Dokument & lagar (370 träffar)

Departementsserien 2010:48

Ds 2010:48 Utvärdering av lagen 1997:379 om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister Integrations- och jämställdhetsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets

2011-01-01

Departementsserien 2010:48 (pdf, 543 kB)

Departementsserien 2010:47

En ny förvaltningslag Ds 2010:47 En ny förvaltningslag Remissyttranden över Förvaltningslagsutredningens betänkande SOU 2010:29 Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

2011-01-01

Departementsserien 2010:47 (pdf, 2695 kB)

Departementsserien 2010:46

Ds 2010:46 Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition Utrikesdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

2011-01-01

Departementsserien 2010:46 (pdf, 2407 kB)

Departementsserien 2010:45

Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll.5 2 Författningsförslag 7 Förslag till lag om ändring i lagen 1998:958 om vilotid för sjömän.7 3 Den reviderade STCW-konventionen 11 3.1 Bakgrund 11 3.2 Nya bestämmelser i konventionen 12 3.2.1 Behörighet skapas för elingenjör och fartygselektriker.12 3.2.2 Behörighet

2011-01-01

Departementsserien 2010:45 (pdf, 418 kB)

Departementsserien 2010:40

Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll 5 Författningsförslag 6 Förslag till lag om ändring i radio- och tv-lagen 2010:6966 1 Även tv och sökbar text-tv som sänds genom tråd ska göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.17 1.1 Bakgrund 17 1.2 Skälen för förslaget 19 2 Kortare annonsavbrott

2011-01-01

Departementsserien 2010:40 (pdf, 243 kB)

Departementsserien 2010:29

ds 2010 29 m.m EU, inom krigsmateriel av överföring om direktiv av Genomförande Ds 2010:29 Genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel inom EU, m.m. 106 47 Stockholm Tel 08-598 191 90 Fax 08-598 191 91 order.fritzesnj.se www.fritzes.se ISBN 978XXX-91-XX-38-XX-23433-XXXXX-4 ISSN-X ISSN0284XXXX-6012-X

2011-01-01

Departementsserien 2010:29 (pdf, 2752 kB)

Departementsserien 2010:26

Ds 2011:26 Domarnomineringar till internationella domstolar Utrikesdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

2011-01-01

Departementsserien 2010:26 (pdf, 496 kB)

Departementsserien 2010:19

Bättre regler för elektroniska kommunikationer Ds 2010:19 Bättre regler för elektroniska Kommunikationer Näringsdepartementet Ds 2010:19 Bättre regler för elektroniska kommunikationer Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2010:19 (pdf, 2174 kB)

Departementsserien 2010:19

Promemoria 2011-02-09 N2010/615/ITP Näringsdepartementet IT-politik Remissammanställning Ds 2010:19 Frågor om användning av radiosändare Promemorians förslag: Tillståndsvillkor som anger vilka slag av elektroniska kommunikationstjänster eller slag av elektroniska kommunikationsnät, som gäller för ett tillstånd att


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2010:19 (pdf, 195 kB)

Departementsserien 2010:16

Ds 2010:16 En myndighet för bortförda barn Utrikesdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-598

2011-01-01

Departementsserien 2010:16 (pdf, 685 kB)

Departementsserien 2010:9

Effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet Förord Genom beslut den 17 mars 2009 av chefen för Justitiedepartementet uppdrogs åt länspolismästaren Mats Löfving att biträda departementet med en översyn av hur rättsväsendets myndigheter arbetar med ungdomar som riskerar att utveckla en vanekriminell livsstil. Den 1 april

2011-01-01

Departementsserien 2010:9 (pdf, 1036 kB)

Departementsserien 2010:5

Ds 2010:5 Upphävande av lagen 1990:1183 om tillfällig försäljning Integrations- och jämställdhetsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes

2011-01-01

Departementsserien 2010:5 (pdf, 120 kB)

Bilaga

CIVILUTSKOTTET KANSLIET PM 2011-01-26 Bilaga 2 till protokoll 2010/11:11 Dnr 099-1678-2010711 Uppdrag till utvärderings- och forsknings-funktionen vid riksdagens utredningstjänst Inventering av forskning och utveckling inom civilutskottets beredningsområde Bakgrund och syfte Civilutskottet har ett vidsträckt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (doc, 96 kB)

Bilaga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 1776 kB)

Bilaga

Bilaga 2 PM Till Riksdagen 2010-11-18 Utbildningsdepartementet Näringsdepartementet Forskningspolitiska enheten Enheten för Forskning, Innovation och Näringsutveckling Dp 5 och DP 8: Innovationsunionen Dokumentbeteckning Senast kända: 16091/10 Sammanfattning Slutsatserna tar sin utgångspunkt i de förslag som


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (doc, 78 kB)

Bilaga

Promemoria 2010-11-25 Ju2008/8509/L2 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Jonas Bäckstrand Integrations- och jämställdhetsdepartementet Konsumentenheten Sophie Nordström Bilaga 2 Till protokoll 2010/11:8 Dnr 090-1010-2010/11 Underlag till Civilutskottet inför överläggning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (doc, 47 kB)

Bilaga

Regeringskansliet 2010/11:FPM15 Faktapromemoria 2010/11:FPM15 Direktiv om angrepp mot informationssystem 2010/11:FPM15 Justitiedepartementet 2010-11-04 Dokumentbeteckning KOM 2010 517 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om angrepp mot informationssystem och om upphävande av rambeslut 2005/222/RIF


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (doc, 93 kB)

Bilaga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 70 kB)

Bilaga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 1096 kB)

Bilaga

SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.9.2010 KOM2010 517 slutlig 2010/0273 COD Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om angrepp mot informationssystem och om upphävande av rådet rambeslut 2005/222/RIF SEK2010 1122 final SEK2010 1123 final SV SV MOTIVERING 1.MOTIV OCH SYFTE Syftet med


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 74 kB)