Dokument & lagar (12 träffar)

Register 1897:LU

Register öfver lagutskottets utlåtanden och memorial vid riksdagen år 1897. A. Utlåtandets eller memorialets n:o. Ava: angående verkställighet af straff, hvarigenom aga blifvit ådömd och om införande af aga eller annat kroppsstraff som särskild straffart 57. Aktiebolag angående ändringar i lagen om aktiebolag 54.

1897-01-01

Register 1897:LU (pdf, 517 kB)

Register 1897:Ku

1 Förteckning å konstitutionsutskottets memorial och utlåtanden vid 1897 års lagtima riksdag. Memorialets eller utlåtandets Dess behandling hos llriWv/jh n.t N:o. Rubrik. Datum. Första Kammaren. Andra Kammaren. Anmärkningar. Ui fi ibfir.i 1. Med uppgift å hyl-lande förslag till än-dringar i grundlagarne. 12 februari.

1897-01-01

Register 1897:Ku (pdf, 429 kB)

Register 1891:LU

Register öfver lagutskottets utlåtanden och memorial vid lagtima riksdagen år 1891. A Utlåtandets eller memorialets u:o Ackord:se Konkurslagen. Afgifter till pr ester skåpet:se Handelsbalken. Allmänna, byggnader: angående ändrade lagbestämmelser i fråga om byggnad och underhåll af kyrka med hvad dertill hörer, så

1891-01-01

Register 1891:LU (pdf, 468 kB)

Register 1891:Ku

1 Förteckning å konstitutionsutskottets memorial och utlåtanden vid 1891 års lagtima riksdag. N:o Memorialets eller utlåtandets rubrik. Datum. Dess behandling bos Anmärkningar. 1891. Första Kammaren. Andra Kammaren. Med uppgift å hvilande 23 febr. förslag till ändringar i grundlagarl:o. Om ändring af 23 riksdagsordningen.

1891-01-01

Register 1891:Ku (pdf, 536 kB)

Register 1888:LU

1 Register öfver lagutskottets vid riksdagen år 1888 afgifna utlåtanden och memorial. A. Utlåtandets eller memorialets Afsöndring af jord och hemmansklyfning, kongl. förordningen 6 augusti 1864: angående förslag till lag angående hemmansklyfning och jordafsöndring Allmänna byggnader: angående skyldighet att underhålla

1888-01-01

Register 1888:LU (pdf, 402 kB)

Register 1888:Ku

1 Förteckning å konstitutionsutskottets memorial och utlåtanden vid 1888 års lagtima riksdag. Memorialets eller ut-låtandets rubrik. Datum. 1888. Dess behandling hos N:o Första Kammaren. Andra Kammaren. Anmärkningar. 1. Med uppgift å hvilande förslag till ändringar i grundlagarne: 13 februari sWfc l:o. Om ändring

1888-01-01

Register 1888:Ku (pdf, 254 kB)

Register 1873:LU

Register öfver de. af Lag-Utskottet vid 1873 års riksdag afgifna Utlåtanden och Betänkande!Utlåtandets N:r. A. Apotekspriviligier, s. k. säljbara, afskaffande af.40. B. Brefbäringsskyldighet:se Klockare. Byggninga-balken, uppkäfvande af 3 i 25 Kap se Milstolpar. Beväringsexercis, befrielse för lärjunge vid elementarläroverk

1873-01-01

Register 1873:LU (pdf, 308 kB)

Register 1873:Kufört

1 Förteckning öfver Konstitutions utskottets Memorial och Utlåtanden vid 1873 års riksdag. Memorialets eller Utlåtandets Dess behandling bos Anmärkningar. N:o Rubrik. Datum. Första Kammaren. Andra Kammaren. 1 Med uppgift å hyllan-de förslag till ändringar i Grundlagar.1873. 28 Januari 1873. 1873. l:o. Om ändring

1873-01-01

Register 1873:Kufört (pdf, 310 kB)

Register 1871:LU

Register i öfver de af Lag-Utskottet vid 1871 års riksdag afgifna Utlåtanden och Betänkanden. Expeditionens nummer Dop och nattvard, underlåtenhet att begagna.N:o 2. B. Expropriationslagen, ändring deri.15. svar i anledning af återremiss 18. W Fattigvården, förordning angående.23. förslag till sammanjemkning af skiljaktiga

1871-01-01

Register 1871:LU (pdf, 212 kB)

Register 1871:Ku

Förteckning öfver Konstitutions-Utskottets Memorial och Utlåtanden vid 1B71 ars riksdag. Memorialets eller Utlåtandets Dess behandling hos Anmärkningar. M Rubrik. Datum. Första Kammaren. Andra Kammaren. I. Angående fullbordad granskning af de i Stats-Rådet förda protokoll 1871. 2 Mars. 1871. 11 Mars till handi. 1871.

1871-01-01

Register 1871:Ku (pdf, 179 kB)

Register 1867:LU

1 Register öfver de af Lag-Utskottet vid 1867 års riksmöte afgifna Utlåtanden och Memorial. Expeditionens nummer. A. Ackord: Se Konkurslagen. Afkortning af vissa slags böter.63. svar på återremiss 72. Afsöndring af jord angående Utskottets behörighet att upptaga frågor om1, 2, 3, 19. Andaktsöfningar, gemensamma.40.

1867-01-01

Register 1867:LU (pdf, 334 kB)

Register 1867:Ku

Förteckning öfver Konstitutions utskottets Memorialer och Utlåtanden vid 1867 års Riksdag. Memorialets eller Utlåtandets Dess behandling bos Anmärkningar, i N:o i Rubrik. Datum. Första Kammaren. Andra Kammaren. 1 1857. 1867. 1867. i Med uppgift å hyllande förslag till ändringar i Grundlagarne. 5 Febr. l:o.

1867-01-01

Register 1867:Ku (pdf, 343 kB)