Dokument & lagar (238 träffar)

Departementsserien 2005:59

Ds 2005:59 Ett uppföljningssystem för barnpolitiken Delrapport från arbetsgruppen med uppgift att utveckla indikatorer för barnpolitiken Socialdepartementet Förord Regeringen beslutade den 21 april 2005 att tillsätta en arbetsgrupp inom Socialdepartementet med uppdrag att utveckla indikatorer för att mäta och följa

2006-01-01

Departementsserien 2005:59 (pdf, 868 kB)

Departementsserien 2005:58

Förenklad hantering av medborgarförslag 1 Innehåll 1 Sammanfattning 5 2 Författningsförslag 7 2.1Förslag till lag om ändring i kommunallagen 1991:9007 3 Nuvarande bestämmelse om medborgarförslag 11 3.1 Bakgrund 11 3.2 Den nuvarande bestämmelsens närmare utformning 12 3.3 Erfarenheter av nuvarande bestämmelse

2006-01-01

Departementsserien 2005:58 (pdf, 246 kB)

Departementsserien 2005:57

Ds 2005:57 Sveriges rapport om påvisbara framsteg I enlighet med Kyotoprotokollet Sveriges rapport om påvisbara framsteg I enlighet med Kyotoprotokollet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

2006-01-01

Departementsserien 2005:57 (pdf, 657 kB)

Departementsserien 2005:56

Innehåll Förkortningar.9 1 Sammanfattning 11 2 Författningsförslag 17 2.1Förslag till lag om ändring i lagen 1990:712 om undersökning av olyckor 17 2.2Förslag till lag om ändring i lag om säkerhet vid tunnelbana och spårväg 1990:1157 21 2.3 Förslag till lag om ändring i järnvägslagen 2004:519 29 3 Inledning

2006-01-01

Departementsserien 2005:56 (pdf, 3304 kB)

Departementsserien 2005:55

Sveriges fjärde nationalrapport om klimatförändringar Ds 2005:55 Sveriges fjärde nationalrapport om klimatförändringar I enlighet med Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag

2006-01-01

Departementsserien 2005:55 (pdf, 1826 kB)

Departementsserien 2005:54

Innehåll Förord 5 Sammanfattning.7 1 Huvuddragen i den författningsmässiga regleringen 11 2 Bernkonventionen och TRIP:s-avtalet 15 3 Upphovsrätten kontra offentlighetsprincipen från rättspolitisk synpunkt 17 4 Regeringsrättens dom i målet rörande den s.k. scientologibibeln.21 5 Lagstiftningsärendet om ändring

2006-01-01

Departementsserien 2005:54 (pdf, 220 kB)

Departementsserien 2005:53

Ds 2005:53 Hemliga tvångsmedel m.m. under en stärkt parlamentarisk kontroll Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106

2006-01-01

Departementsserien 2005:53 (pdf, 735 kB)

Departementsserien 2005:52

Innehåll Sammanfattning.5 1 Lagtext.9 Förslag till lag om särskild beräkning av arbetsgivar- avgifter, allmän löneavgift och särskild löneskatt för enmansföretag i vissa fall under år 2006 och 2007.9 2 Bakgrund 13 2.1 Nuteks rapport.13 2.1.1 Hinder för att anställa 14 2.1.2 Nuteks kostnadsberäkning 16 3 Gällande

2006-01-01

Departementsserien 2005:52 (pdf, 196 kB)

Departementsserien 2005:51

Förord I denna promemoria redovisas förslag till åtgärder som bidrar till ökad energieffektivitet och energismart byggande. Promemorian kompletteras av Boverkets rapport Piska eller Morot om styrmedel för energieffektivisering i byggnader M2005/4831/Bo som överlämnades till regeringen den 14 september 2005. Boverkets uppdrag

2006-01-01

Departementsserien 2005:51 (pdf, 548 kB)

Departementsserien 2005:50

Ds 2005:50 Personuppgiftsbehandling hos Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt Försvarsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst

2006-01-01

Departementsserien 2005:50 (pdf, 693 kB)

Departementsserien 2005:49

Hamnskydd, del 4 Felmeddelande: error conversion failed Permission


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2005:49 (pdf, 30 kB)

Departementsserien 2005:49


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2005:49 (pdf, 1399 kB)

Departementsserien 2005:49

Hamnskydd, del 2 Felmeddelande: error conversion failed Permission


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2005:49 (pdf, 151 kB)

Departementsserien 2005:49

Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll.7 2 Författningsförslag 9 2.1 Förslag till lag om hamnskydd 9 1 kap. Allmänna bestämmelser.9 2 kap. Bemyndiganden m.m. 11 3 kap. Skyddsnivåer.12 4 kap. Skyddskrav för hamnar.13 5 kap. Undersökning och kontroll m.m.15 6 kap. Tillsyn m.m.16 7 kap. Ansvarsbestämmelser

2006-01-01

Departementsserien 2005:49 (pdf, 1631 kB)

Departementsserien 2005:48

Ds 2005:48 Överlämnande av passageraruppgifter Utrikesdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690

2006-01-01

Departementsserien 2005:48 (pdf, 434 kB)

Departementsserien 2005:46

Innehåll 1 Sammanfattning.5 2 Förslag till lag om förbud mot vissa kampsportsmatcher 9 3 Inledning.15 4 Gällande bestämmelser rörande kampsport m.m.17 4.1 Inledning.17 4.2Betydelsen av samtycke i samband med idrottsutövning.17 4.3 Bestämmelser om offentliga tillställningar 18 4.4 Förbudet mot professionell

2006-01-01

Departementsserien 2005:46 (pdf, 223 kB)

Departementsserien 2005:45

18.8.2003 SV Europeiska unionens officiella tidning L 207/1 I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk RÅDETS FÖRORDNING EG nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar SCE-föreningar EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORD- NING med beaktande av Fördraget om upprättandet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2005:45 (pdf, 286 kB)

Departementsserien 2005:45

7 Konsekvenser av förslagen Genom SCE-förordningen skapas en möjlighet att bedriva näringsverksamhet i en ny associationsform. Ett europakooperativ kommer att falla under delvis andra regler än de som gäller för en svensk ekonomisk förening. Förordningen innebär däremot inte några ändringar i regelverket för de ekonomiska


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2005:45 (pdf, 1389 kB)

Departementsserien 2005:45

4Sveriges beslutanderätt i vissa frågor 4.1Allmänt Som redan har nämnts har reglerna om europakooperativ bortsett från de som har med frågor om arbetstagarinflytande att göra meddelats i förordningsform. En EG-förordning är bindande i sin helhet och direkt tillämplig i varje medlemsstat se artikel 249 i EG-fördragetEG-domstolen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Departementsserien 2005:45 (pdf, 1271 kB)