Dokument & lagar (128 träffar)

Statens offentliga utredningar 1896:1

FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRAD UPPSTÄLLNING AF RIKSSTATENS FJERDE HUFVUDTITEL ENLIGT NÅDIGT FÖRORDNANDE UPPGJORDT AF EXPEDITIONSCHEFEN I LANDTFÖRSVARSDEPARTEMENTETS AFDELNING AP KONGL. MAJ:TS KANSLI M. M. E. von der LANCKEN MED BITRÄDE AF FÄLTINTENDENTEN AF FÖRSTA KLASSEN M. M. P. A. F. HOLMQUIST. STOCKHOLM 1895 kilNGL.

1896-01-01

Statens offentliga utredningar 1896:1 (pdf, 20151 kB)

Statens offentliga utredningar 1896:6

UNDERDÅNIGA UTLÅTANDEN AF MRSTÅTHÅLLAREEMBETET OCH STOCKHOLMS STADSFULLMÄKTIGE SAMT KONGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAFVANDE I LÄNEN OCH LANDSTINGEN I ANLEDNING AF SÅRSKILDE KOMITERADES DEN 3 MARS 1883 AFGIFNA BETÄNKANDE MED FÖRSLAG TILL NY FISKEBISTADGA M. M. STOCKHOLM, 18$5. KO NGL. BOKTRYCKERI ii T. 1.A. NOK8TRDT

1896-01-01

Statens offentliga utredningar 1896:6 (pdf, 12741 kB)

Statens offentliga utredningar 1896:5

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE MED FÖRSLAG TILL IT FISKERISTADGA M. M. AFGIFVET DEN 3 MARS 1883 AF SÅRSKILDT I NÅDER FÖRORDNADE KOMMITTERADE. STOCKHOLM, 1883. KONGL, BOKTRYCKERIET. P. A. NOUBTEDT il HÖNKR. TILL KONUNGEN. Sedan i underdånig skrifvelse den 22 Maj 1878 Riksdagen med förmälan att inom densamma framställning

1896-01-01

Statens offentliga utredningar 1896:5 (pdf, 7534 kB)

Statens offentliga utredningar 1896:4

FÖRSLAG TILL LAG OM RÄTT TILL FISKE SAMT TILL ANDRA DERMED SAMMANHÄNGANDE FÖRFATTNINGAR, AFGIFNA AF DE DERTILL FÖRORDNADE KOMITERADE. STOCKHOLM. IVAR HACGGSTRÖMS BOKTRYCKERI 1894. TILL KONUNGEN. Vid föredragning den 1 sistlidne Juni af det betänkande med förslag till ny fiskeristadga, som den 3 Mars 1883 afgifvits

1896-01-01

Statens offentliga utredningar 1896:4 (pdf, 3358 kB)

Statens offentliga utredningar 1896:3

KOMIK MAJ:TS OCH RIKETS KAMMARKOLLEGII SAMT KONGL. DOMÄNSTYRELSENS DEN 8 NOVEMBER 1892 APG1FNA UNDERDÅNIGA UTLÅTANDE ANGÅENDE AFGIFVET FÖRSLAG TILL LAG HEHIAHSEIMM, E80STYCENIN6 OCH JORDAFSÖNDRIKG STOCKHOLM TRYCKT HOS K. L. BECKMAN 1892. mmmmu i Bram m mm m y f mmmmim ww. oa vU ET I i Å U- tf H J f Y A i4

1896-01-01

Statens offentliga utredningar 1896:3 (pdf, 3602 kB)

Statens offentliga utredningar 1896:2

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE ANGÅENDE AFGIFVET EN DEN 25 SEPTEMBER 1891 FÖRORDNAD KOMITÉ. STOCKHOLM TRYCKT HOS K. L. BECKMAN 1 892. i n r i t r 6 f. I i Till KONUNGEN Sedan Riksdagen i underdånig skrifvelse den 14 maj 1891 anhållit, att Eders Kongl. Maj:t täcktes låta utreda, huruvida icke genom statsmakternas försorg

1896-01-01

Statens offentliga utredningar 1896:2 (pdf, 1313 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:111

Riksdagens Skrifvelse N:o 111. 7 N:o in. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 maj 1896. Andra Kammaren den 13 Riksdagen skrifvelse till Konungen, i anledning af väckta motioner angående ändrade bestämmelser rörande afgäld, från jordafsöndring ar. Lagutskottets utlåtande n:o 76.Till Konungen. V Vid innevarande

1896-05-13

Riksdagsskrivelse 1896:111 (pdf, 186 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:41

V y, t Riksdagens Skrifvelse N:o 41. 3 N:o 41. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 6 maj 1896. Andra Kammaren 7 i t J i i t Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna under riks statens andra hufvudtitel, innefattande anslagen till justitiedepartementet. Statsutskottets utlåtande

1896-05-07

Riksdagsskrivelse 1896:41 (pdf, 697 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:29

6 Riksdagens Skrifvelse N:o 29. N:o 29. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 22 april 1896. Andra Kammaren 24 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående disposition af länsmansbostället 1/i mantal Galtabäck n:o 1 Fösingsgård i Kronobergs län. Statsutskottets utlåtande

1896-04-24

Riksdagsskrivelse 1896:29 (pdf, 185 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:28

Riksdagens Skrifvelse N:o 28. 3 N:o 28. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 22 april 1896. Andra Kammaren 24 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående disposition af ett jordområde i Djeknehytteroten i Avesta socken af Kopparbergs län. Statsutskottets utlåtande n:o

1896-04-24

Riksdagsskrivelse 1896:28 (pdf, 224 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:27

Riksdagens Skrifvelse N:o 27. 1 N:o 27. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 20 april 1896. Andra Kammaren 21 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition om ändrad lydelse af 25 i förordningen angående vilkoren för försäljning af bränvin och andra brända eller destillerade spirituösa

1896-04-21

Riksdagsskrivelse 1896:27 (pdf, 180 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:16

Riksdagens Skrifvelse lV:o 10. 1 N:o 16. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 21 mars 1896. Andra Kammaren den 24 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående val af två fullmägtige i riksbanken och suppleanter för samtlige fullmägtige derstädes. Till Konungen. Riksdagen får härmed anmäla, att vid det den 16

1896-03-24

Riksdagsskrivelse 1896:16 (pdf, 127 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:15

16 Riksdagens Skrifvelse N:o 15. N:o 15. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 mars 1896. Andra Kammaren den 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående ändring i kongl. förordningen angående stämpelafgiften den 9 augusti 1894. Bevillningsutskottets betänkande n:o 8.Till Konungen. I I artikeln 3 kongl. förordningen

1896-03-14

Riksdagsskrivelse 1896:15 (pdf, 182 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:14

Riksdagens Skrifvelse N:o 14. 15 N:o 14. Uppläat och godkänd hos Första Kammaren den 13 mars 1896. Andra Kammaren den 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående ändring af gällande bestämmelser rörande förräntandet af Hjelmare kanal- och slussverks reparationsfond. Statsutskottets

1896-03-13

Riksdagsskrivelse 1896:14 (pdf, 130 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:13

14 Riksdagens Skrifvelse N:o 13. N:o 13. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 mars 1896. Andra Kammaren den 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående beviljande af vissa förmåner för enskilda jernvägsanlciggningar. Statsutskottets utlåtande n:o 19.Till Konungen.

1896-03-14

Riksdagsskrivelse 1896:13 (pdf, 127 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:12

Riksdagens Skrifvelse N:o 12. 13 N:o 12. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 mars 1896. Andra Kammaren den 14 Riksdagens skrifvelse till fullmägtige i riksgäldskontoret, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående beredande af lånemedel till utveckling af statens telefonväsende. Statsutskottets utlåtande

1896-03-13

Riksdagsskrivelse 1896:12 (pdf, 134 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:110

6 Riksdagens Skrifvelse N:o 110. o no. Upplyst och godkänd hos Första Kammaren den 13 inaj 1896. Andra Kammaren den 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckt motion om vissa ändringar i förordningen om kommunalstyrelse i Stockholm den 23 maj 1862. Lagutskottets utlåtande n:o 78.Till Konungen. Vid innevarande

1896-05-13

Riksdagsskrivelse 1896:110 (pdf, 122 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:109

Riksdagens Skrifvelse N:o 109. 1 X:o 109. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 15 maj 1896. Andra Kammaren den 15 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående anvisande af medel för understödjande medelst lån af enskilda jernvägsanläggningar. Statsutskottets utlåtande n:o 49 och memorial no 57.Till Konungen. Om

1896-05-15

Riksdagsskrivelse 1896:109 (pdf, 338 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:108

Riksdagens Skrifvelse N:o 108. 1 N:o 108. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 15 maj 1896. Andra Kammaren den 15 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående beräkningen af statsverkets inkomster. Statsutskottets utlåtande n:o 58, bevillningsutskottets betänkande n:o 30 samt bankoutskottets memorial n:is 7

1896-05-15

Riksdagsskrivelse 1896:108 (pdf, 595 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:107

28 Riksdagens Skrifvelse N:o 107. N:o 107. KO Dppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 maj 1896. Andra Kammaren den 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckta motioner om åtgärder till befrämjande af hushållningen med enskildes skogar. Sammansätta bevillning-och lagutskottets utlåtande n:o 2.Till

1896-05-13

Riksdagsskrivelse 1896:107 (pdf, 282 kB)