Dokument & lagar (42 träffar)

Register 1917:bih

ÖVERSIKT ÖVER INNEHÅLLET OCH HANDLÄGGNINGEN AV PROPOSITIONER, MOTIONER OCH ÖVRIGA ÄRENDEN VID 1917 ÅRS RIKSDAG MED TILLHÖRANDE UPPSLAGSORD. UTARBETAD AV E. RISLING OCH J. P. VELANDER. INNEHÅLL: AVD. I. UPPSLAGSORD MED HÄNVISNING TILL VISS RÅD I AVD. II. AVD. II. INNEHÅLLSAVDELNING. För innehållets fördelning mellan

1917-06-20

Register 1917:bih (pdf, 26185 kB)

Register 1917:Tfu Andra kammaren

Register över Andra kammarens tillfälliga utskotts utlåtanden vid 1917 års lagtima riksdag. Siffrorna IV beteckna FörstaFemte tillfälliga utskottet och den följande siffran utlåtandets nummer.Aborrfisket i Östersjön, förhindrande av dess tillbakagång II:8 Allmänna åklagare tillkommande andelar i böter m. in.indragning

1917-01-01

Register 1917:Tfu Andra kammaren (pdf, 265 kB)

Register 1917:Tfu Första kammaren

Register över Första kammarens tillfälliga utskotts utlåtanden vid 1917 års lagtima riksdag. Siffrorna I och II beteckna Första och Andra tillfälliga utskottet och den följande siffran utlåtandets nummer.A borrfisket i Östersjön, förhindrande av dess tillbakagång.II: 1 Allmänna åklagare tillkommande andelar i böter

1917-01-01

Register 1917:Tfu Första kammaren (pdf, 232 kB)

Register 1917:Säru

Register över de särskilda utskottens utlåtanden och memorial vid 1917 års riksdag. I betecknar Första särskilda utskottet och II Andra den följande siffran anger numret utskottets utlåtande eller memorial.Andra särskilda utskottets tjänstemän och vaktbetjäning, avlöning åt.II: 7 Avlöning åt l:a särskilda utskottets

1917-01-01

Register 1917:Säru (pdf, 182 kB)

Register 1917:Su

I Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1917 års lagtima riksdag. A Nr å uti. eller inom. Abnormunder vinning en: ang. anslag för utgivande av en ordbok för dövstumma.8:201. ang. anslag till Tidning för dövstumma.8:202. ang. täckande av brist i staten för institutet för blinda å Tomteboda 8:203.

1917-01-01

Register 1917:Su (pdf, 2607 kB)

Register 1917:LU

Register till lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1917 års lagtima riksdag. Nr å utlåt, eller mem. A. Aktiebolagslagen: angående ändring av 91 1 mom. i lagen den 12 augusti 1910 om aktiebolag 13. Arbetar skyddslagstiftning: förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 3 juni 1915 om eftergift vid krig

1917-01-01

Register 1917:LU (pdf, 407 kB)

Register 1917:Ku

Konstitutionsutskottets register. 1 Förteckning över konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial vid 1917 års lagtima riksdag. Nr Utlåtandets eller memorialets rubrik Datum Dess behandling uti Anmärkningar Första kammaren Andra kammaren 1. I anledning av väckt motion om skrivelse till Kungl. Maj:t i fråga

1917-01-01

Register 1917:Ku (pdf, 684 kB)

Register 1917:Ju

1 Register över jordbruksutskottets utlåtanden och memorial vid 1917 års riksdag. A. Nr å uti. eller mem. Alnarp: Hovbeslagsskolan vid.14:15. Täckande av brist i expensanslaget.14:13. Undervisningsmateriel för.14:14. Lantbruksinstitutet vid, förhöjning i ordinarie anslaget.14:7 104. Extra anslag.14:7. Trädgårdsskolan

1917-01-01

Register 1917:Ju (pdf, 774 kB)

Register 1917:Bu

B anlcoid skottets register Register över bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1917 års riksdag. I. Riksbanken. Nr å uti. eller mcm Avlöningsförmåner, ersättning åt eu vaktmästare för mistade sådana.Avlöningsstaten, ang. vissa ändringar i tilläggsbestämmelser ang. ersättning för olycksfall i arbete Avdelningskontoren,

1917-01-01

Register 1917:Bu (pdf, 649 kB)

Register 1917:Bevu

1 Register över de av bevillningsutskottet vid 1917 års riksdag avgivna betänkanden och memorial. Nr å betänk. eller men. Alkoholhaltiga drycker:se Brännvin samt Vin och öl. Arvode: ang. förhöjt arvode åt sekreteraren å utskottets andra avdelning.3 Se även Ersättning. Arvsskatt: ang. vissa ändringar i förordningen om

1917-01-01

Register 1917:Bevu (pdf, 456 kB)

Register 1917:reg

c AA AV RIKSDAGSMAN VAKT. LARSSON 1927 28 REGISTER ÖVEK RIKSDAGENS PROTOKOLL MED bihang LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1917 JÄMTE FÖRTECKNING ÖVER UTSKOTTENS UTLÅTANDEN, BETÄNKANDEN OCH MEMORIAL STOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1918. y. Loka/Bibliotek n/Summarisk förteckning över riksdagens protokoll med bihang

1917-01-01

Register 1917:reg (pdf, 28072 kB)

protutdr 1917

Protokollsutdrag den 17 januari 1917. 3 Den 17 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet hållet hos riksdagens första kammare den 17 januari 1917. Nr 1. S. D. Företogs val av tre ledamöter för att deltaga i talmansöverläggningarna, och befunnos efter valförrättningens slut därtill hava blivit utsedde: herr

1917-01-01

Register 1897:Tfu Andra kammaren

Register öfver de af Andra Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1897 afgifna utlåtanden. B. Barnmorskor, utredning och framläggande af förslag angående statsbidrag till aflöning af inom kommuner anstälda examinerade 11 D. Domkapitlen, afskaffande af lärareprof inför 14 F. Flottning sstadgan, införande

1897-01-01

Register 1897:Tfu Andra kammaren (pdf, 337 kB)

Register 1897:Tfu Första kammaren

Register öfver de af Första Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1897 afgifna utlåtanden. D. Domkapitlen, afskaffande af lärareprof inför 13. F. Flottning sstadgan, införande i densamma af bestämmelse, att val af styrelse i flottnirigsförening skall inom viss tid anmälas hos Konungens befallningshafvande

1897-01-01

Register 1897:Tfu Första kammaren (pdf, 194 kB)

Register 1897:Säru

Förteckn ing öfver de af Riksdagens särskilda utskott under lagtima riksmötet år 1897 afgifna utlåtande och memorial. N:o 1. Utlåtande, i anledning af dels Kongl. Maj:ts proposition n:o 10 med förslag till lag för Sveriges riksbank, äfvensom af herrar F. A. Boström, A. P. Gustafsson och M. Dahn i detta ämne väckta

1897-01-01

Register 1897:Säru (pdf, 159 kB)

Register 1897:Su

REGISTER r A t I öfver Statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1897 års riksdag. A. N:o å uti. eller mem. Acta mathematica, understöd för utgifvande af 9:88. Aflöning och rekrytering, ifrågasatt ökning af 4:de hufvudtitelns anslag till, för samtliga trumpetares vid träng bataljonerna hållande i tjenstgöring

1897-01-01

Register 1897:Su (pdf, 1596 kB)

Register 1897:LU

Register öfver lagutskottets utlåtanden och memorial vid riksdagen år 1897. A. Utlåtandets eller memorialets n:o. Ava: angående verkställighet af straff, hvarigenom aga blifvit ådömd och om införande af aga eller annat kroppsstraff som särskild straffart 57. Aktiebolag angående ändringar i lagen om aktiebolag 54.

1897-01-01

Register 1897:LU (pdf, 517 kB)

Register 1897:Ku

1 Förteckning å konstitutionsutskottets memorial och utlåtanden vid 1897 års lagtima riksdag. Memorialets eller utlåtandets Dess behandling hos llriWv/jh n.t N:o. Rubrik. Datum. Första Kammaren. Andra Kammaren. Anmärkningar. Ui fi ibfir.i 1. Med uppgift å hyl-lande förslag till än-dringar i grundlagarne. 12 februari.

1897-01-01

Register 1897:Ku (pdf, 429 kB)

Register 1897:Bu

M 0 ri tino IkIi V t laMiV-MäÖi ii OO A Register öfver bankoutskottets memorial och utlåtanden under riksdagen i Stockholm år 1897. A. Afdelningskontor, motioner om inrättande af sådana 4. Afdelningskontoren i Göteborg och Malmö, angående ändringar i aflöningsstaterna.6. Afdelningskontoret i Visby, angående förhöjning

1897-01-01

Register 1897:Bu (pdf, 295 kB)

Register 1897:Bevu

u Register öfver de af bevillningsutskottet vid 1897 års lagtima riksdag afgifna betänkanden och memorial. Betänkandets n eller memorialets n:o. Beräkning, betänkande, angående beräkning af vissa bevillningar för år 1898 26. Bevillning, betänkande, i anledning af vissa till Riksdagen framstälda förslag om ändring

1897-01-01

Register 1897:Bevu (pdf, 336 kB)
Paginering