Dokument & lagar (12 träffar)

Yttrande 1989/90:JuU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1989/90:JuU3y Godkännande av FN-konventionen om barnets rättigheter 1989/90 JuU3y Till socialutskottet Inledning I proposition 1989/90:107 har regeringen socialdepartementet föreslagit riksdagen att godkänna konventionen om barnets

1989-12-31

Yttrande 1989/90:JuU3 (pdf, 357 kB)

Yttrande 1989/90:JuU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1989/90:JuU2y Polisiär verksamhet till sjöss Till försvarsutskottet Inledning I proposition 1989/90:127 har regeringen försvarsdepartementet föreslagit riksdagen att anta ett vid propositionen fogat förslag till lag om ändring

1989-12-31

Yttrande 1989/90:JuU2 (pdf, 505 kB)

Yttrande 1989/90:JuU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1989/90:JuUly Metallsökare Till kulturutskottet Inledning Kulturutskottet har den 22 februari 1990 beslutat inhämta yttrande av justitieutskottet över de under allmänna motionstiden i år väckta motionerna 1989/90:Kr204, Kr222,

1989-12-31

Yttrande 1989/90:JuU1 (pdf, 278 kB)

Yttrande 1989/90:FöU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1989/90:FöUly Godkännande av konventionen om barnets rättigheter 1989/90 FöUly Till socialutskottet Socialutskottet har berett försvarsutskottet tillfålle att senast den 3 maj 1990 yttra sig över de delar av proposition 1989/90:107

1989-12-31

Yttrande 1989/90:FöU1 (pdf, 86 kB)

Yttrande 1987/88:JuU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1987/88:4 y om god man och förvaltare prop. 1987/88:124 jämte motioner JuU 1987/88:4 y Till lagutskottet Inledning I proposition 1987/88:124 har regeringen jusfifiedeparfementet efter hörande av lagrådet föreslagit riksdagen

1987-12-31

Yttrande 1987/88:JuU4 (pdf, 194 kB)

Yttrande 1987/88:JuU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1987/88:3 y om rätten att besluta om resning m.m. prop. 1987/88:58 JuU 1987/88:3 y Till konstitutionsutskottet Inledning I proposifion 1987/88:58 har regeringen jusfifiedepartementet efter hörande av lagrådet föreslagit riksdagen

1987-12-31

Yttrande 1987/88:JuU3 (pdf, 50 kB)

Yttrande 1987/88:JuU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1987/88:2 y om riksdagens ombudsmäns och justitiekanslerns ställning som åklagare, m.m. prop. 1986/87:160 JuU 1987/88:2 y Till konstitutionsutskottet Inledning I proposition 1986/87:160 har regeringen justitiedepartementet

1987-12-31

Yttrande 1987/88:JuU2 (pdf, 51 kB)

Yttrande 1987/88:JuU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1987/88:1 y om ändringar i tryckfrihetsförordningen m.m. prop. 1986/87:151 jämte motioner JuU 1987/88:1 y Till konstitutionsutskottet Inledning Under den allmänna mofionsfiden år 1987 väcktes och hänvisades fill jusfifieutskoftet

1987-12-31

Yttrande 1987/88:JuU1 (pdf, 402 kB)

Yttrande 1987/88:FöU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1987/88:4y över proposition 1987/88:154 med förslag till lag om förbud mot utförsel av krigsmateriel, m.m. jämte motioner FöU 1987/88:4 y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har berett försvarsutskottet tillfälle att yttra

1987-12-31

Yttrande 1987/88:FöU4 (pdf, 173 kB)

Yttrande 1987/88:FöU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1987/88:3 y Över proposition 1987/88:101 om lag om brandfarliga och explosiva varor jämte motioner FöU 1987/88:3 y Till näringsutskottet Näringsutskottet har berett försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition

1987-12-31

Yttrande 1987/88:FöU3 (pdf, 216 kB)

Yttrande 1987/88:FöU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1987/88:2 y över proposition 1987/88:95 om datapolitik för statsförvaltningen FöU 1987/88:2 y Till finansutskottet Finansutskottet har berett försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1987/88:95 om datapolitik

1987-12-31

Yttrande 1987/88:FöU2 (pdf, 330 kB)

Yttrande 1987/88:FöU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1987/88:1 y över proposition 1987/88:6 om offentliga organs verksamhet vid krig eller krigsfara FöU 1987/88: ly Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 27 oktober 1987 beslutat att bereda försvarsutskottet

1987-12-31

Yttrande 1987/88:FöU1 (pdf, 204 kB)