Dokument & lagar (18 träffar)

Statens offentliga utredningar 1895:2

YTTRANDEN AF TEÄARBETAEEFflRBUNDETS I SVERIGE STOCKHOLMSAFDELMGAR I. FL. ÖFVER NYÅ ARBETAREFÖRSÄKRINGSKOMITÉNS FÖRSLAG TILL LAG ANGÅENDE FÖRSÄKRING FÖR BEREDANDE AF PENSION VID VARAKTIG OFÖRMÅGA TILL ARBETE. STOCKHOLM K. Ii. BECKMANS BOKTRYCKERI 1895. Till Kongl. Kommerskollegium. Nya arbetareförsäkringskomiténs

1895-01-01

Statens offentliga utredningar 1895:2 (pdf, 586 kB)

Statens offentliga utredningar 1895:2

NYA ARBETAREFÖRSÄKRINGSK0M1TÉNS BETÄNKANDE. i. Utlåtande och förslag. STOCKHOLM TRYCKT 1IOS K. I.BKCKMAN I 8 JKINNEHÅLL. Skrifvelse till Kongl. Maj:t Lagförslag Motiv Reservation af herr Danielson Till Konungen. För att verkställa utredning, om och i hvad mån åtgärder kunde finnas lämpliga för ordnandet af förhållandet

1895-01-01

Statens offentliga utredningar 1895:2 (pdf, 19712 kB)

Statens offentliga utredningar 1895:2

ÖFVERSTÅ THÅ EEA I1E EM BETETS OCH KONGMALIS SAMTLIGE BEFA LLNINGSHA F VA N DES UTLÅTANDEN ÖFVER HYA ARBETA REFÖRSÄKRIN GSKOMITÉHS BETÄNKANDE MED FÖRSLAG TILL lag angående försäkring för beredande af pension vid varaktig OFÖRMÅGA TILL ARBETE ÄFVENSOM VID SAMMA UTLÅTANDEN FOGADE YTTRANDEN AF ANDRA MYNDIGHETER, FÖRENINGAR

1895-01-01

Statens offentliga utredningar 1895:2 (pdf, 7641 kB)

Statens offentliga utredningar 1895:2

KONGL. MÅJ:TS OCH RIKETS KOMMERSKOLLEGII DEN 30 OKTOBER 1894- AFGIFNA UNDERDÅNIGA UTLÅTANDE ÖFVER NYA ÅRBETAREFÖRSÄKRINGSKOMITÉNS FÖRSLAG TILL LAG ANGÅENDE FÖRSÄKRING FÖR BEREDANDE AF PENSION VID VARAKTIG OFÖRMÅGA TILL ARBETE, STOCKHOLM K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 1895. Till Konungen. Sedan den af Eders Kongl. Maj:t

1895-01-01

Statens offentliga utredningar 1895:2 (pdf, 4301 kB)

Statens offentliga utredningar 1895:1

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE OM BÅRNMORSKEKÅRENS pensionering JÄMTE FÖRSLAG TILL REGLEMENTE BARNMORSKORNAS ÅLDERD OMSU NDERSTÖDSA NSTALT. AF G. BNESTRÖM. STOCKHOLM IVAR HA5GGSTRÖMS BOKTRYCKERI 1883. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Skrifvelse till konungen.14. Gången af utredningen. Provisoriskt förslag till reglemente utarbetadt

1895-01-01

Statens offentliga utredningar 1895:1 (pdf, 18238 kB)

Statens offentliga utredningar 1895:1

K0NGI, MAJ:TS OCH RIKETS KOMMERSKOLLEGII OCH KONGL. GENERALTULLSTYRELSENS GEMENSAMMA UNDERDÅNIGA UTLÅTANDE AF DEN 28 DECEMBER 1894 ANGÅENDE SVERIGES OCH NORGES ÖMSESIDIGA HANDELS- OCH SJÖFARTSFÖRHÅLLANDEN ÄFVENSOM KONGL. LANDTBRUKSSTYRELSENS UNDERDÅNIGA UTLÅTANDE AF DEN 21 DECEMBER 1894 ANGÅENDE YISSA DELAR AP

1895-01-01

Statens offentliga utredningar 1895:1 (pdf, 15851 kB)

Statens offentliga utredningar 1895:1

FÖESLAG TILL LAGAR OM ENKLA BOLAG OCH HANDELSBOLAG, OM AKTIEBOLAG SAMT OM FÖRENINGAR FÖR EKONOMISK VERKSAMHET M. AL, afgifnaAF DEN DERTILL I NÅDER UTSEDDA KOMITÉ. STOCKHOLM, TRYCKT HOS K. L. BECKMAN, 1890. TILL KONUNGEN. Enligt nådigt bref den 30 December 1885 har Eders Kongl. Maj:t funnit, godt uppdraga åt en komité

1895-01-01

Statens offentliga utredningar 1895:1 (pdf, 17824 kB)

Statens offentliga utredningar 1895:1

KOm. STATSKONTORETS UNDERDÅNIGA UTLÅTANDE DEN 30 DECEMBER 1893, ANGÅENDE REGLERING AF LÖNE- OCH PENSIONSFÖRHÅLLANDENA FÖR TJENSTEMAN OCH BETJENTE VID DE ECKLESIASTIK A KONSISTORIERNA. STOCKHOLM IVAR HA2G G STRÖMS BOKTRYCKERI 1894. Till Konungen Uti underdånig skrifvelse den 25 september 1888 har Kyrkomötet, hos hvilket

1895-01-01

Statens offentliga utredningar 1895:1 (pdf, 9686 kB)

Statens offentliga utredningar 1895:1

NYA LAGBEREDNINGENS ANGÅENDE HVAD KUNOL. FÖRSLAG TILL LAX f FAST EGENDOM lR STOCKHOLM 1892. nOKTRYCKEniKT. P. A. NORSTEDT SÖNER. 1 M i j 7 n. i jJr nili TILL KONUNGEN. Sedan Riksdagen i skrifvelse den 12 Maj 1885 i underdånighet gjort framställning derom, att Eders Kongl. Maj:t matte lata utreda hvad som borde

1895-01-01

Statens offentliga utredningar 1895:1 (pdf, 1946 kB)

Statens offentliga utredningar 1890:1

BETÄNKANDE AFGIFVET DEN 30 JANUARI 1890 AF DEN UNDER DEN 5 OKTOBER 1889 I NÄDER TILLSATTA BÅNKKOMITÉN STOCKHOLM, TRYCKT HOS K. L. BECKMAN, 1890. INNEHÅLL. Sid. Skrifvelse till Körningen.5, lagförslag-Förslag till lag för Sveriges riksbank 9. Förslag till ändringar i regeringsformen ocli riksdagsordningen.27. Förslag

1890-01-30

Statens offentliga utredningar 1890:1 (pdf, 4320 kB)

Statens offentliga utredningar 1890:5

UNDERDÅNIGA UTLÅTANDEN OCH YTTRANDEN ANGÅENDE LÅEOVEKKSKOMITÉNS DEN 2 5 AUGUSTI 18 84 DATEKADE BETÄNKANDE ii. AFGIFNA AF DOMKAPITLEN, DIREKTIONERNA ÖFVER STOCKHOLMS STADS UNDERVISNINGSVERK OCH NYA ELEMENTARSKOLAN I STOCKHOLM ÄFVENSOM ÅTSKILLIGA LÄROVERKSKOLLEGIER. STOCKHOLM IVAR HAjGGSTRÖMS boktryckeri 1885.

1890-01-01

Statens offentliga utredningar 1890:5 (pdf, 15469 kB)

Statens offentliga utredningar 1890:5

UNDERDÅNIGA UTLÅTANDEN OCH YTTRANDEN ANGÅENDE LÅEOYERKS KOMITÉ NS DEN 2 5 AUGUSTI 18 84 DATERADE BETÄNKANDE in. AFGIFNA AF KOMMUNALA MYNDIGHETER i BE STÄDER OCH KÖPINGAR, HVILKAS LÄROVERK KOMITÉN FÖRESLAGIT TILL OMBILDNING ELLER INDRAGNING. STOCKHOLM IVAR HA3GGSTRÖMS BOKTRYCKERI 1885. Innehållsförteckning. 1

1890-01-01

Statens offentliga utredningar 1890:5 (pdf, 8062 kB)

Statens offentliga utredningar 1890:5

UNDERDÅNIGA OCH YTTRANDEN ANGÅENDE LÅROVERKSKOMITÉNS DEN 2 5 AUGUSTI 18 84 DATERADE BETÄNKANDE i. AFGRENA AF KANSLERN FÖR RIKETS UNIVERSITET SAMT DE AKADEMISKA KONSISTORIERNA OCH FAKULTETERNA I UPSALA OCH LUND, LÄRAREKOLLEGIET VID KAROLINSKA MEDIKOKIRURGISICA INSTITUTET ÄFVENSOM DIREKTIONEN ÖFVER GYMNASTISKA

1890-01-01

Statens offentliga utredningar 1890:5 (pdf, 11483 kB)

Statens offentliga utredningar 1890:5

UNDERDÅNIGA UTLÅTANDEN OCH YTTRANDEN ANGÅENDE LÅROYERKSKOMITÉNS PÅ DESS HYGIENISKA UNDERSÖKNING GRUNDADE FRAMSTÄLLNINGAR OCH FÖRSLAG IV. AEGIFNA AP MEDICINALSTYRELSEN, DE MEDICINSKA FAKULTETERNA VID UNIVERSITETEN I LUND OCH UPSALA samt LÄRAREKOLLEGIET VID KAROLINSKA MEDIKO-KIRURGISKA INSTITUTET I STOCKHOLM. STOCKHOLM

1890-01-01

Statens offentliga utredningar 1890:5 (pdf, 2291 kB)

Statens offentliga utredningar 1890:4

LÄROVERKSKOMITÉNS: UNDERDÅNIGA UTLÅTANDE OCH FÖRSLAG ANGÅENDE DERMED SAMMANHÄNGANDE FRÅGOR. BILAGA E. REDOGÖRELSE FÖR DEN HYGIENISKA UNDERSÖKNINGEN AFGIFVEN AF KOMITÉNS LEDAMOT Prof. AXEL KEY. ANDRA AFDELNINGEN:TABELLER. STOCKHOLM, 1885. kongl. boktryckeriet. P. A. NORSTEDT SÖNER. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. A. Siffertal

1890-01-01

Statens offentliga utredningar 1890:4 (pdf, 78816 kB)

Statens offentliga utredningar 1890:3

LÄROVERKSKOMITÉNS UNDERDÅNIGA UTLÅTANDE OCH FÖRSLAG ANGÅENDE ORGANISATIONEN tf RIKETS ALLMÄNNA LÄROVI OCH DERMED SAMMANHÄNGANDE FRÅGOR. BILAGA E. REDOGÖRELSE FÖR DEN HYGIENISKA UNDERSÖKNINGEN AEGIFVEN AE KOMITÉNS LEDAMOT PROF. AXEL KEY. FÖRSTA AFDELNINGEN:TEXT. STOCKHOLM, 1885. KONGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT

1890-01-01

Statens offentliga utredningar 1890:3 (pdf, 17917 kB)

Statens offentliga utredningar 1890:2

L ARO VER KSKOMITENS UNDERDÅNIGA UTLÅTANDE OCH FÖRSLAG ANGÅENDE TONEN ÅF RIKETS ALLMÄNNA LÄR OCH DERMED SAMMANHÄNGANDE FRÅGOR. AFGIFVET DEN 25 AUGUSTI 1884. STOCKHOLM, 1884. KONGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT i SÖNER. Innehållsförteckning, Komiténs underd. skrifvelse till Kungl. Maj:t I. Betänkande: Kap. I. Allmän

1890-01-01

Statens offentliga utredningar 1890:2 (pdf, 14345 kB)

Statens offentliga utredningar 1890:1

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AFGIFVET DEN 5 APRIL 1887 AF DEN AF KONGL. MAJ:T DEN 6 NOVEMBER 1885 TILLSATTA KOMITÉ FÖR GRANSKNING AF UPPGJORDT FÖRSLAG TILL INSTRUKTION FÖR PROVINSIALLÄKARE MED FLERE LÄKARE ÄFVENSOM FÖR UTREDANDE AF ÅTSKILLIGA ANDRA I SAMBAND DERMED STÅENDE FRÅGOR. STOCKHOLM, 1887. KONGL. BOKTRYCKERIET.

1890-01-01

Statens offentliga utredningar 1890:1 (pdf, 14779 kB)