Dokument & lagar (23 träffar)

Statens offentliga utredningar 1920:4

FÖRSVARSREVISHNENS BETÄNKANDE. II. BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG RÖRANDE ANDRAD UTBILDNINGSTID FÖR VÄRNPLIKTIGA AV 1920 ÅRS KLASS AVGIVET DEN 4 MAJ 1920 AV DEN AV KUNGL. MAJ:T DEN 12 NOVEMBER 1919 TILLSATTA FÖRSVARSRE VISIONEN STOCKHOLM 1920 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1126 2o flfc y 3 Till KONUNGEN. Den 12 november

1920-05-04

Statens offentliga utredningar 1920:4 (pdf, 8130 kB)

Statens offentliga utredningar 1920:5

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AVGIVET AV DEN AV K UNGE. MAJ:T DEN 3 OKTOBER 1902 TILLSATTA KOMMITTÉ RÖRANDE LXI. UTREDNING OCH FÖRSLAG ANGÅENDE VILLKOR OM VISS FÖREGÅENDE VERKSAMHET I STATENS TJÄNST FÖR ERHÅLLANDE AV ÅLDERSTILLÄGG. STOCKHOLM 1920 KUNGI.BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT t SÖNER 200306 INNEHÅLL. Sid. Underdånig

1920-03-13

Statens offentliga utredningar 1920:5 (pdf, 3846 kB)

Statens offentliga utredningar 1920:4

BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG I I- I A G A O M KVINNORS TILLTRÄDE TILL S T A T S T IÅNS T E R KVINNORS TILL T R Ä I E T I L L FULLMAKTS T JANS T E R STOCKHOLM 1920 KUXGL. BOKTRYCKERIET. 1A. NORSTEDT C SÖNER 195446 I I N N K HÅLLS F 0 K T E C K N I N G. Sid. I. Sättet för genomförande av det kommitterade lämnade uppdrag.1

1920-02-14

Statens offentliga utredningar 1920:4 (pdf, 9989 kB)

Statens offentliga utredningar 1920:4

FORS VA KS 11E VIS 10 N E NS Ii ETÄ N K A NDE. I. KORANDE MINSKNING AV UTBILDNINGSTIDEN FÖ It VISSA VÄRNPLIKTIGA AV 1919 ARS KLASS AVGIVET DEN 12 FEBRUARI 1920 AV DEN AV KUNGL. SlAJ:T DEN 12 NOVEMBER 1919 TILLSÄTTA FÖRSVARSREVISIONEN STOCKHOLM 1920 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 3662 19 Till KONUNGEN. Den 12 november

1920-02-12

Statens offentliga utredningar 1920:4 (pdf, 14259 kB)

Statens offentliga utredningar 1920:8

BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG RÖRANDE DYRTIDSTILLÄGG EFTER UTGÅNGEN AV ÅR 1919 ÅT LÄRARE VID FOLK- OCH SMÅSKOLOR M. FL. LÄROANSTALTER AVGIVET DEN 31 JANUARI 1920 AV SÄRSKILT TILLKALLADE SAKKUNNIGA STOCKHOLM 1920 IVAR HA2GGSTRÖMS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG 192816 g INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Skrivelse till statsrådet och

1920-01-31

Statens offentliga utredningar 1920:8 (pdf, 17017 kB)

Statens offentliga utredningar 1920:3

Till Herr Statsrådet och Chefen för Kungl, Justitiedepartementet. I det jordkommissionen anförtrodda uppdrag ingår, bland annat, dels att verkställa utredning i vad mån lagen den 14 juni 1907 om nyttjanderätt till fast egendom må kunna jämkas i syfte att bereda bolagsarrendatorer, torpare och deras vederlikar en mera

1920-01-21

Statens offentliga utredningar 1920:3 (pdf, 1627 kB)

Statens offentliga utredningar 1920:4

BETÄ N KANDE MED FÖRSLAG TILL PARTI E 1.1, EÖN E FÖ R BÄTTRING FÖ R HÄRADSHÖVDINGARNA M. M. AVGIVET AV DÄRTILL INOM KUNGL. JUSTITIEDEPARTEMENTET DEN 21 AUGUSTI 1919 TILLKALLADE SAKKUNNIGE STOCKHOLM 1920 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 196218 Till HaviStatsrådet och Chefen för Kungi. Justitiedepartementet.

1920-01-09

Statens offentliga utredningar 1920:4 (pdf, 8232 kB)

Statens offentliga utredningar 1920:8

KOM MUN IKATIONS VERKE NS LÖNEKOMMITTÉ II. BETÄNKANDE ANGÅENDE LÖNEREGLERING FÖR DOMÄNVERKET AVGIVET ENLIGT DET AV IOJNGL. MALT DEN 6 DECEMBER 1918 LÄMNADE UPPDRAG STOCKHOLM 1920 K. r.BKCKMANS BOKTKYOKKRI 2942 19 INNEHÅLL. Sid. Skrivelse till Konungen.5 Betänkande. I. Kommitténs uppdrag.8 II. Historik.11 III.

1920-01-01

Statens offentliga utredningar 1920:8 (pdf, 5791 kB)

Statens offentliga utredningar 1920:8

FÖRSLAG TILL VISSA ÄNDRINGAR I BESTÄMMELSERNA RÖRANDE JAKT OCH FÅGELSKYDD AVGIVNA AV DE JÄMLIKT NÅDIGA BEMYNDIGANDEN DEN 1 OKTOBER 1915 OCH DEN 3 JULI 1916 INOM K. JORDBRUKSDEPARTEMENTET TILLKALLADE SAKKUNNIGA I JAKT- OCH FÅNGSTMEDEL STOCKHOLM 1919 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG f V. i V 3 Till herr

1920-01-01

Statens offentliga utredningar 1920:8 (pdf, 2910 kB)

Statens offentliga utredningar 1920:8

KYRKOFONDSKOMMITTÉN BETÄNKANDE ANGÅENDE TILLFÄLLIG LÖNEFÖRBÄTTRING ÅT KYRKOHERDAR OCH KOMMINISTRAR I NYREGLERADE PASTORAT M. FL. PRÄSTMÄN STOCKHOLM 1920 1SAAC MARCOS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG 3 Till KONUNGEN. Åtskilliga underdåniga framställningar avseende större eller mindre ändringar i 1910 års prästerliga lönelagar

1920-01-01

Statens offentliga utredningar 1920:8 (pdf, 2823 kB)

Statens offentliga utredningar 1920:7

UTLÅTANDEN ÖVER 1917 ÅRS KOMMUNALSKATTEFÖRSLAG AVGIVNA AV KAMMARRÄTTEN OCH KUNGL. MATTS REFALLNINGSHAVANDE STOCKHOLM 1919 ISAAC MAHCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG REGISTER. Kammarrätten Överståthållarämbetet Kungl. Maj:ts befallningshavande 99 99 99 99 99 99 99 n r 99 99 r 99 99 99 99 99 n 99 99

1920-01-01

Statens offentliga utredningar 1920:7 (pdf, 13397 kB)

Statens offentliga utredningar 1920:7

KOMMUNALSKATTESAKKUNNIGES UTREDNINGAR OCH FÖRSLAG I KOMMUNALSKATTEFRÄGAN BETÄNKANDE OM ALLMÄNNA GRUNDER FÖR DEN KOMMUNALA SKATTEREFORMEN MED UTKAST TILL LAG OM KOMMUNAL BESKATTNING, I-III AVDELNINGARNA, UTARBETAT AV OTTO V. LANDÉN TRYCKT HOS I.PALMQUISTS AKTIEBOLAG, STOCKHOLM 1917 Till Herr Statsrådet och Chefen

1920-01-01

Statens offentliga utredningar 1920:7 (pdf, 16157 kB)

Statens offentliga utredningar 1920:6

KOMMUNALSKATTESAKKUNNIGES UTREDNINGAR OCH FÖRSLAG I KOMMUNALSKATTEFRÅGAN FÖRSLAG TILL LAG ANGÅENDE KOMMUNAL TAXERING OCH SKATTSKYLDIGHET JÄMTE ANVISNINGAR, MOTIV OCH BILAGOR AVGIVET AV G. V. EISERMAN och E. von WOLCKER STOCKHOLM 1917 1SAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG Innehållsförteckning. Sid. Skrivelse till

1920-01-01

Statens offentliga utredningar 1920:6 (pdf, 20470 kB)

Statens offentliga utredningar 1920:5

B E T Ä NKAN1 E MED FÖRSLAG TILL ÄNDRAD LYDELSE AV VISSA DELAR AV FÖRORDNINGEN OM AUTOMOBILTRAFIK DEN 30 JUNI 1916 M. M. AVGIVET AV DÄRTILL UTSEDDA SAKKUNNIGA XG LINKÖPING BILLSTENS BOKTRYCKERI 1919 TILL HERR STATSRÅDET OCH CHEFEN FÖR KUNGL. CIVILDERAR TEMESTE T. Genom skrivelse den 12 september 1919 har Herr Statsrådet,

1920-01-01

Statens offentliga utredningar 1920:5 (pdf, 2424 kB)

Statens offentliga utredningar 1920:5

KOMMUNALFÖRFATTNINGSSAKKUNNIGAS BETÄNKANDE I AVörVBT DEN 20 JANUARI 1920 BEHANDLANDE FRÅGORNA RÄTT ATT DELTAGA I KOMMUNALA VAL OCH AVGÖRANDEN UTAN PERSONLIG INSTÄLLELSE VALDISTRIKTSINDELNING VID KOMMUNALA OCH POLITISKA VAL SAMMANFÖRANDE AV DEN KOMMUNALA OCH DEN POLITISKA RÖSTLÄNGDEN STOCKHOLM 1920 KUNGBOKTRYCKBBIET.

1920-01-01

Statens offentliga utredningar 1920:5 (pdf, 10872 kB)

Statens offentliga utredningar 1920:5

OFVERSIKT ÖFVER KOMMUNALBESKATTNINGENS UTVECKLING OCH NUVARANDE GESTALTNING INOM VISSA FRÄMMANDE LÄNDER I OFFENTLIGT UPPDRAG UTARBETAD GUSTAV CASSEL STOCKHOLM KUNGBOKTRYCKERIET. I.A. NORSTEDT k SÖNER 1912 11062919 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Skrifvelse till statsrådet och chefen för finansdepartementet.7. Inledning.9

1920-01-01

Statens offentliga utredningar 1920:5 (pdf, 12454 kB)

Statens offentliga utredningar 1920:5

KOMMUN 1KATIONSVERKENS LÖNEKOMMITTÉ III. BETÄNKANDE ANGÅENDE TJÄNSTEPENSION FÖR ORDINARIE TJÄNSTEMÄN VID POSTVERKET, TELEGRAFVERKET, STATENS JÄRNVÄGAR OCH STATENS VATTENFALLSVERK AVGIVET ENLIGT DET AV KUNGMALT DEN 28 JUNI 1918 LÄMNADE UPPDRAG STOCKHOLM 1920 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 4051 19 INNEHÅLL. Sid. Skrivelse

1920-01-01

Statens offentliga utredningar 1920:5 (pdf, 8887 kB)

Statens offentliga utredningar 1920:4

BETÄNKANDE I FRÅGA OM VÄRNPLIKTIGA, VILKA HYSA SAMVETSBETÄNKLIGHETER MOT VÄRNPLIKTSTJÄNSTGÖRING AVGIVET DEN 16 DECEMBER 1918 AV DÄRFÖR INOM KUNGL. LANTFÖRSVARSDEPARTEMENTET TILLKALLADE SAKKUNNIGA STOCKHOLM SVENSKA TRYCKERIAKTIEBOLAGET 1919. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid Skrivelse till statsrådet och chefen för Kungl.

1920-01-01

Statens offentliga utredningar 1920:4 (pdf, 10721 kB)

Statens offentliga utredningar 1920:3

BETÄNKANDE MED FÖRSLAG TILL LAG INNEFATTANDE YISSA BESTÄMMELSER I SYFTE ATT TRYGGA RÄTT TILL ELEKTRISK KRAFT M. M AVGIVET AV EN DÄRTILL FÖRORDNAD KOMMITTÉ. STOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1915. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Underdånig skrivelse.j Förslag till lag innefattande vissa bestämmelser i syfte att

1920-01-01

Statens offentliga utredningar 1920:3 (pdf, 18468 kB)

Statens offentliga utredningar 1920:3

B E T Ä N K A N 1 E FÖRSLAG NY LAGSTIFTNING ANGÅENDE TORRLÄGGNING AV MARK M. M. FÖRSLAG TILL LAG OM ÄNDRING I VISSA DELAR AV VATTENLAGEN AVGIVET AV INOM JUSTITIEDEPARTEMENTET TILLKALLADE SAKKUNNIGA STOCKHOLM 1920 KUNGBOKTRYCKERIET. IA. NORSTEDT SÖNER 193710 é Till Herr Statsrådet och Chefen för KungJustitiedepartementet.

1920-01-01

Statens offentliga utredningar 1920:3 (pdf, 17681 kB)
Paginering