Dokument & lagar (210 träffar)

Motion 1990/91:Ju44 av Britta Bjelle m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1990/91:Ju44 av Britta Bjelle m.fl. fp med anledning av prop. 1990/91:129 Ändringar i rättegångsbalken m.m. Sammanfattning Folkpartiet liberalerna har i flera parti- och kommittémotioner lämnat sin syn på brottsbekämpningen samt polisens och rättsväsendets arbetsmetoder ur mer principiella synvinklar.


Utskottsberedning: --1990/91:JuU36
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:Ju43 av Göran Ericsson (m)

Motion till riksdagen 1990/91:Ju43 av Göran Ericsson m med anledning av prop. 1990/91:129 Ändringar i rättegångsbalken m.m. Husrannsakan i transportmedel vid allvarliga brott I propositionen tas frågan upp om utvidgad rätt att företa husrannskan för att söka efter person som skall gripas, anhållas eller häktas som misstänkt


Utskottsberedning: --1990/91:JuU36
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:Ju42 av Göthe Knutson och Gullan Lindblad (m)

Motion till riksdagen 1990/91:Ju42 av Göthe Knutson och Gullan Lindblad m med anledning av prop. 1990/91:130 Ändringar i vapenlagen 1973:1176 m.m. När kriminologen Leif G W Persson våren 1990 framträdde i en debatt i Göteborg, anordnad av jägare i Västsverige, förklarade han att han inte trodde att det skulle bli någon


Utskottsberedning: -1990/91:JuU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:Ju41 av Stina Eliasson (c)

Motion till riksdagen 1990/91:Ju41 av Stina Eliasson c med anledning av prop. 1990/91:130 Ändringar i vapenlagen 1973:1176 m.m. Hanteringen av vapen måste av skilda skäl omgärdas av restriktioner. De regler som gäller för vapenhantering måste dock vara enkla och hanterliga. Mot den bakgrunden är det svårförståeligt


Utskottsberedning: ----1990/91:JuU33
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:Ju40 av Kjell Ericsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1990/91:Ju40 av Kjell Ericsson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:130 Ändringar i vapenlagen 1973:1176 m.m. Hanteringen av vapen och ammunition för civila ändamål har under en följd av år omgärdats av en omfattande kontroll. Kontrollen syftar till att omintetgöra att vapen och ammunition används


Utskottsberedning: -------1990/91:JuU33
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:Ju39 av Lena Öhrsvik (s)

Motion till riksdagen 1990/91:Ju39 av Lena Öhrsvik s med anledning av prop. 1990/91:130 Ändringar i vapenlagen 1973:1176 m.m. Vid Nordiska rådets 38:e session 1990 antogs en rekommendation där Nordiska ministerrådet uppmanades att harmonisera de nordiska ländernas vapenlagstiftning. Till rådets 39:e session meddelade


Utskottsberedning: -1990/91:JuU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:Ju38 av Alf Wennerfors (m)

Motion till riksdagen 1990/91:Ju38 av Alf Wennerfors m med anledning av prop. 1990/91:130 Ändringar i vapenlagen 1973:1176 m.m. I propositionen föreslås bland annat vissa skärpningar avseende rätten att inneha ammunition. Även innehav av en enstaka tillståndspliktig ammunitionsdetalj blir en straffbelagd gärning för


Utskottsberedning: -1990/91:JuU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:Ju37 av Arne Andersson i Ljung m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1990/91:Ju37 av Arne Andersson i Ljung m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:130 Ändringar i vapenlagen 1973:1176 m.m. Den föreslagna vapenlagens restriktiva syn vad avser förvaring av vapen för att motverka brottslig användning av skjutvapen och ammunition är värd respekt. Likaledes förtjänar


Utskottsberedning: ----1990/91:JuU33
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:Ju36 av Berith Eriksson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1990/91:Ju36 av av Berith Eriksson m.fl. v med anledning av prop. 1990/91:127 Sveriges tillträde till FNs narkotikabrottskonvention, m.m. Vänstertpartiet yrkar avslag på rubricerad proposition. Den föreslagna utvidgningen av brottsbalkens häleribegrepp är oprecist och kan få koneskvenser för rättssäkerheten.


Utskottsberedning: -1990/91:JuU32
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:Ju35 av Ingela Mårtensson och Maria Leissner (fp)

Motion till riksdagen 1990/91:Ju35 av Ingela Mårtensson och Maria Leissner fp med anledning av prop. 1990/91:118 Förslag till lag om särskild kontroll av vissa utlänningar, m.m. Inledning All terrorism måste fördömas av världssamfundet. Skyddet mot terrorhandlingar måste vara en prioriterad uppgift för såväl den politiska


Utskottsberedning: ---1990/91:JuU29
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:Ju34 av Krister Skånberg m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1990/91:Ju34 av Krister Skånberg m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:118 Förslag till lag om särskild kontroll av vissa utlänningar, m.m. Vi tycker att det är viktigt att svenska myndigheter har möjligheter att ingripa för att skydda oss i Sverige mot terrordåd samtidigt som vi naturligtvis


Utskottsberedning: -----------1990/91:JuU29
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:Ju33 av Göran Ericsson (m)

Motion till riksdagen 1990/91:Ju33 av Göran Ericsson m med anledning av prop. 1990/91:118 Förslag till lag om särskild kontroll av vissa utlänningar, m.m. 1. Inledning Den nu aktuella propositionen föreslår en lag som skall ersätta den så kallade terroristlagen 1989:530 och bestämmelsen i utlänningslagen 1989:529 om


Utskottsberedning: -1990/91:JuU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:Ju32 av Hans Göran Franck m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1990/91:Ju32 av Hans Göran Franck m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:118 Förslag till lag om särskild kontroll av vissa utlänningar, m.m. 1. Behovet av en extraordinär tvångsmedelsreglering mot utlänningar Utgångspunkten för den föreslagna lagen om särskild kontroll av vissa utlänningar m.m.


Utskottsberedning: -1990/91:JuU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:Ju31 av Lars Werner m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1990/91:Ju31 av Lars Werner m.fl. v med anledning av prop. 1990/91:118 Förslag till lag om särskild kontroll av vissa utlänningar, m.m. Vänsterpartiet motsätter sig att den föreslagna lagen om särskild kontroll av vissa utlänningar antas. Den viktigaste grunden för detta ställningstagande är att


Utskottsberedning: -------1990/91:JuU29
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:Ju30 av Berith Eriksson (v)

Motion till riksdagen 1990/91:Ju30 av Berith Eriksson v med anledning av prop. 1990/91:98 Bostadsdomstolens och hyresnämndernas sammansättning i vissa fall, m.m. I propositionen med förslag om ändringar i lagen om hyresnämnder m.m. finns även en redogörelse av specialdomstolar och nämnder med s.k. intresserepresentation.


Utskottsberedning: -1990/91:JuU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:Ju29 av Britta Bjelle m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1990/91:Ju29 av Britta Bjelle m.fl. fp med anledning av prop. 1990/91:98 Bostadsdomstolens och hyresnämndernas sammansättning i vissa fall, m.m. Inledning Intresseorganisationer utgör en viktig del av vårt samhällsliv. Fria och livskraftiga intresseorganisationer är en förutsättning för en väl


Utskottsberedning: --1990/91:JuU26
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:Ju28 av Hans Göran Franck m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1990/91:Ju28 av Hans Göran Franck m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:98 Bostadsdomstolens och hyresnämndernas sammansättning i vissa fall, m.m. Enligt propositionen skall hyresnämnden bestå av två lagfarna ledamöter. Vi anser att detta är tveksamt. Denna nyskapelse innebär ju att ordföranden


Utskottsberedning: --1990/91:JuU26
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:Ju27 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1990/91:Ju27 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:98 Bostadsdomstolens och hyresnämndernas sammansättning i vissa fall, m.m. I propositionen föreslås bl.a. att de s.k. intresseledamöterna från fastighetsägarsidan respektive hyresgästsidan i hyresnämnder och bostadsdomstol inte


Utskottsberedning: -1990/91:JuU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:Ju26 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1990/91:Ju26 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:98 Bostadsdomstolens och hyresnämndernas sammansättning i vissa fall, m.m. Propositionen är föranledd av ett utslag i europadomstolen, som på formella grunder underkänt ett beslut i en hyrestvist. Bostadsdomstolen


Utskottsberedning: -1990/91:JuU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1990/91:Ju25 av Lars Werner m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1990/91:Ju25 av Lars Werner m.fl. v med anledning av prop. 1990/91:86 Polisens åtgärder i samband med ingripanden mot ungdomar Med stöd av ett 25-tal lagrum kan barn och ungdomar i dag tas i förvar i polisarrester och allmänna häkten. Man kan stödja sig på rättegångsbalken, polislagen, lagen om


Utskottsberedning: ---1990/91:JuU19
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation