Dokument & lagar (258 träffar)

Motion 1893:93 Andra kammaren

16 Motioner i Andra Kammaren, N:o 93. N:o 93. Af herr C. H. Wittsell, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utarbetande och framläggande af förslag till lag angående byggande och underhåll af by- och utf artsvägar. Vid 1892 års riksdag väcktes genom tvenne särskilda motioner förslag om skrifvelses aflåtande

1893-01-27

Motion 1893:93 Andra kammaren (pdf, 169 kB)

Motion 1893:90 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 90. 1 IiT:o 90. Af herr E. Svensson från Karlskrona, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utredning i syfte af Stockholms flottstations förändring till depot ro. ro. Om det härordningsförslag, som antogs af 1892 års urtima Riksdag, har blifvit yttradt, att det innebär ett helgjutet

1893-01-27

Motion 1893:90 Andra kammaren (pdf, 467 kB)

Motion 1893:86 Andra kammaren

2 Motioner i Andra Kammaren, K:o 86. vara skyldig icke allenast att erlägga bevillning för det sålunda undanhållna beloppet, utan äfven derutöfver erlägga en plikt af fem procent af samma belopp. Stockholm den 27 januari 1893. J. A. Johansson. IIÖrf i IKXglffäfot1 viol X:o 86. Af herr J. A. JohjlIlSSOll i Strömsberg,

1893-01-27

Motion 1893:86 Andra kammaren (pdf, 136 kB)

Motion 1893:85 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 85. 1 Jf:o 85. Af herr J. A. JohailSSOIl i Strömsberg, om ändring i bemllningsförordningen, åsyftande tillämpning af den s. k. deklarationsprincipen. Under åberopande af de motiv, skäl och yrkanden, som jag vid 1892 års lagtima riksdag uti motion n:o 10 anförde, får jag härmed vördsamt

1893-01-27

Motion 1893:85 Andra kammaren (pdf, 195 kB)

Motion 1893:84 Andra kammaren

14 Motioner i Andra Kammaren, N:o 84. N:o S4. Af herr E. A. Zotterniail, om anvisande af ett extra anslag å 8,150 kronor till understöd åt Motala stad för inrättande och uppehållande af en samskola derstädes. I Motala sig raskt utvecklande samhälle kände man länge behofvet af ett läroverk, deri undervisning kunde meddelas

1893-01-27

Motion 1893:84 Andra kammaren (pdf, 461 kB)

Motion 1893:190 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 190. N:o 190. Af herr E. TherillcBIliuS, om skrifvelse till Kongl. Maj:t angående vissa delar af byggningabalken. Uti 16 kap. 1 byggningabalken läsas följande ord:Lands allmänning må de nyttja, som inom länet bygga och bo, och härads eller sockne allmänning de, som i häradet eller socknen

1893-01-27

Motion 1893:190 Andra kammaren (pdf, 185 kB)

Motion 1893:82 Andra kammaren

io Motioner Andra Kammaren, N:o 82. N:o 82. Af lierr C. M. EkstrÖIll, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om ändring i förordningen angående expeditionslösen, åsyftande rättighet för part att tidigare bekomma expedition. Uti kongl. förordningen den 7 december 1883, angående expeditionslösen, har 16 följande lydelse:

1893-01-27

Motion 1893:82 Andra kammaren (pdf, 232 kB)

Motion 1893:81 Andra kammaren

8 Motioner i Andra Kammaren, N:o 81. N:o 81. Af herr N. PCfSSOIl i Vadensjö, om anstånd i vissa fält med erläggande af arrende för kronoegendomar. I tionde punkten af KongMaj:ts nådiga förordning af den 10 november 1882, angående förändrade grunder för förvaltningen af kronans jordbruksdomäner, föreskrifves, att arrendeafgifterna

1893-01-27

Motion 1893:81 Andra kammaren (pdf, 184 kB)

Motion 1893:79 Andra kammaren

IG Motioner i Andra Kammaren, N:o 79. N:o 79. Af herr G. EriCSSOIl i Stockholm, om ändring i gällande bestämmelser rörande prestval. Enligt 30 i kongl. förordningen af 26 oktober 1883 angående prestval samt de särskilda bestämmelser, som gälla för Stockholm med derå orter, skall val till besättande af presterlig tjenst

1893-01-27

Motion 1893:79 Andra kammaren (pdf, 176 kB)

Motion 1893:78 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 78. 13 N:o 78. Af herr G. EriCSSOn i Stockholm, om vissa ändringar i Kongl. Maj:ts proposition angående särskild tilläggsbevillning för är 1894. De vigtiga beslut, som vid urtima riksdagen fattades och som hafva till följd, att statsbudgeten belastas med högst betydande nya utgifter, hafva

1893-01-27

Motion 1893:78 Andra kammaren (pdf, 220 kB)

Motion 1893:77 Andra kammaren

10 Motioner i Andra Kammaren, N:o 77. att Riksdagen ville besluta att, jemte det att ai Kongl. Maj:t under andra hufvudtiteln till krigshofrätten för nästkommande år begärdt anslag af 5,000 kronor må indragas, jemväl aflåta skrifvelse til Kongl. Maj:t med anhållan, att Kongl. Maj:t täcktes vidtaga sådana åtgärder,

1893-01-27

Motion 1893:77 Andra kammaren (pdf, 228 kB)

Motion 1893:76 Andra kammaren

8 Motioner i Andra Kammaren, N:o 76. N:o 76. Af herr H. Andersson i Nöbbelöf, om indragning af anslaget till krig skof rätten m. m. Vid granskning af krigshofrättens räkenskaper frarnstälde 1891 års statsrevisorer önskvärdheten af indragning eller ombildning af krigshofrätten och framhöll revisionen dervid, att, efter

1893-01-27

Motion 1893:76 Andra kammaren (pdf, 237 kB)

Motion 1893:189 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, N:o 189. skal att låta den qvarstå hos oss. Fast mera borde då exemplet från grannländerna, Norge och Danmark, med hvilka vi i fråga om öfriga portosatser och i flera andra hänseenden hafva så mycket gemensamt, mana till att med dem gå i spetsen med hänsyn till genomförande af en konseqvent

1893-01-27

Motion 1893:189 Andra kammaren (pdf, 180 kB)

Motion 1893:188 Andra kammaren

Motionär i Andra Kammaren, N:o 188. 1 Ko 188. Af herr E. Themiaöllius, om nedsättning i portot för lokalbrefkort. Då jag nu går att å nyo för Riksdagen framlägga min under n:o 150 i Andra Kammaren förlidet år väckta motion om nedsättning i portot för lokalbrefkort, sker detta hufvudsakligen af det skäl, att Riksdagen

1893-01-27

Motion 1893:188 Andra kammaren (pdf, 308 kB)

Motion 1893:159 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o löd. 19 som i ofvanstående motivering äro framhållna, till nästa riksdag framlägga förslag till omorganisation af vårt bankväsende med afseende på riksbanken och de enskilda sedelutgifvande bankerna. Stockholm den 27 januari 1893. M. Dahn. I motionens syfte instämma: Lasse Jönsson. J Bengtsson.

1893-01-27

Motion 1893:159 Andra kammaren (pdf, 304 kB)

Motion 1893:183 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 183. N:o 183. Af herr C. T. Lind i Gemm, om godigörelse till åboen Carl Nilsson i Berg för utgift, som han i egenskap af förmyndare för aflidne arrendator af militiebostället Berg i Qville socken omyndiga barn fått vidkännas såsom arrendeskilnad för nämnda boställe. Genom kontrakt med

1893-01-27

Motion 1893:183 Andra kammaren (pdf, 183 kB)

Motion 1893:182 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 182. 4 N:o 182. Af herr J. A. Johansson i Bastholmen, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om ändring i lotsför ordningen, afseende lotsning en längs bohuslänska kasten. I följd af de lifliga affärsförhållanden, hvilka under senare 1015 åren efter hand uppstått och nu mera förefinnas

1893-01-27

Motion 1893:182 Andra kammaren (pdf, 182 kB)

Motion 1893:73 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 73, 74. 3 N:o 73. Af herr friherre W. G. VOI1 Schwerill, om tull ä råsilke. När tullafgifterna på siden och sidenvaror i fjor så högst betydligt höjdes, borde väl så kalladt råsilke äfven åsatts någon tull. Detta skedde dock icke då af vissa skäl. Derför vågar jag nu föreslå, att råsilke

1893-01-27

Motion 1893:73 Andra kammaren (pdf, 125 kB)

Motion 1893:158 Andra kammaren

16 Motioner i Andra Kammaren, N:o 158. I förestående motions syfte instämma: Emil Hammarlund. Anton Halm. J. Bromée. J. P. Jansson. N. Nilsson i Vrängebol. Adolf Aulin. J. Nordin. J. Persson. S. J. Kardell. J. A. Fjällbäck. Fridtjuv Berg. Olof Olsson. J. Mankell. Magnus Höjer. V. Vahlin. E. Norman. D. Persson. John Olsson.

1893-01-27

Motion 1893:158 Andra kammaren (pdf, 305 kB)

Motion 1893:171 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 171. 15 N:0 171. Af herr L. Jönsson i Sandby, angående kyrkovärdars tillsättande för viss tid. Vid de tillfällen under senare årtionden något stadgats om kommunala eller allmänna förtroendeuppdrag, har bestämts en viss gräns af tid för dessa uppdrags bibehållande. Äfven i sådana institutioner,

1893-01-27

Motion 1893:171 Andra kammaren (pdf, 118 kB)