Dokument & lagar (37 träffar)

Statens offentliga utredningar 1920:2

FÖRSLAG TILL KONKURSLAG OCH TILL LAG OM ACKORDSFÖRHANDLING UTAN KONKURS ÄFVENSOM TILL ANDRA DÄRMED SAMMANHÄNGANDE FÖRFATTNINGAR AFGIFNA AF DÄRTILL UTSEDDA KOMM1TTERADE STOCKHOLM 1911 ISAAC MARCUS BOKTR.AKTIEBOLAG f Innehållsförteckning. Sid. Underdånig skrifvelse va Förslag till Konkurslag 3 1 kap. Om egendoms

1920-01-01

Statens offentliga utredningar 1920:2 (pdf, 14667 kB)

Statens offentliga utredningar 1920:1

LABEREDN1NGENS FÖRSLAG TILL REVISION AV GIFTERMÅLS BALKEN OCH VISSA DELAR AV ÄRVDABALKEN IV. FÖRSLAG TILL GIFTERMÅLSBALK M. M. STOCKHOLM 1918 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 171068 Till KONUNGEN. Genom nådigt beslut den 3 december 1909 har Eders Kungl. Maj:t förordnat, att lagberedningen skulle företaga

1920-01-01

Statens offentliga utredningar 1920:1 (pdf, 14597 kB)

Statens offentliga utredningar 1920:3

BETÄNKANDE MED FÖRSLAG TILL LAG INNEFATTANDE YISSA BESTÄMMELSER I SYFTE ATT TRYGGA RÄTT TILL ELEKTRISK KRAFT M. M AVGIVET AV EN DÄRTILL FÖRORDNAD KOMMITTÉ. STOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1915. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Underdånig skrivelse.j Förslag till lag innefattande vissa bestämmelser i syfte att

1920-01-01

Statens offentliga utredningar 1920:3 (pdf, 18468 kB)

Statens offentliga utredningar 1920:4

BETÄNKANDE I FRÅGA OM VÄRNPLIKTIGA, VILKA HYSA SAMVETSBETÄNKLIGHETER MOT VÄRNPLIKTSTJÄNSTGÖRING AVGIVET DEN 16 DECEMBER 1918 AV DÄRFÖR INOM KUNGL. LANTFÖRSVARSDEPARTEMENTET TILLKALLADE SAKKUNNIGA STOCKHOLM SVENSKA TRYCKERIAKTIEBOLAGET 1919. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid Skrivelse till statsrådet och chefen för Kungl.

1920-01-01

Statens offentliga utredningar 1920:4 (pdf, 10721 kB)

Statens offentliga utredningar 1920:4

BETÄ N KANDE MED FÖRSLAG TILL PARTI E 1.1, EÖN E FÖ R BÄTTRING FÖ R HÄRADSHÖVDINGARNA M. M. AVGIVET AV DÄRTILL INOM KUNGL. JUSTITIEDEPARTEMENTET DEN 21 AUGUSTI 1919 TILLKALLADE SAKKUNNIGE STOCKHOLM 1920 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 196218 Till HaviStatsrådet och Chefen för Kungi. Justitiedepartementet.

1920-01-09

Statens offentliga utredningar 1920:4 (pdf, 8232 kB)

Statens offentliga utredningar 1920:4

BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG I I- I A G A O M KVINNORS TILLTRÄDE TILL S T A T S T IÅNS T E R KVINNORS TILL T R Ä I E T I L L FULLMAKTS T JANS T E R STOCKHOLM 1920 KUXGL. BOKTRYCKERIET. 1A. NORSTEDT C SÖNER 195446 I I N N K HÅLLS F 0 K T E C K N I N G. Sid. I. Sättet för genomförande av det kommitterade lämnade uppdrag.1

1920-02-14

Statens offentliga utredningar 1920:4 (pdf, 9989 kB)

Statens offentliga utredningar 1920:3

B E T Ä N K A N 1 E FÖRSLAG NY LAGSTIFTNING ANGÅENDE TORRLÄGGNING AV MARK M. M. FÖRSLAG TILL LAG OM ÄNDRING I VISSA DELAR AV VATTENLAGEN AVGIVET AV INOM JUSTITIEDEPARTEMENTET TILLKALLADE SAKKUNNIGA STOCKHOLM 1920 KUNGBOKTRYCKERIET. IA. NORSTEDT SÖNER 193710 é Till Herr Statsrådet och Chefen för KungJustitiedepartementet.

1920-01-01

Statens offentliga utredningar 1920:3 (pdf, 17681 kB)

Statens offentliga utredningar 1920:4

FORS VA KS 11E VIS 10 N E NS Ii ETÄ N K A NDE. I. KORANDE MINSKNING AV UTBILDNINGSTIDEN FÖ It VISSA VÄRNPLIKTIGA AV 1919 ARS KLASS AVGIVET DEN 12 FEBRUARI 1920 AV DEN AV KUNGL. SlAJ:T DEN 12 NOVEMBER 1919 TILLSÄTTA FÖRSVARSREVISIONEN STOCKHOLM 1920 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 3662 19 Till KONUNGEN. Den 12 november

1920-02-12

Statens offentliga utredningar 1920:4 (pdf, 14259 kB)

Statens offentliga utredningar 1920:4

FÖRSVARSREVISHNENS BETÄNKANDE. II. BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG RÖRANDE ANDRAD UTBILDNINGSTID FÖR VÄRNPLIKTIGA AV 1920 ÅRS KLASS AVGIVET DEN 4 MAJ 1920 AV DEN AV KUNGL. MAJ:T DEN 12 NOVEMBER 1919 TILLSATTA FÖRSVARSRE VISIONEN STOCKHOLM 1920 K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1126 2o flfc y 3 Till KONUNGEN. Den 12 november

1920-05-04

Statens offentliga utredningar 1920:4 (pdf, 8130 kB)

Statens offentliga utredningar 1920:5

B E T Ä NKAN1 E MED FÖRSLAG TILL ÄNDRAD LYDELSE AV VISSA DELAR AV FÖRORDNINGEN OM AUTOMOBILTRAFIK DEN 30 JUNI 1916 M. M. AVGIVET AV DÄRTILL UTSEDDA SAKKUNNIGA XG LINKÖPING BILLSTENS BOKTRYCKERI 1919 TILL HERR STATSRÅDET OCH CHEFEN FÖR KUNGL. CIVILDERAR TEMESTE T. Genom skrivelse den 12 september 1919 har Herr Statsrådet,

1920-01-01

Statens offentliga utredningar 1920:5 (pdf, 2424 kB)

Statens offentliga utredningar 1920:5

KOMMUNALFÖRFATTNINGSSAKKUNNIGAS BETÄNKANDE I AVörVBT DEN 20 JANUARI 1920 BEHANDLANDE FRÅGORNA RÄTT ATT DELTAGA I KOMMUNALA VAL OCH AVGÖRANDEN UTAN PERSONLIG INSTÄLLELSE VALDISTRIKTSINDELNING VID KOMMUNALA OCH POLITISKA VAL SAMMANFÖRANDE AV DEN KOMMUNALA OCH DEN POLITISKA RÖSTLÄNGDEN STOCKHOLM 1920 KUNGBOKTRYCKBBIET.

1920-01-01

Statens offentliga utredningar 1920:5 (pdf, 10872 kB)

Statens offentliga utredningar 1920:3

YTTRANDEN ÖVER JORDKOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL LAG OM FÖRLÄNGNING AV VISSA ARRENDEAVTAL KUNGL. MAJ:TS PROPOSITION NR 397 TILL 1920 ÅRS RIKSDAG TRYCKT HOS P. PALMQUISTS AKTIEBOLAG, STOCKHOLM 1920 rJ rr: rd v: i ti f i Sedan jordkommissionen utarbetat och med skrivelse den 21 januari 1920 till chefen för justitiedepartementet

1920-01-01

Statens offentliga utredningar 1920:3 (pdf, 1565 kB)

Statens offentliga utredningar 1920:3

Till Herr Statsrådet och Chefen för Kungl, Justitiedepartementet. I det jordkommissionen anförtrodda uppdrag ingår, bland annat, dels att verkställa utredning i vad mån lagen den 14 juni 1907 om nyttjanderätt till fast egendom må kunna jämkas i syfte att bereda bolagsarrendatorer, torpare och deras vederlikar en mera

1920-01-21

Statens offentliga utredningar 1920:3 (pdf, 1627 kB)

Statens offentliga utredningar 1894:2

1893 ÅRS JERNVÄGSKOMITÉ. I. Betänkande angående förvärfvande för statens räkning af vissa jernvägar, afgifvet den 13 Januari 1894. STOCKKOLM TRYTK T F PEN TRÄL-T RYCK K RIKT 1 H fl 4 Innehållsförteckning. Sid. Skrifvelse till Konungen.I Betänkande: Komiténs uppdrag.1 Förberedande undersökningar 2 Redogörelse öfver

1894-01-01

Statens offentliga utredningar 1894:2 (pdf, 8399 kB)

Statens offentliga utredningar 1894:1

UNDERDÅNIGT UTLÅTANDE KCMil, MALTS OCH RIKETS KOMMERSKOLLEGIUM JEMTE YTTRANDE AF FULLMÄGTIGE I JERNKONTORET ÄFVENSOM SÄRSKILDA BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG I FRÅGA OM ÄNDRING I GRUFVESTADGAN BETRÄFFANDE DISPOSITIONSRÄTTEN ÖFVER MINERALFYNDIGHETER Ä VISS KRONOJORD M. M, i STOCKHOLM TRYCKT HOS K. L. BECKMAN 1893. INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

1894-01-01

Statens offentliga utredningar 1894:1 (pdf, 9552 kB)

Statens offentliga utredningar 1894:1

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AFGIFVET AF DEN UNDER DEN 25 SEPTEMBER 1891 FÖRORDNADE JORDBRUKSLÄGENHETSKOMITÉN STOCKHOLM TRYCKT HOS K. IBECKMAN 1892. Till KONUNGEN. Sedan den af Eders Kong.Maj:t den 25 september 1891 tillsatta komité för utredande af frågan, huruvida icke genom statsmakternas försorg tillfälle kunde beredas

1894-01-01

Statens offentliga utredningar 1894:1 (pdf, 8159 kB)

Statens offentliga utredningar 1894:1

BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG ANGÅENDE UTVIDGNING AF ARFSBESKATTNINGEN UTSTRÄCKT TILLÄMPNING AF STÄMPELSKATTEN AFGLFYET DEN 27 OKTOBER 1893 AF DERTILL FÖRORDNADE KOMITERADE. STOCKHOLM Isaac Makcus Boktr.Aktiebolag 1893. Till Herr Statsrådet och Chefen för Kongl. Finansdepartementet. Sedan Kongl. Maj:t den 19 sistlidne

1894-01-01

Statens offentliga utredningar 1894:1 (pdf, 7251 kB)

Statens offentliga utredningar 1894:2

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE och FÖRSLAG TILL UTVIDGNING OCH OMORGANISATION AF TEKNISKA HÖGSKOLAN, AFGIFVET DEN 15 DECEMBER 1891 AF DÄRTILL I NÅDER UTSEDDE KOMMITTERADE STOCKHOLM TRYCKT HOS K. L. BECKMAN 1891. TöJZAOiiaÖ mm 7 AT/ 7 A.HO A HHO b 7 JHf/TTI i i rr u. u. T 9 A V s W ASSI03T i-Y ur)jo gffktgbrtfifj

1894-01-01

Statens offentliga utredningar 1894:2 (pdf, 17485 kB)

Statens offentliga utredningar 1894:2

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG AFGIFVET DEN 20 FEBRUARI 1893 AF DEN AF KUNGL. MAJ.T DEN 10 AUGUSTI 1892 TILLSATTA KOMMITTÉ FÖR AFGIFVANDE AF BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG, OM OCH PÅ HVILKA VILKOR STATSBIDRAG MÅ KUNNA LÄMNAS TILL AFLÖNANDE AF VIKARIE FÖR SÅDAN ORDINARIE LÄRARE ELLER LÄRARINNA, SOM AF SJUKDOM URSTÅNDSÅTTES

1894-01-01

Statens offentliga utredningar 1894:2 (pdf, 3024 kB)

Statens offentliga utredningar 1894:1

FÖRSLAG TILL FÖRORDNING ANGÅENDE IANTALSSKRIFNING UTARBETADT INOM KONGL. FINANSDEPARTEMENTET. STOCKHOLM ISAAC MARGUS BOKTR.AKTIEBOLAG. 1890. iiiijsij Till Herr Statsrådet och Chefen för Kongl. Finansdepartementet. Sedan Riksdagen i underdånig skrifvelse den 12 Mars innevarande år, under åberopande af sin skrifvelse

1894-01-01

Statens offentliga utredningar 1894:1 (pdf, 5195 kB)
Paginering