Dokument & lagar (1 194 träffar)

Riksdagens protokoll 1917:84

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1917. Andra kammaren. Nr 84. Torsdagen den 1 november. Kl. 3 e. m. 1. Upplästes två Ull kammareinkomna, så lydande skrivelser: Till riksdagens andra kammare. Som jag av Kungl. Maj:t blivit utnämnd till statsminister, auihåller jag härmed att få avsäga mig uppdraget såsom ledamot av talmanskonferensen.

1917-11-01

Riksdagens protokoll 1917:84 (pdf, 301 kB)

Riksdagens protokoll 1917:76

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1917. Andra kammaren. Nr 76. Torsdagen den 7 juni. Kl. 7 o. m. Fortsattes det på middagen började sammanträdet. 1. Föredrogos var för sig: bevillningsutskottets betänkande, nr 61, i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändrad lydelse av 19 49 2 mom. och 57 i

1917-11-01

Riksdagens protokoll 1917:76 (pdf, 3171 kB)

Proposition 1917:377

Kungl. Maj:tx nåd. skrivelse Nr 377. 1 Nr 377. Kungl. Maj:ts nådiga skrivelse till riksdagen om förordnande av en statsrådsledamot att utöva den befattning med riksdagsår enden, som enligt 46 i riksdagsordningen tillkommer en ledamot av statsrådet given Stockholms slott den 26 oktober 1917. Kungl. Maj:t vill härmed

1917-10-26

Proposition 1917:377 (pdf, 192 kB)

Riksdagens protokoll 1917:62

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1917. Första kammaren. Nr 62. Torsdagen den 1 november. Kammaren sammanträdde kl. 3 e. m. Herr talmannen yttrade:Mina herrar Innan jag övergår till det ärende, som vi i dag hava att handlägga, ber jag att få erinra kammaren därom, att sedan vi sist råkades, har döden gjort en lucka i våra led. Ernst

1917-10-23

Riksdagens protokoll 1917:62 (pdf, 227 kB)

Proposition 1917:376

Kungl. Maj:ta nåd. proposition nr 370. 1 Nr 376. Kungl. Maj:ts nadiga proposition till riksdagen angående beredande av kredit för bedrivande av statens verksamhet i fråga om meddelande av sjöförsäkring mot krigsfara given Stockholms slott den 8 juni 1917. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över

1917-06-08

Proposition 1917:376 (pdf, 263 kB)

Motion 1917:501 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 501. 1 Nr 501. Av herr Rydén i Malmö, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 376, angående beredande av kredit för bedrivande av statens verksamhet i fråga om meddelande av sjöförsäkring mot krigsfara. I anslutning till det riksdagsbeslut, som fattades i anledning av Kungl. Maj:ts

1917-06-08

Motion 1917:501 Andra kammaren (pdf, 120 kB)

Proposition 1917:375

Kungl. Maj:ts nåd. proposition nr 375. 5 Nr 375. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående täckande a.v vissa kostnader för sjöförsvaret, som avses i 63 regeringsformen, m. rn.given Stockholms slott den 1 juni 1917. Under åberopande av härvid fogade utdrag av statsrådsprotokollet över sjöförsvarsärenden

1917-06-01

Proposition 1917:375 (pdf, 237 kB)

Proposition 1917:374

KängMaj:ts nåd. proposition nr 374. 1 Nr 374. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående täckande av vissa kostnader för lånt/ör svar et, som avses i 63 regeringsformen, m. m.given Stockholms slott den 1 juni 1917. Under åberopande av härvid fogade utdrag av statsrådsprotokollet över lantförsvarsärenden

1917-06-01

Proposition 1917:374 (pdf, 270 kB)

Proposition 1917:373

Kungl. Maj:ts nåd. proposition nr 373. 1 Nr 373. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till ny inkomstberäkning för 1918 års riksstat in. in.given Stockholms slott den 1 juni 1917. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t, med

1917-06-01

Proposition 1917:373 (pdf, 2427 kB)

Motion 1917:500 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 500. 11 Nr 500. Av herr Jesperson m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 370, angående anslag för anordnande av spannmålslag erhus och fryshus. Med anledning av lagerhus- och kylhuskommitténs skrivelse den 11 maj 1917 med förslag till omedelbart inrättande av under instundande

1917-05-23

Motion 1917:500 Andra kammaren (pdf, 339 kB)

Motion 1917:499 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 499. 7 Nr 499. Av herr Rydén i Malmö, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 369, angående beredande av rörelsekapital för 1917 års bränslekommissions vedanskaffning under innevarande år. I anslutning till mitt yttrande vid remissen i andra kammaren av Kungl. Maj:ts proposition nr

1917-05-23

Motion 1917:499 Andra kammaren (pdf, 259 kB)

Motion 1917:498 Andra kammaren

Motioner i Andra hammaren, Nr 498. 5 Nr 498. Av herr Norman m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 367, med förslag till lag med vissa beétämmelser mot oskäliga pris under utomordentliga, av krig föranledda förhållanden. I Kungl. Maj:ts den 19 maj 1917 dagtecknade nådiga proposition, nr 367, föreslås riksdagen

1917-05-23

Motion 1917:498 Andra kammaren (pdf, 186 kB)

Motion 1917:497 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 497. 3 Nr 497. Av herr Persson i Norrköping, i anledning av Kungl. Maj:ts propositioner nr 341, med förslag till lag om allmän tjänsteplikt, och nr 358, med förslag till lag angående arbetsnämnder. Med anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 341 och med hänvisning till motiveringen i

1917-05-23

Motion 1917:497 Andra kammaren (pdf, 154 kB)

Motion 1917:496 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 496. 1 Nr 496. Av herr Lindqvist i Kosta, i anledning av Kungl. Maj:ts propositioner nr 341, med förslag till lag om allmän tjänsteplikt, och nr 358, med förslag till lag angående arbetsnämnder. Med anledning av Kungl. Maj:ts propositioner nr 341 och nr 358 och under hänvisning till i motion

1917-05-23

Motion 1917:496 Andra kammaren (pdf, 180 kB)

Riksdagens protokoll 1917:64

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1917. Andra kammaren. Nr 64. Onsdagen den 23 maj, e. in. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet och leddes förhandlingarna därvid till en början av herr vice talmannen. I Herr statsrådet Stenberg avlämnade Kungl. Maj:ts propositioner: nr 371, med förslag till lag innefattande

1917-05-22

Riksdagens protokoll 1917:64 (pdf, 5658 kB)

Motion 1917:161 Första kammaren

Motioner i Första kammaren, Nr 161. 1 Nr 161. Av herr Söderberg, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående vissa ändringar i gällande avlöningsreglemente för tjänstemän vid statens vatten fallsverk m.m. I anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 343, tillåter jag mig på här nedan angivna grunder hemställa

1917-05-22

Motion 1917:161 Första kammaren (pdf, 167 kB)

Proposition 1917:371

Kunql. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 371. 1 Nr 371. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag innefattande tillfälligt undantag från gällande inskränkningar i rätten att använda sparbanks vinst given Stockholms slott den 19 maj 1917. Under åberopande av bilagda, i statsrådet och lagrådet förda

1917-05-19

Proposition 1917:371 (pdf, 792 kB)

Proposition 1917:368

KungMaj:tf nåd. proposition, nr 368. 1 Nr 368. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till ändrad lydelse av 2 4:o tryckfrihetsförordningen given Stockholms slott den 19 maj 1917. Under åberopande av bifogade i statsrådet förda protokoll vill Kungl. Maj:t härmed till riksdagens prövning i grundlagsenlig

1917-05-19

Proposition 1917:368 (pdf, 518 kB)

Proposition 1917:366

Kungl. Maj:tv nåd. proposition nr 36tö. 1 Nr 366. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 11 april 1916 angående vissa utfästelser rörande införsel och utförsel av varor m. m.given Stockholms slott den 19 maj 1917. Under åberopande av bilagda i statsrådet

1917-05-19

Proposition 1917:366 (pdf, 387 kB)

Proposition 1917:365

Kungl. Maj:ts nåd. proposition nr 365. 1 Nr 315. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag med viss föreskrift angående handel med varor, för vilka bestämts högsta pris given Stockholms slott den 19 maj 1917. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl.

1917-05-19

Proposition 1917:365 (pdf, 521 kB)