Dokument & lagar (968 träffar)

Kommittéberättelse UD

Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige Beteckning UD Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2010-09-07 Status Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal Sammansättning Ordförande: Pehrsson, Ulf, fr.o.m.

2019-08-17

Kommittéberättelse N

Bredbandsforum Beteckning N Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2019-06-11 Status Avslutad A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-02-07 Direktiv för Lokal Sammansättning Ledamot: Ahlstrand, Jimmy, fr.o.m. 2012-02-07 Ledamot: Backman, Stefan, fr.o.m. 2012-02-07 Ledamot: Ek, Mikael,

2012-02-07

Kommittéberättelse S

Interdepartemental arbetsgrupp med uppgift att fortsätta arbetet med att bereda och genomföra den nationella handlingsplanen för handikappolitiken Beteckning S Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2019-05-07 Status Avslutad B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-10-30 Direktiv för

2007-10-30

Kommittéberättelse Jo

Arbetsgruppen för samepolitik Beteckning Jo Departement Landsbygdsdepartementet Senast ändrad 2013-03-08 Status Avslutad A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-05-30 Direktiv för Lokal Sammansättning Ordförande: Andrén, Robert, fr.o.m. 2008-01-01 Ordförande: Larson, Anna, fr.o.m. 2007-05-29

2007-05-30

Kommittéberättelse Fi

Arbetsgrupp med uppgift att undersöka om det finns behov av och möjlighet till inkomstskatteregler som innebär att ett företag inom svensk beskattningsjurisdiktion kan göra avdrag för en slutlig förlust i ett utländskt dotterföretag Beteckning Fi Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2019-05-07 Status

2006-05-05

Kommittéberättelse M

Arbetsgruppen för ny bostadsfinansiering Beteckning M Departement Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Senast ändrad 2019-06-17 Status Avslutad B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2004-06-18 Direktiv för Lokal Sammansättning Bylund, Jessica, fr.o.m. 2004-06-18 van der Stadt, Jörgen t.o.m.

2004-06-18

Kommittéberättelse IJ

Storstadsdelegationen Beteckning IJ Departement Integrations- och jämställdhetsdepartementet Senast ändrad 2010-09-08 Status Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-01-21 Direktiv för Lokal Integrations- och jämställdhetsdepartementet, 103 33 STOCKHOLM, tel. växel 08-405 10 00

1999-01-21

Motion 1917:501 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 501. 1 Nr 501. Av herr Rydén i Malmö, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 376, angående beredande av kredit för bedrivande av statens verksamhet i fråga om meddelande av sjöförsäkring mot krigsfara. I anslutning till det riksdagsbeslut, som fattades i anledning av Kungl. Maj:ts

1917-06-08

Motion 1917:501 Andra kammaren (pdf, 120 kB)

Motion 1917:497 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 497. 3 Nr 497. Av herr Persson i Norrköping, i anledning av Kungl. Maj:ts propositioner nr 341, med förslag till lag om allmän tjänsteplikt, och nr 358, med förslag till lag angående arbetsnämnder. Med anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 341 och med hänvisning till motiveringen i

1917-05-23

Motion 1917:497 Andra kammaren (pdf, 154 kB)

Motion 1917:496 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 496. 1 Nr 496. Av herr Lindqvist i Kosta, i anledning av Kungl. Maj:ts propositioner nr 341, med förslag till lag om allmän tjänsteplikt, och nr 358, med förslag till lag angående arbetsnämnder. Med anledning av Kungl. Maj:ts propositioner nr 341 och nr 358 och under hänvisning till i motion

1917-05-23

Motion 1917:496 Andra kammaren (pdf, 180 kB)

Motion 1917:499 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 499. 7 Nr 499. Av herr Rydén i Malmö, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 369, angående beredande av rörelsekapital för 1917 års bränslekommissions vedanskaffning under innevarande år. I anslutning till mitt yttrande vid remissen i andra kammaren av Kungl. Maj:ts proposition nr

1917-05-23

Motion 1917:499 Andra kammaren (pdf, 259 kB)

Motion 1917:498 Andra kammaren

Motioner i Andra hammaren, Nr 498. 5 Nr 498. Av herr Norman m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 367, med förslag till lag med vissa beétämmelser mot oskäliga pris under utomordentliga, av krig föranledda förhållanden. I Kungl. Maj:ts den 19 maj 1917 dagtecknade nådiga proposition, nr 367, föreslås riksdagen

1917-05-23

Motion 1917:498 Andra kammaren (pdf, 186 kB)

Motion 1917:500 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 500. 11 Nr 500. Av herr Jesperson m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 370, angående anslag för anordnande av spannmålslag erhus och fryshus. Med anledning av lagerhus- och kylhuskommitténs skrivelse den 11 maj 1917 med förslag till omedelbart inrättande av under instundande

1917-05-23

Motion 1917:500 Andra kammaren (pdf, 339 kB)

Motion 1917:161 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 161. 1 Nr 161. Av herr Söderberg, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående vissa ändringar i gällande avlöningsreglemente för tjänstemän vid statens vatten fallsverk m.m. I anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 343, tillåter jag mig på här nedan angivna grunder hemställa

1917-05-22

Motion 1917:161 Första kammaren (pdf, 167 kB)

Motion 1917:493 Andra kammaren

Motioner i Andra hammaren, Nr 403 1 Nr 493. Av herr Johansson i Trollhättan m. fl.i anledning av Iiungl. Maj:ts proposition, nr 343, angående vissa äidringar i gällande avlöning sreglemente för tjänstemän vid statens vattenfallsverJc m. m. I anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 343 tillåta vi oss på här nedan

1917-05-19

Motion 1917:493 Andra kammaren (pdf, 234 kB)

Motion 1917:492 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 492. 1 Nr 402. Av herr PerSSOll i Norrköping, i anledning av Kungl. Maj:ts propositioner nr 341, med förslag till lag om allmän tjänsteplikt, och nr 358, med förslag till lag angående arbetsnämnder. I propositioner nr 341, 353, 358 och 359 har Kungl. Maj:t, förelagt riksdagen förslag till

1917-05-19

Motion 1917:492 Andra kammaren (pdf, 316 kB)

Motion 1917:495 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 495. 1 Nr 495. Av herr Skareell, m. fl. om avslag å Kungl. Maj:ts proposition, nr 341, med förslag till lag om allmän tjänsteplikt. I proposition nr 341 har Kungl. Maj:t föreslagit allmän tjänsteplikt eller s. k. civil värnplikt för alla svenska medborgare mellan 1560 år, och i prop. nr 353

1917-05-19

Motion 1917:495 Andra kammaren (pdf, 364 kB)

Motion 1917:494 Andra kammaren

Motionär i Andra kammaren, Nr 494. 1 Nr 494. Aa- herr Berg i Stilby, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 349, angående försäljning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från sådana egendomar. 1 Kung.Maj:ts proposition nr 349 föreslås bland annat, att vissa lägenheter, hörande till förra militiebostället

1917-05-19

Motion 1917:494 Andra kammaren (pdf, 255 kB)

Motion 1917:160 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 160. Nr Av herr YOll Kock in. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts förslag till lag om allmän tjänsteplikt. Kungl. Maj:ts proposition angående allmän tjänsteplikt har icke kunnat undgå att i vida kretsar väcka allvarliga bekymmer och framkalla eu skarp kritik. Och detta är ej ägnat att förvåna.

1917-05-19

Motion 1917:160 Första kammaren (pdf, 350 kB)

Motion 1917:158 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 158. 1 Nr 158. Av herr Clasor i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående reglering av löneförhållanden m. m. för vaktmästare och med dem jämförliga befattningshavare. I det utlåtande, som riksarkivarien med avseende på riksarkivet och landsarkiven den 11 januari i år avgav över

1917-05-17

Motion 1917:158 Första kammaren (pdf, 1148 kB)