Dokument & lagar (22 träffar)

Register 1894:Tfu Andra kammaren

Register öfver de af Andra Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1894 afgifna utlåtanden. r r, I M A. Afgångsbetyg i kristendom från folkskolan, att sådant i vissa fall må användas som vitsord vid utfärdande af prestbetyg 22. Allmänna läroverk, se Läroverk. Arbetsgifvare och arbetare, utredning i

1894-01-01

Register 1894:Tfu Andra kammaren (pdf, 347 kB)

Register 1894:Tfu Första kammaren

öfver de af Första Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1894 afgifna utlåtanden. A. Allmänna läroverk, meddelande af bestämmelser i syfte af ett mera planmessigt samarbete mellan rikets folkskolor och.3 Arbetsgivare och arbetare, ordnande af förhållandet beträffande reglering af arbetstiden mellan

1894-01-01

Register 1894:Tfu Första kammaren (pdf, 224 kB)

Register 1894:LU

Register öfver lagutskottets utlåtanden och memorial vid lagtima riksdagen år 1894. A. Utlåtandets eller memorialets n:o. Afgäld: angående skyldighet för egare af afsöndrad jord att utgöra 26. Arfsrätt:oäkta barns.42, 72. Arrendelag: angående utarbetande af 20. B. Borgen: angående inskränkning i gift persons rätt att

1894-01-01

Register 1894:LU (pdf, 609 kB)

Register 1894:Ku

1 Förteckning å konstitutionsutskottets memorial och utlåtanden vid 1894 års lagtima riksdag. t N:0. Memorialets och 1 Datum. m a lii inf: Dess behandling hos i Anmärkningar. utlåtandets rubrik. i Första Kammaren. Andra Kammaren. 1. Med uppgift å hvi-lande förslag till än-dringar i grundlagame. 5 februari. f S

1894-01-01

Register 1894:Ku (pdf, 352 kB)

Register 1894:Bu

Register öfver bankoutskottets memorial och utlåtanden under Riksdagen i Stockholm år 1894. A. N:0 Af delning skontor, motioner om inrättande af sådana.5, 6. Af delning skontor et i Karlstad, motion om anvisande af medel till uppförande af egen byggnad för kontoret.4. Afskrifning af fordringar vid afdelningskontoren

1894-01-01

Register 1894:Bu (pdf, 201 kB)

Register 1894:Bevu

Register Öfver de af bevillningsutskottet vid 1894 års lagtima riksdag afgifna betänkanden och memorial. Betänkandets o- eller memorialets n:o. Beräkning, betänkande, angående beräkning af vissa bevillnin gar för år 1895 32. Bevillning, betänkande, angående bevillningsafgifter för särskilda förmåner och rättigheter

1894-01-01

Register 1894:Bevu (pdf, 353 kB)

Statens offentliga utredningar 1894:2

1893 ÅRS JERNVÄGSKOMITÉ. I. Betänkande angående förvärfvande för statens räkning af vissa jernvägar, afgifvet den 13 Januari 1894. STOCKKOLM TRYTK T F PEN TRÄL-T RYCK K RIKT 1 H fl 4 Innehållsförteckning. Sid. Skrifvelse till Konungen.I Betänkande: Komiténs uppdrag.1 Förberedande undersökningar 2 Redogörelse öfver

1894-01-01

Statens offentliga utredningar 1894:2 (pdf, 8399 kB)

Statens offentliga utredningar 1894:1

UNDERDÅNIGT UTLÅTANDE KCMil, MALTS OCH RIKETS KOMMERSKOLLEGIUM JEMTE YTTRANDE AF FULLMÄGTIGE I JERNKONTORET ÄFVENSOM SÄRSKILDA BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG I FRÅGA OM ÄNDRING I GRUFVESTADGAN BETRÄFFANDE DISPOSITIONSRÄTTEN ÖFVER MINERALFYNDIGHETER Ä VISS KRONOJORD M. M, i STOCKHOLM TRYCKT HOS K. L. BECKMAN 1893. INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

1894-01-01

Statens offentliga utredningar 1894:1 (pdf, 9552 kB)

Statens offentliga utredningar 1894:1

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AFGIFVET AF DEN UNDER DEN 25 SEPTEMBER 1891 FÖRORDNADE JORDBRUKSLÄGENHETSKOMITÉN STOCKHOLM TRYCKT HOS K. IBECKMAN 1892. Till KONUNGEN. Sedan den af Eders Kong.Maj:t den 25 september 1891 tillsatta komité för utredande af frågan, huruvida icke genom statsmakternas försorg tillfälle kunde beredas

1894-01-01

Statens offentliga utredningar 1894:1 (pdf, 8159 kB)

Statens offentliga utredningar 1894:1

BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG ANGÅENDE UTVIDGNING AF ARFSBESKATTNINGEN UTSTRÄCKT TILLÄMPNING AF STÄMPELSKATTEN AFGLFYET DEN 27 OKTOBER 1893 AF DERTILL FÖRORDNADE KOMITERADE. STOCKHOLM Isaac Makcus Boktr.Aktiebolag 1893. Till Herr Statsrådet och Chefen för Kongl. Finansdepartementet. Sedan Kongl. Maj:t den 19 sistlidne

1894-01-01

Statens offentliga utredningar 1894:1 (pdf, 7251 kB)

Register 1894:reg

REGISTER ÖFVER RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHAN Gr LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1894. STOCKHOLM, TRYCKT HOS K. L. BECKMAN, 1894. Sami, i i i i 2 2 o 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10 10 10 Summarisk förteckning öfver Riksdagens protokoll med bihang vid lagtlma riksmötet år 1894. Protokoll. Första kammarens protokoll,

1894-01-01

Register 1894:reg (pdf, 20407 kB)

Statens offentliga utredningar 1894:2

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE och FÖRSLAG TILL UTVIDGNING OCH OMORGANISATION AF TEKNISKA HÖGSKOLAN, AFGIFVET DEN 15 DECEMBER 1891 AF DÄRTILL I NÅDER UTSEDDE KOMMITTERADE STOCKHOLM TRYCKT HOS K. L. BECKMAN 1891. TöJZAOiiaÖ mm 7 AT/ 7 A.HO A HHO b 7 JHf/TTI i i rr u. u. T 9 A V s W ASSI03T i-Y ur)jo gffktgbrtfifj

1894-01-01

Statens offentliga utredningar 1894:2 (pdf, 17485 kB)

Statens offentliga utredningar 1894:2

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG AFGIFVET DEN 20 FEBRUARI 1893 AF DEN AF KUNGL. MAJ.T DEN 10 AUGUSTI 1892 TILLSATTA KOMMITTÉ FÖR AFGIFVANDE AF BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG, OM OCH PÅ HVILKA VILKOR STATSBIDRAG MÅ KUNNA LÄMNAS TILL AFLÖNANDE AF VIKARIE FÖR SÅDAN ORDINARIE LÄRARE ELLER LÄRARINNA, SOM AF SJUKDOM URSTÅNDSÅTTES

1894-01-01

Statens offentliga utredningar 1894:2 (pdf, 3024 kB)

Statens offentliga utredningar 1894:1

FÖRSLAG TILL FÖRORDNING ANGÅENDE IANTALSSKRIFNING UTARBETADT INOM KONGL. FINANSDEPARTEMENTET. STOCKHOLM ISAAC MARGUS BOKTR.AKTIEBOLAG. 1890. iiiijsij Till Herr Statsrådet och Chefen för Kongl. Finansdepartementet. Sedan Riksdagen i underdånig skrifvelse den 12 Mars innevarande år, under åberopande af sin skrifvelse

1894-01-01

Statens offentliga utredningar 1894:1 (pdf, 5195 kB)

Statens offentliga utredningar 1894:1

Betänkande af den af Kongl. Maj:t den 21 november 1890 tillsatta komité för utarbetande af förslag till ändringar i kyrkolagen m. m. II. Förslag till lag angående kyrkotukt, lag om enskild själavård, konfirmation och Herrens heliga nattvard, lag angående jordfästning, lag om ansvar för vigsels förrättande af obehörig

1894-01-01

Statens offentliga utredningar 1894:1 (pdf, 5715 kB)

Register 1894:Su

REGISTER öfver Statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1894 års riksdag. A. N:o å uti. eller mem. Acta mathematica, understöd för utgifvande af.9:74. Aflöningen åt de hos kamrarne, utskotten och i riksdagens kansli anstälde tjensteman angående tiden, hvartill vid 1894 års riksdag densamma skall beräknas. 81. Ahlgren,

1894-01-01

Register 1894:Su (pdf, 1706 kB)

Statens offentliga utredningar 1894:1

Underdåniga ntlåtanden öfver ett inom Kong Finansdepartementet utarbetadt förslag till Förordning angående MANTALSSKRIFNING afgifna af 1 Komitén för afgifvande af förslag till ordnande af kyrkoskrifningen i riket samt 2 Kongl. Statskontoret och Kongl. Maj:ts och Rikets Kammarrätt. STOCKHOLM ISAAC MARCU8BOKTRYCKERI.

1894-01-01

Statens offentliga utredningar 1894:1 (pdf, 2730 kB)

Statens offentliga utredningar 1894:1

H RIKETS KAMMÅRKO ui UNDERDÅNIGA UTLÅTANDE ÖFVER JORDBRUKSLÅGENHETSKOMITÉNS DEN 23 NOVEMBER 1892 AFGIFNA FÖRSLAG TILL STYCKNING OCH FÖRSÄLJNING AF VISSA JORDBRUKSDOMÅNER m. m. STOCKHOLM ISAAC MARCUS BOKTU.AKTIEBOLAG. 1894. i Till KONUNGEN. På Riksdagens i underdånig skrifvelse den 14 Maj 1891 gjorda anhållan, att

1894-01-01

Statens offentliga utredningar 1894:1 (pdf, 2221 kB)

Statens offentliga utredningar 1894:1

KONGI, DOMÄNSTYRELSENS UNDERDÅNIGA UTLÅTANDE ÖFVER JORDBRUKSLÄGENHETSKOMITÉNS DEN 23 NOVEMBER 1892 AFGIFNA FÖRSLAG TILL STYCKNING OCH FÖRSÄLJNING AF VISSA JORDBRUKSDOMÄNER m. m. STOCKHOLM 1BAAC MARCU8 BOKTK.AKTIKBOLAS. 1893. Till KONUNGEN. Genom nådig remiss den IG sistlidne December bär Eders Kongl. Maj:t till Domänstyrelsen

1894-01-01

Statens offentliga utredningar 1894:1 (pdf, 3428 kB)

Statens offentliga utredningar 1894:1

F örslau r utarbetadt af komiterade för Sverige, Norge och Danmark. STOCKHOLM. ISAAO MAItCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG. 1891. Till Konungen Sedan den svensk-norsk-danska komité, hvilken haft isig uppdraget, att uppgöra förslag 1 ill eu såvidt möjligt likartad lagstiftning för Sverige, Norge och Danmark angående förvärfvande

1894-01-01

Statens offentliga utredningar 1894:1 (pdf, 2665 kB)
Paginering