Dokument & lagar (223 träffar)

Betänkande 2009/10:KU33

Riksdagen beslutade om en rättelse av en tidigare ändring i riksdagsordningen. Rättelsen gäller tilläggsbestämmelsen 5.12.1 och innebär att en lydelse som tilläggsbestämmelsen fått av misstag rättas samt att rubriker i kapitel 10 som av misstag fått en felaktig placering rättas.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2009-12-03 Debatt: 2009-12-11 Beslut: 2009-12-14

Betänkande 2009/10:KU33 (pdf, 24 kB)

Betänkande 2009/10:KU22

Riksdagen godkände ändringsprotokoll nummer 14a till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). Europadomstolen har en en mycket stor tillströmning av ärenden och ständigt ökande antal mål som kommit in men som inte avgjorts. Syftet med ändringarna är att effektivisera förfarandet i domstolen. De ändrade reglerna innebär att kommittéer med tre domare kan döma i mer rutinartade mål och att en enskild domare i enklare fall kan besluta att mål inte ska tas upp till prövning i sak eller att ett mål ska avskrivas. Enligt nuvarande ordning krävs för sådana beslut sju respektive tre domare. Riksdagen godkände vidare en förklaring om förtida tillämpning av protokoll nummer 14a för att domstolen så snart som möjligt ska kunna tillämpa de nya reglerna i mål mot Sverige.

Förslagspunkter: 3
Beredning: 2009-11-26 Justering: 2009-12-03 Debatt: 2009-12-11 Beslut: 2009-12-14

Betänkande 2009/10:KU22 (pdf, 1237 kB)

Betänkande 2009/10:KU16

Den som är ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige ska inte längre vara valbar som revisor inom den kommunen eller det landstinget. Syftet är att stärka den kommunala revisionens oberoende. Lagändringen börjar gälla den 1 januari 2011.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-12-01 Debatt: 2009-12-11 Beslut: 2009-12-14

Betänkande 2009/10:KU16 (pdf, 117 kB)

Betänkande 2009/10:JuU1

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 35,8 miljarder kronor i anslag till rättsväsendet för 2010. De största anslagsposterna är polisorganisationen, 19,1 miljarder kronor, Sveriges Domstolar, 4,6 miljarder kronor och Kriminalvården, 7,3 miljarder kronor. Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om att avskaffa den rådgivande nämnden vid Åklagarmyndigheten.

Förslagspunkter: 36 Reservationer: 24
Justering: 2009-12-08 Debatt: 2009-12-16 Beslut: 2009-12-17

Betänkande 2009/10:JuU1 (pdf, 637 kB)

Betänkande 2009/10:KU6

Riksdagen beslutade om vissa ändringar i lagen om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ. Att även tillfälliga ersättare i EU-nämnden ska omfattas av reglerna. Att arvoden bara ska betalas ut när sammanträden äger rum då riksdagens ledamöter normalt inte befinner sig i Stockholm. Att arvoden bara ska betalas ut till dem som deltar i beslut under sammanträdet. Lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2010.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-11-10 Debatt: 2009-11-19 Beslut: 2009-11-25

Betänkande 2009/10:KU6 (pdf, 26 kB)

Betänkande 2009/10:JuU5

I samband med en brottsutredning beslagtas ibland olika typer av gods. Senare kan beslagen hävas. I dag saknas generella bestämmelser om vad som då ska göras med godset. Riksdagen har därför beslutat om lagändringar som reglerar till vem föremålen ska lämnas ut. Bestämmelserna ska också reglera vad som händer om det inte finns någon att lämna ut föremålen till eller om de inte hämtas i tid. Då ska de säljas för statens räkning eller förstöras. Lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2010.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-11-05 Debatt: 2009-11-12 Beslut: 2009-11-12

Betänkande 2009/10:JuU5 (pdf, 340 kB)

Betänkande 2009/10:JuU24

Riksdagen har beslutat att behandlingen av vissa ärenden skjuts upp till riksmötet 2010/11. Det handlar om regeringens proposition 2009/10:181 Utnämning av ordinarie domare och förslag om utnämning av domare som finns i en annan proposition, 2009/10:215 Mark- och miljödomstolar. Det gäller också de nya ärenden som riksdagens kammare kan komma att skicka till justitieutskottet under resten av riksmötet 2009/10.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-05-27 Debatt: 2010-06-14 Beslut: 2010-06-15

Betänkande 2009/10:JuU24 (pdf, 21 kB)

Betänkande 2009/10:KU41

Behandlingen av två dokument skjuts upp till riksmötet 2010/11. Det gäller Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2009 (2009/10:RS2) och Riksrevisionens styrelses framställning om sammanslagningar av myndigheter (2009/10:RRS30).

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-05-27 Debatt: 2010-06-14 Beslut: 2010-06-15

Betänkande 2009/10:KU41 (pdf, 18 kB)

Betänkande 2009/10:JuU34

Riksdagen har beslutat om en rättelse i brottsbalken. Den 19 maj beslutade riksdagen om ändringar i brottsbalken. Men på ett ställe blev skrivningen i lagtexten felaktig. Texten måste anpassas till en tidigare gjord ändring i 2 kap. 3 § brottsbalken, som trätt i kraft den 1 januari 2010.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-06-03 Debatt: 2010-06-14 Beslut: 2010-06-15

Betänkande 2009/10:JuU34 (pdf, 25 kB)

Betänkande 2009/10:JuU35

Riksdagen har beslutat om en ändring i brottsbalken. Det är skrivningen i 36 kap. 1 b § brottsbalken som ska ändras. Ändringen innebär att människohandel, mindre grovt brott, också i fortsättningen kommer att omfattas av bestämmelsen om utvidgat förverkande.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-06-03 Debatt: 2010-06-14 Beslut: 2010-06-15

Betänkande 2009/10:JuU35 (pdf, 22 kB)

Betänkande 2009/10:KU28

Regeringen har lämnat sin årliga rapport till riksdagen om arbetet inom de kommittéer, utredningar, som regeringen har tillsatt. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2010-03-23 Debatt: 2010-04-21 Beslut: 2010-04-21

Betänkande 2009/10:KU28 (pdf, 32 kB)

Betänkande 2009/10:KU38

Det krävs en ständig diskussion om vad demokrati och mänskliga rättigheter konkret innebär i vardagen, menar regeringen. Under 2008 inledde regeringen därför en satsning för att stimulera en dialog om det svenska samhällets värdegrund. Arbetet har nu resulterat i en skrivelse, Dialog om samhällets värdegrund, som redovisats för riksdagen. I skrivelsen berättar regeringen mer om syftet, vad som gjorts hittills och vad som kommer att göras i framtiden. Faktorer som globalisering, individualisering, omfattande migrationsströmmar och utvecklingen inom IT har skapat en varierad svensk befolkning. Tydliga värderingsskillnader förekommer mellan olika grupper. Fler mötesplatser bör därför skapas där människor med olika erfarenheter, bakgrund, värderingar och livssituationer kan mötas. Riksdagen har nu avslutat ärendet utan att göra några tillägg.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-04-22 Debatt: 2010-05-06 Beslut: 2010-05-19

Betänkande 2009/10:KU38 (pdf, 43 kB)

Betänkande 2009/10:KU40

Kommuner och landsting ska få ordna säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden. Kontroll ska kunna genomföras om det finns en risk för allvarligt våldsbrott vid sammanträdet. Den ska kunna omfatta kroppsvisitation och undersökning av till exempel väskor. Bakgrunden till beslutet är att det förekommer att förtroendevalda utsätts för våld och hot om våld. Dessutom är risken för terrorattacker mot svenska intressen oförutsägbar och kan snabbt komma att förändras. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Den nya lagen börjar att gälla den 1 juli 2010.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-04-06 Debatt: 2010-04-21 Beslut: 2010-04-21

Betänkande 2009/10:KU40 (pdf, 252 kB)

Betänkande 2009/10:KU29

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om statlig förvaltning. Motionerna handlar bland annat om myndigheternas opinionsbildande verksamhet, myndigheternas kontakter med enskilda, insynsråd och gemensam standard för e-legitimation.

Förslagspunkter: 7
Beredning: 2010-02-04 Justering: 2010-02-18 Debatt: 2010-03-10 Beslut: 2010-03-10

Betänkande 2009/10:KU29 (pdf, 83 kB)

Betänkande 2009/10:JuU17

Regeringen har i en skrivelse redovisat för riksdagen hur lagen om särskild utlänningskontroll har använts under perioden 1 juli 2008 till och med den 30 juni 2009. I skrivelsen redogör regeringen också för utvecklingen av den internationella terrorismen och för Sveriges medverkan i det internationella arbetet mot terrorism. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-02-11 Debatt: 2010-02-18 Beslut: 2010-02-18

Betänkande 2009/10:JuU17 (pdf, 20 kB)

Betänkande 2009/10:KU9

Det ska bli obligatoriskt för regeringen att föreslå utgiftstak för det tredje kommande budgetåret, enligt ett beslut i riksdagen. Taket ska ange en maximal nivå för de statliga utgifterna. Tanken är att ytterligare ska stärka långsiktigheten i regeringens budgetarbete. Systemet har använts sedan 1997 men inte tidigare gjorts obligatoriskt i lag. Ändringarna i budgetlagen börjar gälla den 1 januari 2010.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Beredning: 2009-10-13 Justering: 2009-11-17 Debatt: 2009-11-26 Beslut: 2009-11-26

Betänkande 2009/10:KU9 (pdf, 209 kB) Webb-tv debatt om förslag: Obligatoriskt utgiftstak

Betänkande 2009/10:KU1

Regeringen och riksdagsstyrelsen föreslår i budgetpropositionen ett anslag på drygt 12,1 miljarder för Rikets styrelse under 2010. Där ingår bland annat Regeringskansliet, riksdagsförvaltningen, riksdagens ledamöter och partier, hovet och presstödet. Riksdagen sa ja till regeringens och riksdagsstyrelsen förslag.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 5
Beredning: 2009-10-13 Justering: 2009-11-17 Debatt: 2009-11-26 Beslut: 2009-11-26

Betänkande 2009/10:KU1 (pdf, 538 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Betänkande 2009/10:JuU2

Riksdagen har beslutat att godkänna – ratificera – FN:s konvention om immunitet för stater och deras egendom. Vidare att en ny lag antas så att konventionen kan bli tillämplig i Sverige. Den aktuella FN-konventionen antogs av generalförsamlingen 2004. Den anger som allmän princip att ett land åtnjuter immunitet i förhållande till andra staters domstolar. För att konventionen ska träda i kraft krävs att 30 länder ratificerar den, hittills har sex stater gjort det.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-11-19 Debatt: 2009-11-26 Beslut: 2009-11-26

Betänkande 2009/10:JuU2 (pdf, 2287 kB)

Betänkande 2009/10:JuU8

Lagen om immunitet och privilegier i vissa fall när det gäller Europol ändras. Ändringen är en konsekvens av att Europolkonventionen upphör att gälla den 1 januari 2010 och ersätts av Europeiska rådets beslut om att inrätta Europeiska polisbyrån (Europol). Ändringen innebär att Europol, Europols direktör, biträdande direktörer och personal ska ha den immunitet och de privilegier som följer av protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier. Precis som i dag ska tjänstemän från Europol som deltar i en gemensam utredningsgrupp inte omfattas av den immunitet som annars gäller. Lagändringen börjar gälla den 1 januari 2010.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-11-10 Debatt: 2009-11-19 Beslut: 2009-11-25

Betänkande 2009/10:JuU8 (pdf, 98 kB)

Betänkande 2009/10:JuU6

Reglerna om ersättning till rättsliga biträden ändras. Syftet är att ge den enskilda personen bättre möjligheter att välja rättsligt biträde. Enligt nuvarande regler ska den enskilda personens förslag till rättslig biträde avslås om det skulle medföra avsevärt ökade kostnader. Så kan det vara när biträdet har sin verksamhet på en avlägsen ort. De nya reglerna innebär att ett rättsligt biträdes rätt till ersättning av allmänna medel endast i undantagsfall ska omfatta de merkostnader för tidsspillan och utlägg som uppstår på grund av att biträdet har sin verksamhet på en avlägsen ort. Vidare ska den domstol eller förvaltningsmyndighet som förordnar ett rättsligt biträde på begäran lämna förhandsbesked om ersättningen får avse merkostnader som uppstår på grund av avstånd. Det blir även möjligt för den enskilda personen och biträdet att komma överens om att den enskilde helt eller delvis ska stå för de skäliga merkostnader som uppkommer och som inte ersätts av allmänna medel. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2010.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-11-10 Debatt: 2009-11-19 Beslut: 2009-11-25

Betänkande 2009/10:JuU6 (pdf, 397 kB)