Dokument & lagar (22 träffar)

Betänkande 2006/07:SkU19

Riksdagen sade ja till regeringens förslag att införa en trängselskatt i Stockholm från och med den 1 augusti 2007. Syftet med trängselskatt är att förbättra framkomligheten och miljön i Stockholm, men även att bidra till att finansiera investeringar i vägnätet i Stockholmsregionen.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 4
Beredning: 2007-05-15 Justering: 2007-06-01 Debatt: 2007-06-14 Beslut: 2007-06-20

Betänkande 2006/07:SkU19 (pdf, 1611 kB) Webb-tv debatt om förslag: Införande av trängselskatt i Stockholm

Utlåtande 2006/07:SkU21

Skatteutskottet redovisade för riksdagen sin syn på EU-kommissionens grönbok om marknadsbaserade styrmedel för miljöpolitiken. Utskottet är positivt till att det används ekonomiska styrmedel på miljöområdet och välkomnar därför grönboken. Exempel på styrmedel som kan användas är handel med utsläppsrätter, subventioner och skatter. Utskottet tycker också att det så kallade energiskattedirektivet bör ses över så att det på ett bättre sätt stödjer EU:s politik på energi- och miljöområdet. Med detta avslutade riksdagen ärendet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-06-01 Debatt: 2007-06-14 Beslut: 2007-06-20

Utlåtande 2006/07:SkU21 (pdf, 132 kB) Webb-tv debatt om förslag: Grönbok om marknadsbaserade styrmedel för miljöpolitiken och näraliggande politikområden

Betänkande 2006/07:SkU22

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om att införa en skatt på trafikförsäkringspremier och trafikförsäkringsavgifter från och med den 1 juli 2007. Försäkringsbolagen ska då betala 32 procent i skatt på de trafikförsäkringspremier de hanterar. Syftet med en skatt på trafikförsäkringspremier är att tydligare koppla skaderisken till kostnaden att färdas i trafiken och på så sätt styra mot ökad trafiksäkerhet. Intäkterna från skatten ska också delfinansiera de skattelättnader som riksdagen beslutade i höstas för att öka sysselsättningen. Premien för en genomsnittlig privatbil kan öka med cirka 700 kr per år till följd av skatten. Detta innebär att värdet av en bilförmån ökas med samma belopp. Även trafikförsäkringsavgiften, den avgift som tas ut av fordonsägare som inte betalat sin trafikförsäkring, beskattas med 22 procent.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2007-06-01 Debatt: 2007-06-07 Beslut: 2007-06-07

Betänkande 2006/07:SkU22 (pdf, 2067 kB) Webb-tv debatt om förslag: Skatt på trafikförsäkringspremier m.m. (förnyad behandling)

Betänkande 2006/07:SkU16

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2007-05-22 Debatt: 2007-05-30 Beslut: 2007-05-31

Betänkande 2006/07:SkU16 (pdf, 2060 kB) Webb-tv debatt om förslag: Skatt på trafikförsäkringspremier m.m.

Betänkande 2006/07:SkU18

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om konkurrens på lika villkor i kontantbranschen. En företagare som säljer varor och tjänster mot kontant betalning måste från den 1 januari 2010 registrera försäljningen i ett godkänt kassaregister. Syftet är att skydda seriösa företagare från illojal konkurrens från företagare som inte betalar skatter och avgifter. Vissa verksamheter, bland annat torg- och marknadshandeln och distans- och hemförsäljning, undantas från lagen, liksom försäljning där det inte rör sig om särskilt mycket pengar.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2007-05-15 Debatt: 2007-05-30 Beslut: 2007-05-31

Betänkande 2006/07:SkU18 (pdf, 1465 kB)

Betänkande 2006/07:SkU15

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om skattelättnader för hushållstjänster. Det kan gälla till exempel städarbete eller annat rengöringsarbete, vård av kläder och hemtextilier, matlagning, barnpassning, lättare trädgårdsarbete och snöskottning. Skatten minskas med 50 procent av arbetskostnaden, dock med högst 50 000 kronor för ett beskattningsår. Reglerna börjar gälla den 1 juli 2007.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2007-05-22 Debatt: 2007-05-30 Beslut: 2007-05-30

Betänkande 2006/07:SkU15 (pdf, 1050 kB) Webb-tv debatt om förslag: Skattelättnader för hushållstjänster, m.m.

Betänkande 2006/07:SkU20

Folkbokföringslagen ändras så att statsministerns familjemedlemmar ska kunna vistas i statsministerns tjänstebostad utan att det leder till ändrad bosättning. Skatteverket ska dock på ansökan få besluta att en familjemedlem ska folkbokföras på tjänstebostadens adress. De nya reglerna börjar gälla den 1 juni 2007.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-05-08 Debatt: 2007-05-16 Beslut: 2007-05-16

Betänkande 2006/07:SkU20 (pdf, 215 kB)

Betänkande 2006/07:SkU17

Kronofogdemyndigheten ska vara helt fristående och inte längre knuten till Skatteverket för strategisk ledning och styrning i administrativa frågor. Beslutet grundar sig på ett förslag från regeringen och syftar till att stärka borgenärernas och gäldenärernas förtroende för Kronofogdemyndigheten när det gäller kravet på opartiskhet. Beslutet innebär också att Skatteverket ska överta vissa uppgifter som till exempel ansökan om likvidation, ansökan om konkurs och bevaka det allmännas fordran i konkurs samt ansökan om företagsrekonstruktion och företräda det allmänna vid rekonstruktion.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2007-05-08 Debatt: 2007-05-24 Beslut: 2007-05-30

Betänkande 2006/07:SkU17 (pdf, 2189 kB) Webb-tv debatt om förslag: En fristående kronofogdemyndighet m.m. (prop. 2006/07:99 delvis)

Betänkande 2006/07:SkU14

Riksdagen antar regeringens förslag om skärpt kontroll av kontanta medel som flyttas ut och in ur EU. De nya bestämmelserna krävs för att Sverige ska följa EU:s regler. Den som vill resa in eller ut ur EU med mer än 10 000 euro i kontanta medel ska anmäla detta till Tullverket. Syftet är bland annat att stoppa penningtvätt. Tullen ska få söka igenom till exempel bilar och bagage och även göra kroppsvisitation. Om de hittar mer kontanter än tillåtet ska de kunna ta hand om dem. Den som bryter mot reglerna kan få böter. Lagändringarna börjar gälla den 15 juni 2007.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-04-26 Debatt: 2007-05-09 Beslut: 2007-05-09

Betänkande 2006/07:SkU14 (pdf, 792 kB)

Betänkande 2006/07:SkU12

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om bland annat energiskatter. Motionerna handlar om punktskatt på bränsle och elektrisk kraft, beskattningen av drivmedel, skatt på avfall, förändringar av fordonsbeskattningen, kilometerskatt för tunga fordon, kilometerskatt för sjötrafiken i Östersjön samt skatt på fritidsbåtar, djurförsök och socker.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 10
Beredning: 2007-01-25 Justering: 2007-03-29 Debatt: 2007-04-18 Beslut: 2007-04-19

Betänkande 2006/07:SkU12 (pdf, 298 kB)

Betänkande 2006/07:SkU13

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om mervärdesskatteområdet samt taxerings-, skattebetalnings- och folkbokföringsfrågor. Inom mervärdesskatteområdet finns förslag om de reducerade skattesatserna, beskattningen av ideella föreningar, företagens anskaffning av skåpbilar, fastighetsskötsel i egen regi, förluster vid stöld och rån samt vindkraftskooperativens avdrag för kooperativ utdelning. Vidare finns förslag som gäller skatte- och avgiftskontrollen, införandet av servicecheckar, beviljande av F-skattsedlar, information på skattsedeln om uttaget av socialavgifter och processen vid uttag av skattetillägg. Förslagen om folkbokföringen handlar om till exempel införandet av ett nytt sockenbegrepp, folkbokföring hos annan utan medgivande, skyddet för uppgifter om förföljda personer, arkivering av folkbokföringsuppgifter samt hanteringen av SPAR-registret.

Förslagspunkter: 19 Reservationer: 6
Beredning: 2007-01-30 Justering: 2007-02-27 Debatt: 2007-03-14 Beslut: 2007-03-15

Betänkande 2006/07:SkU13 (pdf, 330 kB)

Betänkande 2006/07:SkU11

Riksdagen gjorde ett uttalande om att regeringen ska skynda på arbetet med en tonnageskatt på fartyg. Tonnageskatt innebär att inkomsten från fartyg bestäms schablonmässigt med utgångspunkt från fartygens tonnagevolym. Tonnaget anses ge ett mått på fartygens lastkapacitet och därmed intjäningsförmåga. Riksdagen gav våren 2004 regeringen i uppdrag att utreda frågan (se 2003/04:SKU21 ). Utredningen har lämnat sitt förslag, och regeringen arbetar nu med förslaget. Riksdagen bedömer att frågan är viktig för rederinäringens utveckling i Sverige, inte minst för att undvika att utflaggningar av nya fartyg i brist på besked. Riksdagen sade vidare nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om främst beskattning av företag.

Förslagspunkter: 18 Reservationer: 17
Justering: 2007-02-27 Debatt: 2007-03-14 Beslut: 2007-03-15

Betänkande 2006/07:SkU11 (pdf, 404 kB)

Betänkande 2006/07:SkU10

Riksdagen anser alkolås monterade i förmånsbilar inte ska påverka värdet av bilförmånen. Riksdagen gav därför regeringen i uppdrag att se över reglerna. I dag räknas alkolås som extrautrustning och leder till högre förmånsbeskattning. Riksdagen anser att allt måste göras för att få bort alkoholpåverkade förare från våra vägar. Ett steg i den riktningen är att förse fordon med alkolås, och en sådan åtgärd bör inte påverka bilförmånens värde. Riksdagen sade vidare nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om inkomstskatter.

Förslagspunkter: 20 Reservationer: 13
Beredning: 2007-01-30 Justering: 2007-02-27 Debatt: 2007-03-14 Beslut: 2007-03-15

Betänkande 2006/07:SkU10 (pdf, 320 kB)

Betänkande 2006/07:SkU9

Det ska inte gå att få skattereduktion för fack- och a-kasseavgifter som betalas in efter den 8 december 2006 om de gäller för tiden efter den 31 december 2006. Den som i dag betalar avgifter till fackföreningen och arbetslöshetskassan får en skattereduktion. Den möjligheten till skattereduktion försvinner efter årsskiftet. Skatteutskottet har uppmärksammat att det var möjligt att betala 2007 års avgifter på förhand och få skattereduktion. Organiserade förhandsbetalningar kan medföra en påtaglig minskning av årets skatteinkomster. Det framstår också som orättvist, menar utskottet, att personer som har ekonomisk möjlighet att förhandsbetala 2007 års avgifter ska få en skattelättnad som andra inte har möjlighet till. Riksdagen beslutade därför om övergångsbestämmelser som sätter stopp för sådana förhandsbetalningar.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2006-12-13 Debatt: 2006-12-18 Beslut: 2006-12-19

Betänkande 2006/07:SkU9 (pdf, 153 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) m.m. (förnyad behandling)

Betänkande 2006/07:SkU7

De svenska reglerna om uppskov med kapitalvinst vid försäljning av privatbostad utvidgas till att även omfatta försäljningar och köp av bostäder inom EU och EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Tekniken för uppskovsavdrag förändras och ersätts av ett uppskovsbelopp. De skattskyldiga kan vid valfri tidpunkt begära framskattning av hela eller del av uppskovsbeloppet. Uttrycket uppskovsavdrag slopas. Reglerna börjar gälla den 1 februari 2007. Om den skattskyldige begär det får reglerna tillämpas på avyttringar som skett den 1 januari 2006 eller senare.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2006-12-07 Debatt: 2006-12-18 Beslut: 2006-12-19

Betänkande 2006/07:SkU7 (pdf, 2863 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad (prop. 2006/07:19)

Betänkande 2006/07:SkU4

Regeringen har rapporterat till riksdagen om hur bestämmelser om kontroll av vissa postförsändelser har tillämpats under 2005. Det gäller bestämmelser i lagen om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkohol, tobak och mineraloljeprodukter (LPK). Enligt LPK får Tullverket undersöka postförsändelser från andra länder för att kontrollera om försändelserna innehåller alkohol eller tobaksvaror. Regeringen informerar årligen riksdagen om hur många postförsändelser som öppnats med stöd av lagen och med vilket resultat. Under 2005 har inga postförsändelser öppnats. Enligt Tullverket beror detta på att kommersiella försändelser med tobak och alkohol i huvudsak kommer in i Sverige på annat sätt än som flygpostfrakt. Riksdagen avslutar ärendet utan att göra något mer.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2006-11-28 Debatt: 2006-12-18 Beslut: 2006-12-19

Betänkande 2006/07:SkU4 (pdf, 95 kB)

Betänkande 2006/07:SkU8

Riksdagen skickade tillbaka ärendet om förhandsbetalningar av a-kasseavgift till skatteutskottet för ytterligare behandling. Utskottet hade föreslagit att det inte ska gå att få skattereduktion för fack- och a-kasseavgifter som betalas in efter den 8 december 2006 om de gäller för tiden efter den 31 december 2006. Den som i dag betalar avgifter till fackföreningen och arbetslöshetskassan får en skattereduktion. Den möjligheten till skattereduktion försvinner efter årsskiftet. Skatteutskottet har uppmärksammat att det var möjligt att betala 2007 års avgifter på förhand och få skattereduktion. Organiserade förhandsbetalningar kan medföra en påtaglig minskning av årets skatteinkomster. Det framstår också som orättvist, menar utskottet, att personer som har ekonomisk möjlighet att förhandsbetala 2007 års avgifter ska få en skattelättnad som andra inte har möjlighet till. Utskottet föreslår därför övergångsbestämmelser som sätter stopp för sådana förhandsbetalningar.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2006-12-07 Debatt: 2006-12-12 Beslut: 2006-12-13

Betänkande 2006/07:SkU8 (pdf, 106 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) m.m.

Betänkande 2006/07:SkU6

Riksdagen godkände ändringar i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Österrike.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2006-11-30 Debatt: 2006-12-13 Beslut: 2006-12-14

Betänkande 2006/07:SkU6 (pdf, 452 kB)

Betänkande 2006/07:SkU5

Den svenska energibeskattningen anpassas till EU:s energiskattedirektiv, som lägger fast en gemenskapsrättslig ram för beskattning av mineraloljor, kol, naturgas och el. Riksdagen sade ja till regeringens förslag med undantag för den delen som gäller fortsatt skattebefrielse för vissa biobränslen. Riksdagen beslutade att dessa beskattas från årsskiftet 2006/07. Anledningen är att det krävs ett godkännande av EG-kommissionen för att de även fortsättningsvis ska vara skattefria, och något sådant godkännande finns ännu inte. Från årsskiftet och fram till dess att ett beslut om befrielse kan fattas av riksdagen måste alltså skatt tas ut på de aktuella bränslena. Om kommissionen senare godkänner förslaget sker skattebefrielsen med retroaktiv verkan från årsskiftet. Riksdagens beslut omfattar också vissa ändringar av den s.k. 0,8-procentsregeln som ger energiintensiva företag med industriell verksamhet eller jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet en viss nedsättning av koldioxidskatten. Även i denna fråga måste ett godkännande av EG-kommissionen inväntas och riksdagen har därför beslutat att regeringen får sätta de nya reglerna i kraft när ett sådant godkännande inkommit. Riksdagen förutsätter att de nya reglerna följs upp och utvärderas.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2006-11-30 Debatt: 2006-12-13 Beslut: 2006-12-14

Betänkande 2006/07:SkU5 (pdf, 6318 kB) Webb-tv debatt om förslag: Anpassningar av energibeskattningen till energiskattedirektivet, m.m. (prop. 2006/07:13)

Betänkande 2006/07:SkU2

De svenska skattereglerna anpassas till vissa utvidgningar i EU:s så kallade fusionsdirektiv som EU beslutade om under 2005. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2007. Med fusionsdirektiv vill EU skapa ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater. Syftet är att gränsöverskridande omstruktureringar av företag i olika medlemsstater inte ska missgynnas skattemässigt jämfört med omstruktureringar av bolag i samma medlemsstat.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2006-11-28 Debatt: 2006-12-13 Beslut: 2006-12-13

Betänkande 2006/07:SkU2 (pdf, 7951 kB)
Paginering