Dokument & lagar (7 819 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:9 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S)

Dnr U2016/03860/SF Utbildningsdepartementet Gymnasie- och kunskapslyftsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:9 av Tina Ghasemi M Höjning av fribeloppet Tina Ghasemi har frågat mig om jag och regeringen kommer att återkomma med förslag på ytterligare en höjning alternativt ett avskaffande av fribeloppsgränsen

Svarsdatum: 2016-09-21 Frågeställare: Tina Ghasemi (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:9 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:8 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2016/03858/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:8 av Erik Bengtzboe M Uppföljning av elevers frånvaro Erik Bengtzboe har frågat mig hur jag och regeringen tänker agera för att säkerställa att de kommunala huvudmännen tar sitt fulla ansvar som huvudmän över skolan

Svarsdatum: 2016-09-21 Frågeställare: Erik Bengtzboe (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:8 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:6 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/05762/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:6 av Erik Bengtzboe M Undermålig räls som hotar arbetsmarknad och näringsliv Erik Bengtzboe har frågat statsministern vilka samlade grepp som tas för att garantera att samhällsviktiga funktioner såsom arbetspendling

Svarsdatum: 2016-09-21 Frågeställare: Erik Bengtzboe (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:6 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:5 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/05808/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:5 av Cecilia Widegren M Kampen mot nätdroger Cecilia Widegren har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att inte fördröja nödvändiga konkreta åtgärder i kampen mot droger som riksdagen

Svarsdatum: 2016-09-27 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:5 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:4 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/06384 Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:4 av Mats Persson L Effektivisering av gränskontroller i Öresundsområdet Mats Persson har frågat infrastrukturminister Anna Johansson om hon avser att vidta åtgärder för att förändra utformningen av gränskontrollerna för att

Svarsdatum: 2016-09-21 Frågeställare: Mats Persson (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:4 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:26 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2016/03963/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:26 av Peter Persson S Rekryteringar till högskole- och universitetsstyrelser Peter Persson har frågat mig om jag avser se över styrelsesammansättningen på våra universitet och högskolor. Sveriges

Svarsdatum: 2016-10-04 Frågeställare: Peter Persson (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:26 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:2 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2016/03252/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:2 av Saila Quicklund M Kilometerskatten Saila Quicklund har frågat landsbygdsministern Sven-Erik Bucht om vilka åtgärder han tänker vidta för att lindra kilometerskattens skadeverkningar för de företag och människor som bor

Svarsdatum: 2016-09-21 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:2 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:18 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/05954/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:18 av Susanne Eberstein S Kontroll av försändelser till intagna i rättspsykiatrisk tvångsvård Susanne Eberstein har frågat mig hur jag avser att agera för att komma till rätta med den situation som

Svarsdatum: 2016-09-27 Frågeställare: Susanne Eberstein (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:18 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:10 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:10 av Birgitta Ohlsson L Rättsläget för bistånd som vidareförmedlas genom organisationer Birgitta Ohlsson har frågat mig när utredningen av rättsläget för bistånd som vidareförmedlas genom organisationer som inte är svenska myndigheter ska vara

Svarsdatum: 2016-09-22 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:10 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/05723/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1 av Per Klarberg SD Samtal om höghastighetstågen Per Klarberg har frågat mig om Sverigedemokraterna kommer att bjudas in av regeringen och mig till eventuella samtal om höghastighetstågen tillsammans med Alliansen.

Svarsdatum: 2016-09-21 Frågeställare: Per Klarberg (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 33 kB)

Betänkande 2016/17:FiU12

För att förbättra investerarskyddet införs nya regler om tillsyn, sanktioner och rapportering i fondlagstiftningen. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förändringen går ut på att anpassa den svenska lagstiftningen till nya EU-regler. Reglerna på EU-nivå har förändrats för att minska nationella skillnader på området och för att förtydliga förvaringsinstitutets ansvar och uppgifter. Med förvaringsinstitut menas en bank eller annat kreditinstitut som sköter tillgångarna i en värdepappersfond.

Bland annat införs nu tydliga regler om förvaringsinstituts skyldighet att agera i fondandelsägarnas intresse och det införs en möjlighet att begära skadestånd direkt från ett förvaringsinstitut. De nya reglerna ska också på ett bättre sätt skydda så kallade visselblåsare som lämnar information om eventuella missförhållanden.

Lagändringarna börjar gälla den 1 november 2016.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2016-09-22 Debatt: 2016-09-28 Beslut: 2016-09-28

Betänkande 2016/17:FiU12 (pdf, 4101 kB)

Betänkande 2016/17:SfU5

Riksdagen sa ja till socialförsäkringsutskottets initiativ till en mindre ändring i utlänningslagen. Lagändringen är av teknisk karaktär och innebär att felaktiga hänvisningar i utlänningslagen rättas till.

Lagändringen börjar gälla den 15 oktober 2016.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2016-09-15 Debatt: 2016-09-21 Beslut: 2016-09-21

Betänkande 2016/17:SfU5 (pdf, 262 kB)

Betänkande 2016/17:MJU3

Alkylatbensin med ett högsta ångtryck på 95 kilopascal ska kunna säljas under den tid av året som inte definieras som sommar i drivmedelslagen. Det gäller tiden från och med den 1 september till och med den 15 maj i Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län samt tiden från och med den 16 september till och med den 30 april i övriga Sverige. Sådan alkylatbensin ska beskattas enligt miljöklass 1.

Sommartid ska det högsta tillåtna ångtrycket för alkylatbensin fortsätta vara 65 kilopascal. Alkylatbensin är en bensin som har lägre halter av hälso- och miljöskadliga ämnen än vanlig motorbensin.

Ändringarna börjar gälla den 18 oktober 2016. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2016-09-14 Debatt: 2016-09-21 Beslut: 2016-09-21

Betänkande 2016/17:MJU3 (pdf, 616 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:373 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/07326/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:373 av Nina Lundström L Tvärbanan till Bromma flygplats Nina Lundström har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att få till stånd förbättrade marktransporter i form av spårbunden kollektivtrafik till

Svarsdatum: 2016-11-29 Frågeställare: Nina Lundström (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:373 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:372 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/07324/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:372 av Jonas Jacobsson Görtler M 74 tons lastbilar Jonas Jacobsson Görtler har frågat mig om jag och regeringen avser att agera för att säkerställa att 74 tons lastbilar blir möjliga att använda i praktiken. Regeringen

Svarsdatum: 2016-11-29 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:372 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:371 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:371 av Krister Hammarbergh M Budapestkonventionen Krister Hammarbergh har frågat mig när regeringen avser att föreslå för riksdagen att Sverige ska ratificera Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet BudapestkonventionenIt-relaterad brottslighet är ett växande fenomen och regeringen arbetar

Svarsdatum: 2016-11-29 Frågeställare: Krister Hammarbergh (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:371 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 76 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:370 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/07327/HL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:370 av Cecilia Widegren M Hästens bidrag till öppna landskap Cecilia Widegren har frågat mig om jag avser att vidta konkreta åtgärder för att förbättra hästnäringens villkor i allmänhet och göra hästen till stödgrundande

Svarsdatum: 2016-11-30 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:370 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:368 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2016/02761/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:368 av Jonas Jacobsson Gjörtler M Vattenkraften och energiöverenskommelsen Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat mig på vilket sätt jag och regeringen avser att säkerställa att mål och intentioner i energiöverenskommelsen

Svarsdatum: 2016-11-30 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:368 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:367 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2016/ 07318 PBB Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:367 av Tuve Skånberg KD Stadsutveckling Tuve Skånberg har frågat om jag är beredd att ta några initiativ för att uppnå småskalighet och variation i stadsbyggandet med anledning av det nyligen beslutade

Svarsdatum: 2016-11-29 Frågeställare: Tuve Skånberg (KD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:367 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 46 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:366 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/07317/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:366 av Nina Lundström L Statsbidrag till enskild väghållning Nina Lundström har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att i enlighet med Trafikverkets förslag göra det möjligt för enskilda väghållare att få

Svarsdatum: 2016-11-29 Frågeställare: Nina Lundström (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:366 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 39 kB)