Dokument & lagar (1 384 träffar)

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:26

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:26 DATUM 2009-06-11 TID 09.00-09.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Statssekreterare Peter Honeth, Peter Johansson, Olof Sandberg och Åsa Petri, Utbildningsdepartementet, informerar inför svenska EU-ordförandeskapet. 2 Protokollsjustering Protokoll

2009-06-11

Utrikesutskottets protokoll 2008/09:25

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:25 DATUM 2009-06-11 TID 08.3009.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2008/09:24. 2 Meddelanden och administrativa frågor Anmäls seminarium med Zimbabwes premiärminister Morgan Tsvangirai som utskottet arrangerar i samarbete

2009-06-11

Socialutskottets protokoll 2008/09:39

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:39 DATUM 2009-06-11 TID 09.00-09.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 20 maj justeras. 3 Behandling av proposition 2008/09:212

2009-06-11

Justitieutskottets protokoll 2008/09:30

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:30  DATUM Torsdagen den 11 jun 2009 TID kl. 08.30-10.55 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 19 maj 2009 justerades. 2  Yrkesmässiga gränsöverskridande vägtransporter av eurokontanter mellan medlemsstaterna i euroområdet Utskottet

2009-06-11

Finansutskottets protokoll 2008/09:54

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:54 DATUM 2009-06-11 TID 09.0009.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Anmälningar Kanslichefen informerade om planeringen för utlåtande 2008/09: FiU42 Finansiell tillsyn som kommer att debatteras i kammaren den

2009-06-11

Civilutskottets protokoll 2008/09:31

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:31 DATUM 2009-06-11 TID kl. 09.00-09.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 9 juni 2009. 2 Grönboken om översyn av Bryssel I-förordningen Fortsattes behandlingen av grönboken om översyn av Bryssel I-förordningen. Utskottet

2009-06-11

Betänkande 2008/09:SoU26

Influensa A (H1N1) tas från den 1 augusti 2009 med i smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom. Influensa A (H1N1) är influensa av den typ som upptäcktes och började spridas bland människor i Mexiko under första halvåret 2009. Den nya bestämmelsen innebär att läkare måste anmäla fall av sjukdomen till Smittskyddsinstitutet och till smittskyddsläkaren i sitt landsting. Då går det att följa om sjukdomen breder ut sig eller om det bara rör sig om enstaka fall. Dessutom får den som misstänks vara smittad kostnadsfri undersökning, vård och behandling.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-06-11 Debatt: 2009-06-17 Beslut: 2009-06-17

Betänkande 2008/09:SoU26 (pdf, 125 kB) Webb-tv debatt om förslag: Influensa A (H1N1) av den typ som upptäcktes och började spridas bland människor i Mexiko under första halvåret 2009

Utlåtande 2008/09:JuU28

Justitieutskottet har granskat EU-kommissionens så kallade vitbok om yrkesmässiga gränsöverskridande vägtransporter av eurokontanter mellan medlemsstaterna i euroområdet. Förslagen i vitboken berör de länder som har infört euron som valuta. Utskottet konstaterar att det ligger i tanken bakom den gemensamma valutan att eurokontanter ska kunna cirkulera och transporteras så fritt som möjligt inom euroområdet. På grund av stora skillnader mellan lagstiftningen i medlemsstaterna är det dock svårt att transportera eurokontanter på väg mellan de medlemsstater som har infört euron. Därför sker det mycket få gränsöverskridande transporter på land. Enligt utskottet finns det ett mervärde i att på EU-nivå inrätta gemensamma regler som gör gränsöverskridande transporter möjliga. Riksdagen avslutade ärendet. Därefter skickades utlåtandet till regeringen och för kännedom till EU-kommissionen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-06-11 Debatt: 2009-06-17 Beslut: 2009-06-17

Utlåtande 2008/09:JuU28 (pdf, 31 kB)

Betänkande 2008/09:FiU26

Regeringen har lämnat en årsredovisning för staten 2008 till riksdagen. Årsredovisningen omfattar resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys samt det slutliga utfallet på statsbudgetens inkomsttitlar och anslag under året. Riksrevisionen har granskat årsredovisningen och bedömer att den i allt väsentligt är rättvisande. Finansutskottet anser att det finns utrymme för att utveckla och förtydliga uppföljningen av de budgetpolitiska målen och välkomnar att regeringen lämnar ett nationellt intygande när det gäller hanteringen och kontrollen av EU-medel. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2009-06-11 Debatt: 2009-06-17 Beslut: 2009-06-17

Betänkande 2008/09:FiU26 (pdf, 84 kB)

Utlåtande 2008/09:CU35

Civilutskottet har granskat EU-kommissionens så kallade grönbok om översyn av rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Bryssel I-förordningen). Syftet med grönboken är att inleda ett brett samråd mellan intresserade parter om möjliga sätt att förbättra förordningens funktion. Utskottet är positivt till kommissionens initiativ till ett samråd kring dessa frågor. Riksdagen avslutade ärendet. Därefter skickades utlåtandet till regeringen och för kännedom till EU-kommissionen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-06-11 Debatt: 2009-06-17 Beslut: 2009-06-17

Utlåtande 2008/09:CU35 (pdf, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:283

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:283 Riksrevisionens styrelse 1 Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2008/09:UbU19 Gränslös kunskap högskolan i globaliseringens tid får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2009 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2008/09:282 till

2009-06-10 16:54:58

Riksdagsskrivelse 2008/09:283 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:282

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:282 Regeringen Utbildningsdepartementet 1 Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2008/09:UbU19 Gränslös kunskap högskolan i globaliseringens tid får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2009

2009-06-10 16:54:58

Riksdagsskrivelse 2008/09:282 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:281

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:281 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2008/09:UbU21 Sekretess inom yrkeshögskolan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2009 Per Westerberg Ulf

2009-06-10 16:54:57

Riksdagsskrivelse 2008/09:281 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:280

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:280 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2008/09:UbU13 Offentliga bidrag på lika villkor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2009 Per Westerberg Ulf

2009-06-10 16:54:57

Riksdagsskrivelse 2008/09:280 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:279

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:279 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2008/09:TU15 2006 års sjöarbetskonvention får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2009 Per Westerberg Ulf

2009-06-10 16:54:57

Riksdagsskrivelse 2008/09:279 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:278

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:278 Riksrevisionens styrelse 1 Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2008/09:UbU20 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet 2008 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2009 Per

2009-06-10 16:54:56

Riksdagsskrivelse 2008/09:278 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:277

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:277 Riksbankens Jubileumsfond 1 Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2008/09:UbU20 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet 2008 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2009 Per

2009-06-10 16:54:56

Riksdagsskrivelse 2008/09:277 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:276

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:276 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2008/09:UbU18 Forskarutbildning med profilering och kvalitet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2009 Per Westerberg Ulf

2009-06-10 16:50:08

Riksdagsskrivelse 2008/09:276 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:275

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:275 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2008/09:UbU14 Frihet och inflytande kårobligatoriets avskaffande får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2009 Per Westerberg Ulf

2009-06-10 16:50:07

Riksdagsskrivelse 2008/09:275 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:274

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:274 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2008/09:AU9 Ändringar i arbetsmiljölagen m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2009 Per Westerberg Ulf

2009-06-10 16:50:07

Riksdagsskrivelse 2008/09:274 (doc, 25 kB)