Dokument & lagar (250 träffar)

EU-nämndens dokument 2008/09:1302B0

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2008/09:16 DATUM 2009-01-16 TID 09.30-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I majoritet för regeringens ståndpunktII stöd för

2009-01-16

utskottsdokument 2008/09:1100B7

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:15 DATUM Tisdagen den 15 januari 2009 TID 09:28-09:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 11 december 2008 justerades. 2 Anmälningar Kanslichefen meddelade att tre nya granskningsanmälningar

2009-01-15

Kommittédirektiv 2008:157

Styrmedel för bättre vattenkvalitet Innehåll Sammanfattning Styrinstrumenten för vattenmiljön Uppdraget Utredaren ska också ta hänsyn till och redovisa samhällsekonomiska konsekvenser och konsekvenserna för berörda intressenter av sina förslag Överensstämmelsen med artikel 9 i ramdirektivet för vatten Uppdraget

2008-12-18

Kommittédirektiv 2008:156

Höghastighetsbanor Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Behovet av en utredning Uppdraget Tidsplan och rapportering Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska utreda förutsättningarna för en utbyggnad av höghastighetsbanor för järnväg i Sverige.

2008-12-18

Kommittédirektiv 2008:155

Rekrytering från rättsväsendet till internationella uppdrag Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Behov av en ny utredning Organisatoriska frågor Straffrättslig jurisdiktion Uppdraget Uppdragets genomförande Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2009 Beslut vid regeringssammanträde den 18 december

2008-12-18

Kommittédirektiv 2008:154 kommittébeteckning: Fö 2007:06

Tilläggsdirektiv till Folkrättskommittén Fö 2007:06 Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Tilläggsprotokoll III Uppdraget Redovisning av uppdraget Redovisning av delbetänkandet Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2008 Sammanfattning av uppdraget Folkrättskommittén ska föreslå de författningsändringar

2008-12-18

Kommittédirektiv 2008:152 kommittébeteckning: N 2006:07

Tilläggsdirektiv till Utredningen om integritetsskydd i arbetslivet N 2006:07 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2008 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 11 maj 2006 tillkallades en särskild utredare med uppdrag att föreslå lagstiftning

2008-12-18

Kommittédirektiv 2008:149 kommittébeteckning: Ju 2007:12

Tilläggsdirektiv till Utvärderingsutredningen Ju 2007:12 Innehåll Bakgrund Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2008 Bakgrund Regeringen beslutade den 23 augusti 2007 om direktiv till en särskild utredare med uppdrag att utvärdera den nya instans- och processordningen i utlännings- och medborgarskapsärenden.

2008-12-18

Kommittédirektiv 2008:148 kommittébeteckning: Fö 2008:07

Tilläggsdirektiv till Utredningen om Försvarsmaktens helikopterresurser Fö 2008:07 Innehåll Förlängd utredningstid Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2008 Förlängd utredningstid Regeringen bemyndigade den 9 oktober 2008 chefen för Försvarsdepartementet att tillkalla en särskild utredare i uppdrag att utreda

2008-12-18

Kommittédirektiv 2008:145

Utvärdering av lagen om hemlig rumsavlyssning och lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott Innehåll Sammanfattning Behovet av hemliga tvångsmedel Hemlig rumsavlyssning Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott Tillsyn över användningen av hemliga tvångsmedel Uppdraget att

2008-12-18

Kommittédirektiv 2008:143 kommittébeteckning: Fi 2007:04

Tilläggsdirektiv till 2007 års insättningsgarantiutredning Fi 2007:04 Innehåll Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Uppdraget Förkortad utbetalningstid Insättningar som omfattas Författningsförslag Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2008 Sammanfattning av uppdraget Utredaren

2008-12-18

EU-nämndens dokument 2008/09:10E228

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2008/09:15 DATUM 2008-12-12 TID 09.30-13.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I majoritet för regeringens ståndpunktII stöd för

2008-12-12

utskottsdokument 2008/09:102588

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09: 14 DATUM Torsdagen den 11 december 2008 TID 09:20-09:30 09:40-09:41 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 9 december 2008 justerades. 2 Anmälningar Kanslichefen föreslog att sista dag för inlämning

2008-12-11

EU-nämndens dokument 2008/09:BCB14

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2008/09:14 forts.DATUM 2008-12-11 TID 13.00-13.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Nya dokument på bordet: Det antecknas att följande nya dokument delats på bordet: Energy and climate change 17122/08 European Council 11 and 12 December 2008 Draft conclusions, Lisbon Treaty 16864/08 ADD

2008-12-11

Kommittédirektiv 2008:153

Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan Innehåll Sammanfattning Bakgrund Den nya myndighetens inriktning och förutsättningar Den nya myndighetens uppgifter Den nya myndigheten ska därutöver i huvudsak Uppdraget Verksamhetsmål och anslagsfördelning m.m. Uppdragets genomförande och tidsplan Beslut vid regeringssammanträde

2008-12-11

Kommittédirektiv 2008:151

Översyn av lagstiftning på kärnteknik- och strålskyddsområdet Innehåll Sammanfattning Bakgrund Behovet av en översyn Uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda förutsättningarna för en samordnad reglering av verksamheter på kärnteknikens och strålskyddets

2008-12-11

Kommittédirektiv 2008:150 kommittébeteckning: Jo 2007:02

Tilläggsdirektiv till Utredningen av administration, organisering och kontroll av jordbruksstöden Jo 2007:02 Innehåll Förlängd tid för redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008 Förlängd tid för redovisning av uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 4 oktober 2007 gav chefen

2008-12-11

Kommittédirektiv 2008:140 kommittébeteckning: N 2007:05

Tilläggsdirektiv till Transportstyrelseutredningen N 2007:05 Innehåll Sammanfattning av tilläggsuppdraget Bakgrund Skälen för att komplettera och ändra utredarens nuvarande uppdrag Transport av farligt gods Vägverkets system för rapportering och registrering av olyckor Föreskriftsansvar enligt vägkungörelsen m.m.

2008-12-11

EU-nämndens dokument 2008/09:BCB13

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2008/09:14 DATUM 2008-12-10 TID 10.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I majoritet för regeringens ståndpunktII stöd för

2008-12-10

utskottsdokument 2008/09:BA6BB

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:13 DATUM Tisdagen den 9 december 2008 TID 11:04-11:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 4 december 2008 justerades. 2 Anmälningar Kanslichefen meddelade att det den 4 december 2008 kom en

2008-12-09