Dokument & lagar (200 träffar)

Riksdagens protokoll 1894:25

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1894. Andra Kammaren. N:o 25. Onsdagen den 4 april. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Upplästes och lades till handlingarna följande till kammaren ankomna utslag: Kong Majrts utslag på de besvär, dels nämndemannen And. P. Larsson i Ärebolet, förre nämndemannen Aug.

1894-04-02

Riksdagens protokoll 1894:25 (pdf, 2234 kB)

Riksdagens protokoll 1894:26

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1894. Andra Kammaren. N:o 26. Fredagen den 6 april. Kl. Va 3 e. m. 1. Justerades protokollet för den 29 nästlidne mars. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att riksdagsmannen herr A. Aulin är på grund af sjukdom angina tonsillaris förhindrad lemna sin bostad, intygas

1894-04-06

Riksdagens protokoll 1894:26 (pdf, 3234 kB)

Riksdagens protokoll 1897:27

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1897. Andra Kammaren. N:o 27. Torsdagen den 8 april. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Till kammarens afgörande förelåg till en början bankoutskottets Om användarnutlåtande n:o 8, med anledning af väckta förslag om användande af de a hank-bankovinsten för 1896. 6r

1897-01-01

Riksdagens protokoll 1897:27 (pdf, 4263 kB)

Riksdagens protokoll 1897:5

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1897. Första Kammaren. N:o 5. Fredagen den 12 februari. Kammaren sammanträdde kl. 2,so e. m. Föredrogos, men bordlädes å nyo på flere ledamöters begäran statsutskottets den 10 innevarande månad bordlagda utlåtanden n:is 24 och 11 äfvensom lagutskottets samma dag bordlagda utlåtanden n:is 1 och 2.

1897-02-15

Riksdagens protokoll 1897:5 (pdf, 724 kB)

Riksdagens protokoll 1897:3

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1897. Första Kammaren. N:o 3. Torsdagen den 28 januari, Kammaren sammanträdde kl. 2,30 e. m. Justerades protokollet för den 21 i denna månad. Föredrogs herr von Strokirchs nästlidne dag bordlagda motion, n:o 9, om ersättande med statsmedel af allmänna bevillningen för år 1897. Herr von Strokirch:På

1897-01-01

Riksdagens protokoll 1897:3 (pdf, 444 kB)

Riksdagens protokoll 1897:2

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Första Kammaren. N:o 2. Måndagen den 25 Januari. Kammaren sammanträdde kl. 12 på dagen. Friherre von Otter anmälde, att han ankommit till riksdagen. Herr statsrådet Annerstedt ahemnade dels Kongl. Maj:ts nedannämnda nådiga propositioner till Riksdagen: l:o med förslag till lag angående bevisning

1897-01-01

Riksdagens protokoll 1897:2 (pdf, 851 kB)

Riksdagens protokoll 1897:18

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Första Kammaren. N:o 18. Lördagen den 3 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 27 sistlidne mars. Herr talmannen yttrade:Jag ber att få för kammaren meddela, att, enligt i dag i talmanskonferensen träffad öfverenskommelse, nästa vecka arbetsplena komma att hållas

1897-04-04

Riksdagens protokoll 1897:18 (pdf, 655 kB)

Riksdagens protokoll 1894:37

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1894. Andra Kammaren. N:o 37. Fredagen den 27 april kl. 3 e. m. V Justerades det i kammarens sammanträde den 20 innevarande april förda protokoll. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att ledamoten af Riksdagens Andra Kammare, kongl. sekreteraren Carl Gethe, till följd

1894-01-01

Riksdagens protokoll 1894:37 (pdf, 365 kB)

Riksdagens protokoll 1894:21

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1894. Andra Kammaren. N:o 21. Onsdagen den 28 mars. Kl. y2 3 e. m. I Justerades de i kammarens sammanträden den 15, 16, 17 och 21 innevarande mars förda protokoll. Efter föredragning af de på kammarens bord hvilande motioner hänvisades: herr J. Marikdls motion, n:o 162, till konstitutionsutskottet

1894-01-13

Riksdagens protokoll 1894:21 (pdf, 689 kB)

Riksdagens protokoll 1894:12

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1894. Andra Kammaren. N:o 12. Fredagen den 2 mars. Kl. 1 e. m. I Herr statsrådet m. m. friherre F. von Fssen aflemnade följande Kongl. Maj:ts propositioner till Riksdagen, nemligen: med förslag till ny förordning angående ståmpelafgiften med förslag till lag angående ändrad lydelse af 9 kap. 4 ärfdahalken,

1894-01-01

Riksdagens protokoll 1894:12 (pdf, 627 kB)

Riksdagens protokoll 1894:7

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1894. Första Kammaren. N:o 7. Lördagen den 17 Februari. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr statsrådet Östergren aflemnade Kongl. Maj:ts nedannämnda nådiga propositioner till Riksdagen: l:o angående beredande af lånemedel till utveckling af statens telefon väsende 2:o med förslag till bestämmelse

1894-01-01

Riksdagens protokoll 1894:7 (pdf, 644 kB)

Riksdagens protokoll 1894:5

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1894. Första Kammaren. N:o 5. Fredagen den 9 februari. Kammaren sammanträdde kl. 2,80 e. m. Friherre Barnekolo anmälde, att han anländt till riksdagen. Upplästes en inkommen skrifvelse jemte ett dervid fogadt intyg, hvilka lydde sålunda: Till Riksdagens Första Kammare. Med vördsam anmälan om ledamotens

1894-02-10

Riksdagens protokoll 1894:5 (pdf, 442 kB)

Riksdagens protokoll 1894:24

frffv KjiaJodiit J vit hd ihäioltmo:f li Liv ottfionjjnfi o RIKSDAGENS PROTOKOLL, 1894. Första Kammaren. Nso 24. ii j. i l i i;mi it if if i ht II j, ir.In it l f i i:It i 1 Onsdagen den 18 april. vf'il eif illinOlid in1 it i i i.t i i i J 1 Kammaren sammanträdde kl. 1 e. m. U.n i 1 i j i t:l ii i i i i 4 i

1894-01-01

Riksdagens protokoll 1894:24 (pdf, 647 kB)

Riksdagens protokoll 1894:2

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1894. Första Kammaren. N:o 2. Torsdagen den 18 januari. Kammaren sammanträdde kl. 10,3o f. m. Herr Widmarlc, anmälde, att han infunnit sig vid riksdagen. Herr talmannen och kammarens ledamöter afgingo kl. 10,5 5 f. m. till storkyrkan, der riksdagspredikan hölls af kyrkoherden i Klara församling K.

1894-01-01

Riksdagens protokoll 1894:2 (pdf, 589 kB)

Riksdagens protokoll 1894:4

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1894. Andra Kammaren. Nio 4. Söndagen den 28 januari. Kl. 2 e. in. Med afseende derå, att tiden för afgifvande af sådana motioner, som tillhörde ständigt utskotts behandling, med denna dag ginge till ända, voro kammarens ledamöter kallade att äfven i dag sammanträda. I Föredrogs till en början

1894-01-01

Riksdagens protokoll 1894:4 (pdf, 698 kB)

Riksdagens protokoll 1894:16

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1894. Första Kammaren. N:o 16. Onsdagen den 28 Mars. Kammaren sammanträdde kl. 3 e. m. Justerades protokollen för den 16, 17 och 21 i denna månad. Föredrogos, men bordlädes å nyo på flere ledamöters begäran bevillningsutskottets den 21 innevarande mars bordlagda memorial n:o 11 och lagutskottets

1894-01-01

Riksdagens protokoll 1894:16 (pdf, 679 kB)

Riksdagens protokoll 1894:1

RIKSDAGENS PROTOKOLL. N:o I. Första Kammaren. 1894. Sedan i kraft af 49 regeringsformen ock 2 riksdagsordningen Riksdagen sammankommit till lagtima möte här i hufvudstaden måndagen den 15 januari 1894 samt chefen för kongjustitiedepartementet tillkännagifvit, att han jemlikt riksdagsordningens föreskrift samma dag till

1894-01-16

Riksdagens protokoll 1894:1 (pdf, 416 kB)

Riksdagens protokoll 1894:38

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1894. Andra Kammaren. N:o 38. Lördagen den 28 april. Kl. 11 f. m. 1. Upplästes för justering det i kammarens sammanträde den 21 dennes förda protokoll. Ordet begärdes af Herr Boethius, som yttrade: Det har stundom plägat före komma inom kammaren, att uttalanden vid protokollsjusteringen göras,

1894-01-01

Riksdagens protokoll 1894:38 (pdf, 2957 kB)

Riksdagens protokoll 1894:35

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1894. Andra Kammaren. N:o 35. Onsdagen den 25 april. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för den 18 innevarande april. 2. Föredrogs och bordlädes för andra gången: bevillningsutskottets betänkande n:o 16 lagutskottets betänkande n:o 56 och Andra Kammarens andra tillfälliga utskotts utlåtande n:o

1894-01-01

Riksdagens protokoll 1894:35 (pdf, 2934 kB)

Riksdagens protokoll 1894:31

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1894. Första Kammaren. N:o 31. Måndagen den 30 april, f. m. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr vice talmannen erhöll på begäran ordet och yttrade: För att denna kammares ledamöter måtte få den möjligast längsta tid att sätta sig in i betänkandet angående kasernbyggnaderna, tager jag mig friheten

1894-01-01

Riksdagens protokoll 1894:31 (pdf, 3117 kB)