Dokument & lagar (79 träffar)

Betänkande 2006/07:SoU14

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om utredningar som gäller barn som har dött i samband med ett brott. Utredningarna ska göras när ett barn avlidit på grund av ett brott eller när det finns särskilda skäl att utreda ett barns dödsfall. I båda fallen krävs att man kan misstänka att barn har avlidit på grund av förhållanden som har inneburit att barnet varit i behov av skydd. En utredning får även göras om barnet har avlidit utomlands, om barnet var svensk medborgare eller bodde i Sverige. Lagen ska börja gälla den 1 januari 2008.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-05-31 Debatt: 2007-06-14 Beslut: 2007-06-20

Betänkande 2006/07:SoU14 (pdf, 930 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott m.m.

Socialutskottets protokoll 2006/07:28

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:28 DATUM 2007-05-31 TID 09.30-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollen från sammanträdena den 22 och 24 maj justeras. 3 Utredningar avseende barn Utskottet

2007-05-31

Socialutskottets protokoll 2006/07:27

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:27 DATUM 2007-05-24 TID 09.30-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning Utskottet håller en intern utfrågning om tandvård. Deltagarlista bifogas protokollet som bilaga 2. Vid protokollet  Anita Lysholm Justeras  2007-05-31 Kenneth Johansson SOCIALUTSKOTTET

2007-05-24

Omröstning 2006/07:SoU15p1 Avskaffande av åldersgräns

Votering: betänkande 2006/07:SoU15 Avskaffande av åldersgräns förslagspunkt 1 Avskaffande av åldersgräns Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i lagen 1993:1651 om läkarvårdsersättning, 2. lag om ändring i lagen 1993:1652 om ersättning för sjukgymnastik. Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:97

2007-05-23

Socialutskottets protokoll 2006/07:26

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:26 DATUM 2007-05-22 TID 11.00-12.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 15 maj justeras. 3 Fråga om yttrande till finansutskottet

2007-05-22

Socialutskottets protokoll 2006/07:25

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:25 DATUM 2007-05-15 TID 11.00-11.46 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 10 maj justeras. 3 Utredningar avseende barn Utskottet behandlar

2007-05-15

Betänkande 2006/07:SoU15

Den nu gällande åldersgränsen, 70 år, för läkare och sjukgymnaster för att få ersättning tas bort. Beslutet gäller ersättning enligt lagen om läkarvårdsersättning respektive lagen om ersättning för sjukgymnastik. Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2007.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2007-05-10 Debatt: 2007-05-23 Beslut: 2007-05-23

Betänkande 2006/07:SoU15 (pdf, 282 kB)

Omröstning 2006/07:SoU13p5 Kompetensstegen

Votering: betänkande 2006/07:SoU13 Äldrefrågor, förslagspunkt 5 Kompetensstegen Riksdagen avslår motion 2006/07:A269 yrkande 26. Datum: 2007-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 1 98 0 31 m 79 0 0 18 c 20 0 0 9 fp 21 0 0 7

2007-05-10

Omröstning 2006/07:SoU13p1 Äldrepolitikens inriktning

Votering: betänkande 2006/07:SoU13 Äldrefrågor, förslagspunkt 1 Äldrepolitikens inriktning Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C360 yrkande 9, 2006/07:So250, 2006/07:So299, 2006/07:So329, 2006/07:So334 yrkandena 1, 2 och 5-9, 2006/07:So341, 2006/07:So362, 2006/07:So380 yrkande 3, 2006/07:So431 yrkandena 1 och 2, 2006/07:So448,

2007-05-10

Omröstning 2006/07:SoU12p2 Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Votering: betänkande 2006/07:SoU12 Vissa läkemedels- och psykiatrifrågor, förslagspunkt 2 Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i lagen 1991:1128 om psykiatrisk tvångsvård, 2. lag om ändring i lagen 1991:1129 om rättspsykiatrisk vård. Därmed bifaller

2007-05-10

Socialutskottets protokoll 2006/07:24

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:24 DATUM 2007-05-10 TID 09.30-10.26, 10.28-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Information från Barnombudsmannen. Deltagarlista bifogas protokollet som bilaga 2. 2 Ajournering Sammanträdet ajourneras 2 minuter. 3 Godkännande av föredragningslistan

2007-05-10

Omröstning 2006/07:SoU11p1 Driftsformer för sjukhus

Votering: betänkande 2006/07:SoU11 Driftsformer för sjukhus förslagspunkt 1 Driftsformer för sjukhus Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen 1982:763Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:52, bifaller delvis motionerna 2006/07:So318 och 2006/07:So403 samt avslår motionerna

2007-05-09

Betänkande 2006/07:SoU12

Riksdagen antar regeringens förslag till ändringar i lagstiftningen när det gäller vissa läkemedels- och psykiatrifrågor. Förslaget innebär bland annat att Läkemedelsverket, redan i samband med beslutet att godkänna ett läkemedel, också ska avgöra om läkemedlet ska gå att byta ut mot ett annat likvärdigt och billigare läkemedel. Att beslutet om utbytbarhet på det viset kommer tidigare innebär minskade kostnader för samhället. Förslaget innebär också ändringar i bestämmelserna om utvisning av personer som av domstol har överlämnats till rättspsykiatrisk vård. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2007.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2007-04-26 Debatt: 2007-05-09 Beslut: 2007-05-10

Betänkande 2006/07:SoU12 (pdf, 2571 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa läkemedels- och psykiatrifrågor

Socialutskottets protokoll 2006/07:23

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:23 DATUM 2007-04-26 TID 09.30-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Generaldirektör Ewa Persson Göransson informerar om verksamheten och aktuella frågor inom Statens Institutionsstyrelse. 2 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan.

2007-04-26

Omröstning 2006/07:SoU10p1 Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen

Votering: betänkande 2006/07:SoU10 Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor m.m.förslagspunkt 1 Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen Riksdagen antar 5 kap. 11 regeringens förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen 2001:453Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:38 och avslår motionerna 2006/07:So7

2007-04-25

Omröstning 2006/07:SoU10p6 Våld mot funktionshindrade

Votering: betänkande 2006/07:SoU10 Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor m.m.förslagspunkt 6 Våld mot funktionshindrade Riksdagen avslår motion 2006/07:So382 yrkande 19. Datum: 2007-04-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 104 0 0 26

2007-04-25

Omröstning 2006/07:SoU10p11 Dödsfallsutredningar

Votering: betänkande 2006/07:SoU10 Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor m.m.förslagspunkt 11 Dödsfallsutredningar Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So6 yrkande 2 och 2006/07:So7 yrkande 7. Datum: 2007-04-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2007-04-25

Omröstning 2006/07:SoU10p2 Könsmaktsanalys

Votering: betänkande 2006/07:SoU10 Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor m.m.förslagspunkt 2 Könsmaktsanalys Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So6 yrkande 1 och 2006/07:So7 yrkande 4. Datum: 2007-04-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2007-04-25

Betänkande 2006/07:SoU13

Riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om äldrefrågor. Skälet är att det redan pågår arbete i de flesta frågor motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 6
Justering: 2007-04-17 Debatt: 2007-05-09 Beslut: 2007-05-10

Betänkande 2006/07:SoU13 (pdf, 260 kB) Webb-tv debatt om förslag: Äldrefrågor

Betänkande 2006/07:SoU11

Riksdagen antar regeringens förslag om hur sjukhus ska kunna drivas. Bland annat ska det bli lättare för landstingen att helt eller delvis överlämna driften av sjukhus till privata, vinstgivande, intressen. Vården ska inte heller behöva bedrivas enbart med offentlig finansiering och vårdavgifter. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2007.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2007-04-12 Debatt: 2007-05-09 Beslut: 2007-05-09

Betänkande 2006/07:SoU11 (pdf, 1369 kB) Webb-tv debatt om förslag: Driftsformer för sjukhus
Paginering