Dokument & lagar (104 träffar)

Jordbruksutskottets beredningsområde Jordbruksutskottet bereder ärenden som rör jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring, jakt och fiske. Utskottet bereder även ärenden som kärnsäkerhet, naturvård samt ärenden om miljövård i övrigt som inte tillhör annat utskotts beredning. Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 20 Allmän

1998-07-03

Yttrande 1997/98:JOU4Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1998 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över 1998 års ekonomiska vårproposition 1997/98:150 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1998 yrkandena 10-49 jämte motioner, allt i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JOU3Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 15 april 1998 beslutat bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över 1998 års ekonomiska vårproposition prop. 1997/98:150 i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde. Jordbruksutskottet behandlar i sitt yttrande de förslag i propositionen som avser utgiftsområdena

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JOU2Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 yrkandena 13-23 jämte motioner, allt i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

1998-01-01

Yttrande 1997/98:JOU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1997 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 volym 1 jämte motioner i bl.a. de delar som berör utgiftsramarna inom jordbruksutskottets beredningsområde. Jordbruksutskottet behandlar i sitt yttrande

1998-01-01

Yttrande 1996/97:JOU4Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 17 april 1997 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över 1997 års ekonomiska vårproposition prop. 1996/97:150 jämte motioner, i de delar som berör jordbruksutskottets beredningsområde. Jordbruksutskottet behandlar i sitt yttrande de förslag i propositionen

1997-01-01

Yttrande 1996/97:JOU3Y

Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 10 april 1997 berett övriga utskott, däribland jordbruksutskottet, tillfälle att avge yttrande över skrivelse 1996/97:80 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1996 jämte motioner. Jordbruksutskottet behandlar i sitt yttrande miljöfrågornas behandling i regeringskonferensen,

1997-01-01

Yttrande 1996/97:JOU2Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1996 berett övriga utskott, däribland jordbruksutskottet, tillfälle att avge yttrande över proposition 1996/97:1 Budgetpropositionen för år 1997 volym 1 jämte motioner, i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1995/96. Jordbruksutskottet behandlar

1997-01-01

Yttrande 1996/97:JOU1Y

Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 oktober 1996 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1996/97:1 Budgetpropositionen för år 1997 jämte motioner i bl.a. de delar som berör utgiftsramarna inom jordbruksutskottets beredningsområde. Jordbruksutskottet behandlar i sitt yttrande

1997-01-01

Yttrande 1995/96:JOU8Y

Finansutskottet har den 12 och 20 juni 1996 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. jämte vissa motioner, i de delar som berör jordbruksutskottets beredningsområde.

1996-01-01

Yttrande 1995/96:JOU7Y

Arbetsmarknadsutskottet har den 7 maj 1996 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1995/96:201 Vissa regionalpolitiska frågor. Jordbruksutskottet behandlar i sitt yttrande de förslag i propositionen som berör reglerna för landsbygdsstöd. I anslutning till yttrandet behandlas även vissa

1996-01-01

Yttrande 1995/96:JOU6Y

Finansutskottet har den 18 april 1996 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m. jämte motioner, i de delar som berör jordbruksutskottets

1996-01-01

Yttrande 1995/96:JOU5Y

Konstitutionsutskottet har den 14 mars 1996 hemställt om yttrande från samtliga övriga utskott samt från EU-nämnden angående EU-frågornas behandling i riksdagen. Som underlag för dessa yttranden har upprättats en promemoria med frågor till utskotten m.m. Utskottet Inledning Utskottet anser det lämpligt att inleda yttrandet

1996-01-01

Yttrande 1995/96:JOU4Y

Utrikesutskottet har den 30 januari 1996 berett jordbruksutskottet m.fl. utskott tillfälle att avge yttrande över regeringens skrivelse 1995/96:30 EU:s regeringskonferens 1996 jämte motioner, i de delar respektive utskotts beredningsområde berörs. Skrivelsen I skrivelsen lämnas en redogörelse för förberedelsearbetet inför

1996-01-01

Yttrande 1995/96:JOU3Y

Finansutskottet har den 16 november 1995 berett övriga utskott, däribland jordbruksutskottet, tillfälle att avge yttrande över proposition 1995/96:25 En politik för arbete, trygghet och utveckling, jämte motioner. Jordbruksutskottets yttrande avser i huvudsak propositionens avsnitt 4.8 om miljöpolitiken jämte motionerna

1996-01-01

Yttrande 1995/96:JOU2Y

1Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 7 november 1995 berett jordbruksutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1995/96:87 Lag om skatt på naturgrus jämte motionerna Sk13, Sk14, Sk15 och Sk16. Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en lag införs om skatt på naturgrus. Avsikten

1996-01-01

Yttrande 1995/96:JOU1Y

Konstitutionsutskottet har den 10 oktober 1995 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1994/95:150 kompletterings-propositionen bilaga 7 avsnitt 3 om förvaltningsmyndigheternas ledning. Inga motioner föreligger i ärendet. Propositionen I bilaga 7 till propositionen s. 114 ff.redovisar regeringen

1996-01-01

Yttrande 1993/94:JoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1993/94:JoUly Bygder och regioner i utveckling Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har den 29 mars 1994 beslutat bereda jordbruksutskottet tillSlle att yttra sig över proposition 1993/94:140 Bygder och regioner

1993-12-31

Yttrande 1993/94:JoU1 (pdf, 204 kB)

Yttrande 1992/93:JoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1992/93:JoU4y Kompletteringspropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har i beslut den 29 april 1993 berett jordbruksutskottet m.fl. utskott tillfålle att avge yttranden över proposition 1992/93:150 kompletteringspropositionen

1992-12-31

Yttrande 1992/93:JoU4 (pdf, 395 kB)

Yttrande 1992/93:JoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande 1992/93:JoU3y Länsstyrelserna m.m. Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har den 9 februari 1993 berett jordbruksutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1992/93:100 bilaga 14 Länsstyrelserna m.m. i berörd del avseende

1992-12-31

Yttrande 1992/93:JoU3 (pdf, 133 kB)