Dokument & lagar (10 träffar)

Statens offentliga utredningar 1896:6

UNDERDÅNIGA UTLÅTANDEN AF MRSTÅTHÅLLAREEMBETET OCH STOCKHOLMS STADSFULLMÄKTIGE SAMT KONGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAFVANDE I LÄNEN OCH LANDSTINGEN I ANLEDNING AF SÅRSKILDE KOMITERADES DEN 3 MARS 1883 AFGIFNA BETÄNKANDE MED FÖRSLAG TILL NY FISKEBISTADGA M. M. STOCKHOLM, 18$5. KO NGL. BOKTRYCKERI ii T. 1.A. NOK8TRDT

1896-01-01

Statens offentliga utredningar 1896:6 (pdf, 12741 kB)

Statens offentliga utredningar 1896:5

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE MED FÖRSLAG TILL IT FISKERISTADGA M. M. AFGIFVET DEN 3 MARS 1883 AF SÅRSKILDT I NÅDER FÖRORDNADE KOMMITTERADE. STOCKHOLM, 1883. KONGL, BOKTRYCKERIET. P. A. NOUBTEDT il HÖNKR. TILL KONUNGEN. Sedan i underdånig skrifvelse den 22 Maj 1878 Riksdagen med förmälan att inom densamma framställning

1896-01-01

Statens offentliga utredningar 1896:5 (pdf, 7534 kB)

Statens offentliga utredningar 1896:4

FÖRSLAG TILL LAG OM RÄTT TILL FISKE SAMT TILL ANDRA DERMED SAMMANHÄNGANDE FÖRFATTNINGAR, AFGIFNA AF DE DERTILL FÖRORDNADE KOMITERADE. STOCKHOLM. IVAR HACGGSTRÖMS BOKTRYCKERI 1894. TILL KONUNGEN. Vid föredragning den 1 sistlidne Juni af det betänkande med förslag till ny fiskeristadga, som den 3 Mars 1883 afgifvits

1896-01-01

Statens offentliga utredningar 1896:4 (pdf, 3358 kB)

Statens offentliga utredningar 1896:3

KOMIK MAJ:TS OCH RIKETS KAMMARKOLLEGII SAMT KONGL. DOMÄNSTYRELSENS DEN 8 NOVEMBER 1892 APG1FNA UNDERDÅNIGA UTLÅTANDE ANGÅENDE AFGIFVET FÖRSLAG TILL LAG HEHIAHSEIMM, E80STYCENIN6 OCH JORDAFSÖNDRIKG STOCKHOLM TRYCKT HOS K. L. BECKMAN 1892. mmmmu i Bram m mm m y f mmmmim ww. oa vU ET I i Å U- tf H J f Y A i4

1896-01-01

Statens offentliga utredningar 1896:3 (pdf, 3602 kB)

Statens offentliga utredningar 1896:2

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE ANGÅENDE AFGIFVET EN DEN 25 SEPTEMBER 1891 FÖRORDNAD KOMITÉ. STOCKHOLM TRYCKT HOS K. L. BECKMAN 1 892. i n r i t r 6 f. I i Till KONUNGEN Sedan Riksdagen i underdånig skrifvelse den 14 maj 1891 anhållit, att Eders Kongl. Maj:t täcktes låta utreda, huruvida icke genom statsmakternas försorg

1896-01-01

Statens offentliga utredningar 1896:2 (pdf, 1313 kB)

Statens offentliga utredningar 1896:1

FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRAD UPPSTÄLLNING AF RIKSSTATENS FJERDE HUFVUDTITEL ENLIGT NÅDIGT FÖRORDNANDE UPPGJORDT AF EXPEDITIONSCHEFEN I LANDTFÖRSVARSDEPARTEMENTETS AFDELNING AP KONGL. MAJ:TS KANSLI M. M. E. von der LANCKEN MED BITRÄDE AF FÄLTINTENDENTEN AF FÖRSTA KLASSEN M. M. P. A. F. HOLMQUIST. STOCKHOLM 1895 kilNGL.

1896-01-01

Statens offentliga utredningar 1896:1 (pdf, 20151 kB)

Statens offentliga utredningar 1869:4

KAMMARKOLLEGII OCH STATSKONTORETS UNDERDÅNIGA UTLÅTANDE DEN 12 OKTOBER 1867 ÖFVER ETT AE SÄRSKILDT FÖRORDNADE KOMITERADE DEN 18 JUNI 1866 AEGIEYET BETÄNKANDE, INNEFATTANDE UTREDNING AE ERÅGAN OM GRUNDSKATTERNAS INLÖSEN. STOCKHOLM, TRYCKT HOS ISAAC M ABC US, 1868. Stormäktigste, Allernådigste Konung Grenom nådig

1869-01-01

Statens offentliga utredningar 1869:4 (pdf, 16046 kB)

Statens offentliga utredningar 1869:3

Underdånigt Betänkande afgifvet i af de för utredande af frågan om Grundskatternas inlösen den 30 December 1864 i nåder förordnade KLomiterad©STOCKHOLM, TRYCKT HOS A. L. NORMAN, 1867. Innehåll. Inledning.Grundskatt, hemmantal, taxeringsvärde Skattejemkningsförslag Skatteförenkling.Grundskatterna i Stor-Britannien,

1869-01-01

Statens offentliga utredningar 1869:3 (pdf, 39348 kB)

Statens offentliga utredningar 1869:2

Underdånigt Betänkande, afgifVet af de för utredning af frågan om Eoterings- och Rustningshesväret den 8 Oktober 1867 1 nåder förordnade KLomiterade. STOCKHOLM, TRYCKT HOS A. L. NORMAN, 1869. Stormäktigste, Allernådigste Korning Sedan Riksdagen i underdånig skrifvelse den 18 Maj sistlidna år, angående väckta förslag

1869-01-01

Statens offentliga utredningar 1869:2 (pdf, 19396 kB)

Statens offentliga utredningar 1869:1

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE ANGÅENDE REVISION AF FÖREN1NGSAKTEN EMELLAN SVERIGE OCH NORGE, AFGIFVET AF DEN KOMITÉ, KONGL. MALT DEN 6 FEBRUARI 1865 I NÅDER FÖRORDNAT, JEMTE KOMITÉNS FÖRSLAG OCH PROTOKOLL. På Kongl. Maj:ts nådiga befallning utgifne. STOCKHOLM, 1867. P. A. NORSTEDT SÖNER KONGL. BOKTRYCKARE. Underdånigt

1869-01-01

Statens offentliga utredningar 1869:1 (pdf, 7386 kB)