Dokument & lagar (94 träffar)

Riksdagens protokoll 1894:15

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1894. Andra Kammaren. N:o 15. Onsdagen den 7 mars. Kl. 7 e. m. 1- Fortsattes behandling af statsutskottets utlåtande n:o 5, angående regleringen af utgifterna under riksstatens fjerde hufvudtitel, omfattande anslagen till landtförsvaret. Dervid förekom först i ordningen Punkten 20, som bifölls.

1894-07-01

Riksdagens protokoll 1894:15 (pdf, 2053 kB)

Riksdagens protokoll 1894:48

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1894. Andra Kammaren. Nso 48. Lördagen den 5 maj. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. so ji r. ii.f,r i. Justerades protokollet för den 28 nästlidne april. ii fri 7 l 2. Herr talmannen lät uppläsa följande honom tillhandakomna skrifvelse: Till herr talmannen i Riksdagens

1894-05-01

Riksdagens protokoll 1894:48 (pdf, 3255 kB)

Riksdagens protokoll 1894:38

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1894. Första Kammaren. N:o 38. Lördagen den 5 maj, e. m. Kammaren sammanträdde bl. 7 e. m. Upplästes och godkändes Riksdagens kanslis förslag till paragrafer i riksdagsbeslutet: n:o 8, angående ansvarsfrihet för fullmägtige i riksbanken n:o 9, angående val af fullmägtige i riksbanken och riksgäldskontoret

1894-05-01

Riksdagens protokoll 1894:38 (pdf, 1605 kB)

Riksdagens protokoll 1894:44

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1894. Andra Kammaren. N:o 44. Onsdagen den 2 maj. Kl. 11 f. m. 1. Anmäldes och godkändes statsutskottets nedannämnda förslag till Riksdagens skrifvelser till Konungen, nemligen: n.o 27, angående regleringen af utgifterna under riksstatens första hufvudtitel n:o 29, angående regleringen af utgifterna

1894-04-28

Riksdagens protokoll 1894:44 (pdf, 3438 kB)

Riksdagens protokoll 1894:22

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1894. Första Kammaren. N:o 22. Onsdagen den 11 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollen för den 3 och 4 i denna månad. Upplästes ett inkommet läkarebetyg af följande lydelse: Ledamoten af Riksdagens Första Kammare herr brukspatron Ernst Nisser är tills vidare af sjukdom hindrad

1894-04-09

Riksdagens protokoll 1894:22 (pdf, 2693 kB)

Riksdagens protokoll 1894:26

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1894. Andra Kammaren. N:o 26. Fredagen den 6 april. Kl. Va 3 e. m. 1. Justerades protokollet för den 29 nästlidne mars. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att riksdagsmannen herr A. Aulin är på grund af sjukdom angina tonsillaris förhindrad lemna sin bostad, intygas

1894-04-06

Riksdagens protokoll 1894:26 (pdf, 3234 kB)

Riksdagens protokoll 1894:20

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1894. Första Kammaren. N:o 20. Onsdagen den 4 april, e. m. Kammaren sammanträdde kl. 7 e. m.och dess förhandlingar leddes till en början af herr vice talmannen. Föredrogs å nyo och företogs paragrafvis till afgörande statsutskottets den 31 sistlidne mars och under gårdagen bordlagda utlåtande n:o

1894-04-05

Riksdagens protokoll 1894:20 (pdf, 2259 kB)

Riksdagens protokoll 1894:25

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1894. Andra Kammaren. N:o 25. Onsdagen den 4 april. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Upplästes och lades till handlingarna följande till kammaren ankomna utslag: Kong Majrts utslag på de besvär, dels nämndemannen And. P. Larsson i Ärebolet, förre nämndemannen Aug.

1894-04-02

Riksdagens protokoll 1894:25 (pdf, 2234 kB)

Riksdagens protokoll 1894:16

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1894. Andra Kammaren. N:o 16. Fredagen den 9 mars. Kl. 1/2 3 e. m. 1. Justerades protokollet för den 2 innevarande mars. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att ledamoten af Riksdagens Andra Kammare Axel Lilljequist i följd af sjukdom Rheumatismus artieul. subacutus är

1894-03-09

Riksdagens protokoll 1894:16 (pdf, 2941 kB)

Riksdagens protokoll 1894:14

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1894. Andra Kammaren. N:o 14. Onsdagen den 7 mars. Kl. 11 f. m. 1. Justerades de i kammarens sammanträden den 27 och 28 nästlidna februari förda protokoll. 2. Anmäldes och godkändes konstitutionsutskottets förslag till Riksdagens skrifvelse, n:o 6, till Konungen, angående af Riksdagen beslutade

1894-03-07

Riksdagens protokoll 1894:14 (pdf, 2782 kB)

Riksdagens protokoll 1894:18

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1894. Andra Kammaren. N:o 18. Torsdagen den 15 mars. Kl. 43 e. m. 1. Till kammaren hade inkommit följande utslag, som upplästes: Kongl. Maj:ts utslag på de besvär stadsfogden, vice häradshöfdingen Tröste M. Kullberg och tunnbindaremästaren P. M. Rignell i Karlshamn hvar iör sig i underdånighet anfört

1894-03-06

Riksdagens protokoll 1894:18 (pdf, 3944 kB)

Riksdagens protokoll 1894:10

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1894. Andra Kammaren. N:o 10. Tisdagen den 27 februari. Kl. 3 e. m. I Justerades det i kammarens sammanträde den 20 innevarande februari förda protokoll. 2. Efter föredragning af de på kammarens bord hyllande motioner hänvisades: herr D. Perssons i Tällberg motion, n:o 154, till konstitutionsutskottet

1894-02-27

Riksdagens protokoll 1894:10 (pdf, 3240 kB)

Riksdagens protokoll 1894:11

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1894. Första Kammaren. N:o It. Tisdagen den 6 Mars. Kammaren sammanträdde kl. 2,3 o e. m.och dess förhandlingar leddes af herr vice talmannen. Justerades protokollet för den 27 sistlidne februari. Föredrogos, men bordlädes å nyo på flere ledamöters begäran bevillningsutskottets den 3 i denna månad

1894-02-26

Riksdagens protokoll 1894:11 (pdf, 2970 kB)

Riksdagens protokoll 1894:7

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1894. Andra Kammaren N:o 7. Tisdagen den 13 februari. Kl. 3 e. m. I Upplästes följande till kammaren inkomna protokoll: Protokoll, hållet inför statsrådet och chefen för kongl. justitiedepartementet den 10 februari 1894. Hemmansegaren Sten Nordström i Höglunda hade aflemnat fullmagt, utvisande

1894-02-14

Riksdagens protokoll 1894:7 (pdf, 1328 kB)

Riksdagens protokoll 1894:46

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1894. Andra Kammaren. N:o 46. Fredagen den 4 maj. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för den 27 nästförflutne april. 2. Föredrogos och bordlädes för andra gången statsutskottets memorial n:is 74 och 75. 3. Föredrogs och lades till handlingarna bevillningsutskottets memorial n:o 27, i anledning

1894-02-11

Riksdagens protokoll 1894:46 (pdf, 4025 kB)

Riksdagens protokoll 1894:5

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1894. Första Kammaren. N:o 5. Fredagen den 9 februari. Kammaren sammanträdde kl. 2,80 e. m. Friherre Barnekolo anmälde, att han anländt till riksdagen. Upplästes en inkommen skrifvelse jemte ett dervid fogadt intyg, hvilka lydde sålunda: Till Riksdagens Första Kammare. Med vördsam anmälan om ledamotens

1894-02-10

Riksdagens protokoll 1894:5 (pdf, 442 kB)

Riksdagens protokoll 1894:6

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1894. Ändra Kammaren. N:o 6. Fredagen den 9 februari. Kl. Va 2 e. m. 1- Föredrogs till en början berr D. Perssons i Tällberg i senaste sammanträdet bordlagda motion, n:o 144 och begärdes dervid ordet af motionären Herr Persson, som yttrade:Jag skall be, att de två sista raderna i motionens kläm

1894-02-08

Riksdagens protokoll 1894:6 (pdf, 1103 kB)

Riksdagens protokoll 1894:39

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1894. Första Kammaren. N:o 39. Måndagen den 7 maj, f. m. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollen för den 30 sistlidne april. Anmäldes ock bordlädes lagutskottets utlåtande och memorial: N:o 71, i anledning af väckta motioner ej mindre om ändring af dels vissa paragrafer i 17 kap.

1894-01-20

Riksdagens protokoll 1894:39 (pdf, 3430 kB)

Riksdagens protokoll 1894:2

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1894. Andra Kammaren. N:o 2. Torsdagen den 18 januari. Kl. Va 11 f- m 1- Upplästes följande till kammaren inkomna protokoll: Protokoll, hållet inför statsrådet och chefen för kongl. justitiede-partementet den 17 januari 1894. Hemraansegaren Halvar Eriksson i Elgered hade aflemnat fullmakt, utvisande

1894-01-18

Riksdagens protokoll 1894:2 (pdf, 1037 kB)

Riksdagens protokoll 1894:1

RIKSDAGENS PROTOKOLL. N:o I. Första Kammaren. 1894. Sedan i kraft af 49 regeringsformen ock 2 riksdagsordningen Riksdagen sammankommit till lagtima möte här i hufvudstaden måndagen den 15 januari 1894 samt chefen för kongjustitiedepartementet tillkännagifvit, att han jemlikt riksdagsordningens föreskrift samma dag till

1894-01-16

Riksdagens protokoll 1894:1 (pdf, 416 kB)