Dokument & lagar (772 träffar)

Riksdagsskrivelse 1917:392

Riksdagens skrivelse Nr 392. 1 Nr 392. Godkänd av första kammaren den 2 november 1917. Godkänd av andra kammaren den 2 november 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen, angående val av fem deputerade att jämlikt 54 regeringsformen och 50 riksdagsordningen med Konungen överlägga. Till Konungen. Sedan dels herr statsrådet

1917-11-02

Riksdagsskrivelse 1917:392 (pdf, 180 kB)

Proposition 1917:377

Kungl. Maj:tx nåd. skrivelse Nr 377. 1 Nr 377. Kungl. Maj:ts nådiga skrivelse till riksdagen om förordnande av en statsrådsledamot att utöva den befattning med riksdagsår enden, som enligt 46 i riksdagsordningen tillkommer en ledamot av statsrådet given Stockholms slott den 26 oktober 1917. Kungl. Maj:t vill härmed

1917-10-26

Proposition 1917:377 (pdf, 192 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:391

Riksdagens skrivelse Nr 391. 9 Nr 391. Godkänd av första kammaren den 18 juni 1917. Godkänd av andra kammaren den 18 juni 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående förvärvande för statens räkning av vissa enskilda tillhöriga vattenfall i Motala ström m. m. Jordbruksutskottets

1917-06-18

Riksdagsskrivelse 1917:391 (pdf, 163 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:390

6 Riksdagens skrivelse Nr 390. Nr 390. Godkänd av första kammaren den 18 juni 1917. Godkänd av andra kammaren den 18 juni 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående vissa åtgärder för lantförsvarets stärkande. Jordbruksutskottets utlåtande nr 88 och memorial nr 119.Till

1917-06-18

Riksdagsskrivelse 1917:390 (pdf, 241 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:389

Riksdagens skrivelse Nr 383 Nr 389. Godkänd av första kammaren den 18 juni 1917. Godkänd av andra kammaren den 18 juni 1917- Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. May.ts proposition angående vissa åtgärder för sjöförsvarets stärkande. Jordbruksutskottets utlåtande nr 87 och memorial nr 118.Till Konungen.

1917-06-18

Riksdagsskrivelse 1917:389 (pdf, 203 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:388

2 Riksdagens skrivelse Nr 388. Nr 388. Godkänd av första kammaren den 18 juni Godkänd av andra kammaren den 18 juni 1917. 1917. Riksdagens skrivelse gäldskontoret. till Konungen med reglemente för riksBankoutskottets memorial nr 70.Till Konungen. Det av innevarande riksdag för riksgäldskontoret utfärdade reglemente

1917-06-18

Riksdagsskrivelse 1917:388 (pdf, 104 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:387

Riksdagens skrivelse Nr 387. 1 Nr 387. Godkänd, av första kammaren den 18 juni 1917. Godkänd av andra kammaren den 18 juni 1917. Riksdagens skrivelse till fullmäktige i riksgäldskontor et med reglemente för riksgäldskontor et. Bankoutskottets memorial nr 70.Till fullmäktige i riksgäldskontoret. Det av innevarande riksdag

1917-06-18

Riksdagsskrivelse 1917:387 (pdf, 107 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:4

Riksdagens skrivelse Nr 4. i Nr 4. Riksdagens skrivelse till Konungen angående regleringen av utgifterna under riksstatens fjärde huvudtitel, innefattande anslagen till lantförsvarsdepartementet. Statsutskottets utlåtanden nr 4, 16, 70, 107, 121, 178, 185, 192, 196, 202 och 204 samt memorial nr 37, 190 och 206, sammansatta

1917-06-18

Riksdagsskrivelse 1917:4 (pdf, 5207 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:386

20 Riksdagens skrivelse Nr 386. Nr 386. Godkänd av törsta kammaren den 16 juni 1917. Godkänd av andra kammaren den 16 juni 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen med överlämnande av Uttåggsstat titt riksstaden för år 1917 samt riksstat för år 1918. Statsutskottets memorial nr 214 punkt 2 och nr 215 punkt 15.Till K on

1917-06-16

Riksdagsskrivelse 1917:386 (pdf, 109 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:385

Riksdagens skrivelse Nr 385. 1 Nr 385. Godkänd av förslå kammaren den 16 juni 1917. Godkänd av andra kammaren den 16 juni 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen angående statsregleringen för år 1918. Statsutskottets memorial nr 216.Till Konungen. I. Statens inkomster. Sedan Eders Kungl. Maj:t i den till riksdagen den

1917-06-16

Riksdagsskrivelse 1917:385 (pdf, 1250 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:384

3 Riksdagens skrivelse Nr 384. använda och av tillgängliga medel, mot framtida anmälan till ersättande, förskjuta, utöver redan för enahanda ändamål år 1917 till Eders Kungl. Maj:ts förfogande ställda medel, ett belopp av 15,000,000 kronor att i fall av behov tagas i anspråk å tid, då till följd av riksdagens fortvaro

1917-06-16

Riksdagsskrivelse 1917:384 (pdf, 185 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:383

2 Bilisdagens skrivelse Nr 383. till vad ovan sagts rörande anslaget av räntemedel synes beträffande det nn förevarande anslaget böra uttryckligen angivas, att detsamma skall direkt utgå av spirituosaaccisen. I enlighet med vad sålunda anförts har riksdagen för avsättning till statsverkets fond av rusdrycksmedel för

1917-06-16

Riksdagsskrivelse 1917:383 (pdf, 176 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:382

Riksdagens skrivelse Nr 382. 1 Nr 382. Godkänd av första kammaren den 16 juni 1917. Godkänd av andra kammaren den 16 juni 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ls i statsverkspropositionen gjorda framställning angående avsättning till statsverkets fond av rusdrgcksmedel. Statsutskottets

1917-06-16

Riksdagsskrivelse 1917:382 (pdf, 184 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:381

6 Riksdagens skrivelse Nr 381. Nr 381. Godkänd av första kammaren den 16 juni 1917. Godkänd av andra kammaren den 16 juni 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts i statsverkspropositionen gjorda framställning om anvisande av anslag för avbetalning å statsskulden. Statsutskottets utlåtande

1917-06-16

Riksdagsskrivelse 1917:381 (pdf, 218 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:380

Riksdagens skrivelse Nr 380. o Nr 380. Godkänd av första kammaren den 16 juni 1917. Godkänd av andra kammaren den 16 juni 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av KungMaj:ts i statsverkspropositionen gjorda framställning om anvisande av anslag till räntor å statsskulden. Statsutskottets utlåtande nr 210.Till

1917-06-16

Riksdagsskrivelse 1917:380 (pdf, 280 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:379

Riksdagens skrivelse Nr 379. 1 Nr 379. Godkänd av första kammaren den 16 juni 1917. Godkänd av andra kammaren den 16 juni 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Iiungl. Maj-ts i statsverkspropositionen gjorda framställning angående anvisande av anslag till riksdags- och revisionskostnader in. in. Statsutskottets

1917-06-16

Riksdagsskrivelse 1917:379 (pdf, 194 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:378

Riksdagens skrivelse Nr 378. 5 Nr 378. Godkänd av första kammaren den 16 juni 1917. Godkänd av andra kammaran den 16 juni 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen angående fastställande av telegrafverkets stat för driftkostnader för år 1918. Statsutskottets utlåtande nr 26 och memorial nr 208.Till Konungen. I en till

1917-06-16

Riksdagsskrivelse 1917:378 (pdf, 741 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:377

Riksdagens skrivelse Nr 377. 1 Nr 377. Godkänd av första kammaren den 16 juni 1917. Godkänd av andra kammaren den 16 juni 1917 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anvisande av medel till vissa byggnadsföretag vid armén. Statsutskottets utlåtande nr 58.Till Konungen. I

1917-06-16

Riksdagsskrivelse 1917:377 (pdf, 301 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:376

12 Riksdagens skrivelse Nr 376. Nr 376. Godkänd av första kammaren den 16 juni 1917. Godkänd av andra kammaren den 16 juni 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj.ts proposition angående anvisande av medel för bestridande av uppkommande merkostnader för vissa byggnadsföretag vid armén. Statsutskottets

1917-06-16

Riksdagsskrivelse 1917:376 (pdf, 172 kB)

Riksdagsskrivelse 1917:375

10 Riksdagens skrivelse Nr 375. Kr 375. Godkänd av första kammaren den 16 juni 1917. Godkänd av andra kammaren den 16 juni 1917. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts framställningar angående provisoriska löneregleringar för viss till lantförsvaret och marinen hörande personal. Statsutskottets

1917-06-16

Riksdagsskrivelse 1917:375 (pdf, 178 kB)