagen.14 se Uppskjutna ärenden 44 c Avloppsvatten se Miljöskyddslag 37 B Bruksarkiv om återförande till kronan

1969-01-01

Register 1969:L3u (pdf, 702 kB)

Register 1969:L2u - höst

Andra lagutskottets register vid 1969 års riksdag höstsessionen 1 Register till andra lagutskottets utlåtanden vid 1969 års riksdag höstsessionen A Arbetarskydd: se Gifter 67 Arbetslöshetsförsäkring: se Semester 84 och Tilläggspension 76 Arbetsmarknadsfrågor: angående politisk information och propaganda på arbetsplatser

1969-01-01

Register 1969:L2u - höst (pdf, 458 kB)

Register 1969:L2u

Andra lagutskottets register vid 1969 års riksdag vårsessionen 1 Register till andra lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1969 års riksdag vårsessionen A Adoption: se Sjukförsäkring 13 Allmänt ombud: se Försäkringsdomstolen 22 Anstaltsvistelse: se Sjukförsäkring 34 Arbetarskydd: om en allmän översyn av arbetarskyddslagen,

1969-01-01

Register 1969:L2u (pdf, 892 kB)

Register 1969:L1u - höst

Första lagutskottets register vid i969 års riksdag höstsessionen 1 Register till första lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1969 års riksdag höstsessionen A Abortlagstiftning: se Nordiska rådet 46 Adoption: se Internationella rättsförhållanden 54 Allmänna ordningsstadgan: kungörelse om ändring i allmänna ordningsstadgan

1969-01-01

Register 1969:L1u - höst (pdf, 494 kB)

Register 1969:L1u

Första lagutskottets register vid 1969 års riksdag vårsessionen 1 Register till första lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1969 års riksdag vårsessionen A Abort: se Havandeskap 32 Aktiebolag: lag om ändring i lagen den 14 september 1944 nr 705 om aktie bolag 34 Allmän avgift: se Utländsk skatt 33 Allmän försäkring:

1969-01-01

Register 1969:L1u (pdf, 756 kB)

Register 1969:Ku - höst

Konstitutionsutskottets register vid 1969 års riksdag höstsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets betänkanden vid 1969 års riksdags höstsession A Adelsväsendet, avskaffande av.Allmänna handlingars offentlighet, se Sekretesslagen 1 372 42 Annan valdag än söndag eller två valdagar, se Val 11 50 Antalet fullmäktige

1969-01-01

Register 1969:Ku - höst (pdf, 429 kB)

Register 1969:Ku

Konstitutionsutskottets register vid 1969 års riksdag vårsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets betänkanden vid 1969 års riksdags vårsession A Allmänna handlingars offentlighet: 1. Riktlinjer för översyn av lagstiftningen.8 2. Offentlighet för personundersökning i brottmål.9 Se även Val 8 15 E Enkammarriksdag,

1969-01-01

Register 1969:Ku (pdf, 565 kB)

Register 1969:Ju - höst

Jordbruksutskottets register vid 1969 års riksdag höstsessionen Register till jordbruksutskottets utlåtanden vid 1969 års riksdag höstsessionen B Beredskapsplan för åtgärder vid naturkatastrofer se Naturkatastrofer, beredskapsplan Byggnadsarbeten vid lantbrukets yrkesskolor se Lantbrukets yrkesskolor, byggnadsarbeten

1969-01-01

Register 1969:Ju - höst (pdf, 433 kB)

Register 1969:Ju

Jordbruksutskottets register vid 1969 års riksdag vårsessionen 1 Register över jordbruksutskottets utlåtanden och memorial vid 1969 års riksdag vårsessionen A Allmän beredskapsstat se Beredskapsstat Alnarpsinstitutet, förvaltningskostnader m. m.1:19 Arrendenämnder 1:45 Avloppsreningsverk, bidrag till kommunala

1969-01-01

Register 1969:Ju (pdf, 832 kB)

Register 1969:Bu - höst

Bankoutskottets register vid i969 års riksdag höstsessionen 1 Sakregister till bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1969 års riksdag höstsessionen I. Riksdagen och dess verk Revisorer, riksdagens omorganisation av revisorernas kansli 49 riksbankens avdelningskontor, granskning rörande 43 riksdagsbiblioteket,

1969-01-01

Register 1969:Bu - höst (pdf, 240 kB)

Register 1969:Bu

Bankoutskottets register vid 1969 års riksdag vårsessionen 1 Sakregister till bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1969 års riksdag vårsessionen I. Riksdagen och dess verk Ansvarsfrihet bankofullmäklige 11:4 riksgäldsf ullmäktige 11:5 styrelsen för riksdagsbiblioteket.3 styrelsen för Stiftelsen Riksbankens

1969-01-01

Register 1969:Bu (pdf, 541 kB)

Register 1969:Bevu - höst

Bevillningsutskottets register vid 1969 års riksdag höstsessionen 1 Sakregister till bevillningsutskottets betänkanden vid 1969 års riksdag höstsessionen I. Direkt beskattning AB Atomenergi, avdrag för förlust på aktie.69 Aktier, realisationsvinstbeskattning.56 Aktievinstbeskattning skärpningar.56 extra avdrag.57

1969-01-01

Register 1969:Bevu - höst (pdf, 524 kB)

Register 1969:Bevu

Bevillningsutskottets register vid 1969 års riksdag vårsessionen 1 Sakregister till bevillningsutskottets betänkanden och memorial vid 1969 års riksdag vårsessionen I. Direkt beskattning Aktiebolag avveckling av dubbelbeskattning.17 den statliga inkomstskatten.17 höjning av skatten.50 Anhörig, avdrag för tillsyn

1969-01-01

Register 1969:Bevu (pdf, 802 kB)

Register 1969:Abu - höst

Allmänna beredningsutskottets reg. vid 1969 års riksdag höstsessionen 1 Register över allmänna beredningsutskottets utlåtanden vid 1969 års riksdag höstsessionen F Fjällområdena, naturvården inom de svenska.52 L Ljudenlig stavning, införande av.51 N Nationalparkerna, skyddet för de svenska.53 Naturvården, se Svenska

1969-01-01

Register 1969:Abu - höst (pdf, 181 kB)

Register 1969:Abu

Allmänna beredningsutskottets reg. vid 1969 års riksdag vårsessionen 1 Register över allmänna beredningsutskottets utlåtanden och memorial vid 1969 års riksdag vårsessionen A Alkoholbruk, statens övertagande av alla kostnader för skador på grund av 25 Allergier, se Forskning Ansvarsförsäkring, se Försäkring Antibiotika,

1969-01-01

Register 1969:Abu (pdf, 521 kB)

Register 1969:reg

REGISTER ÖVER RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG RIKSDAGEN 1969 UTARBETAT AV RIKSDAGENS UPPLYSNINGSTJÄNST Summarisk förteckning över protokoll med bihang vid riksdagen år 1969 Protokoll Första kammarens protokoll h. 143. Andra kammarens protokoll h. 143. Sami. Avd. 1 1 2 3 4 5 1 5 2 5 3 6 7 8 9 1

1969-01-01

Register 1969:reg (pdf, 18331 kB)

Register 1891:Tfu Andra kammaren

1 Register öfver de af Andra Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1891 afgifna utlåtanden. A. N:o Arbetstiden, utredning i fråga om ordnande af förhållandet mellan arbetsgivare och arbetare beträffande reglering af.22 E Elektriska ledningar, rörande sättet för byggande af statens 3 Elg, ytterligare

1891-01-01

Register 1891:Tfu Andra kammaren (pdf, 267 kB)
Paginering