Dokument & lagar (17 träffar)

Register 1961:Su

Statsutskottets register vid 1961 års riksdag vårsessionen 1 Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1961 års riksdag vårsessionen Nr A Abortförebyggande åtgärder, anslag till.11:101 Abrahamsons, August, stiftelse för slöjdlärarutbildning, bidrag till 42:12 Aerologisk station på Frösön, nybyggnad

1961-01-01

Register 1961:Su (pdf, 2717 kB)

Register 1961:Su - höst

Statsutskottets register vid 1961 års riksdag höstsessionen 1 Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1961 års riksdag höstsessionen Nr A Arvsfonden, allmänna: försäljning av vissa fonden tillfallna fastigheter.171 nedsättning av viss fonden tillkommande fordran in. m.172 Atomenergiområdet,

1961-01-01

Register 1961:Su - höst (pdf, 344 kB)

Register 1961:L3u

Tredje lagutskottets register vid 1961 års riksdag vårsessionen 1 Register till tredje lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1961 års riksdag vårsessionen A Allemansrätt: se Uppskjutna ärenden 28 Allmänna vägar: om upphävande av 31 lagen om allmänna vägar.14 om bildande av vägsamfällighet i vissa fall.15 om byggande

1961-01-01

Register 1961:L3u (pdf, 439 kB)

Register 1961:L2u - höst

Andra lagutskottets register vid 1961 års riksdag höstsessionen 1 Register till andra lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1961 års riksdag höstsessionen A Ackumulerad inkomst: se Tilläggspension 56 Alkoholmissbrukare: se Nykterhetsvård 58 Allmänna pensionsfonden: se Tilläggspension 56 Ansvarighetsförsäkring se

1961-01-01

Register 1961:L2u - höst (pdf, 470 kB)

Register 1961:L2u

Andra lagutskottets register vid 1961 års riksdag vårsessionen 1 Register till andra lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1961 års riksdag vårsessionen A A Ikoholm issbrukare se Uppskjutna ärenden 52 Allmänt ombud: se Sjukförsäkring 45 Arbetarskydd: angående upphävande av bestämmelser i arbetarskyddslagen, vilka

1961-01-01

Register 1961:L2u (pdf, 930 kB)

Register 1961:L1u

Första lagutskottets register vid 1961 års riksdag vårsessionen 1 It. Register till första lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1961 års riksdag vårsessionen A u.Äh-ås.h Administrativt rättsskydd: se Förvaltningen 22 Aktiebolag: om viss utredning rörande aktiebolagslagens bestämmelser Anmärkningsmål: förordning

1961-01-01

Register 1961:L1u (pdf, 384 kB)

Register 1961:L1u - höst

Första lagutskottets register vid 1961 års riksdag höstsessionen Register till första lagutskottets utlåtanden vid 1961 års riksdag höstsessionen B Brandfarliga varor: förordning om brandfarliga varor F Försäkringsrörelse: lag angående ändring i lagen den 17 juni 1948 nr 433 om försäkringsrörelse P Pensionsstiftelse:

1961-01-01

Register 1961:L1u - höst (pdf, 105 kB)

Register 1961:Ku

Konstitutionsutskottets register vid 1961 års riksdag vårsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets betänkanden vid 1961 års riksdags vårsession Allmänna handlingar, angående utredning av frågor om vissa allmänna handlingars offentlighet.5 Anmälan, angående granskning av de i statsrådet förda protokoll 15

1961-01-01

Register 1961:Ku (pdf, 340 kB)

Register 1961:Ju

Jordbruksutskottets register vid 1961 års riksdag vårsessionen 1 Register till jordbruksutskottets utlåtanden och memorial vid 1961 års riksdag vårsessionen Nr A Allmän beredskapsstat, jämte motioner 27 Alnarps lantbruks-mejeri- och trädgårdsinstitut: avlöningar, m. 26 byggnadsarbeten.27:7 Arealtillägg.31 Arrendeegnahemsfonden.6:17

1961-01-01

Register 1961:Ju (pdf, 568 kB)

Register 1961:Ju - höst

Jordbruksutskottets register vid 1961 års riksdag höstsessionen 1 Register till jordbruksutskottets utlåtanden vid 1961 års riksdag höstsessionen Nr D Domänverkets skogsarbetare, lånegaranti till arbetsmaskiner.41 F Fiskeriforskning, motioner.37 Försäkring av pälsdjur, motion.36 H Hushållningssällskapens organisation,

1961-01-01

Register 1961:Ju - höst (pdf, 110 kB)

Register 1961:Bu

Bankoutskottets register vid 1961 års riksdag vårsessionen 1 Register till bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1961 års riksdag vårsessionen I. Riksbanken Ansvarsfrihet för fullmäktige Bankaktiebolags kassareserv Bankoreglementet, ang. ändring i.Berättelse: fullmäktiges statsrevisorernas Ekonomiska politiken

1961-01-01

Register 1961:Bu (pdf, 225 kB)

Register 1961:Bu - höst

Bankoutskottets register vid 1961 års riksdag höstsessionen 1 Register till bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1961 års riksdag höstsessionen Bankoutskottet, ang. dess instruktion.32 Riksdagens ekonomibyrå, ang. lönesättningen m. m. för viss personal 35 Riksdagens revisorer, ang. ändring i instruktionen.33

1961-01-01

Register 1961:Bu - höst (pdf, 123 kB)

Register 1961:Bevu

Bevillningsutskottets register vid 1961 års riksdag vårsessionen 1 Register till bevillningsutskottets betänkanden och memorial vid 1961 års riksdag vårsessionen A A Ikoholreklamen: se Rusdrycker Arvsskatt: om utredning rörande arvs- och gåvobeskattningen.ang. vissa ändringar i förordningen om arvsskatt och gåvoskatt

1961-01-01

Register 1961:Bevu (pdf, 399 kB)

Register 1961:Bevu - höst

Bevillningsutskottets register vid 1961 års riksdag höstsessionen 1 Register till bevillningsutskottets betänkanden vid 1961 års riksdag höstsessionen Nr B Bensin: om höjning av bensinskatten.79 ang. utjämning av bensinpriset i olika delar av landet genom differentiering av bensinskatten 79 ang. restitution av bensinskatt.79

1961-01-01

Register 1961:Bevu - höst (pdf, 165 kB)

Register 1961:Abu

Allm. beredningsutskottets register vid 1961 års riksdag vårsessionen 1 Register över allmänna beredningsutskottets utlåtanden vid 1961 års riksdag A Allmänna flaggdagar Arbetet och arbetsplatsen, vetenskaplig forskning om Arbetsgivare, se Uppbörds- och uppgiftsskyldighet etc. B Bensinpriser, se Flytande drivmedel

1961-01-01

Register 1961:Abu (pdf, 184 kB)

Register 1961:reg

REGISTER ÖVER RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG RIKSDAGEN 1961 STOCKHOLM 1962 KL BECKMANS TRYCKERIER AB Summarisk förteckning över protokoll med bihang vid riksdagen år 1961 Protokoll Första kammarens protokoll h. 136. Andra kammarens protokoll h. 136. Sami. Avd. 1 1 2 3 4 5 1 5 2 6 6 2 7 8 9 1

1961-01-01

Register 1961:reg (pdf, 23385 kB)

Kommittéberättelse Ju 1961:51

Svensk sakkunnig Ju 1961:51 i Nordiska straffrättskommittén Beteckning Ju 1961:51 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2006-08-17 Status Avslutad Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal Högsta domstolen, Box 2066, 103 12 Stockholm, tel. växel 23 67 20 Särskilda direktiv

1961-01-01