Dokument & lagar (47 träffar)

Betänkande 2006/07:NU16

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om försäljning av statens innehav i de sex företagen Civitas Holding, som äger Vasakronan, Nordea, OMX, Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag SBAB, Telia Sonera och Vin & Sprit. Konkurrensutsatt verksamhet ska bedrivas i privat regi. Det bör finnas särskilda skäl för att staten ska äga företag, och de skälen saknas för de sex aktuella företagen.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 14
Justering: 2007-06-07 Debatt: 2007-06-20 Beslut: 2007-06-20

Betänkande 2006/07:NU16 (pdf, 4202 kB)

Betänkande 2006/07:NU15

En lag om strukturfondspartnerskap ska göra det möjligt att bilda organ för strukturfondspartnerskap inom ramen för förvaltningen av EU:s strukturfonder. EU:s strukturfonder bidrar till att finansiera projekt som syftar till olika typer av förbättringar för EU:s regioner och utsatta grupper i samhället. Inom varje regionalt strukturfondsprogramområde och motsvarande område för den regionala planen för det nationella programmet ska det finnas ett gemensamt strukturfondspartnerskap. Partnerskapen ska prioritera mellan ansökningar om stöd från EU:s strukturfonder.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-05-24 Debatt: 2007-06-07 Beslut: 2007-06-07

Betänkande 2006/07:NU15 (pdf, 255 kB)

Betänkande 2006/07:NU13

Reglerna om upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk ändras. Ändringarna i upphovsrättslagen görs med anledning av ett EU-direktiv. Syftet är att undvika snedvridning av konkurrensen vid vidareförsäljning av konstverk inom EU. Syftet är också att förbättra de ekonomiska villkoren för bildkonstnärer. Regeringen planerar en översyn av upphovsrättslagen. Riksdagen vill bredda utredningen. Dels behöver vissa konkurrensfrågor utredas, dels bör balansen mellan kravet på en effektiv hantering av ersättningarna och syftet att stärka bildkonstnärernas ställning övervägas ytterligare. Dessutom bör tre kulturpolitiska frågor finnas med i utredningen.

Förslagspunkter: 2
Beredning: 2007-04-24 Justering: 2007-05-15 Debatt: 2007-06-01 Beslut: 2007-06-01

Betänkande 2006/07:NU13 (pdf, 1098 kB)

Betänkande 2006/07:NU12

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om att Sverige ska tillträda två konventioner på patenträttens område från och med den 1 juli 2007. Det gäller dels den reviderade europeiska patentkonventionen, dels patenträttskonventionen. Konventionerna innebär att det blir enklare och billigare att skydda uppfinningar. Det införs också en ny möjlighet för patenthavare att genom en prövning vid Patent- och registreringsverket begränsa ett patent eller få det helt upphävt.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2007-05-15 Debatt: 2007-06-01 Beslut: 2007-06-01

Betänkande 2006/07:NU12 (pdf, 5079 kB)

Betänkande 2006/07:NU11

Riksdagen sade nej till motioner om energipolitik från den allmänna motionstiden 2006. Skälet är i huvudsak att det redan pågår arbete i flera frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om energieffektivisering, biodrivmedel, vind- och vattenkraft, solvärme, fjärrvärme, naturgas och biogas.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 15
Justering: 2007-05-08 Debatt: 2007-05-24 Beslut: 2007-05-30

Betänkande 2006/07:NU11 (pdf, 400 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa energipolitiska frågor

Näringsutskottets protokoll 2006/07:30

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:30 DATUM 2007-05-15 TID 11.00 13.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 29. 2 Harmoniserad patenträtt Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2006/07:56 om harmoniserad patenträtt. Utskottet fattade beslut

2007-05-15

Betänkande 2006/07:NU14

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om att införliva i svensk lag en ändring i EU:s så kallade transparensdirektiv. Transparensdirektivet syftar till att underlätta EU-kommissionens granskning av att företag inte får stöd från det allmänna eller andra fördelar av en medlemsstat som strider mot EU:s konkurrensregler. Lagändringen innebär i huvudsak att ett företag som tillhandahåller en allmännyttig tjänst och som samtidigt sysslar med annan ekonomisk verksamhet ska upprätta en separat redovisning enligt lag, även om ersättningen som företaget fått för den allmännyttiga tjänsten inte räknas som statligt stöd i EG-fördragets mening. Ändringen börjar gälla den 1 juli 2007.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 2
Justering: 2007-05-10 Debatt: 2007-05-24 Beslut: 2007-05-30

Betänkande 2006/07:NU14 (pdf, 336 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa konkurrenspolitiska frågor

Näringsutskottets protokoll 2006/07:29

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:29 DATUM 2007-05-10 TID 09.30 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 28. 2 Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund, åtföljd av ämnesråden Anki Bystedt och Olof Sandberg, kansliråden Thomas Bengtsson,

2007-05-10

Näringsutskottets protokoll 2006/07:29

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:29 DATUM 2007-05-10 TID 09.30 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 28. 2 Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund, åtföljd av ämnesråden Anki Bystedt och Olof Sandberg, kansliråden Thomas Bengtsson,

2007-05-10

Näringsutskottets protokoll 2006/07:28

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:28 DATUM 2007-05-08 TID 11.00 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 26 och 27. 2 Vissa energipolitiska frågor Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om vissa energipolitiska frågor. Utskottet fattade

2007-05-08

Näringsutskottets protokoll 2006/07:27

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:27 DATUM 2007-04-26 TID 08.30 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll offentlig utfrågning med anledning av regeringens förslag om försäljning av vissa statligt ägda företag. Program för utfrågningen framgår av bilaga 2. Vid

2007-04-26

Näringsutskottets protokoll 2006/07:26

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:26 DATUM 2007-04-24 TID 11.00 12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 25. 2 Följerätt Utskottet behandlade proposition 2006/07:79 om upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk

2007-04-24

Näringsutskottets protokoll 2006/07:25

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:25 DATUM 2007-04-19 TID 10:30 11:15 11:30 12:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 24. 2 OMX Chefsjurist Mats Beckman, OMX AB, informerade om insiderlagstiftningen. 3 Kanslimeddelanden Kanslichefen anmälde

2007-04-19

Näringsutskottets protokoll 2006/07:24

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:24 DATUM 2007-04-17 TID 11.00 11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 23. 2 Svenska solenergiföreningen Ordförande Lars Andrén och vice ordförande Jan-Olof Dalenbäck, Svenska solenergiföreningen SEASinformerade

2007-04-17

Näringsutskottets protokoll 2006/07:23

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:23 DATUM 2007-04-12 TID 09.30 11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 22. 2 Föreningen Sveriges regionala energikontor Ordföranden Fred Nordström och styrelseledamoten Peter Åslund, Föreningen Sveriges regionala

2007-04-12

Betänkande 2006/07:NU9

Riksdagen sade nej till förslag från Riksrevisionens styrelse om kvaliteten i elöverföringen. Skälet är att den tidigare regeringen i september 2006 gav Energimarknadsinspektionen möjlighet att utfärda föreskrifter på området. Riksdagen sade vidare nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om elmarknadsfrågor. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om elmarknadens funktion, energieffektivisering, leveranssäkerhet, elcertifikatssystemet, småskalig elproduktion, vindkraft, kraftkabel mellan Gotland och fastlandet samt kabel för rysk kärnkraft.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 6
Justering: 2007-03-29 Debatt: 2007-04-18 Beslut: 2007-04-19

Betänkande 2006/07:NU9 (pdf, 609 kB)

Betänkande 2006/07:NU10

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om olika handelspolitiska frågor.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 6
Justering: 2007-03-27 Debatt: 2007-04-18 Beslut: 2007-04-19

Betänkande 2006/07:NU10 (pdf, 279 kB)

Näringsutskottets protokoll 2006/07:22

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:22 DATUM 2007-03-29 TID 09.30 10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 21. 2 Vissa elmarknadsfrågor Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om vissa elmarknadsfrågor samt Riksrevisionens styrelses framställning

2007-03-29

Näringsutskottets protokoll 2006/07:21

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:21 DATUM 2007-03-27 TID 11.00 11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 20. 2 Försäljning av vissa statligt ägda företag Utskottet diskuterade den förestående behandlingen av proposition 2006/07:57 om försäljning

2007-03-27

Näringsutskottets protokoll 2006/07:20

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:20 DATUM 2007-03-20 TID 11.00 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 19. 2 Riksrevisionen Riksrevisor Lennart Grufberg och biträdande granskningsenhetschef Rutger Banefelt lämnade information dels om Riksrevisionens

2007-03-20

Paginering