Dokument & lagar (380 träffar)

Proposition 1917:336

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 330. 1 Nr 336. Kungl. Maj:ts nådig a proposition till riksdagen angående tillfälligt lönetillägg åt skogvaktarna vid universitetet i Uppsala m. m.f given Stockholms slott den 27 april 1917. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för denna

1917-04-27

Proposition 1917:336 (pdf, 637 kB)

Proposition 1917:333

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 333. 1 Nr 333. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anslag till en extra tjänsteman hos lantbruksstyrelsen samt till jordbrukskonsulenter och jordförmedlingsbyråer given Stockholms slott den 27 april 1917. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1917-04-27

Proposition 1917:333 (pdf, 456 kB)

Proposition 1917:332

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 332. 1 Nr 332. Kungl. Maj ds nådiga proposition till riksdagen angående anslag till upplysningsverksamhet för främjande av landsbygdens förseende med elektrisk kraft given Stockholms slott den 27 april 1917. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden

1917-04-27

Proposition 1917:332 (pdf, 601 kB)

Proposition 1917:325

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 325. 1 Pir 325. Kungl. Moj:ts nådiga proposition till riksdagen angående årligt understöd åt vice kommissionslantmätaren A. E. 0. Modée given Stockholms slott den 27 april 1917. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag vill Kungl.

1917-04-27

Proposition 1917:325 (pdf, 292 kB)

Proposition 1917:323

Kungl. Maj:Is Nåd. Proposition Nr 823. 1 Nr 323. Kungl. Maj ds uddig a proposition till riksdagen angående inlösen för statsverkets räkning av generalstabens officerskårs stalletablissemang i Stockholm given Stockholms slott den 27 april 1917. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över lantförsvarsärenden

1917-04-27

Proposition 1917:323 (pdf, 644 kB)

Proposition 1917:322

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 322. 1 Nr 322. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående ändring i gällande grunder för pensionering av arméns befäl och underbefäl med vederlikar samt omgående tiden för avgång ur tjänst given Stockholms slott den 27 april 1917. Under åberopande av bilagda utdrag av

1917-04-27

Proposition 1917:322 (pdf, 438 kB)

Proposition 1917:319

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 319. 1 Nr 319. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående pension åt skomakeriarbetaren vid Svea livgardes intendentur verkstäder Frans Gustaf Storms änka Mat bilda Elisabeth Storm, född Jonsdotter given Stockholms slott den 27 april 1917. Under åberopande av bilagda

1917-04-27

Proposition 1917:319 (pdf, 279 kB)

Proposition 1917:318

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 318. 5 Nr 318. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående pension å allmänna indragningsstaten åt arbetsförmannen vid krigsskolan C. W. Johanssons änka Anna Greta Johansson given Stockholms slott den 27 april 1917. Under åböropande av b ilagd a utdrag av statsrådsprotokollet

1917-04-27

Proposition 1917:318 (pdf, 294 kB)

Proposition 1917:312

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 312. Nr 312. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående uppskov med slutförande av undersökningsarbeten i Kiirunavaara och Gellivare malmberg given Stockholms slott den 27 april 1917. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna

1917-04-27

Proposition 1917:312 (pdf, 355 kB)

Proposition 1917:311

Kungl. Maj.ts Nåd. Proposition Nr 311. 1 Nr 311. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående tilläggspension åt fullmäktigen i riksbanken, filosofie doktor Sixten Gabriel von Friesen given Stockholms slott den 27 april 1917. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden

1917-04-27

Proposition 1917:311 (pdf, 292 kB)

Skrivelse 1917:310

Kungl. Maj:ts Nåd. skrivelse Nr 310. 13 Nr 310. Kungl. Maj:ts nådiga skrivelse till riksdagen med tillkännagivande att framställning angående beviljande av medel såsom bidrag till uppehållande av internationell patrulleringstjänst i norra Atlanten m. m. icke kommer att föreläggas riksdagen given Stockholms slott den


Utskottsberedning:

Skrivelse 1917:310 (pdf, 274 kB)

Proposition 1917:307

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 307. 1 Nr 307. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående beredande av lokal för den föreslagna byggnadsstyrelsen m. m.given Stockholms slott den 27 april 1917. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t

1917-04-27

Proposition 1917:307 (pdf, 738 kB)

Proposition 1917:300

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 300. 1 Nr 300.KungI. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående krigstjänstpremier till visst manskap och vissa värnpliktiga vid flottan given Stockholms slott den 27 april 1917. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över sjöförsvarsärenden för denna dag

1917-04-27

Proposition 1917:300 (pdf, 507 kB)

Proposition 1917:294

Kungl. Maj ds Nåd. Proposition Nr 294. 1 Nr 294. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående pension åt fortifikationsarbetaren Carl August Bäckman given Stockholms slott den 27 april 1917. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över sjöförsvarsärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t

1917-04-27

Proposition 1917:294 (pdf, 233 kB)

Proposition 1917:290

Kungl. Maj ds Nåd. Proposition Nr 290. ö Nr 290. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående pension åt t. f. domänintendenten M. F. Bodhes änka Alfhilda Beata Rodhe, född von Mentzer given Stockholms slott den 27 april 1917. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden

1917-04-27

Proposition 1917:290 (pdf, 274 kB)

Proposition 1917:289

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 289. 1 Nr 289. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående pension åt extra kronojägaren Sven Sjöström given Stockholms slott den 27 april 1917. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå

1917-04-27

Proposition 1917:289 (pdf, 277 kB)

Proposition 1917:345

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 34.r.1 Nr 345. Kungl. Majds nådiga proposition till riksdagen med förslag till förordning angående ändrad lydelse av 7 i förordningen den 2 juni 1911 angående grunderna och sättet för markegång sprisens bestämmande m. m.given Stockholms slott den 23 april 1917. Under åberopande av

1917-04-23

Proposition 1917:345 (pdf, 934 kB)

Proposition 1917:339

Kungl. Maj.ts Nåd. Proposition Nr 339. 1 Nr 339. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående inrättande av en norrländsk andelsmejerifond given Stockholms slott den 23 april 1917. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå

1917-04-23

Proposition 1917:339 (pdf, 679 kB)

Proposition 1917:313

Kungl. Maj.ts Nåd. Proposition Nr 313. 1 Nr 313. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till förordning om visst undantag från tillämpningen av stadgandet i 13 4 mom. i förordningen den 11 oktober 1907 angående tillverkning av brännvin m. m.given Stockholms slott den 23 april 1917. Under åberopande

1917-04-23

Proposition 1917:313 (pdf, 433 kB)

Proposition 1917:306

Kungl. Maja Nåd. Proposition Nr 306. 1 Nr 306. KungMaj:ts nådiga proposition till riksdagen angående inlösen av besittningsrätten till kronoegendomen Bergshamra nr 1 i Stockholms stad och län given Stockholms slott den 23 april 1917. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för

1917-04-23

Proposition 1917:306 (pdf, 1052 kB)