Dokument & lagar (544 träffar)

Motion 2010/11:MP18 av Åsa Romson och Tina Ehn (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MP18 av Åsa Romson och Tina Ehn MP med anledning av prop. 2010/11:86 Havs- och vattenmyndigheten MP018 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att 22 kap. 6 3 stycket miljöbalken kvarstår med nuvarande lydelse, med den ändringen att Fiskeriverket i 3 stycket ersätts med Havs- och


Utskottsberedning: 2010/11:MJU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:MP18 av Åsa Romson och Tina Ehn (MP) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:MJ4 av Eva Sonidsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ4 av Eva Sonidsson m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:64 Två strandskyddsfrågor s45109 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om områdesavgränsning vid Ångermanälvens mynningsvik. Motivering I propositionen avgränsas


Utskottsberedning: 2010/11:MJU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ4 av Eva Sonidsson m.fl. (S) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:T409 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:T409 av Penilla Gunther KD Renare transporter Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att satsa på klimatsmart samhällsplanering med minskade avstånd mellan bostad, arbete och offentlig


Utskottsberedning: 2010/11:MJU12 2010/11:SkU21 2010/11:TU12 2010/11:TU13 2010/11:TU17 2010/11:TU20
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2010/11:T409 av Penilla Gunther (KD) (doc, 61 kB)

Motion 2010/11:MJ447 av Tina Ehn m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ447 av Tina Ehn m.fl. MP Traditionell kunskap för en hållbar utveckling MP1605 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda ytterligare möjligheter att dra nytta av s.k. traditionell kunskap i samhällsbyggande


Utskottsberedning: 2010/11:MJU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ447 av Tina Ehn m.fl. (MP) (doc, 61 kB)

Motion 2010/11:MJ445 av Åsa Romson (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ445 av Åsa Romson MP Bättre möjligheter för hushåll att lämna sopor för materialåtervinning MP3105 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tydliggörande av avfallshierarkin i kommunala renhållningsordningar. Riksdagen


Utskottsberedning: 2010/11:MJU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:MJ445 av Åsa Romson (MP) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:MJ443 av Per-Ingvar Johnsson (C)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ443 av Per-Ingvar Johnsson C Ansökningar kopplade till EU:s jordbrukspolitik c476 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett förbättrat stöd för uppgiftslämnandet i ansökningarna om ersättningar kopplade till EU:s


Utskottsberedning: 2010/11:MJU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ443 av Per-Ingvar Johnsson (C) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:MJ439 av Krister Örnfjäder och Christer Engelhardt (S)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ439 av Krister Örnfjäder och Christer Engelhardt S En strategi för Östersjön s28099 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en strategi för Östersjön. Motivering Miljöfrågorna har försvunnit helt från dagordningen


Utskottsberedning: 2010/11:MJU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ439 av Krister Örnfjäder och Christer Engelhardt (S) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:MJ436 av Åsa Romson och Gustav Fridolin (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ436 av Åsa Romson och Gustav Fridolin MP Återinförande av täktbestämmelserna MP3108 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att följande två stycken återinförs i början av 9 kap. 6 a miljöbalken: Vid prövning av en ansökan om tillstånd till täkt ska behovet av det material som


Utskottsberedning: 2010/11:MJU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ436 av Åsa Romson och Gustav Fridolin (MP) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:MJ435 av Åsa Romson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ435 av Åsa Romson m.fl. MP Konsumtionens miljö- och hälsopåverkan utomlands MP3106 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utarbeta en samlad strategi inom ramen för miljömålsarbetet för åtgärder som begränsar


Utskottsberedning: 2010/11:MJU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ435 av Åsa Romson m.fl. (MP) (doc, 53 kB)

Motion 2010/11:MJ434 av Kew Nordqvist och Tina Ehn (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ434 av Kew Nordqvist och Tina Ehn MP Utsäde och husdjur för inhemsk och ekologisk produktion MP3004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning om behovet av och formerna för ett ökat samhälleligt engagemang


Utskottsberedning: 2010/11:MJU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:MJ434 av Kew Nordqvist och Tina Ehn (MP) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:MJ433 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ433 av Jan Lindholm MP Farliga kemikalier MP2602 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att snabbt öka ambitionerna när det gäller att minimera användningen av farliga kemikalier i vår omgivning. Riksdagen


Utskottsberedning: 2010/11:FiU29 2010/11:MJU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:MJ433 av Jan Lindholm (MP) (doc, 56 kB)

Motion 2010/11:MJ432 av Gustav Fridolin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ432 av Gustav Fridolin m.fl. MP Förstärkt talerätt för miljöorganisationer MP2107 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör göra en bred översyn av miljöorganisationernas talerätt i syfte


Utskottsberedning: 2010/11:MJU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ432 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:MJ430 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ430 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Proportionalitetsprincipens tillämpning vad avser strandskyddet m1225 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att tillsätta en utredning för att se över om utvecklingen


Utskottsberedning: 2010/11:MJU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ430 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:MJ429 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ429 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Möjlighet för djur att bete sig naturligt m1638 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att djur ska kunna bete sig naturligt, så att beteendestörningar hos djuren inte uppkommer.


Utskottsberedning: 2010/11:MJU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:MJ429 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:MJ428 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ428 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Talerätt vid brott mot djur m1639 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om talerätt för djurskyddsorganisationer i brottmål som rör djur. Motivering Djur kan falla offer för brott,


Utskottsberedning: 2010/11:MJU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ428 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:MJ427 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ427 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Förbud mot jakt med levandefångst i fällor m1640 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett förbud mot jakt med levandefångst av däggdjur i fångstredskap. Motivering Jakt där


Utskottsberedning: 2010/11:MJU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ427 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:MJ426 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ426 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Anslagen till information om rovdjuren m1853 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att anslagen för information om våra rovdjur ska fördelas neutralt. Motivering Det är viktigt


Utskottsberedning: 2010/11:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ426 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:MJ425 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ425 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Bevarandet av vargstammen m1863 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avvakta med att tillåta ytterligare licensjakt på varg. Motivering Allmän licensjakt på varg bör inte


Utskottsberedning: 2010/11:MJU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ425 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:MJ424 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ424 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Förbättringar för hemlösa katter m1870 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att alla katter märks och registreras. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2010/11:MJU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:MJ424 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:MJ423 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ423 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Förbud mot jakt under tider då djuren har årsungar m1874 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga en översyn av jakttider. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2010/11:MJU19 2010/11:MJU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:MJ423 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 50 kB)