Dokument & lagar (258 träffar)

Motion 1893:168 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, N:o 168, N:o 168. Af herr E. Svensson i Karlskrona, om ändrad lydelse af 227 sjölagen. Sedan den vid 1891 års riksdag antagna och den 12 juni samma år gifna sjölag nu varit tillämpad under ett års tid, är det möjligt att, åtminstone delvis, bedöma dess verkningar. Att dessa icke kunna sägas

1893-01-28

Motion 1893:168 Andra kammaren (pdf, 494 kB)

Motion 1893:154 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 154. 5 På grund af hvad jag här anfört, tager jag mig friheten föreslå, att Riksdagen må i skrifvelse till Kongl. Maj:t hemställa, att latinskrifningen vid de allmänna läroverken samt i sammanhang dermed det latinska öfversättningsprofvet i mogenhetsexamen må så snart som möjligt afskaffas.

1893-01-28

Motion 1893:154 Andra kammaren (pdf, 242 kB)

Motion 1893:167 Andra kammaren

2 Motioner i Andra Kammaren, N:o 167. N:0 167. Af herr M. Alsterlund, angående nuvarande regementsintendenters ålder stillägg. Genom det beslut, Riksdagen fattade sistlidne höst, i anledning af Kongl. Maj:ts nådiga proposition angående förbättrad härordning, har ibland annat, sedan detta beslut numera af Kongl. Maj:t

1893-01-28

Motion 1893:167 Andra kammaren (pdf, 172 kB)

Motion 1893:15 Första kammaren

14 Motioner i Första Kammaren, N:o 15. N:o 15. Af herr Tamm, angående skrifvelse gärder till motverkande af till Konungen i fråga om ätosedlighet. Betraktar man folkens historia, måste med glädje bemärkas, att ett bestämdt framåtskridande i det hela egt och eger rum men detta framåtskridande sker ej regelbundet snörrätt,

1893-01-28

Motion 1893:15 Första kammaren (pdf, 614 kB)

Motion 1893:14 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 14. 13 N:o 14. Af herr Tamm, om utfärdande af ny instruktion för Riksdagens revisorer af stats-banko- och riksgäldsverken. I sin berättelse angående verkstäld granskning af statsverkets jemte dertill hörande fonders tillstånd, styrelse och förvaltning under år 1882 erinrade Riksdagens

1893-01-28

Motion 1893:14 Första kammaren (pdf, 122 kB)

Motion 1893:144 Andra kammaren

10 Motioner i Andra Kammaren, N:o 144. N:o 144. Af herr P. TrilCtlssOll, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utarbetande och framläggande af förslag till en arrendelag. Ofta har framhållits och det har äfven inom Riksdagen blifvit erkändt, att våra lagar rörande arrenden af jordbruk höra tidsenligt omarbetas

1893-01-28

Motion 1893:144 Andra kammaren (pdf, 350 kB)

Motion 1893:203 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 203. 25 N:o 203. Af herr J. OlSSOIl i Stockholm, om skrifvelse till Konql. Maj.t i syfte af utsträckt tillämpning af bevillningsfritt afdrag. Enligt 11 1 reta mom. bevillningsstadgan, äro af inkomst, understigande 1,200 kronor, 450 kronor fria och af inkomst, understigande 1,800 kronor,

1893-01-28

Motion 1893:203 Andra kammaren (pdf, 188 kB)

Motion 1893:166 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 166. 1 N:0 166. Af herr P. G. Näslund, om ökadt anslag till svenska mosskulturföreningen. Då, så vidt möjligt vore, fruktbargörandet af landets såsom nära nog nu värdelösa ansedda vidsträckta mossar skulle i icke ringa grad vidga möjligheten för de mindre bemedlade till utkomst, måhända

1893-01-28

Motion 1893:166 Andra kammaren (pdf, 132 kB)

Motion 1893:202 Andra kammaren

23 Motioner i Andra Kammaren, N:o 202. det måtte Riksdagen besluta den ändring i de af Riksdagen i skrifvelse den 13 maj 1891 faststälda vilkoren för låns beviljande ur fonden till fiskerinäringens befrämjande att tiden för lånens amortering bestämmes till högst åtta år och inom den sålunda angifna gränsen må af Kongl.

1893-01-28

Motion 1893:202 Andra kammaren (pdf, 184 kB)

Motion 1893:23 Första kammaren

18 Motioner i Första Kammaren, A:ö 23. N:o 23. Af herr Pehrsson, om förhöjning i tullen pa sulläder m. in. I den af Kongl. Maj:t till 1892 års lagtima Riksdag aflåtna nådiga proposition med förslag till ny tulltaxa föreslogs på grund af de af senaste tullkomité anförda skäl en tull å Hudar och Skinn beredda Sulläder

1893-01-28

Motion 1893:23 Första kammaren (pdf, 126 kB)

Motion 1893:22 Första kammaren

4 Motioner i Första Kammaren, N:o 22. N:o 22. Af herr Alin, om anslag för inrättande af en personlig professur för docenten A. Ber ger. Bland Upsala universitets senaste s. k. riksdagspetita förekommer en personlig professur i matematik för docenten Alexander Berger. Det vilkor, som enligt min åsigt bör vara uppfyldt

1893-01-28

Motion 1893:22 Första kammaren (pdf, 798 kB)

Motion 1893:201 Andra kammaren

22 Motioner i Andra Kammaren, N:o 201. N:o 201. Af herr A. V. L jungman, om ändring i vilkor en för beviljande af lån ur fonden för fiskerinäringens befrämjande. Sedan Riksdagen uti skrifvelse den 13 maj 1891 tillkännagifvit, att Riksdagen bifallit Kongl. Maj:ts framställning om beviljandet af ett anslag af 100,000 kronor

1893-01-28

Motion 1893:201 Andra kammaren (pdf, 187 kB)

Motion 1893:164 Andra kammaren

20 Motioner i Andra Kammaren, N:o 164. W:164. Af herr A. F. Liljeholm, angående inrättande af högre folkskolor i vissa städer m. m. Den högre folkskolan leder sitt upphof från åtskilliga vid 1856 1858 års riksdag väckta motioner, i hvilka bland annat yrkades, att, i den mån ett stigande intresse för folkbildningen föranledde

1893-01-28

Motion 1893:164 Andra kammaren (pdf, 394 kB)

Motion 1893:20 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 20. 17 N:o 20. Af herr von Hedenbergmed förslag till ändring af 227 i sjölagen. Sedan den vid 1891 års riksdag antagna och den 12 juni samma år gifna sjölag nu varit tillämpad under ett års tid, är det möjligt att, åtminstone delvis, bedöma dess verkningar. Att dessa icke kunna sägas

1893-01-28

Motion 1893:20 Första kammaren (pdf, 513 kB)

Motion 1893:200 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 200. 19 N:o 200. Af herr J. A. Fjällbäck, om ändrad lydelse af 17 kap. 9 1 mom. handelsbalken. tft It ii i l Uti handelsbalkens 17 kap. 9 mom. 1, som innehåller bestämmelser om förmånsrätt för inteckning i fast egendom, stadgas särskildt, att förmånsrätt till ränta, som före utmätning eller

1893-01-28

Motion 1893:200 Andra kammaren (pdf, 242 kB)

Motion 1893:19 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 19. 13 N:o 19- Af herr JVyStröm, angående införande i bevillningsförordningen af bestämmelser om obligatorisk sjelf deklaration. Herr statsrådet och chefen för finansdepartementet yttrade till statsrådsprotokollet den 14 oktober 1892: En revision af bevillningsförordningens bestämmelser

1893-01-28

Motion 1893:19 Första kammaren (pdf, 283 kB)

Motion 1893:18 Första kammaren

6 Motioner i Första Kammaren, N:o 18. N:o 18. Af herrar IVystrÖHl och Alin, om anslag till inredning och instrument in. m. för den åt Upsala universitets fysiologiska anstalt upplåtna nya byggnad. Att fysiologien är en af de vigtigaste bland de vetenskaper, som räknas till de grundläggande för den medicinska bildningen

1893-01-28

Motion 1893:18 Första kammaren (pdf, 454 kB)

Motion 1893:17 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 17. 1 N:o 17. Af friherre VOI1 Krsenier, med förslag till förtydligande ändringar i bevillningsförordning en. Det finnes i Tyskland källor, hvilkas vatten har den egenskapen, att om något föremål, om än af lösaste beskaffenhet, nedsänkes deri och der får qvarligga någon tid, så förvandlas

1893-01-28

Motion 1893:17 Första kammaren (pdf, 356 kB)

Motion 1893:111 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:0 111. 1 i H i j i N o in. v ft. Af herrar FridtjUY Berg och E. Hammarlund, om småläro verkens indragande samt deras ersättande med praktiska öfverbyggnader på folkskolan. I Kongl. Ma j ds till innevarande Riksdag aflåtna proposition angående statsverkets tillstånd och behof föreslås

1893-01-28

Motion 1893:111 Andra kammaren (pdf, 1283 kB)

Motion 1893:124 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 124. att treklassiga läroverket i Alingsås utvidgas till femklassigt med det antal lärare och den attöningsstat som är gällande för andra i landsorten befintliga femklassiga läroverk. Jag anhåller slutligen, att denna min motion måtte remitteras till vederbörande utskott. Stockholm den

1893-01-27

Motion 1893:124 Andra kammaren (pdf, 142 kB)