Dokument & lagar (13 träffar)

Statens offentliga utredningar 1890:1

BETÄNKANDE AFGIFVET DEN 30 JANUARI 1890 AF DEN UNDER DEN 5 OKTOBER 1889 I NÄDER TILLSATTA BÅNKKOMITÉN STOCKHOLM, TRYCKT HOS K. L. BECKMAN, 1890. INNEHÅLL. Sid. Skrifvelse till Körningen.5, lagförslag-Förslag till lag för Sveriges riksbank 9. Förslag till ändringar i regeringsformen ocli riksdagsordningen.27. Förslag

1890-01-30

Statens offentliga utredningar 1890:1 (pdf, 4320 kB)

Statens offentliga utredningar 1890:5

UNDERDÅNIGA UTLÅTANDEN OCH YTTRANDEN ANGÅENDE LÅEOVEKKSKOMITÉNS DEN 2 5 AUGUSTI 18 84 DATEKADE BETÄNKANDE ii. AFGIFNA AF DOMKAPITLEN, DIREKTIONERNA ÖFVER STOCKHOLMS STADS UNDERVISNINGSVERK OCH NYA ELEMENTARSKOLAN I STOCKHOLM ÄFVENSOM ÅTSKILLIGA LÄROVERKSKOLLEGIER. STOCKHOLM IVAR HAjGGSTRÖMS boktryckeri 1885.

1890-01-01

Statens offentliga utredningar 1890:5 (pdf, 15469 kB)

Statens offentliga utredningar 1890:5

UNDERDÅNIGA UTLÅTANDEN OCH YTTRANDEN ANGÅENDE LÅEOYERKS KOMITÉ NS DEN 2 5 AUGUSTI 18 84 DATERADE BETÄNKANDE in. AFGIFNA AF KOMMUNALA MYNDIGHETER i BE STÄDER OCH KÖPINGAR, HVILKAS LÄROVERK KOMITÉN FÖRESLAGIT TILL OMBILDNING ELLER INDRAGNING. STOCKHOLM IVAR HA3GGSTRÖMS BOKTRYCKERI 1885. Innehållsförteckning. 1

1890-01-01

Statens offentliga utredningar 1890:5 (pdf, 8062 kB)

Statens offentliga utredningar 1890:5

UNDERDÅNIGA OCH YTTRANDEN ANGÅENDE LÅROVERKSKOMITÉNS DEN 2 5 AUGUSTI 18 84 DATERADE BETÄNKANDE i. AFGRENA AF KANSLERN FÖR RIKETS UNIVERSITET SAMT DE AKADEMISKA KONSISTORIERNA OCH FAKULTETERNA I UPSALA OCH LUND, LÄRAREKOLLEGIET VID KAROLINSKA MEDIKOKIRURGISICA INSTITUTET ÄFVENSOM DIREKTIONEN ÖFVER GYMNASTISKA

1890-01-01

Statens offentliga utredningar 1890:5 (pdf, 11483 kB)

Statens offentliga utredningar 1890:5

UNDERDÅNIGA UTLÅTANDEN OCH YTTRANDEN ANGÅENDE LÅROYERKSKOMITÉNS PÅ DESS HYGIENISKA UNDERSÖKNING GRUNDADE FRAMSTÄLLNINGAR OCH FÖRSLAG IV. AEGIFNA AP MEDICINALSTYRELSEN, DE MEDICINSKA FAKULTETERNA VID UNIVERSITETEN I LUND OCH UPSALA samt LÄRAREKOLLEGIET VID KAROLINSKA MEDIKO-KIRURGISKA INSTITUTET I STOCKHOLM. STOCKHOLM

1890-01-01

Statens offentliga utredningar 1890:5 (pdf, 2291 kB)

Statens offentliga utredningar 1890:4

LÄROVERKSKOMITÉNS: UNDERDÅNIGA UTLÅTANDE OCH FÖRSLAG ANGÅENDE DERMED SAMMANHÄNGANDE FRÅGOR. BILAGA E. REDOGÖRELSE FÖR DEN HYGIENISKA UNDERSÖKNINGEN AFGIFVEN AF KOMITÉNS LEDAMOT Prof. AXEL KEY. ANDRA AFDELNINGEN:TABELLER. STOCKHOLM, 1885. kongl. boktryckeriet. P. A. NORSTEDT SÖNER. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. A. Siffertal

1890-01-01

Statens offentliga utredningar 1890:4 (pdf, 78816 kB)

Statens offentliga utredningar 1890:3

LÄROVERKSKOMITÉNS UNDERDÅNIGA UTLÅTANDE OCH FÖRSLAG ANGÅENDE ORGANISATIONEN tf RIKETS ALLMÄNNA LÄROVI OCH DERMED SAMMANHÄNGANDE FRÅGOR. BILAGA E. REDOGÖRELSE FÖR DEN HYGIENISKA UNDERSÖKNINGEN AEGIFVEN AE KOMITÉNS LEDAMOT PROF. AXEL KEY. FÖRSTA AFDELNINGEN:TEXT. STOCKHOLM, 1885. KONGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT

1890-01-01

Statens offentliga utredningar 1890:3 (pdf, 17917 kB)

Statens offentliga utredningar 1890:2

L ARO VER KSKOMITENS UNDERDÅNIGA UTLÅTANDE OCH FÖRSLAG ANGÅENDE TONEN ÅF RIKETS ALLMÄNNA LÄR OCH DERMED SAMMANHÄNGANDE FRÅGOR. AFGIFVET DEN 25 AUGUSTI 1884. STOCKHOLM, 1884. KONGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT i SÖNER. Innehållsförteckning, Komiténs underd. skrifvelse till Kungl. Maj:t I. Betänkande: Kap. I. Allmän

1890-01-01

Statens offentliga utredningar 1890:2 (pdf, 14345 kB)

Statens offentliga utredningar 1890:1

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AFGIFVET DEN 5 APRIL 1887 AF DEN AF KONGL. MAJ:T DEN 6 NOVEMBER 1885 TILLSATTA KOMITÉ FÖR GRANSKNING AF UPPGJORDT FÖRSLAG TILL INSTRUKTION FÖR PROVINSIALLÄKARE MED FLERE LÄKARE ÄFVENSOM FÖR UTREDANDE AF ÅTSKILLIGA ANDRA I SAMBAND DERMED STÅENDE FRÅGOR. STOCKHOLM, 1887. KONGL. BOKTRYCKERIET.

1890-01-01

Statens offentliga utredningar 1890:1 (pdf, 14779 kB)

Statens offentliga utredningar 1869:4

KAMMARKOLLEGII OCH STATSKONTORETS UNDERDÅNIGA UTLÅTANDE DEN 12 OKTOBER 1867 ÖFVER ETT AE SÄRSKILDT FÖRORDNADE KOMITERADE DEN 18 JUNI 1866 AEGIEYET BETÄNKANDE, INNEFATTANDE UTREDNING AE ERÅGAN OM GRUNDSKATTERNAS INLÖSEN. STOCKHOLM, TRYCKT HOS ISAAC M ABC US, 1868. Stormäktigste, Allernådigste Konung Grenom nådig

1869-01-01

Statens offentliga utredningar 1869:4 (pdf, 16046 kB)

Statens offentliga utredningar 1869:3

Underdånigt Betänkande afgifvet i af de för utredande af frågan om Grundskatternas inlösen den 30 December 1864 i nåder förordnade KLomiterad©STOCKHOLM, TRYCKT HOS A. L. NORMAN, 1867. Innehåll. Inledning.Grundskatt, hemmantal, taxeringsvärde Skattejemkningsförslag Skatteförenkling.Grundskatterna i Stor-Britannien,

1869-01-01

Statens offentliga utredningar 1869:3 (pdf, 39348 kB)

Statens offentliga utredningar 1869:2

Underdånigt Betänkande, afgifVet af de för utredning af frågan om Eoterings- och Rustningshesväret den 8 Oktober 1867 1 nåder förordnade KLomiterade. STOCKHOLM, TRYCKT HOS A. L. NORMAN, 1869. Stormäktigste, Allernådigste Korning Sedan Riksdagen i underdånig skrifvelse den 18 Maj sistlidna år, angående väckta förslag

1869-01-01

Statens offentliga utredningar 1869:2 (pdf, 19396 kB)

Statens offentliga utredningar 1869:1

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE ANGÅENDE REVISION AF FÖREN1NGSAKTEN EMELLAN SVERIGE OCH NORGE, AFGIFVET AF DEN KOMITÉ, KONGL. MALT DEN 6 FEBRUARI 1865 I NÅDER FÖRORDNAT, JEMTE KOMITÉNS FÖRSLAG OCH PROTOKOLL. På Kongl. Maj:ts nådiga befallning utgifne. STOCKHOLM, 1867. P. A. NORSTEDT SÖNER KONGL. BOKTRYCKARE. Underdånigt

1869-01-01

Statens offentliga utredningar 1869:1 (pdf, 7386 kB)