Dokument & lagar (657 träffar)

Proposition 1896:1

Kongl. Maj:ts nåd. prof. n:o 1, om statsverket 1896. 1 KONGL. MAJ:TS NÅDIGA PROPOSITION TILL Riksdagen angående statsverkets tillstånd och behof Gifven Stockholms slott den IG januari 189G. ÄKfongl Maj:t härmed nili periodTlwrÄf’m för ftoeglerings Med åberopande af de beslut, hvarom bilagda statsrådsprotokoll öfver

1896-01-01

Proposition 1896:1 (pdf, 18519 kB)

Proposition 1890:20

8 Kongl. Maj:ts Nid. Proposition N:o 20. N:o 20. KongMajis nådiga proposition till Riksdagen, angående uppförande af ett kasernetallissement i Jemtland för en artilleridivision gifven Stockholms slott den 31 januari 1890. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver landtförsvarsärenden för denna

1890-01-31

Proposition 1890:20 (pdf, 1405 kB)

Proposition 1890:23

KongMapts Nåd. Proposition N:o 23. 1 N:o 23. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen med. förslag till förnyad förordning angående Sveriges och Norges ömsesidiga handels- och sjö farts förhållanden gifven Stockholms slott den 21 Februari 1890. Under åberopande af bilagda protokoll öfver finansärenden i sammansatt

1890-02-21

Proposition 1890:23 (pdf, 4326 kB)

Proposition 1890:37

Kongl. Majås Nåd. Proposition N:o 37. 1 N:o 37. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen med förslag till förnyade förordningar angående Sveriges allmänna hypoteksbank och angående de allmänna grunder, som vid hypoteksforeningars bildande och framtida verksamhet skola till efterrättelse lända gifven Stockholms

1890-03-12

Proposition 1890:37 (pdf, 1721 kB)

Proposition 1890:29

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 29. 1 N:o 29. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till ändringar i 50, JO, 72, 98 och 109 Regeringsformen samt 32, 65, 68, 71 och 13 Riksdagsordningen Gifven Stockholms slott den 1 Mars 1890. Under åberopande af bifogade i statsrådet förda protokoll vill Kongl.

1890-02-28

Proposition 1890:29 (pdf, 1564 kB)

Proposition 1890:40

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 40. 1 N:o 40. Kongl. Mafts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till förordning angående försäkring för olycksfall i arbetet gifven Stockholms slott den 12 mars 1890. Med öfverlemnande af det i ämnet inom statsrådet förda protokoll, vill Kongl. Maj:t härmed i nåder inhemta Riksdagens

1890-03-12

Proposition 1890:40 (pdf, 2132 kB)

Proposition 1896:10

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 10. 17 N:o 10. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående en särskild tillägg sb evillning för år 1897 gifven Stockholms slott den 16 januari 1896. Under åberopande af hvad som finnes anfördt i det vid Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående statsverkets

1896-01-16

Proposition 1896:10 (pdf, 190 kB)

Proposition 1896:11

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 11. 1 N:o 11. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående ändring af gällande bestämmelser rörande förräntandet af Hjelmare kanal- och slussverks reparationsfond gifven Stockholms slott den 6 december 1895. Under åberopande af bilagda utdrag- af protokollet öfver civilärenden

1896-01-01

Proposition 1896:11 (pdf, 560 kB)

Proposition 1896:13

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 13. 7 N:o 13. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag angående ändrad lydelse af 4 kap. 10 strafflagen, lag angående ändrad lydelse af 35 strafflagen för krigsmagten och lag angående ändring i 11 9 punkten af förordningen om nya strafflagens införande

1896-01-24

Proposition 1896:13 (pdf, 676 kB)

Proposition 1896:12

Kongl. Ma.j:ts Nåd. Proposition N:o 12. 1 N:o 12. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag om upphäfvande af föreskrifterna angående borgareed gifven Stockholms slott den 24 januari 1896. Under åberopande af bifogade i statsrådet och högsta domstolen förda protokoll vill Kongl. Maj:t härmed,

1896-01-24

Proposition 1896:12 (pdf, 350 kB)

Proposition 1896:17

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 17. 1 N:o 17. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående försäljning till Hallsbergs stationssamhälle af ett jordområde från förra militieb o stället Berg n:o 1 i Örebro län gifven Stockholms slott den 31 januari 1896. Genom nådigt bref den 26 mars 1886 har Kongl. Maj:t

1896-01-31

Proposition 1896:17 (pdf, 766 kB)

Proposition 1896:15

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 15. 1 N:0 15. Kongl. Maj:t nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag angående ändrad lydelse af 99, 101 och 108 utsökning slag en den 10 augusti 1877 gifven Stockholms slott den 24 januari 1896. Under åberopande af bifogade i statsrådet och Högsta Domstolen förda protokoll

1896-01-24

Proposition 1896:15 (pdf, 525 kB)

Proposition 1896:18

Kongi. Maj ds Nåd. Proposition N:o 18. 1 N:o 18. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående upplåtelse af jord till tvångsarbetsanstalten å Svartsjö gif ven Stockholms slott den 24 januari 1896. Under åberopande af bilagda protokoll öfver justitiedepartementsärenden vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen

1896-01-24

Proposition 1896:18 (pdf, 823 kB)

Proposition 1896:44

Kongl. Majds Nåd. Proposition N:o 44. N:o 44. Kongl. Maj ds nådiga proposition till Riksdagen, angående ändring af vissa i nådiga kungörelsen den 10 november 1882 meddelade bestämmelser beträffande förvaltningen af kronans jordbrulcsdomäner gifven Stockholms slott den 13 mars 1896. Under åberopande af bilagda statsrådsprotokoll

1896-01-01

Proposition 1896:44 (pdf, 596 kB)

Proposition 1896:26

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 26. 1 N:o 26. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående pension å allmänna indragning sstaten åt f. d. regementsläkaren A. F. Ståls enka Charlotta Theresia Stål, född Petterson gifven Stockholms slott den 31 januari 1896. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet

1896-01-31

Proposition 1896:26 (pdf, 270 kB)

Proposition 1896:20

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 20. 1 N:o 20. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående godkännande af uppgjordt förslag i fråga om uppförande vid Kristinehamns hospital för Vermlands läns räkning af en vårdanstalt för sinnessjuke gifven Stockholms slott den 6 december 1895. Sedan, på sätt bifogade

1896-01-01

Proposition 1896:20 (pdf, 453 kB)

Proposition 1896:19

14 Kon r/l. Maj ds Nåd. Proposition N:o 19. N:o 19. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag, innefattande vissa bestämmelser angående god man för frånvarande delegare i dödsbo gifven Stockholms slott den 31 januari 1896. Under åberopande af bilagda i statsrådet och högsta domstolen förda

1896-01-31

Proposition 1896:19 (pdf, 522 kB)

Proposition 1896:59

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 59. 1 N:o 59. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen, angående anslag till beredande åt lappar inom Jukkasjärvi och Enontekis socknar af Norrbottens län af eftergift i viss dem åliggande ersättningsskyldighet gifven Stockholms slott den 11 april 1896. Under åberopande af

1896-04-17

Proposition 1896:59 (pdf, 414 kB)

Proposition 1896:5

Kongl. Maj:t Nåd. Proposition N:o 5. 1 N:o 5. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen med förslag till förordning angående blindundervisningen gifven Stockholms slott den 13 januari 1896. Med åberopande af bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden vill Kongl. Maj:t till Riksdagens antagande öfverlemna bilagda

1896-01-13

Proposition 1896:5 (pdf, 889 kB)

Proposition 1896:46

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 40. 1 N:o 46. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående dispositionen af förra militiebostället 1 mantal Hunnebo n:o 1 i Göteborgs och Bohus län gifven Stockholms slott den 13 mars 1396. I underdånig skrifvelse den 6 nästlidne februari har domänstyrelsen gjort framställning

1896-03-13

Proposition 1896:46 (pdf, 643 kB)