Dokument & lagar (10 träffar)

Register 1897:LU

Register öfver lagutskottets utlåtanden och memorial vid riksdagen år 1897. A. Utlåtandets eller memorialets n:o. Ava: angående verkställighet af straff, hvarigenom aga blifvit ådömd och om införande af aga eller annat kroppsstraff som särskild straffart 57. Aktiebolag angående ändringar i lagen om aktiebolag 54.

1897-01-01

Register 1897:LU (pdf, 517 kB)

Register 1897:Ku

1 Förteckning å konstitutionsutskottets memorial och utlåtanden vid 1897 års lagtima riksdag. Memorialets eller utlåtandets Dess behandling hos llriWv/jh n.t N:o. Rubrik. Datum. Första Kammaren. Andra Kammaren. Anmärkningar. Ui fi ibfir.i 1. Med uppgift å hyl-lande förslag till än-dringar i grundlagarne. 12 februari.

1897-01-01

Register 1897:Ku (pdf, 429 kB)

Register 1891:LU

Register öfver lagutskottets utlåtanden och memorial vid lagtima riksdagen år 1891. A Utlåtandets eller memorialets u:o Ackord:se Konkurslagen. Afgifter till pr ester skåpet:se Handelsbalken. Allmänna, byggnader: angående ändrade lagbestämmelser i fråga om byggnad och underhåll af kyrka med hvad dertill hörer, så

1891-01-01

Register 1891:LU (pdf, 468 kB)

Register 1891:Ku

1 Förteckning å konstitutionsutskottets memorial och utlåtanden vid 1891 års lagtima riksdag. N:o Memorialets eller utlåtandets rubrik. Datum. Dess behandling bos Anmärkningar. 1891. Första Kammaren. Andra Kammaren. Med uppgift å hvilande 23 febr. förslag till ändringar i grundlagarl:o. Om ändring af 23 riksdagsordningen.

1891-01-01

Register 1891:Ku (pdf, 536 kB)

Register 1890:LU

Register öfver Lagutskottets utlåtanden och memorial vid lagtima riksdagen år 1890. A. Utlåtandets eller memorialets Afgifter till pr ester skap et:se Förmånsrätt. Afsöndring af jord och hemmansklyfning:kongförordningen d. 6 augusti 1881, angående ändring i 1 7 Allmänna byggnader: angående ändrad lagstiftning angående

1890-01-01

Register 1890:LU (pdf, 623 kB)

Register 1890:Ku

1 Förteckning å konstitutionsutskottets memorial och utlåtanden vid 1890 års lagtima riksdag N:o Memorialets eller ut- Datum. Dess behandling hos fc. låtandets rubrik. 1890. Första Kammaren. Andra Kammaren. Anmärkningar. 1. I anledning af väckta motioner om ändring af 6 och 18 riksdagsord-ningen. 3 mars. 8 mars

1890-01-01

Register 1890:Ku (pdf, 270 kB)

Register 1871:LU

Register i öfver de af Lag-Utskottet vid 1871 års riksdag afgifna Utlåtanden och Betänkanden. Expeditionens nummer Dop och nattvard, underlåtenhet att begagna.N:o 2. B. Expropriationslagen, ändring deri.15. svar i anledning af återremiss 18. W Fattigvården, förordning angående.23. förslag till sammanjemkning af skiljaktiga

1871-01-01

Register 1871:LU (pdf, 212 kB)

Register 1871:Ku

Förteckning öfver Konstitutions-Utskottets Memorial och Utlåtanden vid 1B71 ars riksdag. Memorialets eller Utlåtandets Dess behandling hos Anmärkningar. M Rubrik. Datum. Första Kammaren. Andra Kammaren. I. Angående fullbordad granskning af de i Stats-Rådet förda protokoll 1871. 2 Mars. 1871. 11 Mars till handi. 1871.

1871-01-01

Register 1871:Ku (pdf, 179 kB)

Register 1867:LU

1 Register öfver de af Lag-Utskottet vid 1867 års riksmöte afgifna Utlåtanden och Memorial. Expeditionens nummer. A. Ackord: Se Konkurslagen. Afkortning af vissa slags böter.63. svar på återremiss 72. Afsöndring af jord angående Utskottets behörighet att upptaga frågor om1, 2, 3, 19. Andaktsöfningar, gemensamma.40.

1867-01-01

Register 1867:LU (pdf, 334 kB)

Register 1867:Ku

Förteckning öfver Konstitutions utskottets Memorialer och Utlåtanden vid 1867 års Riksdag. Memorialets eller Utlåtandets Dess behandling bos Anmärkningar, i N:o i Rubrik. Datum. Första Kammaren. Andra Kammaren. 1 1857. 1867. 1867. i Med uppgift å hyllande förslag till ändringar i Grundlagarne. 5 Febr. l:o.

1867-01-01

Register 1867:Ku (pdf, 343 kB)