Dokument & lagar (8 träffar)

Yttrande 1995/96:JOU8Y

Finansutskottet har den 12 och 20 juni 1996 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. jämte vissa motioner, i de delar som berör jordbruksutskottets beredningsområde.

1996-01-01

Yttrande 1995/96:JOU7Y

Arbetsmarknadsutskottet har den 7 maj 1996 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1995/96:201 Vissa regionalpolitiska frågor. Jordbruksutskottet behandlar i sitt yttrande de förslag i propositionen som berör reglerna för landsbygdsstöd. I anslutning till yttrandet behandlas även vissa

1996-01-01

Yttrande 1995/96:JOU6Y

Finansutskottet har den 18 april 1996 beslutat bereda jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m. jämte motioner, i de delar som berör jordbruksutskottets

1996-01-01

Yttrande 1995/96:JOU5Y

Konstitutionsutskottet har den 14 mars 1996 hemställt om yttrande från samtliga övriga utskott samt från EU-nämnden angående EU-frågornas behandling i riksdagen. Som underlag för dessa yttranden har upprättats en promemoria med frågor till utskotten m.m. Utskottet Inledning Utskottet anser det lämpligt att inleda yttrandet

1996-01-01

Yttrande 1995/96:JOU4Y

Utrikesutskottet har den 30 januari 1996 berett jordbruksutskottet m.fl. utskott tillfälle att avge yttrande över regeringens skrivelse 1995/96:30 EU:s regeringskonferens 1996 jämte motioner, i de delar respektive utskotts beredningsområde berörs. Skrivelsen I skrivelsen lämnas en redogörelse för förberedelsearbetet inför

1996-01-01

Yttrande 1995/96:JOU3Y

Finansutskottet har den 16 november 1995 berett övriga utskott, däribland jordbruksutskottet, tillfälle att avge yttrande över proposition 1995/96:25 En politik för arbete, trygghet och utveckling, jämte motioner. Jordbruksutskottets yttrande avser i huvudsak propositionens avsnitt 4.8 om miljöpolitiken jämte motionerna

1996-01-01

Yttrande 1995/96:JOU2Y

1Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 7 november 1995 berett jordbruksutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1995/96:87 Lag om skatt på naturgrus jämte motionerna Sk13, Sk14, Sk15 och Sk16. Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en lag införs om skatt på naturgrus. Avsikten

1996-01-01

Yttrande 1995/96:JOU1Y

Konstitutionsutskottet har den 10 oktober 1995 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1994/95:150 kompletterings-propositionen bilaga 7 avsnitt 3 om förvaltningsmyndigheternas ledning. Inga motioner föreligger i ärendet. Propositionen I bilaga 7 till propositionen s. 114 ff.redovisar regeringen

1996-01-01