Dokument & lagar (48 träffar)

Statens offentliga utredningar 1919:2

UTLÅTANDE OCH FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRADE BESTÄMMELSER ANGÅENDE ERSÄTTNING I ANLEDNING AV KROPPSSKADA, ÅDRAGEN UNDER MILITÄRTJÄNSTGÖRING AVGIVET DEN 30 DECEMBER 1918 AV RIKSFÖRSÄKRINGSANSTALTEN MED BITRÄDE AV UTSEDDA SAKKUNNIGA SScx STOCKHOLM 1919 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 4257 18 Form. 935. 1700. U 1918. INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

1919-01-01

Statens offentliga utredningar 1919:2 (pdf, 9449 kB)

Statens offentliga utredningar 1919:2

BETÄNKANDE RÖRANDE OMORGANISATION AV UTRIKESDEPARTEMENTET SAMT SVERIGES REPRESENTATION I UTLANDET AVGIVET AV DE JÄMLIKT NÅDIGT BEMYNDIGANDE DEN 20 JUNI 1918 AY MINISTERN FÖR UTRIKES ÄRENDENA TILLKALLADE SAKKUNNIGE I FÖRSLAG TILL NY ORGANISATION AV UTRIKESDEPARTEMENTET, FÖRÄNDRADE AVLÖNINGSBESTÄMMELSER FÖR VISSA

1919-02-01

Statens offentliga utredningar 1919:2 (pdf, 10952 kB)

Statens offentliga utredningar 1919:2

FÖRSLAG TILL LAG OM RÄTT TILL LITTERÄRA OCH MUSIKALISKA VERK, LAG OM RÄTT TILL VERK AV BILDANDE KONST SAMT LAG OM RÄTT TILL FOTOGRAFISKA BILDER, AVGIVNA DEN 28 JULI 1914 AV DÄRTILL INOM KUNGL. JUSTITIEDEPARTEMENTET FÖRORDNADE SAKKUNNIGA. STOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCK Bill 1914. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Skrivelse

1919-01-01

Statens offentliga utredningar 1919:2 (pdf, 13601 kB)

Statens offentliga utredningar 1919:12

YTTRANDEN I ANLEDNING AV DET DEN 14 OKTOBER 1914 AV TILLKALLADE SAKKUNNIGA AVGIVNA BETÄNKANDE I EGNAHEMSFRÅGAN STOCKHOLM 1916 iSAAC MARGUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG I KUNGL. MÅJ:TS BEFALLNINGSHAYANDE 1 KungMaj:ts befallningshavande i Stockholms län. Genom nådig remiss den 3 november 1914 har Eders Kungl. Maj:ts befallningshavande

1919-01-01

Statens offentliga utredningar 1919:12 (pdf, 16461 kB)

Statens offentliga utredningar 1919:11

BETÄNKANDE I EONAHEMSFRÅGAN AFGIFVET DEN 14 OKTOBER 1914 UTAF DE AF CHEFEN FÖR KUNGL. JORDBRUKSDEPARTEMENTET TILLKALLADE SAKKUNNIGE II STATISTIK STOCKHOLM 1914 1SAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG t INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SID Statens egnahemslånerörelse åren 19051911. Text: A Öfversikt af den statsflnansiella sidan

1919-01-01

Statens offentliga utredningar 1919:11 (pdf, 39295 kB)

Statens offentliga utredningar 1919:1

BETÄNKANDE MED FÖRSLAG TILL NY FLOTTNINGSLAGSTIFTNING AVGIVET AV INOM JUSTITIEDEPARTEMENTET TILLKALLADE SAKKUNNIGE STOCKHOLM 1917 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG Till Hen Statsrådet och Chefen för Justitiedepartementet. Genom nådigt beslut den 10 november 1911 bemyndigade KungMaj:t chefen för justitiedepartementet

1919-01-01

Statens offentliga utredningar 1919:1 (pdf, 15876 kB)

Statens offentliga utredningar 1919:1

FÖRSLAG TILL GRUNDLAGSÄNDE I N GA R ÅSYFTANDE ETT NÄRMARE SAMARBETE MELLAN REGERING OCH RIKSDAG I UTRIKESPOLITISKA ANGELÄGENHETER AVGIVET DEN 15 MARS 1919 AV DÄRTILL UTSEDDA KOMMITTERANDE STOCKHOLM 1919 KUNGL. BOKTRYCKERIKT. P. A. NORSTEDT SÖNER 191217 Till KONUNGEN. Genom beslut den 31 december 1918 har Eders

1919-03-15

Statens offentliga utredningar 1919:1 (pdf, 5377 kB)

Statens offentliga utredningar 1919:10

BETÄNKANDE I EONAHEMSFRÅGAN AFGIFVET DEN 14 OKTOBER 1914 UTAF DE AF CHEFEN FÖR KUNGL. JORDBRUKSDEPARTEMENTET TILLKALLADE SAKKUNNIGE I HISTORIK SAMT FÖRSLAG JÄMTE MOTIVERING STOCKHOLM 1914 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG J f i c f/i i i M A i n S U fvi Till Herr Statsrådet och chefen för Kungl. jordbruksdepartementet.

1919-01-01

Statens offentliga utredningar 1919:10 (pdf, 16043 kB)

Statens offentliga utredningar 1919:10

BETÄNKANDE RÖRANDE ÅTGÄRDER FÖR FRÄMJANDE AV TRÄDGÅRDSODLINGEN, FÖRETRÄDESVIS BLAND MINDRE JORDBRUKARE OCH LÄGENHETSINNEHAVARE M. M. AVGIVET DEN 16. MARS 1918 AV DE AV CHEFEN FÖR KUNGL. JORDBRUKSDEPARTEMENTET JÄMLIKT NÅDIGT BEMYNDIGANDE DEN 3 JULI 1917 TILLKALLADE SAKKUNNIGA. STOCKHOLM 1918 A.B. FAHLCRANTZBOKTRYCKERI

1919-01-01

Statens offentliga utredningar 1919:10 (pdf, 6477 kB)

Statens offentliga utredningar 1919:10

BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG RÖRANDE UNDERVISNINGSVÄSENDETS CENTRALA LEDNING AVGIVET DEN 9 DECEMBER j 1918 AV DE JÄMLIKT BESLUT DEN 11 JULI 1918 INOM ECKLESIASTIKDEPARTEMENTET TILLKALLADE SAKKUNNIGA STOCKHOLM 1918 IVAR HiEGGSTRÖMS BOKTRYCKERI A. B. 185918 é i 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Skrivelse till statsrådet

1919-01-01

Statens offentliga utredningar 1919:10 (pdf, 6053 kB)

Statens offentliga utredningar 1919:12

B E T ÄN KAN D E AV lKN AV CHKFKN FÖR KUNGJORDBRUK8DKFARTKMKNTF,T TÄMIJKT NÅDIGT BEMYNDIGANDE DEN 3 JULI 1 9 1 T TILL KAL LA DE 1917 ÅRS L ANTM Ä TER IK OM MISS ION I FÖRSLAG TILL FÖRORDNING ANGÅENDE SÄTTET FÖR UTFÖRANDE AV VISSA MÄTNINGSARBETEN M. M. MÄTNINGSFÖRORDNING OCH FÖRSLAG TILL FÖRORDNING ANGÅENDE LÄNGDBESTÄMNING

1919-01-01

Statens offentliga utredningar 1919:12 (pdf, 14676 kB)

Statens offentliga utredningar 1919:4

DEPAJtTEM EN TA L K OMM FETERADES BETÄNKANDE II:s, APGIFVET GEMENSAMT MED KOMMERSKOLLEGIIKOMMITTÉN. HANDELSDEPARTEMENTET STOCKHOLM KUXGL. BOKTRYCKERIET. T. A. NORSTEDT SÖNER 1913 122348 IN X E HÅL L S F Ö It T E C K XIN G. Sid. Skrifvelse till Konungen.2 Inledning.i Kommers kol leg i ikommitténs uppdrag s. 9. Departementalkommitterades

1919-01-01

Statens offentliga utredningar 1919:4 (pdf, 17224 kB)

Statens offentliga utredningar 1919:3

BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG RÖRANDE ANSTÄLLANDE, AVLÖNING OCH PENSIONERING AV MÅNADSLÖNARE INOM MARINEN AVGIVET AV ENLIGT NÅDIGA BREVET DEN 23 NOVEMBER 1917 TILLKALLADE SAKKUNNIGA. STOCKHOLM OSKAR EKLUNDS BOKTRYCKERI 1918 JJ r M i-i-AY.l. I f M i:x. i xojyA u i t/ jo tf I f r. fINNEHÅLL. Sid. Skrivelse till herr

1919-01-01

Statens offentliga utredningar 1919:3 (pdf, 9202 kB)

Statens offentliga utredningar 1919:3

BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG RÖRANDE PENSIONSFÖRBÄTTRING FÖR VISS PERSONAL VID ARMÉN OCH MARINEN AVGIVET DEN 14 FEBRUARI 1919 AV SÄRSKILT TILLKALLADE SAKKUNNIGA STOCKHOLM 1919 K. L. BROK MANS BOKTKYOKKKI 4321 18 INNEHÅ LLSF ÖR T KOKNING. Sid. Skrivelse till statsrådet och chefen för kungl. försvarsdepartementet.1 I.

1919-02-14

Statens offentliga utredningar 1919:3 (pdf, 5825 kB)

Statens offentliga utredningar 1919:3

UTREDNING OCH FÖRSLAG I FRÅGA OM TILLDELANDE AV UNDERHÅLL OCH PENSIONER TILL INDELT MANSKAP VID ARMÉN OCH FLOTTAN UTARBETAT AV DÄRFÖR DEN 13 AUGUSTI 1917 TILLKALLADE SAKKUNNIGA. CENTRALTRYCKERIET, STOCKHOLM 1919. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Skrivelse till Herr Statsrådet och Chefen för KungLantförsvarsdepartementet

1919-01-01

Statens offentliga utredningar 1919:3 (pdf, 10648 kB)

Statens offentliga utredningar 1919:3

UTREDNING OCH FÖRSLAG ANGÅENDE FÖRBÄTTRANDE AV MANSKAPSREKRYTERINGEN VII ARMÉN AVGIVET AV SÄRSKILT TILLKALLADE SAKKUNNIGA STOCKHOLM K. L. BKCKMANS BOKTRYCK ICRI 1918. Till Herr Statsrådet och Chefen för KungLantförsvarsdepartementet. Genom kungl. brev den 16 maj 1918 bemyndigade Kungl. Maj:t statsrådet och chefen

1919-01-01

Statens offentliga utredningar 1919:3 (pdf, 3132 kB)

Statens offentliga utredningar 1919:9

BETÄNKANDE RÖRANDE OMLÄGGNING AV NYKTERHETSUNDERVISNINGEN SAMT RÖRANDE ÅTGÄRDER MOT MISSBRUK AV TOBAK OCH KAFFE AVGIVET AV FÖR ÄNDAMÅLET INOM KUNGL. ECKLESIASTIKDEPARTEMENTET DEN 30 OKTOBER 1917 TILLKALLADE SAKKUNNIGA. STOCKHOLM 1918 IVAR HÄGG8TRÖMS BOKTRYCKERI A. B. 184 51 INNEHÅLL: Sid. Skrivelse till departementschefen

1919-01-01

Statens offentliga utredningar 1919:9 (pdf, 16421 kB)

Statens offentliga utredningar 1919:9

FOLKSKOLLÄRARES SAMT KOMMUNALT ANSTÄLLDA VETERINÄRERS, SJUKSKÖTERSKORS OCH BARNMORSKORS M. FL:S PENSIONERING UTREDNING OCH FÖRSLAG INOM ECKLESIASTIKDEPARTEMENTET TILLKALLADE SAKKUNNIGA STOCKHOLM 1919 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 185243 1 Till Statsrådet och Chefen för ecklesiastikdepartementet.

1919-01-01

Statens offentliga utredningar 1919:9 (pdf, 7244 kB)

Statens offentliga utredningar 1919:8

LÄRARELÖNENÄMNDENS BETÄNKANDE III ANKE- OCH PUPILLPENSIONERING INNEHÅLL. Sid. Skrivelse till Konungen.v Inledning.1 Kap. I. Förslag till ändringar i reglementet för lärarnas vid elementarläroverken nya änke- ocli pupillkassa.4 Delaktighet i kassan 4 Delaktighetsbelopp.6 Pensionsavgift.10 Tiden för pensionsavgifternas

1919-01-01

Statens offentliga utredningar 1919:8 (pdf, 5793 kB)

Statens offentliga utredningar 1919:8

Banksammanslagningar. 1917 års Bankkommitté. Betänkande n:r 3. FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR LAGEN OM BANKRÖRELSE DEN 22 JUNI 1911 STOCKHOLM 1918 A.B. HASSE W. TULLBERGS BOKTRYCKERI Till Konungen. 1917 års bankkommitté, som enligt statsrådsprotokollet över finansärenden den 22 september 1917 har att utreda bland annat frågan

1919-01-01

Statens offentliga utredningar 1919:8 (pdf, 2670 kB)
Paginering