Dokument & lagar (108 träffar)

Riksdagens protokoll 1894:50

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1894. Andra Kammaren. N:o50. f i ifji V. i i Måndagen den 7 maj. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Justerades protokollet för den 30 nästlidne april. 2. Efter föredragning af bevillningsutskottets memorial, n:o 23, i anledning af kamrarnes skiljaktiga beslut i fråga

1894-01-01

Riksdagens protokoll 1894:50 (pdf, 2286 kB)

Riksdagens protokoll 1894:5

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1894. Andra Kammaren. N:o 5. Lördagen den 3 februari. Kl. 11 f. m. I Anstäldes, enligt derom förut fattadt beslut, val af nio ledamöter och fem suppleanter i hvartdera af de fyra tillfälliga utskott, kammaren beslutat tillsätta och utsågos dervid till ledamöter i tillfälliga utskottet n:o 1: herr

1894-01-01

Riksdagens protokoll 1894:5 (pdf, 726 kB)

Riksdagens protokoll 1894:49

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1894. Andra Kammaren. N:o 49. Söndagen den 6 maj. Kl. x/g 3 e. m. Kammarens förhandlingar leddes vid detta sammanträde af herr vice talmannen. 1. Föredrogos, hvart efter annat, och lades till handlingarna statsutskottets memorial: n:o 35, i anledning af Kongl. Maj:ts remiss med öfverlemnande af

1894-01-01

Riksdagens protokoll 1894:49 (pdf, 2825 kB)

Riksdagens protokoll 1894:48

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1894. Andra Kammaren. Nso 48. Lördagen den 5 maj. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. so ji r. ii.f,r i. Justerades protokollet för den 28 nästlidne april. ii fri 7 l 2. Herr talmannen lät uppläsa följande honom tillhandakomna skrifvelse: Till herr talmannen i Riksdagens

1894-05-01

Riksdagens protokoll 1894:48 (pdf, 3255 kB)

Riksdagens protokoll 1894:47

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1894. Andra Kammaren. N:o 47. Lördagen den 5 maj. Kl. 11 f. m. 1. Anstäldes jemlikt 65 riksdagsordningen omröstningar öfver Gemensamma följande två af statsutskottet i dess memorial n:is 71 och 72 före- omröstningar. slagna, af Riksdagens båda kamrar godkända voteringspropositioner och utföllo dessa

1894-01-01

Riksdagens protokoll 1894:47 (pdf, 2787 kB)

Riksdagens protokoll 1894:45

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1894. Andra Kammaren. N:o 45. Onsdagen den 2 maj. Kl. 7 e. m. 1. Justerades det i kammarens sammanträde den 25 nästlidne april förda protokoll. 2. Herr talmannen anmälde till fortsatt behandling statsutskottets ut- Omuppföranlåtande n:o 65, i anledning åt gjorda framställningar i fråga om nya af

1894-01-01

Riksdagens protokoll 1894:45 (pdf, 2911 kB)

Riksdagens protokoll 1894:44

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1894. Andra Kammaren. N:o 44. Onsdagen den 2 maj. Kl. 11 f. m. 1. Anmäldes och godkändes statsutskottets nedannämnda förslag till Riksdagens skrifvelser till Konungen, nemligen: n.o 27, angående regleringen af utgifterna under riksstatens första hufvudtitel n:o 29, angående regleringen af utgifterna

1894-04-28

Riksdagens protokoll 1894:44 (pdf, 3438 kB)

Riksdagens protokoll 1894:43

RIKSDAGENS PROTOKOLL, 1894. Andra Kammaren. N:o 43. Tisdagen den 1 maj. Kl. 11 f. m. I Sedan Riksdagens båda kamrar förehaft och godkänt de i statsutskottets memorial n:is 59, 61, 62 och 63 föreslagna voteringspropositioner rörande åtskilliga frågor, deri kamrarne fattat stridiga beslut, samt denna dag blifvit bestämd

1894-01-01

Riksdagens protokoll 1894:43 (pdf, 1608 kB)

Riksdagens protokoll 1894:41

RIKSDAGENS PROTOKOLL o: 1894. Andra Kammaren. N:o 41. Måndagen den 30 april. Kl. 11 f. m. 1. Föredrogs herrar N. Jönssons i Gammalstorp och C. J. JaJcobsons i gårdagens sammanträde aflemnade motion, n:o 171, om tilläggsafgifter till gällande tullsatser å spanmål. Herr talmannnen yttrade:Med anledning af bestämmelserna

1894-01-01

Riksdagens protokoll 1894:41 (pdf, 3051 kB)

Riksdagens protokoll 1894:40

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1894. Andra Kammaren. N:o 40. Söndagen den 29 april. Kl. 1/2 3 e. m. I För motions afgifvande hade sig anmält herr N. Jönsson i Gammalstorp, hvilken nu yttrade: Med stöd af 55 riksdagsordningen och med anledning af den inträffade händelsen, att Riksdagens Andra Kammare i går af herr statsrådet

1894-01-01

Riksdagens protokoll 1894:40 (pdf, 861 kB)

Riksdagens protokoll 1894:32

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1894. Andra Kammaren. N:o 32. Fredagen den 20 april. Kl. Va 3 e. m. I Justerades det vid kammarens sammanträde den 12 i denna månad förda protokoll. 2. Föredrogos och bordlädes för andra gången: statsutskottets utlåtande och memorial n:is 9 och 50 bankoutskottets memorial n:o 7 samt Andra Kammarens

1894-01-01

Riksdagens protokoll 1894:32 (pdf, 2980 kB)

Riksdagens protokoll 1894:3

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1894. Andra Kammaren. N:o 3. Tisdagen den 23 januari. Kl. 10 f. in. 1. Upplästes följande till kammaren ankomna två protokoll: Protokoll, hållet inför statsrådet och chefen för kongl. justitiedepartementet den 19 januari 1894. Rektorn vid lägre allmänna läroverket i Arboga Jakob Persson hade aflemnat

1894-01-01

Riksdagens protokoll 1894:3 (pdf, 1533 kB)

Riksdagens protokoll 1894:29

r RIKSDAGENS PROTOKOLL, 1894. Andra Kammaren. N:o 29. Torsdagen den 12 april. Kl. A 3 e. in. I Föredrogs och hänvisades till lagutskottet Kong Maj:ts proposition till Riksdagen med förslag till förordning angående uppskof i vissa fall med tillämpning af lagen angående väghålluingsbesvärets utgörande på landet den

1894-01-13

Riksdagens protokoll 1894:29 (pdf, 1322 kB)

Riksdagens protokoll 1894:21

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1894. Första Kammaren. N:o 21. Lördagen den 7 april. Kammaren sammanträdde kl. 1 e. m. Upplästes för justering protokollet för den 31 sistlidne mars. Herr Treffenberg: Jag anhåller om ursäkt, att jag på en half minut upptager kammarens tid. Herrame påminna sig, att jag i lördags, då frågan om riks

1894-01-01

Riksdagens protokoll 1894:21 (pdf, 797 kB)

Statens offentliga utredningar 1894:2

1893 ÅRS JERNVÄGSKOMITÉ. I. Betänkande angående förvärfvande för statens räkning af vissa jernvägar, afgifvet den 13 Januari 1894. STOCKKOLM TRYTK T F PEN TRÄL-T RYCK K RIKT 1 H fl 4 Innehållsförteckning. Sid. Skrifvelse till Konungen.I Betänkande: Komiténs uppdrag.1 Förberedande undersökningar 2 Redogörelse öfver

1894-01-01

Statens offentliga utredningar 1894:2 (pdf, 8399 kB)

Statens offentliga utredningar 1894:1

UNDERDÅNIGT UTLÅTANDE KCMil, MALTS OCH RIKETS KOMMERSKOLLEGIUM JEMTE YTTRANDE AF FULLMÄGTIGE I JERNKONTORET ÄFVENSOM SÄRSKILDA BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG I FRÅGA OM ÄNDRING I GRUFVESTADGAN BETRÄFFANDE DISPOSITIONSRÄTTEN ÖFVER MINERALFYNDIGHETER Ä VISS KRONOJORD M. M, i STOCKHOLM TRYCKT HOS K. L. BECKMAN 1893. INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

1894-01-01

Statens offentliga utredningar 1894:1 (pdf, 9552 kB)

Statens offentliga utredningar 1894:1

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AFGIFVET AF DEN UNDER DEN 25 SEPTEMBER 1891 FÖRORDNADE JORDBRUKSLÄGENHETSKOMITÉN STOCKHOLM TRYCKT HOS K. IBECKMAN 1892. Till KONUNGEN. Sedan den af Eders Kong.Maj:t den 25 september 1891 tillsatta komité för utredande af frågan, huruvida icke genom statsmakternas försorg tillfälle kunde beredas

1894-01-01

Statens offentliga utredningar 1894:1 (pdf, 8159 kB)

Statens offentliga utredningar 1894:1

BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG ANGÅENDE UTVIDGNING AF ARFSBESKATTNINGEN UTSTRÄCKT TILLÄMPNING AF STÄMPELSKATTEN AFGLFYET DEN 27 OKTOBER 1893 AF DERTILL FÖRORDNADE KOMITERADE. STOCKHOLM Isaac Makcus Boktr.Aktiebolag 1893. Till Herr Statsrådet och Chefen för Kongl. Finansdepartementet. Sedan Kongl. Maj:t den 19 sistlidne

1894-01-01

Statens offentliga utredningar 1894:1 (pdf, 7251 kB)

Statens offentliga utredningar 1894:2

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE och FÖRSLAG TILL UTVIDGNING OCH OMORGANISATION AF TEKNISKA HÖGSKOLAN, AFGIFVET DEN 15 DECEMBER 1891 AF DÄRTILL I NÅDER UTSEDDE KOMMITTERADE STOCKHOLM TRYCKT HOS K. L. BECKMAN 1891. TöJZAOiiaÖ mm 7 AT/ 7 A.HO A HHO b 7 JHf/TTI i i rr u. u. T 9 A V s W ASSI03T i-Y ur)jo gffktgbrtfifj

1894-01-01

Statens offentliga utredningar 1894:2 (pdf, 17485 kB)

Statens offentliga utredningar 1894:2

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG AFGIFVET DEN 20 FEBRUARI 1893 AF DEN AF KUNGL. MAJ.T DEN 10 AUGUSTI 1892 TILLSATTA KOMMITTÉ FÖR AFGIFVANDE AF BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG, OM OCH PÅ HVILKA VILKOR STATSBIDRAG MÅ KUNNA LÄMNAS TILL AFLÖNANDE AF VIKARIE FÖR SÅDAN ORDINARIE LÄRARE ELLER LÄRARINNA, SOM AF SJUKDOM URSTÅNDSÅTTES

1894-01-01

Statens offentliga utredningar 1894:2 (pdf, 3024 kB)